Slide 1

Slide 1 text

*#. $MPVE *BB4 ωοτϫʔΫを知る ωοτϫʔΫʹ͍ͭͯ͝આ໌͠·͢ © 2022 IBM Corporation ೔ຊΞΠɾϏʔɾΤϜגࣜձࣾ ςΫϊϩδʔࣄۀຊ෦ ΧελϚʔαΫηε "MFY9JBOH

Slide 2

Slide 2 text

*#. $MPVE γϦʔζʹ͍ͭͯ Ø *#. $MPVE ͷॳֶऀͷํ޲͚Ͱ͢ Ø جຊతͳ஌ࣝ΍ศརͳ࢖͍ํͷशख़͕໨తͰ͢ Ø ࣮ࡍͷૢ࡞ͷσϞ΋ަ͑ͨߨٛܗࣜͷߨ࠲Ͱ͢ Ø *#. $MPVE Λར༻͢Δ͏͑Ͱʮ·ͣԡ͓͍͑ͯͨ͞ํ͕ྑ͍ʯτϐοΫΛऔΓ্͛·͢ *#. $MPVE γϦʔζ γϦʔζ ςʔϚ ࣌ظ ୈճ ίϯιʔϧ $-* ։࠵ࡁΈ ୈճ *". ։࠵ࡁΈ ୈճ *BB4 ΫϥγοΫɾΠϯϑϥετϥΫνϟ ։࠵ࡁΈ ୈճ *BB4 71$ ։࠵ࡁΈ ୈճ *BB4 ωοτϫʔΫ ݄೔ ୈճ *#. $MPVE ͷ؅ཧػೳ ݄೔ ˞දͷ಺༰͸༧ఆͰ͋ΓɺࠓޙมߋͱͳΔՄೳੑ͕͋Γ·͢ *#.$MPVEͷΑΓৄ͍͠஌ࣝΛशಘ͢Δʹ͸ɺʰॊΒ͔૚ຊʱΛ͝׆༻͍ͩ͘͞ɻ ࠓճ ˜ *#.$PSQPSBUJPO

Slide 3

Slide 3 text

ຊ೔ͷߨࢣ঺հ 写真 ■⽒名︓項 巍 "MFY 9JBOH ■所属︓ ⽇本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 カスタマー サクセス マネージャ *#. $MPVE Ø *#. $MPVE $4. ͷ͝঺հ • *#. $MPVE ͷ $4. ͸ɺ͓٬༷ͷϏδωεʹ *#. $MPVE ͕ ΑΓߩݙͰ͖ΔΑ͏ٕज़໘Ͱ͝ࢧԉ͍ͤͯͨͩ͘͜͞ͱͰ ɺϏδωεͷ੒ޭʹ޲͚ͨऔΓ૊ΈΛ͓ख఻͍͍ͤͯͨ͞ ͩ͘͜ͱ͕໾ׂͰ͢ɻ • ೔ʑ *#. $MPVE Λ͓࢖͍͍ͨͩ͘தͰͷޮ཰Խ΍৽͍͠ν ϟϨϯδʹର͢Δ͝ࢧԉΛ௨ͯ͡ɺ͓٬༷ʹ*#. $MPVEͷັ ྗΛ࣮ײ͍͚ͨͩΔΑ͏׆ಈͯ͠·͍Γ·͢ɻ ຊ೔͸օ͞·ͷ͓࣌ؒΛ͍͖ͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ ੿͍ͳ͕Βઆ໌͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ʂ

Slide 4

Slide 4 text

ຊ೔ͷΞδΣϯμ Ø ࠓճ͸ɺ*#. $MPVE ͷʮωοτϫʔΫʯ ΛςʔϚͱͯ͠औΓ্͛·͢ɻ Ø ͜ͷߨٛͰ͸ʮωοτϫʔΫʯ ͷجຊΛֶͼ·͢ɻ ຊ೔ͷΞδΣϯμ λΠϜςʔϒϧ ಺༰ Φʔϓχϯά *#.$MPVEωοτϫʔΫͷ֓ཁ ΫϥγοΫͱ 71$ͷωοτϫʔΩϯά ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε 2" ·ͱΊˍΫϩʔδϯά ˞ਐḿঢ়گʹΑΓ༧ఆΑΓૣ͘ऴྃ͢Δ৔߹͕͋Γ·͢ © 2022 IBM Corporation

