Slide 1

Slide 1 text

ͻ ͱ Γ Ͱ ͸ ͡ Ί Δ άϩʔεϋοΫ Koyo Matsumoto @library_fit

Slide 2

Slide 2 text

About Me ࣗݾ঺հ ɾ,PZP.BUTVNPUP !MJCSBSZ@GJU ɾϑϦʔϥϯεͷԿͰ΋԰ ɾےτϨΞϓϦ-*#3"3:ͷதͷਓ ɾ଍ܥऑ͍PS[ ɾϕϯνϓϨεLH ɾεΫϫοτLH ɾσουϦϑτLH ɾιΠϓϩςΠϯ೿ʢLFOUBJਪ঑ʣ

Slide 3

Slide 3 text

About LIBRARY τϨʔχϯάه࿥ΞϓϦ-*#3"3: ɾϦϦʔε ɾےτϨه࿥ˍ4/4 ɾ͍͍ͩͨສ%-

Slide 4

Slide 4 text

Today's talk ࠓ೔࿩͢͜ͱ ɾͻͱΓ։ൃͷ࿩ ɾͻͱΓͰ΋ग़དྷΔάϩʔεϋοΫ

Slide 5

Slide 5 text

Don’t talk ࿩͞ͳ͍͜ͱ ɾձࣾͰͷάϩʔεϋοΫ ɾ͍͍ײ͡ͷϚʔέςΟϯάͷ࿩ ɾςΫχΧϧͳϓϩάϥϛϯάͷ࿩

Slide 6

Slide 6 text

ΞϓϦҭͯͯ·͔͢ʁ

Slide 7

Slide 7 text

͜Μͳ͜ͱʹͳͬͯ·ͤΜ͔ʁ

Slide 8

Slide 8 text

΋͍ͬͨͳ͍ʂ

Slide 9

Slide 9 text

Ͱ΋ɺΞϓϦΛҭͯΔͷ͸ ͻͱΓͩͱ͠ΜͲ͍ʂ

Slide 10

Slide 10 text

ͻͱΓ։ൃͷͳ͍

Slide 11

Slide 11 text

ۚͳ͍ʂ ࣌ؒͳ͍ʂ ਓ͍ͳ͍ʂ

Slide 12

Slide 12 text

ϚδͰɺͳ͍΋ͷͩΒ͚

Slide 13

Slide 13 text

Ͱ΋ɺαʔϏε͸ҭͯΒΕ·͢ʂ

Slide 14

Slide 14 text

2Ͳ͏͢Μͷʁ

Slide 15

Slide 15 text

"΍Δ͜ͱΛߜΔ

Slide 16

Slide 16 text

ޮՌͷߴ͍΋ͷʹߜͬͯࢪࡦΛ࣮ࢪ ޮՌ͕௿͍΋ͷ͸ɺ΍Βͳ͍ ϝϦϋϦେࣄɻ

Slide 17

Slide 17 text

2Ͳ͏΍ͬͯݟۃΊΔͷʁ

Slide 18

Slide 18 text

"਺ࣈΛ৴͡Δ

Slide 19

Slide 19 text

2਺ࣈ໘౗͘ͳ͍ʁ

Slide 20

Slide 20 text

͔ΜͨΜʹ਺஋ܭଌͰ͖Δํ๏͸ɺ ͨ͘͞Μస͕͍ͬͯ·͢

Slide 21

Slide 21 text

J04ΞϓϦͷ৔߹ɺ'JSFCBTFΛ࢖͑͹ɺ 4%,ΛೖΕ͍ͯΔ͚ͩͰ༷ʑͳ෼ੳ͕Մೳ

Slide 22

Slide 22 text

044ͷ3FEBTIΛ࢖͑͹ɺ ࠷௿ݶͷ਺஋ͷఆ఺؍ଌ͸ࣗಈԽ͕Մೳ

Slide 23

Slide 23 text

਺஋ܭଌʹ͔͚Δखؒ͸࠷খݶʹɻ ͦͷ୅ΘΓɺͪΌΜͱ࣌ؒΛ࢖ͬͯ෼ੳɻ ޮՌ͕ߴ͍΋ͷ͚ͩΛ΍Ζ͏ʂ

Slide 24

Slide 24 text

2ྫ͑͹ͲΜͳײ͡ʁ

Slide 25

Slide 25 text

ʻ਺ࣈ͔Βݟ͑ͨࣄ࣮ʼ ि໨ͷ཭୤཰͕ߴ͍͕ɺͦͷޙ͸݁ߏ࢒Δ ि໨Ҏ߱ͷ ཭୤͸௿ͦ͏ ि໨Ͱ Ҏ্཭୤͍ͯ͠Δ

Slide 26

Slide 26 text

ʻ਺ࣈ͔Βݟ͑ͨ՝୊ʼ ि໨ͷఆண཰͕௿͍ ʻΞϓϩʔνʼ ఆண཰ΛԼ͛Δཧ༝ͷݟۃΊͱվળ ʻରԠʼ ϩάΠϯϑϩʔͷվળ

Slide 27

Slide 27 text

ʻ݁Ռʼ ఔ౓Ͱ͸͋Δ͕਺஋վળɻ ࢪࡦ࣮ࢪલ ࢪࡦ࣮ࢪޙ

Slide 28

Slide 28 text

Conclusion ·ͱΊ ɾͻͱΓ։ൃ͸ʮͳ͍ʯ ɾͳ͍͔Βͦ͜ɺ਺஋ΛݩʹࢪࡦཱҊ ɾͦͷ্ͰɺϝϦϋϦΛ͚ͭͯվળ

Slide 29

Slide 29 text

Last… ͍͞͝ʹɺɺɺ ɾάϩʔεϋοΫ͸஍ಓ͕ۙಓ ɾۜͷ஄ؙ͸ͳ͍ ɾվળΛ͖͋ΒΊͳ͍ ͞ΘΓ͚ͩˍ಺༰Λ٧ΊࠐΜͩͷͰɺ ؾʹͳΔ͜ͱ͕͋Ε͹ݸผʹ͝࿈བྷ͍ͩ͘͞ʂ

Slide 30

Slide 30 text

'JO