Slide 1

Slide 1 text

ϝϧΧϦiOSΞϓϦ։ൃ
 ͷݱঢ়ͱ͜Ε͔Β Mercari DAY 2017 @AcademyHills Naoki Ishikawa

Slide 2

Slide 2 text

About Me • ੴ઒௚थ (@jarinosuke) • Mercari, Inc (joined at 2016/05) •iOS Engineer

Slide 3

Slide 3 text

Agenda • ϝϧΧϦiOSΞϓϦ։ൃʹ͍ͭͯ •ݱঢ় •͜Ε͔Β • ·ͱΊ

Slide 4

Slide 4 text

ݱঢ়

Slide 5

Slide 5 text

νʔϜߏ੒

Slide 6

Slide 6 text

νʔϜߏ੒ • JP ࡏॅ • 5ਓ

Slide 7

Slide 7 text

νʔϜߏ੒ • JP ࡏॅ • 5ਓ • US ࡏॅ • 1ਓ

Slide 8

Slide 8 text

νʔϜߏ੒ • JP ࡏॅ • 5ਓ • US ࡏॅ • 1ਓ • UK ࡏॅ • 1ਓ

Slide 9

Slide 9 text

ۀ຿಺༰ • ϝϧΧϦiOSΞϓϦͷ։ൃ • ίʔυϨϏϡʔ • ਃ੥ɺϦϦʔε

Slide 10

Slide 10 text

ࢀՃMTGҰྫ

Slide 11

Slide 11 text

ࢀՃMTGҰྫ • iOS ఆྫ MTG

Slide 12

Slide 12 text

ࢀՃMTGҰྫ • iOS ఆྫ MTG • PJ ఆྫ MTG

Slide 13

Slide 13 text

ࢀՃMTGҰྫ • iOS ఆྫ MTG • PJ ఆྫ MTG • (ݸਓࠩ͸͋Γ·͢)

Slide 14

Slide 14 text

։ൃ؀ڥ • ر๬ͷ Mac ͱ֎෦σΟεϓϨΠΛି༩ • ି༩PC͕͍ͭͰ΋ަ׵ʹͳΓ·ͨ͠ - ຊ࣭Λߟ͑ɺେ୾ʹϧʔϧվม

Slide 15

Slide 15 text

ϝϧΧϦiOSΞϓϦͷߏ੒ • 1.ιʔείʔυ • 2.࢖༻͍ͯ͠ΔϥΠϒϥϦ • 3.ઃܭํ਑ • 4.ςετ؀ڥ • 5.σϓϩΠ • 6.ϒϥϯνઓུ

Slide 16

Slide 16 text

1.ιʔείʔυ

Slide 17

Slide 17 text

1.ιʔείʔυ • Objective-C : Swift

Slide 18

Slide 18 text

1.ιʔείʔυ • Objective-C : Swift • 8 : 2

Slide 19

Slide 19 text

1.ιʔείʔυ • Objective-C : Swift • 8 : 2 • ৽نը໘ɾػೳ͸جຊతʹશͯ Swift

Slide 20

Slide 20 text

2.࢖༻͍ͯ͠ΔϥΠϒϥϦ • ReactiveCocoa • APIKit • Result • ObjectMapper • SnapKit

Slide 21

Slide 21 text

3.ઃܭํ਑

Slide 22

Slide 22 text

3.ઃܭํ਑ • MVVM

Slide 23

Slide 23 text

3.ઃܭํ਑ • MVVM • Storyboard/xib

Slide 24

Slide 24 text

3.ઃܭํ਑ • MVVM • Storyboard/xib • ABςετͷߟྀ

Slide 25

Slide 25 text

3.ઃܭํ਑ • MVVM • Storyboard/xib • ABςετͷߟྀ • ઃܭϨϏϡʔ

Slide 26

Slide 26 text

4.ςετ؀ڥ • Unit Test • جຊతͳΞϓϦέʔγϣϯϩδοΫΛΧόʔ • QA • ػೳ௥Ճʹର͢Δ݁߹ςετ • ϦϦʔεલͷΞοϓσʔτʢσάϨʣςετ • CI • ࣾ಺ Mac Ͱ୯ମςετΛ push ຖʹ࣮ߦ

Slide 27

Slide 27 text

5.σϓϩΠ • Slack bot + Jenkins + fastlane • Beta ൛ͷ഑෍ • ϦϦʔεϒϥϯνͷ࡞੒ • iTunes Connect ΁ͷΞοϓϩʔυ

Slide 28

Slide 28 text

6.ϒϥϯνઓུ • master ϒϥϯν͔Β topic ϒϥϯνΛ࡞੒ • ίʔυϨϏϡʔޙʹ master ΁Ϛʔδ • ϦϦʔε͞ΕΔػೳ͕શͯϚʔδ͞ΕͨλΠϛϯάͰ release ϒϥϯνΛ࡞੒ɺQA։࢝ • QA தʹൃੜͨ͠मਖ਼͸ release ϒϥϯν΁ PR • ΞϓϦϦϦʔεޙʹ release Λ master ʹϚʔδ

Slide 29

Slide 29 text

͜Ε͔Β

Slide 30

Slide 30 text

ϦϦʔεαΠΫϧͷมߋ

Slide 31

Slide 31 text

ϦϦʔεαΠΫϧͷมߋ • ࠓ·Ͱ •ϦϦʔεʹؚ·ΕΔػೳΛΈͯadhocʹௐ੔

Slide 32

Slide 32 text

ϦϦʔεαΠΫϧͷมߋ • ࠓ·Ͱ •ϦϦʔεʹؚ·ΕΔػೳΛΈͯadhocʹௐ੔ • ͜Ε͔Β •ݪଇ2िؒ͝ͱʹϦϦʔε

Slide 33

Slide 33 text

ιʔείʔυ෼ׂ

Slide 34

Slide 34 text

ιʔείʔυ෼ׂ • ࠓ·Ͱ • 1ιʔεϚϧνόΠφϦ • master ϒϥϯνͷίʔυͰ JP/US/UK ͦΕͧΕͷόΠφϦΛ Ϗϧυ

Slide 35

Slide 35 text

ιʔείʔυ෼ׂ • ࠓ·Ͱ • 1ιʔεϚϧνόΠφϦ • master ϒϥϯνͷίʔυͰ JP/US/UK ͦΕͧΕͷόΠφϦΛ Ϗϧυ • ͜Ε͔Β • ϚϧνιʔεϚϧνόΠφϦ • JP/US/UK ͦΕͧΕ master ϒϥϯνΛ࡞੒

Slide 36

Slide 36 text

ιʔείʔυ෼ׂ US ༏ઌ

Slide 37

Slide 37 text

ଞʹ΋… • US Ͱͷ Go Bold ͳվળɾػೳ௥Ճ • UK ͰͷΞϓϦϦϦʔε • JP Ͱͷι΢κ΢ Ξος࿈ܞ

Slide 38

Slide 38 text

·ͱΊ • ΍Δ͜ͱɾ΍Γ͍ͨ͜ͱ ͨ͘͞Μ • ਓ͕଍Γ͍ͯͳ͍

Slide 39

Slide 39 text

ืू ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ(Client, iOS) ΛWANTEDʂ
 https://www.wantedly.com/projects/38352