Slide 5

Slide 5 text

໨࣍ ϦʔδϣϯͱΞϕΠϥϏϦςΟʔɾκʔϯ "; *#.$MPVEωοτϫʔΩϯάͷಛ௃ *#.$MPVEωοτϫʔΩϯάαʔϏεҰཡͷ঺հ Φʔϓχϯά *#.$MPVEωοτϫʔΫͷ֓ཁ ΫϥγοΫͱ71$ͷωοτϫʔΩϯά ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε 2" ·ͱΊˍΫϩʔδϯά

Slide 6

Slide 6 text

*#.$MPVEωοτϫʔΫ֓ཁ ϦʔδϣϯͱΞϕΠϥϏϦςΟʔɾκʔϯ "; © 2022 IBM Corporation •෺ཧతʹͦΕͧΕҟͳΔσʔληϯλʔͰߏ੒͞Ε͍ͯΔ •֤κʔϯؒͰڞ༗͞Εͨ୯Ұো֐఺͸ଘࡏ͠ͳ͍ • ߴ͍Մ༻ੑͱ඼࣭Λ࣮ݱ͢Δ";͸μϥε 64 ɺϫγϯτϯ%$ɺϑϥϯΫϑϧτɺϩϯυϯɺ γυχʔɺ౦ژɺେࡕͷ߹ܭϦʔδϣϯ • ౦ژɾେࡕʹͦΕͧΕͭͷκʔϯʢσʔληϯλʔʣΛઃஔ • κʔϯؒͷ௨৴͸ɺ௿஗Ԇ

Slide 7

Slide 7 text

$MBTTJD 71$ *#.$MPVEωοτϫʔΫ֓ཁ *#.$MPVEωοτϫʔΩϯάͷಛ௃ © 2022 IBM Corporation 101 1PJOUPGQSFTFODF ɿ ͭҎ্ͷҟͳΔωοτϫʔΫ·ͨ͸௨৴σόΠε͕૬ޓʹ઀ଓΛཱ֬͢ΔϙΠϯτͰ͋Δɻ 74*ɿԾ૝αʔόʔɾΠϯελϯεɻ

Slide 8

Slide 8 text

*#.$MPVEωοτϫʔΫ֓ཁ *#.$MPVEωοτϫʔΩϯάαʔϏεҰཡ © 2022 IBM Corporation IUUQTXXXJCNDPNKQKBDMPVEQSPEVDUT

Slide 9

Slide 9 text

໨࣍ ΫϥγοΫͷωοτϫʔΩϯάͷ঺հ 71$ͷωοτϫʔΩϯάͷ঺հ Φʔϓχϯά *#.$MPVEωοτϫʔΫͷ֓ཁ ΫϥγοΫͱ71$ͷωοτϫʔΩϯά ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε 2" ·ͱΊˍΫϩʔδϯά

