Slide 1

Slide 1 text

ϒϩΨʔษڧձ ʙ)5.-$44ͷ௒جૅฤʙ

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ✤PLVUBOJ wࡀ wϒϩάWEFFQӡӦ w࢓ࣄͰ)5.-ͱ͔1)1ͱ͔ wझຯ͸٢঵ࣉ८Γ

Slide 3

Slide 3 text

ࠓ೔ͷͳ͕Ε ᶃ8FCαΠτͷ͘͠Έ ᶄ)5.-ʜ$44ʜ ͬͯͳʹ ᶅϒϩάαΠτΛͭͬͯ͘ΈΑ͏

Slide 4

Slide 4 text

ΞΠεϒϨΠΫ͍ͨΉʂ

Slide 5

Slide 5 text

ΞΠεϒϨΠΫ ෼͙Β͍ ᶃ͔ΜͨΜͳࣗݾ঺հ ᶄ͜Μͳϒϩά΍ͬͯΔ PS΍Γ͍ͨ ᶅ࠷ۙ͏Ε͔ͬͨ͠ɾͨͷ͔ͬͨ͜͠ͱ

Slide 6

Slide 6 text

ᶃ WebαΠτͷ͘͠Έ

Slide 7

Slide 7 text

8FCαΠτ͕ݟ͑Δ͘͠Έ

Slide 8

Slide 8 text

8FCαΠτ͕ݟ͑Δ͘͠Έ 8FCαΠτΛ࡞Δ

Slide 9

Slide 9 text

8FCαΠτ͕ݟ͑Δ͘͠Έ

Slide 10

Slide 10 text

8FCαΠτ͕ݟ͑Δ͘͠Έ Πϯλʔωοτ্΁ Ξοϓϩʔυ

Slide 11

Slide 11 text

8FCαΠτ͕ݟ͑Δ͘͠Έ Πϯλʔωοτ্΁ Ξοϓϩʔυ αʔόʔ

Slide 12

Slide 12 text

8FCαΠτ͕ݟ͑Δ͘͠Έ

Slide 13

Slide 13 text

8FCαΠτ͕ݟ͑Δ͘͠Έ 8FCαΠτ͕ΈΕΔ ͓ΘΓ

Slide 14

Slide 14 text

ᶄ HTMLͱCSS

Slide 15

Slide 15 text

)5.- ✴)ZQFS5FYU.BSLVQ-BOHVBHF ✴8FCαΠτͷʰߏ଄ʱΛද͢ ✴ίϯϐϡʔλ͕ཧղͰ͖Δ ✴จࣈͱ͔ը૾ͱ͔Ϧετͱ͔ʜ

Slide 16

Slide 16 text

)5.- ✴)ZQFS5FYU.BSLVQ-BOHVBHF ✴8FCαΠτͷʰߏ଄ʱΛද͢ ✴ίϯϐϡʔλ͕ཧղͰ͖Δ ✴จࣈͱ͔ը૾ͱ͔Ϧετͱ͔ʜ ࠓ೔΍Δͷ͸ )5.-

Slide 17

Slide 17 text

$44 ✴$BTDBEJOH4UZMF4IFFUT ✴8FCαΠτͷʰݟͨ໨ʱΛܾΊΔ ✴จࣈͷ৭ɺӨΛ͚ͭͨΓʜ

Slide 18

Slide 18 text

$44 ✴$BTDBEJOH4UZMF4IFFUT ✴8FCαΠτͷʰݟͨ໨ʱΛܾΊΔ ✴จࣈͷ৭ɺӨΛ͚ͭͨΓʜ ࠓ೔΍Δͷ͸ $44

Slide 19

Slide 19 text

ͨͱ͑͹

Slide 20

Slide 20 text

)5.-ͱ$44

Slide 21

Slide 21 text

CSS͕ແ͍ͱ…ʁ

Slide 22

Slide 22 text

)5.-ͱ$44

Slide 23

Slide 23 text

)5.-ͱ$44

Slide 24

Slide 24 text

)5.-ͱ$44 ݟͨ໨่͕Εͯ͠·͏

Slide 25

Slide 25 text

ٯʹɺࠓ࢒ͬͨͷ͕ ʮHTMLʯͱ͍͏͜ͱ (+JavaScriptͳͲ)

Slide 26

Slide 26 text

΋͏͢͜͠ৄ͍͠આ໌ ↓ ษڧձ༻ࢿྉ+ϚχϡΞϧ

Slide 27

Slide 27 text

ᶅ ϒϩάαΠτΛͭͬͯ͘ΈΑ͏

Slide 28

Slide 28 text

ϩοΫΫϥΠϛϯά͸

Slide 29

Slide 29 text

΍͔ͬͯΒ ֮͑Δ΄͏͕ ֮͑΍͍͢

Slide 30

Slide 30 text

Կࣄ΋΍ͬͯΈΔ (ཧղ͸͋ͱͰOK)

Slide 31

Slide 31 text

ϒϩάαΠτ࡞੒ ͜ͷαΠτΛ ͔Βͭͬͯ͘Έ·͠ΐ͏

Slide 32

Slide 32 text

αϯϓϧαΠτΛ֬ೝ ษڧձ༻ࢿྉࢀর

Slide 33

Slide 33 text

JOEFYIUNMΛΤσΟλͰ։͍ͯ࡞ۀʂ

Slide 34

Slide 34 text

ଓ͖͸WebߨٛͰ

Slide 35

Slide 35 text

WordPressͰHTMLΛ ॻ͘ʹ͸… ↓ DEMO

Slide 36

Slide 36 text

Կ͔͋Γ·ͨ͠ΒWebͰʂ ຊ೔͸͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