Slide 1

Slide 1 text

4USJQF8PP$PNNFSDFͰ ࢝ΊΔΦϯϥΠϯܾࡁೖ໳ ϋϯζΦϯ +1@4USJQFTJO,ZPUPWPM

Slide 2

Slide 2 text

H i d e t a k a O k a m o t o • Digitalcube Co. Ltd. • AMIMOTO / Shifter • WordCamp Kyoto 2017

Slide 3

Slide 3 text

4USJQF8PSE1SFTTͰ ίʔυΛॻ͔ͣʹΦϯϥΠϯܾࡁΛ ಋೖͰ͖Δ͜ͱΛମײ͢Δ ࠓ೔ͷΰʔϧ

Slide 4

Slide 4 text

4USJQFΞΧ΢ϯτͷ࡞੒ 4USJQF"1*ͷઃఆ 8PSE1SFTT8PP$PNNFSDFͷ४උ ঎඼Λొ࿥ͯ͠ΈΔ 4USJQFܾࡁͷઃఆΛ͢Δ ςετϞʔυͰ঎඼Λߪೖͯ͠ΈΔ ࠓ೔ͷྲྀΕ

Slide 5

Slide 5 text

4USJQFΞΧ΢ϯτͷ࡞੒ 4USJQF"1*ͷઃఆ 8PSE1SFTT8PP$PNNFSDFͷ४උ ঎඼Λొ࿥ͯ͠ΈΔ 4USJQFܾࡁͷઃఆΛ͢Δ ςετϞʔυͰ঎඼Λߪೖͯ͠ΈΔ ࠓ೔ͷྲྀΕ

Slide 6

Slide 6 text

IUUQTEBTICPBSETUSJQFDPNSFHJTUFS ɾϝʔϧΞυϨε ɾύεϫʔυ ͷΈೖྗ͢Ε͹0, ΞΧ΢ϯτͷ࡞੒

Slide 7

Slide 7 text

IUUQTEBTICPBSETUSJQFDPNSFHJTUFS ɾϝʔϧΞυϨε ɾύεϫʔυ Λೖྗͯ͠ΞΧ΢ϯτΛ࡞੒͢Δ <8PSL>4USJQFΞΧ΢ϯτͷ࡞੒

Slide 8

Slide 8 text

(PBMΞΧ΢ϯτ࡞੒௚ޙͷ༷ࢠ ࣌఺Ͱ͸ӳޠͰ͢ɻ

Slide 9

Slide 9 text

ຊ൪Քಇʹ͸ΞΧ΢ϯτͷ༗ޮԽ͕ඞཁ ೔ຊޠԽ͞ΕͯΔͷͰ҆৺

Slide 10

Slide 10 text

4USJQFΞΧ΢ϯτͷ࡞੒ 4USJQF"1*ͷઃఆ 8PSE1SFTT8PP$PNNFSDFͷ४උ ঎඼Λొ࿥ͯ͠ΈΔ 4USJQFܾࡁͷઃఆΛ͢Δ ςετϞʔυͰ঎඼Λߪೖͯ͠ΈΔ ࠓ೔ͷྲྀΕ

Slide 11

Slide 11 text

8PSE1SFTTͱ࿈ܞ͢ΔͨΊͷ"1*ΩʔΛऔಘ μογϡϘʔυࠨϝχϡʔͷʮ"1*ʯ͔Βऔಘ

Slide 12

Slide 12 text

<3FWFBMUFTULFZUPLFO>ΛΫϦοΫ͢Δ 4FDSFU,FZ͸σϑΥϧτඇදࣔ

Slide 13

Slide 13 text

<(PBM>1VCMJTIBCMF,FZ4FDSFU,FZೖख 4FDSFU,FZ͸σϑΥϧτඇදࣔ

Slide 14

Slide 14 text

4USJQFΞΧ΢ϯτͷ࡞੒ 4USJQF"1*ͷઃఆ 8PSE1SFTT8PP$PNNFSDFͷ४උ ঎඼Λొ࿥ͯ͠ΈΔ 4USJQFܾࡁͷઃఆΛ͢Δ ςετϞʔυͰ঎඼Λߪೖͯ͠ΈΔ ࠓ೔ͷྲྀΕ