Slide 10

Slide 10 text

ユーザー毎の プライベート 7-"/ ユーザー毎の パブリック 7-"/ 'JSFXBMM インター ネット 凡例 パブリック 7-"/ プライベート 7-"/ *#.$MPVEセグメント 仮想サーバー (専有、共有) ⼀般 ユーザー 71/ ユーザー %$ %$ *#.$MPVE グローバルネットワーク データ センター 共通インフラ⽤セキュリティ お客様敷設 専⽤線 ブロック、 ファイル ストレージ データ バックアップ パッチ、 リポジトリ /51、%/4 *#.$MPVE パブリック 7-"/ ロード バランサ オブジェクト ストレージ "1* 44-71/ *14FD71/ 物理サーバー (専有) 1P1 1P1 1P1 お客様 オフィス インターネット71/ 1P1 企業内 ユーザー お客様敷設専⽤線 *#.$MPVE グローバル ネットワーク 1P1 *#.$MPVEの プライベート 7-"/ %$ "WBJMBCJMJUZ ;POF対応済みリージョン 1P1 %$ "WBJMBCJMJUZ ;POF未対応 コンソール 8"'$%/(-#等 メール配信 ΫϥγοΫͱ71$ͷωοτϫʔΩϯά ΫϥγοΫͷωοτϫʔΩϯάͷ঺հ શମਤ 101 1PJOUPGQSFTFODF ɿ ͭҎ্ͷҟͳΔωοτϫʔΫ·ͨ͸௨৴σόΠε͕૬ޓʹ઀ଓΛཱ֬͢ΔϙΠϯτͰ͋Δɻ © 2022 IBM Corporation

Slide 11

Slide 11 text

*#.$MPVE౦ژ%$ 1VCMJD7-"/ 1VCMJD7-"/ 1VCMJD7-"/ 1VCMJD7-"/ *#.$MPVEϩϯυϯ%$ *#.$MPVEμϥε%$ ɾɾɾɾɾ 1SJWBUF7-"/ 1SJWBUF7-"/ 1SJWBUF7-"/ 1SJWBUF7-"/ *OUFSOFU *#.$MPVE (MPCBM /FUXPSL 1VCMJD *#.$MPVE (MPCBM /FUXPSL 1SJWBUF *#.$MPVE߳ߓ%$ *#.$MPVEͰ͸ɺ7-"/ ʢ7JSUVBM-"/ʣΛ࢖༻ͯ͠ωοτϫʔΫΛ࿦ཧతʹ෼ׂ͍ͯ͠·͢ɻ *#.$MPVEͷαʔόʔ͸ɺσϑΥϧτͰ1VCMJD7-"/ͱ1SJWBUF7-"/ͷ྆ํʹॴଐ͠·͢ɻ • αʔόʹରͯ͠Πϯλʔωοτଆͷ઀ଓΛఏڙ͠·͢ɻ • ҟͳΔ%$ؒͷ௨৴ͷ৔߹ɺҟͳΔΞΧ΢ϯτؒͷαʔόʔͰ͋ͬͯ ΋ɺΠϯλʔωοτʹग़Δ͜ͱͳ͘௨৴͠·͢ʢಉҰ"4಺௨৴ʣɻ • ҟͳΔΞΧ΢ϯτͷϓϥΠϕʔτ7-"/ಉ࢜͸௨৴ग़དྷ·ͤΜɻ • ϓϥΠϕʔτωοτϫʔΫΛհͨ͠σʔληϯλʔؒͷ௨৴͸ແྉ Ͱ͢ɻ ΫϥγοΫͱ71$ͷωοτϫʔΩϯά ΫϥγοΫͷωοτϫʔΩϯάͷ঺հ 1VCMJD7-"/ͱ1SJWBUF7-"/ ˜ *#.$PSQPSBUJPO

Slide 12

Slide 12 text

ΫϥγοΫͱ71$ͷωοτϫʔΩϯά ΫϥγοΫͷωοτϫʔΩϯάͷ঺հαϒωοτͱ7-"/ 1VCMJD7-"/ αʔόʔΛ૿΍͍ͯͬͯ͠ɺ αϒωοτ಺ͷ*1ΞυϨε͕ ଍Γͳ͘ͳͬͨΒɺࣗಈͰ αϒωοτ͕௥Ճ͞Ε·͢ ŋŋŋ ŋŋŋ 1SJWBUF7-"/ ύϒϦοΫαϒωοτ ύϒϦοΫαϒωοτ ϓϥΠϕʔταϒωοτ IUUQTDMPVEJCNDPNEPDTJOGSBTUSVDUVSFWMBOT UPQJDWMBOTHFUUJOHTUBSUFEXJUIWMBOTMPDBMFKB ˜ *#.$PSQPSBUJPO • αϒωοτ͸ɺ7-"/ʹଐ͠·͢ • 7-"/΋ɺϢʔβʔ͝ͱʹׂΓ౰ͯΒΕΔωοτϫʔΫϦιʔεͰ͢ɻ

