Slide 1

Slide 1 text

*P5-5WPM ࡢ೥຤ʹळ༿ݪʹٸʹര஀͓ͨ͠ళ ͱ #MVFUPPUIγϟολʔ OCJTVLF

Slide 2

Slide 2 text

ੁݪͷͼ͚͢ dotstudio, Inc. ɾEPUTUVEJPגࣜձࣾ ๏ਓ޲͚*P5ݚमϓϩτλΠϐϯάݚमͳͲ ϓϩτλΠϐϯάઐ໳εΫʔϧʮϓϩτΞ΢τελδΦʯߍ௕ ɾݸਓ׆ಈ ೔ຊ࠷େͷ*P5ίϛϡχςΟʮ*P5-5ʯओ࠵ .JDSPTPGU.71 -*/&"1*&YQFSU OPCJTVLFTVHBXBSB

Slide 3

Slide 3 text

ϓϩτλΠϐϯάઐ໳εΫʔϧʮϓϩτΞ΢τελδΦʯ ϓϩάϥϛϯάΑΓ΋"1*΍πʔϧΛ࢖͍͜ͳٕ͢ज़ΛֶͿ ϓϩτλΠϐϯά͚ͩͰऴΘΒͤͣΞ΢τϓοτ͢Δ·Ͱ ଔۀ੍࡞͸$".1'*3&ͰΫϥ΢υϑΝϯσΟϯά࣮ࢪ ՝୊Λݟ͚ͭͯࣗ෼Ͱ࣮૷͠ɺൃ৴Ͱ͖ΔਓࡐΛҭ͍ͯͯΔ ϓϩτΞ΢τελδΦ

Slide 4

Slide 4 text

OQN ɾ/PEF1BDLBHF.BOBHFS ɾ/PEFKTʹඥ࡞͘ύοέʔδϚωʔδϟʔͱύοέʔδͷϨδετϦ ɾ/PEFKTͰͳΜͪΌΒ͢Δͱ͖ʹ΄΅ඞਢͰར༻ ɾ*P5͢Δͱ͖΋ར༻͢Δγʔϯ͸ଟ͍ ɾ/PEF3&%΋ཪͰ͜Ε΍ͬͯΔ ɾ৭ʑͳύοέʔδϚωʔδϟʔ QJQ OVHFU FUD ͷதͰ࠷ଟΒ͍͠

