Slide 1

Slide 1 text

ӳޠ͕Ͱ͖ͳ͍ࢲ͕͍͔ʹͯ͠ άϩʔόϧνʔϜʹ͍Δ͔ +VOLP/6,"("

Slide 2

Slide 2 text

!OVLBHB உ໦ౡ ࢲઃਤॻؗ ࣸਅͱݴ༿ 8PSE1SFTT

Slide 3

Slide 3 text

೔ຊͷதͰ΋ࢦંΓʹ਺͑ΒΕΔΜ͡Όͳ͍͔ͱ ݴ͏΄ͲӳޠͷͰ͖ͳ͍ࢲͰ͕͢ɺάϩʔόϧͷ ίϛϡχςΟνʔϜʹ͍ͨΓɺ8PSE$BNQ"TJB ͷσβΠϯνʔϜʹೖͬͯͨΓ͠·͢ɻͲ͏ͯ͠ ͦ͏ͳ͔ͬͨɺͲ͏΍͍ͬͯΔ͔Λ͓࿩͠͠·͢ʂ

Slide 4

Slide 4 text

ఘΊͳ͔ͬͨ I didn’t give up on that.

Slide 5

Slide 5 text

ͱݴ͏ͱऴΘͬͯ͠·͏ͷͰ

Slide 6

Slide 6 text

ܦݧͷγΣΞΛ

Slide 7

Slide 7 text

ͪͳΈʹͲΕ͙Β͍ ӳޠ͕Ͱ͖ͳ͍͔ͱ͍͏ͱ

Slide 8

Slide 8 text

ֹլ͞Μ͜ͳ͍ͩ ʮ*JTʯͬͯॻ͍ͯ·ͨ͠ΑͶ

Slide 9

Slide 9 text

ࣗ෼Ͱͼͬ͘Γ

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

$PNNVOJUZ%FQVUZͱ͸ 8PSE$BNQ
 8PSE1SFTT.FFUVQΛ͸͡Ί ίϛϡχςΟͷΈΜͳ͕ εϜʔζʹ׆ಈͰ͖ΔΑ͏ʹॿ͚Δ໾ׂ σϓςΟ

Slide 12

Slide 12 text

શ෦ӳޠͰ ִिճͷϛʔςΟϯά

Slide 13

Slide 13 text

ؒҧ͑ͨʂ Ͱ΋΍Δʂ

Slide 14

Slide 14 text

ӳޠ͕Ͱ͖ͳ͍ͷʹ

Slide 15

Slide 15 text

Կނʁ

Slide 16

Slide 16 text

8PSE1SFTT͕ ޷͖͔ͩΒ

Slide 17

Slide 17 text

ָ͍͔ͦͯ͠͠Βʂ

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

ΞδΞॳͷϑϥοάγοϓ 8PSE$BNQ ࣮ߦҕһืू

Slide 20

Slide 20 text

8PSE$BNQ͔ࣅͨΑ͏ͳΠϕϯτͷ࣮ߦҕһܦݧऀ ৚݅
 ֤ࠃਓ

Slide 21

Slide 21 text

ແཧ͡ΌΜ

Slide 22

Slide 22 text

΍Βͳ͍ΑΓ΍ͬͨํ͕໘ന͍

Slide 23

Slide 23 text

σβΠϯνʔϜ ʹೖΕ·ͨ͠

Slide 24

Slide 24 text

(PPHMF຋༁͸༑ͩͪ Ͳ͏΍ͬͯίϛϡχέʔγϣϯΛͱ͍ͬͯΔ͔

Slide 25

Slide 25 text

ӳޠ্͕खʹͳ͍ͬͯΔͷͰ͸ͳ͘ (PPHMF຋༁ʹೖΕΔ೔ຊޠ্͕खʹͳ͍ͬͯΔ

Slide 26

Slide 26 text

ຖिਫ༵࣌ σβΠϯνʔϜϛʔςΟϯά

Slide 27

Slide 27 text

ʮࢲ͸4IJOͱϑϩΞϚοϓͷ ୈҰ஄Λ࡞Γ·ͨ͠ʯ 4IJOˠ ϑϩΞ Ϛοϓ ˠ

Slide 28

Slide 28 text

*NBEFUIFpSTUTIJOBOE qPPSNBQ ࢲ͸4IJOͱϑϩΞϚοϓͷ ୈҰ஄Λ࡞Γ·ͨ͠

Slide 29

Slide 29 text

ॳͷ͢ͶͱϑϩΞϚοϓΛ࡞੒ ͠·ͨ͠ɻ *NBEFUIFpSTUTIJOBOE qPPSNBQ ΋͏Ұ౓೔ຊޠʹ(PPHMF຋༁ͯ͠ݟΔ

Slide 30

Slide 30 text

ࢲ͸4IJOͱҰॹʹϑϩΞϚοϓ ͷԼॻ͖Λ࡞Γ·ͨ͠ɻ (PPHMF຋༁͕ѱ͍Μ͡Όͳͯ͘ࢲͷ೔ຊޠ͕ѱ͍ʂ

Slide 31

Slide 31 text

ࢲ͸4IJOͱҰॹʹϑϩΞϚοϓ ͷԼॻ͖Λ࡞Γ·ͨ͠ɻ *NBEFBqPPSNBQESBGU XJUI4IJO

Slide 32

Slide 32 text

ʮ8IBUʯͬͯݴΘΕΔ͜ͱΛ ා͕Βͳ͍

Slide 33

Slide 33 text

·ͣ͸ඈͼࠐΜͰΈΑ͏ʂ

Slide 34

Slide 34 text

No content

Slide 35

Slide 35 text

ͦͷલʹ

Slide 36

Slide 36 text

ॱࢠ͞Μ͔Βͷ॓୊ ࠙਌ձͰ஌Βͳ͍ਓ ̍ਓ ͱ஻ͬͯΈΑ͏

Slide 37

Slide 37 text

͔ͦ͜Β࢝·ΔԿ͔͕͋Δ͸ͣ

Slide 38

Slide 38 text

No content

Slide 39

Slide 39 text

ϨοπΤϯδϣΠ 8PSE1SFTT ίϛϡχςΟʂ