Slide 13

Slide 13 text

接続⽅式名称 提供形態 71/種類 *#.$MPVE側で 必要な準備 特徴 44- 71/ ઀ଓαʔϏε • *#.$MPVE͕ӡ༻ • ແঈ • ϦϞʔτ઀ଓܕ71/ ü 44-71/ • 71/Λར༻͢ΔϢʔβʔʹରͯ͠ɺ αʔϏεͷ༗ޮԽ w 0VUCPVOE՝͕ۚൃੜ͠ͳ͍ w ར༻ऀͷ1$୺຤͔Βݸผʹ઀ଓ *1TFD71/ ઀ଓαʔϏε • *#.$MPVE͕ӡ༻ • ༗ঈ • ڌ఺ؒ71/ ü *1TFD71/ • *1TFD71/αʔϏεͷߪೖͱઃఆ w 0VUCPVOE՝͕ۚൃੜ͠ͳ͍ w ͓٬༷ڌ఺ͷ71/ϧʔλ͔Β઀ଓ w /"5ม׵͕ඞͣൃੜ͢Δ ˜ *#.$PSQPSBUJPO ΫϥγοΫͱ71$ͷωοτϫʔΩϯά ΫϥγοΫͷωοτϫʔΩϯάͷ঺հ Πϯλʔωοτ71/઀ଓ

Slide 14

Slide 14 text

• 71$͸ *#.$MPVEͷୈೋੈ୅ͷϓϥοτϑΥʔϜ • $MBTTJD*OGSBTUSVDUVSFʹൺ΂ɺωοτϫʔΫଳҬ΍ϓϩϏδϣχϯάͷεϐʔυ͕େ෯޲্ • αʔόʔΛ഑ஔ͢ΔαϒωοτΛϢʔβʔࣗ਎ͰఆٛՄೳ ΫϥγοΫͱ71$ͷωοτϫʔΩϯά 7JSUVBM1SJWBUF$MPVEʢ71$ʣ ֓ཁ ˜ *#.$PSQPSBUJPO

Slide 15

Slide 15 text

'MPBUJOH*11VCMJD(BUFXBZ • 71$ͷ74*΍ϕΞϝλϧ͕Πϯλʔωοτͱ௨৴͢Δखஈͱͯ͠͸ɺ'MPBUJOH*1Λ࢖͏ํ๏ͱ 1VCMJD(BUFXBZΛ࢖͏ํ๏͕͋Γ·͢ɻ 'MPBUJOH*1 1VCMJD(BUFXBZ ੍ޚϨϕϧ 74*ͷW/*$ɺϕΞϝλϧͷ 1$**OUFSGBDF ϕΞϝλϧ ͷ7-"/*OUFSGBDF TVCOFU ʢෳ਺ͷTVCOFUͰར༻Մ ೳʣ ར༻Մೳͳ௨৴ Πϯλʔωοτ͔Βͷ *OCPVOE0VUCPVOE྆ํͷ ௨৴͕Մೳ Πϯλʔωοτ΁ͷ PVUCPVOE௨৴ͷΈՄೳ ʢΠϯλʔωοτ͔Βͷ *OCPVOE͸ڐՄ͠ͳ͍ʣ (MPCBM*1ΞυϨεͷ༧໿ ʢ෇͚ସ͑Մೳ͔Ͳ͏͔ʣ Մೳɻ Մೳɻ IUUQTDMPVEJCNDPNEPDTWQD UPQJDWQDBCPVUOFUXPSLJOHGPSWQDFYUFSOBMDPOOFDUJWJUZ IUUQTDMPVEJCNDPNEPDTWQD UPQJDWQDBCPVUOFUXPSLJOHGPSWQDQVCMJDHBUFXBZGPSFYUFSOBMDPOOFDUJWJUZ IUUQTDMPVEJCNDPNEPDTWQD UPQJDWQDBCPVUOFUXPSLJOHGPSWQDqPBUJOHJQGPSFYUFSOBMDPOOFDUJWJUZ ΫϥγοΫͱ71$ͷωοτϫʔΩϯά 7JSUVBM1SJWBUF$MPVEʢ71$ʣ 'MPBUJOH*11VCMJD(BUFXBZ ˜ *#.$PSQPSBUJPO

