Slide 1

Slide 1 text

"3Ͱ࡞ΔۭؒσβΠϯ 1SFTFOUFECZ,B[VLJ:BFHBTIJ Y35FDI5PLZP!ιϑτόϯΫ

Slide 2

Slide 2 text

-5Ͱ͸ͳͭ͢ͷηΫγϣϯ 1"(& "3ίϯςϯπͰ ͋Γ͕ͪͳ՝୊ ՝୊ʹର͢Δ Ξϓϩʔν "3։ൃऀͱͯ͠ ҙ͓͖͍ࣝͯͨ͜͠ͱ

Slide 3

Slide 3 text

-5Ͱ͸ͳͭ͢ͷηΫγϣϯ 1"(& ՝୊ʹର͢Δ Ξϓϩʔν "3ίϯςϯπͰ ͋Γ͕ͪͳ՝୊ "3։ൃऀͱͯ͠ ҙ͓͖͍ࣝͯͨ͜͠ͱ

Slide 4

Slide 4 text

1"(& ɹ"3ίϯςϯπͰ͋Γ͕ͪͳ՝୊ͬͯʁ ϚωλΠζ͕೉͍͠ σόΠε͕௥͍͍͍ͭͯͳ͍

Slide 5

Slide 5 text

1"(& %FWFMPQFSUP%FWFMPQFS ք۾಺Ͱফඅ͞ΕͯऴΘͬͯͳ͍ʁ

Slide 6

Slide 6 text

1"(& "3Ͱ͋Δ͜ͱ͕Ձ஋ ʹͳ͍ͬͯΔίϯςϯπ ք۾Ͱ͸੝Γ্͕Δ %FWFMPQFSUP%FWFMPQFS ҰํతͰք۾֎Ͱ͸ ࿩୊ʹͳΒͳ͍

Slide 7

Slide 7 text

-5Ͱ͸ͳͭ͢ͷηΫγϣϯ 1"(& "3ίϯςϯπͰ ͋Γ͕ͪͳ՝୊ ՝୊ʹର͢Δ Ξϓϩʔν "3։ൃऀͱͯ͠ ҙ͓͖͍ࣝͯͨ͜͠ͱ

Slide 8

Slide 8 text

ผྖҬͷਓΛר͖ࠐΜͰΞΠσΣΤʔγϣϯ͠Α͏ 1"(&

Slide 9

Slide 9 text

1"(& 8JUI"3ϋοΧιϯ
 "3ΤϯδχΞʷݐஙՈʷۭؒσβΠφʔ

Slide 10

Slide 10 text

1"(& ҟۀछͷϝϯόʔΛೖΕͯΞΠσΟΤʔγϣϯ͢Δ࣌͸ ผྖҬͰ׆༂͍ͯ͠ΔਓͷજࡏతཉٻΛҾ͖ग़͢ "3ʹͩ͜ΘΒͳ͍ํ͕ྑ͍ΞΠσΞ͕ੜ·ΕΔ 5JQT

Slide 11

Slide 11 text

1"(& ΠϯλʔϑΣΠεͷબఆ જࡏతͳཉٻ ΞΠσΞͷํ޲ੑ ۭؒʹམ͍ͪͯΔ৭Λ ύϨοτͷΑ͏ʹ࢖͍͍ͨʂ 73 "3 *05 ʷ ʷ "3ΠϯςϦΞίʔσΟωʔτ ΞϓϦͷઢ͸ΞϦʂ

Slide 12

Slide 12 text

1"(& ϒϥογϡΞοϓͨ͠ΞΠσΞ

Slide 13

Slide 13 text

1"(& นΛృΓସ͑ΒΕͨΓɺ࣭ײΛऔಘͰ͖ΔΑ͏ʹͳΕ͹ ݐஙͷ౰ͨΓલ͕େ͖͘มΘΔʜ͔΋ʁ

Slide 14

Slide 14 text

-5Ͱ͸ͳͭ͢ͷηΫγϣϯ 1"(& ՝୊ʹର͢Δ Ξϓϩʔν "3ίϯςϯπͰ ͋Γ͕ͪͳ՝୊ "3։ൃऀͱͯ͠ ҙ͓͖͍ࣝͯͨ͜͠ͱ

Slide 15

Slide 15 text

"3Λਪ͠ਐΊΔͨΊ ιϑτ΢ΣΞ։ൃଆʹٻΊΒΕ͍ͯΔ΋ͷͬͯʁ 1"(&

Slide 16

Slide 16 text

ࣗ෼͕ͨͪࢥ͍ඳ͘ະདྷͷҰ෦Λ੾Γऔͬͯ ମݧΛઌऔΓ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δखஈ 1"(&

Slide 17

Slide 17 text

1"(& !(BTTZ@LL ΠϯςϦΞίʔσΟωʔτ"3 ໊ࢗ"3͖࣋ͬͯͯΔͷͰମݧ͠ʹ͖ͯͶʂ

Slide 18

Slide 18 text

͝੩ௌɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ &/%