Slide 15

Slide 15 text

8PSE1SFTTͷ ४උ

Slide 16

Slide 16 text

ϩάΠϯϖʔδ΁ͷΞΫηεํ๏ h t t p : / / b i t . l y / 2 g 3 G d S 5

Slide 17

Slide 17 text

8PSE1SFTTʹϩάΠϯ͢Δ ؅ཧͷ౎߹্ࠓճ͸ϚϧναΠτʹ͍ͯ͠·͢

Slide 18

Slide 18 text

ϓϥάΠϯͷ༗ޮԽ 8PP$PNNFSDF8PP$PNNFSDFGPS+BQBOΛ༗ޮԽͤ͞Δ

Slide 19

Slide 19 text

(PBM<8PP$PNNFSDF΁Α͏ͦ͜>͕ͰΔ ʮઃఆ΢ΟβʔυΛ։࢝ʯΛԡ͢͜ͱͰηοτΞοϓ͕࢝·Γ·͢

Slide 20

Slide 20 text

8PP$PNNFSDF ॳظઃఆ

Slide 21

Slide 21 text

<ઃఆ΢ΟβʔυΛ։࢝>ΛΫϦοΫ ʮઃఆ΢ΟβʔυΛ։࢝ʯΛԡ͢͜ͱͰηοτΞοϓ͕࢝·Γ·͢

Slide 22

Slide 22 text

௨ൢαΠτ༻ͷϖʔδΛ࡞੒͢Δ ʮ࣍΁ʯΛΫϦοΫ

Slide 23

Slide 23 text

ॴࡏ஍΍௨՟Λઃఆ ʮ࣍΁ʯΛΫϦοΫ

Slide 24

Slide 24 text

഑ૹͷͨΊͷ୯ҐΛઃఆ ʮ࣍΁ʯΛΫϦοΫ

Slide 25

Slide 25 text

ܾࡁํ๏͔Β4USJQFΛબ୒ ʮ࣍΁ʯΛΫϦοΫ

Slide 26

Slide 26 text

(PBMηοτΞοϓ׬ྃ ʮ·ͣ͸঎඼Λొ࿥͠·͠ΐ͏ʯΛΫϦοΫͯ͠΢Οβʔυ͔Β཭୤

Slide 27

Slide 27 text

ςʔϚͷ༗ޮԽ 4UPSFGSPOUΛ༗ޮԽͤ͞Δ

Slide 28

Slide 28 text

ηοτΞοϓ΢ΟβʔυΛ։࢝͢Δ ʮ͋͞ग़ൃʂʯΛԡ͢͜ͱͰηοτΞοϓ͕࢝·Γ·͢

Slide 29

Slide 29 text

νΣοΫϘοΫε͸̎ͭͱ΋Φϯʂ ʮ͋͞ग़ൃʂʯΛԡ͢͜ͱͰηοτΞοϓ͕࢝·Γ·͢

Slide 30

Slide 30 text

σϞίϯςϯπΛ ར༻͢Δ

Slide 31

Slide 31 text

ςʔϚΧελϚΠβʔ͕ىಈͨ͠ঢ়ଶ ϓϨϏϡʔ͠ͳ͕ΒදࣔΛΧελϚΠζͰ͖·͢

Slide 32

Slide 32 text

Կ΋ͤͣʹʮอଘͯ͠ެ։ʯΛΫϦοΫ ϓϨϏϡʔ͠ͳ͕ΒදࣔΛΧελϚΠζͰ͖·͢

Slide 33

Slide 33 text

σϞ༻ͷίϯςϯπ͕ࣗಈͰొ࿥͞ΕΔ 8PSE1SFTTͷʮελʔλʔίϯςϯπʯػೳ

Slide 34

Slide 34 text

αϯϓϧ঎඼΋ෳ਺ొ࿥ࡁΈ ߏங΍ಈ࡞֬ೝɾσϞͰ࢖͏৔߹͸͜ΕͰେମࣄ଍Γ·͢

Slide 35

Slide 35 text

ՋʹͳͬͨλΠϛϯάͰΧελϚΠζ΋τϥΠ ίʔυΛॻ͔ͣͱ΋͍Ζ͍Ζ͓ళͷΧελϚΠζ͕Ͱ͖·͢

Slide 36

Slide 36 text

4USJQFΞΧ΢ϯτͷ࡞੒ 4USJQF"1*ͷઃఆ 8PSE1SFTT8PP$PNNFSDFͷ४උ ঎඼Λొ࿥ͯ͠ΈΔ 4USJQFܾࡁͷઃఆΛ͢Δ ςετϞʔυͰ঎඼Λߪೖͯ͠ΈΔ ࠓ೔ͷྲྀΕ

Slide 37

Slide 37 text

ࣗ෼Ͱొ࿥͢Δ

Slide 38

Slide 38 text

঎඼λϒΛ։͘ ঎඼໊ɾৄࡉͳͲ͕ઃఆͰ͖Δ

Slide 39

Slide 39 text

Ձ֨΍όϦΤʔγϣϯΛઃఆ͢Δ ηʔϧظؒ΍ΞϑΟϦΤΠτ঎඼ͷઃఆͳͲ΋Մೳ

Slide 40

Slide 40 text

λά΍ը૾ɾαϜωΠϧΛొ࿥͢Δ ͦͷ΄͔ʹ΋༷ʑͳઃఆ߲໨͕͋Γ·͢ͷͰɺͥͻࢼͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞

Slide 41

Slide 41 text

঎඼Λެ։͢Δ ެ։೔΍ެ։ঢ়ଶɾܝࡌϖʔδͷઃఆ͕Ͱ͖·͢

Slide 42

Slide 42 text

(PBM঎඼Ϧετʹ௥Ճͨ͠঎඼͕ͰΔ ৽نͷάϧʔϓʹग़ͯ͘Δ͸ͣͰ͢

Slide 43

Slide 43 text

4USJQFΞΧ΢ϯτͷ࡞੒ 4USJQF"1*ͷઃఆ 8PSE1SFTT8PP$PNNFSDFͷ४උ ঎඼Λొ࿥ͯ͠ΈΔ 4USJQFܾࡁͷઃఆΛ͢Δ ςετϞʔυͰ঎඼Λߪೖͯ͠ΈΔ ࠓ೔ͷྲྀΕ

Slide 44

Slide 44 text

8PP$PNNFSDFઃఆߪೖखଓ͖4USJQF ܾࡁपΓͷઃఆ͕Ͱ͖Δϖʔδ

Slide 45

Slide 45 text

5FTU1VCMJTIBCMF,FZ4FDSFU,FZΛೖྗ ઃఆը໘ਅΜதͷํ

Slide 46

Slide 46 text

೔ຊޠͩͱʮςετ༻ʙʯ ాத͞Μଈ࣌൓ө͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ

Slide 47

Slide 47 text

ೖྗ͢Δσʔλ͸4USJQF؅ཧը໘ͷ͜Ε 4FDSFU,FZ͸σϑΥϧτඇදࣔ

Slide 48

Slide 48 text

4USJQFΞΧ΢ϯτͷ࡞੒ 4USJQF"1*ͷઃఆ 8PSE1SFTT8PP$PNNFSDFͷ४උ ঎඼Λొ࿥ͯ͠ΈΔ 4USJQFܾࡁͷઃఆΛ͢Δ ςετϞʔυͰ঎඼Λߪೖͯ͠ΈΔ ࠓ೔ͷྲྀΕ

Slide 49

Slide 49 text

αΠτʹΞΫηε ্෦ϝχϡʔ͔Βʮళฮ΁ҠಈʯΛΫϦοΫ

Slide 50

Slide 50 text

঎඼Λ̎ʙ̏఺ΧʔτʹೖΕΔ σϞαΠτ͸ԁҎ্ΧʔτʹೖΕͳ͍ͱߪೖͰ͖ͳ͍࢓༷ʹͳ͍ͬͯΔͷͰཁ஫ҙ

Slide 51

Slide 51 text

Χʔτϖʔδʹ঎඼͕ೖ͍ͬͯΔ͜ͱΛ֬ೝ ݸ਺ͷมߋ΍࡟আ΋Ͱ͖·͢

Slide 52

Slide 52 text

ߪೖϖʔδͰ৘ใೖྗ ςεταΠτͰ͢ͷͰɺμϛʔͷॅॴࢯ໊Λ͔͍ͭ·͠ΐ͏

Slide 53

Slide 53 text

ܾࡁํ๏Ͱ4USJQFΛબ୒ ରԠΧʔυ΋ࣗಈදࣔ

Slide 54

Slide 54 text

ʮςετϞʔυͩʯͱ͍͏஫ҙॻ͖͕ͰΔ ຊ൪Ϟʔυʹ͢Δͱফ͑·͢

Slide 55

Slide 55 text

ຊ൪ར༻Ͱ͸44-ڧ੍ʹ͢Δඞཁ͕͋Δ ϋϯζΦϯσϞͳͷͰɺࠓճ͸লུ͠·͢

Slide 56

Slide 56 text

ςετ༻ͷΧʔυ൪߸ΛೖΕ·͠ΐ͏ ༗ޮظݶͱηΩϡϦςΟʔίʔυ͸ͳΜͰ΋0,Ͱ͢

Slide 57

Slide 57 text

(PBMߪೖ׬ྃ ೖྗͨ͠ϝʔϧΞυϨεʹ֬ೝϝʔϧ͕ඈͼ·͢

Slide 58

Slide 58 text

8PP$PNNFSDFड஫ ड஫σʔλ͕֬ೝՄೳ

Slide 59

Slide 59 text

4USJQF؅ཧը໘1BZNFOUT ઌ΄ͲͷΧʔυ৘ใͰܾࡁ͕࣮ߦ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δ

Slide 60

Slide 60 text

ܾࡁৄࡉ΋֬ೝՄೳ ϦεΫνΣοΫͳͲ΋࣮ߦ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δ

Slide 61

Slide 61 text

4USJQFͱ8PSE1SFTTΛ૊Έ߹ΘͤΔ͜ͱͰɺ ίʔυΛॻ͘ྔΛ࠷খݶʹͭͭ͠ ΦϯϥΠϯܾࡁΛಋೖ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ ·ͱΊ

Slide 62

Slide 62 text

w 8PSE1SFTT͸ϓϥάΠϯΧελϚΠζ͕લఏ w ఆظ՝ۚ͸ϓϥάΠϯΛೖΕ·͠ΐ͏ w 1)1ॻ͚ΔͳΒ4USJQF༻ʹࣗྗ࣮૷΋͋Γ͔΋ w 81͸ϑοΫͰͷׂΓࠐΈ͕ࣗ༝ ิ଍ https://docs.woocommerce.com/document/ introduction-to-hooks-actions-and-filters/