Slide 16

Slide 16 text

71/GPS71$ 4JUFUP4JUF71/ • .BOBHFE4FSWJDFͷ4JUF5P4JUF71/αʔϏεɻ 71/GPS71$ $MJFOUUP4JUF71/ • .BOBHFE4FSWJDFͷ$MJFOU5P4JUF71/αʔϏεɻ0QFO71/Λར༻ɻ ˜ *#.$PSQPSBUJPO IUUQTDMPVEJCNDPNEPDTWQD UPQJDWQDWQOPWFSWJFXMPDBMFKB IUUQTDMPVEJCNDPNEPDTWQD UPQJDWQDVTJOHWQO IUUQTDMPVEJCNDPNEPDTWQD UPQJDWQDWQODMJFOUUPTJUFPWFSWJFX ΫϥγοΫͱ71$ͷωοτϫʔΩϯά 7JSUVBM1SJWBUF$MPVEʢ71$ʣ 71/

Slide 17

Slide 17 text

໨࣍ %JSFDU-JOL 5SBOTJU(BUFXBZ *#.$MPVE4FSWJDF&OEQPJOUT $4& %/4αʔϏε $MPVE*OUFSOFU4FSWJDFT ίϩέʔγϣϯαʔϏε Φʔϓχϯά *#.$MPVEωοτϫʔΫͷ֓ཁ ΫϥγοΫͱ71$ͷωοτϫʔΩϯά ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε 2" ·ͱΊˍΫϩʔδϯά

Slide 18

Slide 18 text

ఏڙαʔϏε ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε %JSFDU-JOL ֓ཁ 9$3૬ޓ઀ଓϧʔλʔ ˜ *#.$PSQPSBUJPO • %JSFDU -JOLͱ͸ɺΠϯλʔωοτͷ୅ΘΓʹดҬ໢Λ࢖ͬͯɺ*#. $MPVEʹ઀ଓ͢ΔͨΊͷαʔϏεͰ͢ɻ • Πϯλʔωοτ্ʹ௨৴͕ྲྀΕͳ͍ͨΊɺΑΓηΩϡΞͰ҆ఆͨ͠ੑೳΛ֬อ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͢ɻ

Slide 19

Slide 19 text

%JSFDU-JOL$POOFDU %JSFDU-JOL%FEJDBUFE ˜ *#.$PSQPSBUJPO ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε %JSFDU-JOL Ϣʔεɾέʔε 9$3૬ޓ઀ଓϧʔλʔ 1P1ωοτϫʔΫڌ఺

Slide 20

Slide 20 text

• 5SBOTJU(BUFXBZͰ઀ଓͨ͠71$$MBTTJD *OGSBTUSVDUVSFؒ͸QSJWBUF/8ܦ༝Ͱ૬ޓ઀ଓ ͕ՄೳͱͳΓ·͢ɻ • 5SBOTJU(BUFXBZ͸*#.$MPVE಺ͷෳ਺ͷ Ϧιʔεؒͷ઀ଓΛ࣮ݱ͠·͢ɻ ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε *#.$MPVE5SBOTJU(BUFXBZ ֓ཁ (3& (FOFSJD3PVUJOH&ODBQTVMBUJPOτϯωϧ ˜ *#.$PSQPSBUJPO