Slide 5

Slide 5 text

ळ༿ݪʹര஀͓ͨ͠ళ

Slide 6

Slide 6 text

ळ༿ݪʹര஀͓ͨ͠ళ

Slide 7

Slide 7 text

ళฮ໊΢Οήοτ छྨࡶ՟԰ งғؾ υϯΩϗʔςͱ ͖͋͹͓ʙͱ μΠιʔΛ·ͥͨײ͡

Slide 8

Slide 8 text

ళฮ໊΢Οήοτ छྨࡶ՟԰ งғؾ υϯΩϗʔςͱ ͖͋͹͓ʙͱ μΠιʔΛ·ͥͨײ͡ Ṗͷ҆͞

Slide 9

Slide 9 text

ళฮ໊΢Οήοτ छྨࡶ՟԰ งғؾ υϯΩϗʔςͱ ͖͋͹͓ʙͱ μΠιʔΛ·ͥͨײ͡ Ṗͷ҆͞ Ṗͷྲྀ௨ͷ଎͞

Slide 10

Slide 10 text

ళฮ໊΢Οήοτ छྨࡶ՟԰ งғؾ υϯΩϗʔςͱ ͖͋͹͓ʙͱ μΠιʔΛ·ͥͨײ͡ Ṗͷ҆͞ Ṗͷྲྀ௨ͷ଎͞ ࣌ؒӦۀ

Slide 11

Slide 11 text

ވέʔϒϧ ԁ

Slide 12

Slide 12 text

λΠϓ$έʔϒϧ ԁ

Slide 13

Slide 13 text

ͨ·ʹλμͰ഑ͬͯΔ

Slide 14

Slide 14 text

ωοτγϣοϓ΋ల։ͯͨ͠ IUUQTXFHFUKQDPN

Slide 15

Slide 15 text

ҙ֎ͱ ͪΌΜͱͯ͠Δ IUUQTXFHFUKQDPN

Slide 16

Slide 16 text

ࠇχϯχΫ ൃ߬ث

Slide 17

Slide 17 text

1$3ݕࠪΩοτ΋ചͬͯ·ͨ͠

Slide 18

Slide 18 text

ϫΠϠϨε ΠϠϗϯ ԁ

Slide 19

Slide 19 text

ཪͷύοέʔδݟΔͱ ਂ㡕ͷاۀΆ͍

Slide 20

Slide 20 text

ཪͷύοέʔδݟΔͱ ਂ㡕ͷاۀΆ͍ ਂ㡕͔ΒμΠϨΫτʹ ͖࣋ͬͯͯͦ͏

Slide 21

Slide 21 text

೔͘Β͍͢Δͱ ඼͕ೖΕସΘΔ଎͞

Slide 22

Slide 22 text

͋Δ೔͜Μͳ΋ͷΛൃݟ

Slide 23

Slide 23 text

ࣗࡱΓηοτ ԁ

Slide 24

Slide 24 text

͍͕ͭ͜໘നͦ͏

Slide 25

Slide 25 text

#MVFUPPUI γϟολʔ

Slide 26

Slide 26 text

গ͠લʹμΠιʔ#MVFUPPUIγϟολʔΛ ϋοΫ͢Δͷ͕ྲྀߦͬͯͨ ࢀߟIUUQXBLXBL LPCBIBUFOBEJBSZKQFOUSZ Q

Slide 27

Slide 27 text

͜Ε΍ΕΜ͡ΌͶʁ ͭͳ͕Δ

Slide 28

Slide 28 text

σόοάͯ͠Έͨ ͭͳ͕Δ "SEVJOP/JN#-&

Slide 29

Slide 29 text

݁Ռ ͭͳ͕Δ ઀ଓͤͣʜ

Slide 30

Slide 30 text

ϒϩάͰΈͨͷͱҧ͏ܗঢ়ͩ͠ͳ

Slide 31

Slide 31 text

ೋ೔ޙ͘Β͍

Slide 32

Slide 32 text

͋Εɺ

Slide 33

Slide 33 text

͋Εɺ

Slide 34

Slide 34 text

׬શʹҰக͡Όͳ͍ʁ

Slide 35

Slide 35 text

ΩλίϨ

Slide 36

Slide 36 text

݁Ռ ͭͳ͕Δ

Slide 37

Slide 37 text

݁Ռ ͭͳ͕Δ ઀ଓͤͣʜ

Slide 38

Slide 38 text

·͔ͦ͞Μͳ͜ͱ͋Δ͔ͳ

Slide 39

Slide 39 text

·͔ͦ͞Μͳ͜ͱ͋Δ͔ͳ μΠιʔʹ͍ͬͯΈͨ

Slide 40

Slide 40 text

ԁɺগ͠ߴ͍͕ങͬͯΈͨɻ

Slide 41

Slide 41 text

׬શʹҰக

Slide 42

Slide 42 text

݁Ռ ͭͳ͕Δ

Slide 43

Slide 43 text

݁Ռ ͭͳ͕Δ ͚͋ͬͳ͘઀ଓͨ͠

Slide 44

Slide 44 text

த਎͸ʜ

Slide 45

Slide 45 text

ݟͨ໨͸׬શʹҰக த਎͸ʜ

Slide 46

Slide 46 text

·ͱΊ ɾळ༿ݪͷ΢Οήοτ͕ࠓΞπ͍ ͜ͷ࣌͝ੈ͚ͩͲ࣌ؒ΍ͬͯΔ ɾ#MVFUPPUIγϟολʔԁͱμΠιʔԁ͸ผͩͧ