Slide 1

Slide 1 text

Linkage-NE ߹ಉษڧձ / 2023.08.18 Hideki Kinjyo GitHub: o0h / Twitter: @o0h_ 
 
 [഑෍൛]

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ / GitHub: @o 0 h / Twitter: @o 0 h_ FW CakePHP

Slide 3

Slide 3 text

ࣗݾ঺հ / GitHub: @o 0 h / Twitter: @o 0 h_ FW CakePHP

Slide 4

Slide 4 text

Slide 5

Slide 5 text

' '

Slide 6

Slide 6 text

Slide 7

Slide 7 text

ʮग़͞ͳ͍ʯͱʮಈ͔ͳ͍ʯΜͰ͢ΑͶ 
 http://localhost: 8 0 8 0 PO 
 PO

Slide 8

Slide 8 text

ʮग़͠ʯͯɺʮಈ͖ग़͠ʯͯɻ 


Slide 9

Slide 9 text

§1 §2 §3 §4

Slide 10

Slide 10 text

඼࣭ͱ͸ , , ( ) [ग़య] ϫΠϯόʔάͷγεςϜࢥߟ๏ ιϑτ΢ΣΞจԽΛ૑Δʪ1ʫ P7 ᴷ G.M.ϫΠϯόʔά (ஶ), େ໺ ኹ࿠ (ஶ)

Slide 11

Slide 11 text

඼࣭ͱ͸ , , [ग़య] ϫΠϯόʔάͷγεςϜࢥߟ๏ ιϑτ΢ΣΞจԽΛ૑Δʪ1ʫ P15 ᴷ G.M.ϫΠϯόʔά (ஶ), େ໺ ኹ࿠ (ஶ) - - - - - - -

Slide 12

Slide 12 text

ʮ͋ͪΒʯͱʮͪ͜ΒʯͷՁ஋͸૬൓͢Δͷ͔ʁ 
 
 
 


Slide 13

Slide 13 text

ιϑτ΢ΣΞͷਐԽͷ๏ଇ M. Lehman 
 Programs, Life Cycles, and Laws of Software Evolution

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text


 
 ( )

Slide 16

Slide 16 text

( )

Slide 17

Slide 17 text

Slide 18

Slide 18 text

§1 §2 §3 §4

Slide 19

Slide 19 text

Slide 20

Slide 20 text

ಓಙ্ͷ໰୊Ͱ͸ͳ͍ , , 1. 袈 , , 2. , [ग़య] ϫΠϯόʔάͷγεςϜࢥߟ๏ ιϑτ΢ΣΞจԽΛ૑Δʪ1ʫ P196 ᴷ G.M.ϫΠϯόʔά (ஶ), େ໺ ኹ࿠ (ஶ)

Slide 21

Slide 21 text

ʮԿ͕໰୊͔ʯ΋ओ؍Ͱܾ·Δ͕ɾɾ 1,000 , 
 ( ) 
 [ग़య] ϫΠϯόʔάͷγεςϜࢥߟ๏ ιϑτ΢ΣΞจԽΛ૑Δʪ1ʫ P196 ᴷ G.M.ϫΠϯόʔά (ஶ), େ໺ ኹ࿠ (ஶ)

Slide 22

Slide 22 text


 


Slide 23

Slide 23 text

͕࣌ؒͳ͍͔Βˠ͕࣌ؒͳͯ͘ˠ͕࣌ؒͳ͍ : : [ग़య]࣮ફιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞϦϯάʢୈ9൛ʣʰ15.3 ιϑτ΢ΣΞ඼࣭ͷδϨϯϚʱ ᴷ Roger S. Pressman (ஶ)ɺBruce R. Maxim (ஶ)ɺSEPA຋༁ϓϩδΣΫτ(༁)

Slide 24

Slide 24 text

όά͸݁ߏΑ͘ޮ͘஄ؙͰ͋Δ(ͨͩ͠ຯํʹ) (

Slide 25

Slide 25 text

§1 §2 §3 §4

Slide 26

Slide 26 text

Quality is Free

Slide 27

Slide 27 text

Quality is Free

Slide 28

Slide 28 text

࿕ใʂόά͸ૣ͘ङΔͱ͍҆ [ग़య]࣮ફιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞϦϯάʢୈ9൛ʣ ᴷ Roger S. Pressman (ஶ)ɺBruce R. Maxim (ஶ)ɺSEPA຋༁ϓϩδΣΫτ(༁)

Slide 29

Slide 29 text

ʮ༧๷ʯ͕࠷΋͓ങ͍ಘ 


Slide 30

Slide 30 text

Ώ͑ʹզʑʹ͸ʮ༧๷ʯ͕େࣄ

Slide 31

Slide 31 text

Ώ͑ʹզʑʹ͸ʮ༧๷ʯΛ͠Α͏ bug fi x( )

Slide 32

Slide 32 text

[େࣄ] อकੑΛอक͠ଓ͚Δ PJ PJ [ग़య] ϫΠϯόʔάͷγεςϜࢥߟ๏ ιϑτ΢ΣΞจԽΛ૑Δʪ1ʫ ਤ15-11 ᴷ G.M.ϫΠϯόʔά (ஶ), େ໺ ኹ࿠ (ஶ)

Slide 33

Slide 33 text

΍͍ͬͯ͜͏ʂ 
 
 ( | ) 


Slide 34

Slide 34 text

Q. A.

Slide 35

Slide 35 text

͓͠·͍ʂ ͓෇͖߹͍͍͖ͨͩ 
 ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