Slide 21

Slide 21 text

ߏ੒ྫෳ਺Ϧʔδϣϯʹ·͕ͨͬͨߏ੒ 71$ 71$ $MBTTJD*OGSBTUSVDUVSF ʢ೚ҙͷ.;3ڌ఺ʣ 71$ 71$ 71$ 71$ ౦ژϦʔδϣϯ େࡕϦʔδϣϯ MPDBMUSBOTJUHBUFXBZ MPDBMUSBOTJUHBUFXBZ HMPCBM USBOTJU HBUFXBZ ΞΧ΢ϯτ" ˜ *#.$PSQPSBUJPO ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε *#.$MPVE5SBOTJU(BUFXBZr ߏ੒ྫᶗ

Slide 22

Slide 22 text

ΞΧ΢ϯτ" 71$ $MBTTJD *OGSBTUSVDUVSF ΞΧ΢ϯτ# 71$ ΞΧ΢ϯτ$ 71$ ߏ੒ྫϚϧνΞΧ΢ϯτߏ੒ ΞΧ΢ϯτ#͸ΞΧ΢ϯτ"ͷ$MBTTJD *OGSBTUSVDUVSFʹ΋71$ʹ΋ΞΫηεͰ͖Δ͕ɺ ҰํͰΞΧ΢ϯτ$ͷ71$ʹ΋ΞΫηεͰ͖Δɻ ΞΧ΢ϯτ" 71$ $MBTTJD *OGSBTUSVDUVSF ΞΧ΢ϯτ# 71$ ΞΧ΢ϯτ$ 71$ ΞΧ΢ϯτ#͸ΞΧ΢ϯτ"ͷ$MBTTJD *OGSBTUSVDUVSFʹ΋71$ʹ΋ΞΫηεͰ͖Δ͕ɺ ΞΧ΢ϯτ$ͷ71$ʹ͸ΞΫηεͰ͖ͳ͍ɻ • ࣗΞΧ΢ϯτͷ5SBOTJU(BUFXBZ͸ผΞΧ΢ϯτͷ71$$MBTTJD*OGSBTUSVDUVSFͱ΋઀ଓՄೳͰ͢ɻ ˜ *#.$PSQPSBUJPO ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε *#.$MPVE5SBOTJU(BUFXBZr ߏ੒ྫᶘ

Slide 23

Slide 23 text

*#.$MPVE4FSWJDF&OEQPJOUT $4& • $4&ʹରԠͨ͠*#.$MPVE্ͷαʔϏεʹ͍ͭͯ͸ɺ*#.ͷϓϥΠϕʔτωοτϫʔΫΛ༻͍ͯΞΫηεͰ ͖·͢ɻ • $MBTTJD*OGSBTUSVDUVSF͔Β΋71$͔Β΋ར༻ՄೳͰ͢ɻ • 71$͔Βར༻͢Δࡍʹ͸ಛʹઃఆ͸ෆཁͰ͢ɻ ˜ *#.$PSQPSBUJPO ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε *#.$MPVE4FSWJDF&OEQPJOUT $4& $4&Λαϙʔτ͢ΔαʔϏεҰཡ͸Լهʹهࡌ͞Ε͍ͯ·͢ɻ࠷৽৘ใ͸ɺදࣔΛӳޠʹͯ֬͠͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ IUUQTDMPVEJCNDPNEPDTBDDPVOU UPQJDBDDPVOUWSGTFSWJDFFOEQPJOUMPDBMFFO

