Slide 1

Slide 1 text

Slack Apps × BoltͰToDoΞϓϦ࡞ͬͯΈ ͨͬͯ࿩ͷ͸͚ͣͩͬͨͲɺपลٕज़Ͱ ྑͦ͞͏ͳ΍͕ͭ͋ͬͨͷͰͦͷ΁Μ΋ ڞ༗͢Δ࿩ 2020/08/01 Gunma.web #38 ؔޱ ࢘

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ໊લ: ؔޱ࢘ SNS: GitHub: TsukasaGR Twitter: TsukasaGr NewsPicks: ؔޱ࢘ ࠲ӈͷ໏ ࣗ෼ͷͨΊʹɺଞਓʹਚ͘͢ ࢓ࣄ: αϥϦʔϚϯ: SIerͰडୗ΍Γͳ͕ΒยखؒͰ৽ نࣄۀ։ൃ ϑϦʔϥϯε: ελʔτΞοϓͷWebΤϯδχΞ ࠷ۙ৮ͬͯΔ΋ͷ: PHP(Laravel)ɺJavascript/Typescript(Vue.js/ Nuxt.js/NestJS)ɺGCPɺFirebase

Slide 3

Slide 3 text

ࠓ೔࿩͢͜ͱ • ToDoΞϓϦͭͬͨ͘ͷͰݟ͍ͯͩ͘͞ • Slack Appsͱ͸ • Boltͱ͸ • पลٕज़Ͱྑͦ͞͏ͳ΍ͭΛ঺հ

Slide 4

Slide 4 text

ToDoΞϓϦͭͬͨ͘ͷͰݟ͍ͯͩ͘͞

Slide 5

Slide 5 text

Slack Appsͱ͸ • Slack্Ͱಈ͔ͤΔΞϓϦ • Trello΍AsanaͳͲ༗໊Ͳ͜ΖͷΞϓϦ͸݁ߏαϙʔτͯ͠Δ • 2019೥຤ࠒ͔ΒϗʔϜϏϡʔ͕࢖͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ • ͪ͜Βͷ Try this example ͔ΒGUIͰ৭ʑͭ͘ΕΔ • ͜Μͳͷ͋ͬͨΒศརͦ͏ • λεΫ؅ཧ/ۈଵ؅ཧ/ࣾ಺ใ/ॏཁͳίϝϯτͷετοΫetc…

Slide 6

Slide 6 text

Boltͱ͸ • Slack AppsΛ؆୯ʹͭ͘ΔͨΊͷϑϨʔϜϫʔΫ • Node.js/Java༻͕͋Δ͜ͱΛ֬ೝࡁΈ • Node.jsͷ৔߹expressΛ࢖͏ΑΓָͳͷ͸ؒҧ͍ͳ͍

Slide 7

Slide 7 text

पลٕज़Ͱྑͦ͞͏ͳ΋ͷΛ঺հ(1/2) • Glitch • ແྉͰNode.jsͷΤσΟλ+࣮ߦ؀ڥΛఏڙͯ͘͠ΕΔεάϨϞϊ • TrelloΛͭͬͨ͘ձ͕ࣾͭͬͯ͘Δ • ՝࣮ۚͯ͠ߦ؀ڥͷεϖοΫΛ্͛Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δ • ؆୯ʹRemix(ϑΥʔΫͷ͜ͱ)Ͱ͖ͯσϞʹͽͬͨΓ • ࠓ೔ͷσϞ΋GlitchͰͭ͘Γ·ͨ͠

Slide 8

Slide 8 text

पลٕज़Ͱྑͦ͞͏ͳ΋ͷΛ঺հ(2/2) • node-json-db • ϦϙδτϦ಺ʹ͋ΔjsonϑΝΠϧΛٖࣅతʹDBͬΆ͘࢖͑Δ • json-server͕༗໊͕ͩɺϑϩϯτ͔ΒRestϥΠΫʹݺͼग़͢ඞཁ͕ ͳ͍(͋Δ͍͸όοΫΤϯυଆͰٖࣅతʹDB઀ଓͯ͠Δ෩ʹͭ͘Γ ͍ͨ৔߹)ʹྑͦ͞͏ • ೉͍͜͠ͱ͸Ͱ͖ͳ͍͕ɺσϞΞϓϦͰDB࢖͍͍ͨͳͬͯ࣌͸ศར

Slide 9

Slide 9 text

Slack Apps࢖ͬͯΈ͍ͨͱࢥͬͨਓ΁ͷࢀߟ৘ใ • ࢓૊Έ͸ˣ௨Γʹ΍Ε͹OKͰ͢(Bolt͸࢖ͬͯͳ͍) https://qiita.com/girlie_mac/items/fae66bcc2ec3ccf25db6 • BoltΛ࢖͏ͳΒެࣜυΩϡϝϯτͱࠓճͭͬͨ͘αϯϓϧΛݟͯ௖͚ Ε͹Θ͔Δ͔ͳͱࢥ͍·͢ https://slack.dev/bolt-js/ja-jp/tutorial/getting-started https://glitch.com/~slack-bolt-sample

Slide 10

Slide 10 text

͍͞͝ʹ • ίʔυࣗମ͸γϯϓϧ͕ͩɺυΩϡϝϯτʹࡉ͔͍ͱ͜Ζ͕ࡌͬͯͳ͔ͬͨͷ Ͱௐ΂Δͷʹ͕͔͔࣌ؒͬͨͷͱɺSlackଆͷઃఆϛεͬͯͨ͜ͱʹͳ͔ͳ͔ ؾ͚ͮͣ໱ʑͱͨ͠ • ࠓޙόοΫΤϯυ͚ͩͭͬͯ͘ϑϩϯτ͸Slack/TeamsͷΈͰ׬݁ͤ͞ΔΑ͏ ͳϛχΞϓϦ͕૿͍͖͑ͯͦ͏ͳ༧ײ͕͠ͳ͘΋ͳ͍ͷͰ৮ͬͯΈͯଛ͸ͳ͍ ͱࢥ͏ • ͓ͦΒ͕ͩ͘ɺݱ࣌఺Ͱ͸Slack AppsΑΓTeamsΞϓϦͷ΄͏͕৭ʑͰ͖ͦ͏

Slide 11

Slide 11 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