Slide 1

Slide 1 text

No content

Slide 2

Slide 2 text

ϑϦʔϥϯε ϞϯΩʔϨϯν௕࡚ 8PSE1SFTTςʔϚ4OPX.POLFZͷ
 ։ൃൢച ΩλδϚλΧγ !JOD

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

ݸਓ։ൃΛ͢Δʹ͋ͨΓ डୗΛ΍ΊΔ͜ͱʹΑΔ σϝϦοτͭ

Slide 5

Slide 5 text

͓͕ۚ଍Γͳ͘ͳΔ

Slide 6

Slide 6 text

w ೥ͷडୗऩೖΛͱ͢Δͱʜ w ೥ͷडୗऩೖ͸͘Β͍

Slide 7

Slide 7 text

ਓؒྗ͕ஶ͘͠௿Լ͢Δ

Slide 8

Slide 8 text

w ͨ·ʹి࿩ͱ͔͋ΔͱୈҰ੠͕Ͱͳͯࣗ͘෼Ͱ
 ࠞཚ͢Δ w อҭԂͷ͓ܴ͑ͱ͔ʹ͍ͬͨͱ͖ʹઌੜͷಥવͷ ձ࿩ʹରԠͰ͖ͳ͍ w νϟοτͱ͔Ո଒ͱͷձ࿩͸ผʹ໰୊ͳ͍ স

Slide 9

Slide 9 text

࢓ࣄྗ͕௿Լ͢Δ

Slide 10

Slide 10 text

w ணखͯ͠εέδϡʔϧ٧Ίͯͳ͍͜ͱʹؾͮ͘ w ணखͯ͠՝୊؅ཧͯ͠ͳ͍͜ͱʹؾͮ͘ w ணखͯ͠8FCαΠτ੍࡞डୗͷखॱʢυϝΠϯ Ͳ͏͢Δͱ͔ʣΛߟ͑ͯͳ͔ͬͨ͜ͱʹؾͮ͘

Slide 11

Slide 11 text

·ͱΊ

Slide 12

Slide 12 text

w ͍͖ͳΓશ෦डୗΛ΍Ίͳ͍΄͏͕ྑ͍ w ·ͣ͸ۭ͖࣌ؒͳͲΛར༻ͯ͠։ൃ w ʮࣗ෼͕࢖͏΋ͷʯ͡Όͳ͍ͱ௕͘ଓ͚Δͷ͸
 ೉͍͠ͷͰɺडୗ࢓ࣄΛར༻ͯ͠։ൃ͢Δͷ΋
 ͓͢͢Ί

Slide 13

Slide 13 text

Ͱ΋ࠓҰ൪΍Γ͍ͨ͜ͱ͚ͩʹ
 ຅಄͢Δͷ͸͓΋͠Ζ͍ͧ