Slide 24

Slide 24 text

υϝΠϯΛ*#.$MPVEܦ༝Ͱऔಘ͠ɺ *#.$MPVEͷ%/4αʔόʔʹొ࿥ औಘࡁΈͷυϝΠϯΛɺ*#.$MPVE ͷ%/4αʔόʔʹొ࿥ औಘࡁΈͷυϝΠϯΛɺ*#.$MPVE ʹ࡞੒ͨ͠%/4αʔόʔʹొ࿥ %/4Ϩίʔυͷ௥Ճ औಘࡁΈͷυϝΠϯΛɺ֎෦ϕϯ μʔͷ%/4αʔόʔʹొ࿥ %/4Ϩίʔυͷߋ৽ %/4Ϩίʔυͷ࡟আ %/4ϨίʔυͷͷΠϯϙʔτ ͱΤΫεϙʔτ อޢ %/4ͷߏ੒ͱ؅ཧ $MPVE*OUFSOFU4FSWJDFT ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε %/4αʔϏε ֓ཁ ˜ *#.$PSQPSBUJPO *#.$MPVE͸ɺ%PNBJO/BNF4FSWJDFTͳͲͷ͞·͟·ͳυϝΠ ϯ؅ཧαʔϏεΛఏڙ͠·͢ɻ

Slide 25

Slide 25 text

1SJWBUF%/4 • ಛఆͷ71$͔ΒͷΈࢀরՄೳͳ%/4αʔϏεͰ͢ɻ • ར༻ऀ͕ಠࣗʹυϝΠϯΛߏ੒͠ɺ%/4ϨίʔυΛొ࿥͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͢ɻ ˜ *#.$PSQPSBUJPO ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε %/4αʔϏε 1SJWBUF%/4

Slide 26

Slide 26 text

ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε $MPVE*OUFSOFU4FSWJDFT ֓ཁ *#.$MPVE*OUFSOFU4FSWJDFT ΦϦδϯαʔόʔ 50, ΦϦδϯαʔόʔ 50, ΦϦδϯαʔόʔ 50, %%P4߈ܸ #PUT σʔλ౪೉ ηΩϡϦςΟʔ ଟछଟ༷ͳ߈ܸ͔ΒαʔϏεΛอޢ Մ༻ੑ σʔληϯλʔো֐΍ࡂ֐ൃੜ࣌΋ؚΊͯɺαʔϏεͷ Մ༻ੑΛ୲อ ύϑΥʔϚϯε େྔͷΞΫηεΛΦϦδϯαʔόʔʹෛՙΛ͔͚ͣʹɺαʔ Ϗεͷ඼࣭Λ୲อ • $%/ ίϯςϯπΩϟο γϡ • ϖʔδϧʔϧʹΑΔΧε λϚΠζ • )551ʹΑΔߴ଎Խ • %%P4๷ޚ • 8"' • 'JSFXBMM *1ΞυϨεɺ "4/ɺࠃɺͳͲʣ • ͦͷଞ • ݖҖ%/4 %/44&$ར༻ Մʣ • (MPCBM-PBE#BMBODFS • ͦͷଞ $*4 *#.$MPVE*OUFSOFU4FSWJDF ʹ͍ͭͯͷ'"2 IUUQTRJJUBDPNUFTUOJOJUFNTCGBFCEGC ˜ *#.$PSQPSBUJPO ΞϓϦέʔγϣϯͷʮηΩϡϦςΟʔʯʮՄ༻ੑʯʮύϑΥʔϚϯεʯΛ޲্ͤ͞ΔػೳΛΦʔϧΠϯϫϯͰར༻Ͱ͖Δ αʔϏεͰ͢ɻ *#. $MPVE *OUFSOFU 4FSWJDFT $*4 ͱ͸

