Slide 1

Slide 1 text

தࢁܚ༞ ΍Μ·ʔ BXLCBTJDT ڝϓϩ΋͘΋͘Θ͍Θ͍ձ

Slide 2

Slide 2 text

தࢁܚ༞ w ৬ۀ8FCΞϓϦέʔγϣϯ ΤϯδχΞ ʙ w झຯEPU fi MFTͷ؅ཧ w झຯBXLΛॻ͘͜ͱ w 5XJUUFS(JU)VCZBNNFSKQ ΍Μ·ʔ

Slide 3

Slide 3 text

BXL͸ ςΩετॲཧʹಛԽͨ͠ϓϩάϥϛϯάݴޠ

Slide 4

Slide 4 text

BXL͸ ඪ४ೖྗΛѻ͏ͷ͕ಘҙ

Slide 5

Slide 5 text

BXL͸ ڝٕϓϩάϥϛϯά΋΍Γ΍͍͢

Slide 6

Slide 6 text

࣮༻తͳBXLͷ࢖͍ํ

Slide 7

Slide 7 text

ྫBQBDIFͷΞΫηεϩά͔Β*1ΞυϨεΛൈ͖ग़͢ ʜۭന۠੾Γͷ൪໨ͷϑΟʔϧυ

Slide 8

Slide 8 text

ྫBQBDIFͷΞΫηεϩά͔Β*1ΞυϨεΛൈ͖ग़͢ ʜۭന۠੾Γͷ൪໨ͷϑΟʔϧυ cat access.log | awk ‘{ print $1 }’ | head -3 ʜۭന۠੾Γͷ൪໨ͷϑΟʔϧυ

Slide 9

Slide 9 text

BXLͷϢʔεέʔεͷ൒෼Ҏ্͸͜Ε ӕͩͱࢥͬͨ͋ͳͨɺ4MBDLΛʮBXLʯͰݕࡧͯ͠ΈΔͱ͍͍Ͱ͢

Slide 10

Slide 10 text

BXLͷॻ͖ํ

Slide 11

Slide 11 text

جຊจ๏ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹύλʔϯ\ΞΫγϣϯ^ ɾύλʔϯ͕Ұக͢ΔߦʹɺΞΫγϣϯΛ࣮ߦ ɾύλʔϯΛলུ͢Δʜਅ શߦʹΞΫγϣϯΛద༻ ɾΞΫγϣϯΛলུ͢Δʜ\QSJOU^ ߦશମΛग़ྗ

Slide 12

Slide 12 text

ಛघͳม਺ ඪ४ೖྗͷߦશମ ʜۭന۠੾ΓͷO൪໨ͷϑΟʔϧυ /'ϑΟʔϧυ਺ /3ݱࡏͷߦ൪߸

Slide 13

Slide 13 text

<4FQ>(&5XQ DBU)551ʜུ <4FQ>(&5TDSJQUJOHKBWBIUNMʜུ <4FQ>(&5XQ TSBTQCFSSZQʜུ /' /3 ಛघͳม਺

Slide 14

Slide 14 text

<4FQ>(&5XQ DBU)551ʜུ <4FQ>(&5TDSJQUJOHKBWBIUNMʜུ <4FQ>(&5XQ TSBTQCFSSZQʜུ /' /3 ಛघͳม਺

Slide 15

Slide 15 text

<4FQ>(&5XQ DBU)551ʜུ <4FQ>(&5TDSJQUJOHKBWBIUNMʜུ <4FQ>(&5XQ TSBTQCFSSZQʜུ /' /3 ಛघͳม਺

Slide 16

Slide 16 text

ྫߦ໨ͷ*1ΞυϨεΛग़ྗ NR==33 { print $1 }

Slide 17

Slide 17 text

ྫ֤ߦͷۮ਺ྻͷϑΟʔϧυΛग़ྗ { for(i=1; i<=NF; i++) { if(i%2==0) { if(i!=1) { printf(“ “) } printf(“%s”, $i) } } printf(“\n”) } IUUQTHJTUHJUIVCDPNZBNNFSKQEECBBFGCEFDEB

Slide 18

Slide 18 text

ྫ"#$ $0=$(gsub(_,FS)/2) ɾʮʹ୅ೖ͢Δʯͱ͍͏ύλʔϯ㱺ਅ ɾਅͳͷͰɺΛग़ྗ ˠʮQSJOUʯͱॻ͘ͱ͜ΖΛɺʮʯͱॻ͍ͯจࣈ਺અ໿ IUUQTHJTUHJUIVCDPNZBNNFSKQDEBCFCGEDG

Slide 19

Slide 19 text

εϥΠυதͷBDDFTTMPH͸ɺॻ੶ʮϚελϦϯά-JOVYγΣϧεΫϦϓτʯͷαϯϓϧίʔυΛ࢖༻͍ͯ͠·͢ IUUQTHJUIVCDPNPSFJMMZKBQBONBTUFSJOHMJOVYTIFMMTDSJQUJOHFKBCMPCNBJODIBDDFTTMPH

Slide 20

Slide 20 text

BXLΛͨͷ͠΋͏