Slide 27

Slide 27 text

˜ *#.$PSQPSBUJPO ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε $MPVE*OUFSOFU4FSWJDFT ద༻ྫ %%P4ʢ%JTUSJCVUFE%FOJBMPG4FSWJDFʣΠϯλʔωοτ্ͷτϥϑΟοΫΛ૿େͤ͞ɺ௨৴Λॲཧ͍ͯ͠ΔωοτϫʔΫճઢ΍ αʔόʔͷػೳΛ઎༗͢ΔଳҬ๞࿨ܕͷαΠόʔ߈ܸͷ͜ͱɻ 1$*%44ʢ1BZNFOU$BSE*OEVTUSZ%BUB4FDVSJUZ4UBOEBSEʣΧʔυձһ৘ใͷอޢΛ໨తͱͯ͠ɺࠃࡍϖΠϝϯτϒϥϯυࣾ ʢΞϝϦΧϯΤΩεϓϨεɺ%JTDPWFSɺ+$#ɺϚελʔΧʔυɺ7*4"ʣ͕ڞಉͰࡦఆͨ͠Χʔυ৘ใηΩϡϦςΟͷࠃࡍ౷Ұج ४Ͱ͢ɻ

Slide 28

Slide 28 text

IUUQTDMPVEJCNDPNEPDT$%/ UPQJD$%/ HFUUJOHTUBSUFEDEO IUUQTDMPVEJCNDPNEPDTJOGSBTUSVDUVSFDJT UPQJDDJTHFUUJOH TUBSUFEHFUUJOHTUBSUFEXJUIJCNDMPVEJOUFSOFUTFSWJDFTDJT *#. $MPVE*OUFSOFU4FSWJDFT $MPVEqBSFϕʔε *#.$MPVE$%/ "LBNBJϕʔε ˜ *#.$PSQPSBUJPO ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε $MPVE*OUFSOFU4FSWJDFT $%/ ਪ঑ • $POUFOU %FMJWFSZ /FUXPSLʢ$%/ʣ͸ɺάϩʔόϧʹల։͞Εͨෳ਺ͷαʔό্ʹίϯςϯπΛෳ੡͠ɺ ࠷΋஍ཧతʹ͍ۙΤϯυϢʔβʔʹΠϯλʔωοτܦ༝Ͱਝ଎ʹίϯςϯπΛ഑৴͢Δ͜ͱΛՄೳʹ͢Δ γεςϜͰ͢ɻ • *#. $MPVEͰ͸"LBNBJϕʔεͷ*#. $MPVE $%/αʔϏε΋஫จՄೳͰ͕͢ɺར༻Մೳͳػೳ͕"LBNBJࣾ ຊདྷͷαʔϏεͱൺ΂ͯඇৗʹݶఆ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

Slide 29

Slide 29 text

ü ύϑΥʔϚϯεʢ΄΅஗Ԇͷͳ͍઀ଓʣͱɺηΩϡϦςΟʢ&OEUP&OEͰ׬શϓϥΠϕʔτʣͷཱ͕྆ՄೳͰ͢ɻ ü ͓٬༷࣋ͪࠐΈػثͷػೳΛ༻͍ͨޮ཰తͳӡ༻͕ܧଓՄೳͰ͢ɻ ˜ *#.$PSQPSBUJPO ωοτϫʔΫؔ࿈αʔϏε ίϩέʔγϣϯαʔϏε • 7ZBUUBɿถࠃ7ZBUUBࣾʹΑΓΦʔϓϯιʔεͰ։ൃ͞Ε͍ͯͨιϑτ΢ΣΞϧʔλɻ • 74*ɿԾ૝αʔόʔɾΠϯελϯεɻ • #.4ɿ#BSF.FUBM4FSWFSTɻ *#. $MPVEͰ͸ɺಉҰ%$಺ͷ͓٬༷ίϩέʔγϣϯΤϦΞ͔Βɺߏ಺઀ଓ %JSFDU -JOL Ͱ௚݁͢Δ ͜ͱ͕ՄೳͰ͢ɻ

Slide 30

Slide 30 text

2VFTUJPO © 2022 IBM Corporation

Slide 31

Slide 31 text

࣍ճ͸݄ʹ։࠵༧ఆͰ͢ɻԼهΑΓਃ͠ࠐΈΛ͓ئ͍͍ͨ͠·͢ IUUQTJCNEFWFMPQFSDPOOQBTTDPNFWFOU ࣍ճͷ *#. $MPVE ͸ʁ ؅ཧ ˜ *#.$PSQPSBUJPO