Slide 1

Slide 1 text

%7$4৬௏ܻ٘࠭ ӒܻҊ੗زചܳాೠ ௝ࣘѐߊ ӣ૓਌ SFJO!VQOMPSH

Slide 2

Slide 2 text

ߊ಴੗ࣗѐ ࣗ೐౟ਝযূ૑פয _ূॿࣗ೐౟ѱ੐ࢲߡѐߊ _֏ट௏ܻইѱ੐ࢲ࠺झ"1*ѐߊ _ ੌҗஂ޷۽$1ZUIPO೐۽Ӓې߁ਸ೤פ׮

Slide 3

Slide 3 text

੘਷౱ਵ۽ ࡅܰѱ ѐߊೞҊर׮

Slide 4

Slide 4 text

ߡӒח ੸঻ਵݶ જѷ׮

Slide 5

Slide 5 text

ߡӒܳ઴੉ח ੷۴ೠ ߑߨ

Slide 6

Slide 6 text

పझ౟ ઱ب ѐߊ

Slide 7

Slide 7 text

ਬ׫ӝמా೤పझ౟۽ߡӒ଺ח࠺ਯ Not Detected 27% Detected by Test 73% 4PVSDF$PEF$PNQMFUF

Slide 8

Slide 8 text

ޖ঺ਸ ؊ೞݶ ബҗ੸ੌө

Slide 9

Slide 9 text

٣੗ੋ௏ܻ٘࠭۽ߡӒ੟ח࠺ਯ Not Detected 11% Detected by Review 89% 4PVSDF$PEF$PNQMFUF

Slide 10

Slide 10 text

௏٘٣੗ੋਸ औѱ ܻ࠭ೞ۰ݶ

Slide 11

Slide 11 text

੘਷ױਤ۽ੌೠ׮

Slide 12

Slide 12 text

੗زച

Slide 13

Slide 13 text

ѐߏݡӝ

Slide 14

Slide 14 text

ѐߊ೐۽ࣁझ

Slide 15

Slide 15 text

௏٘ܳ੘ࢿೞҊ੷੢ࣗী֍ਸٸө૑ 45f1cf55 a8d8323 6162b7e Bug #31 Topic #1 Topic #1-1 Review Server Build Server 1. push 2. build & test 3. verify Repository peer devs 4. review 5. commit dev

Slide 16

Slide 16 text

੷੢ࣗী੓ח௏٘ܳѐߊജ҃ਵ۽ Repository Review Server 5. commit Development Servers Build Server 6. merge build Package Server 7. upload packages 8-a. deploy 8-b. deploy (devs. per se) 9. test 7. upload packages 7. upload packages

Slide 17

Slide 17 text

જ਷೐۽ࣁझܳ ਬبೞח بҳܳॳ੗

Slide 18

Slide 18 text

1VTI

Slide 19

Slide 19 text

7FSTJPODPOUSPMgit

Slide 20

Slide 20 text

੘সױਤgit topic-branch

Slide 21

Slide 21 text

ѐ߹ѐߊ੗о #SBODIױਤ۽ ة݀੸ਵ۽ੌೞӝ

Slide 22

Slide 22 text

੘਷ӝמਸೠޘ਺ਵ۽ 45f1cf55 a8d8323 6162b7e Topic #2 Topic #1 Bug #31 Bug #47 Topic #2-1 Topic #1-1 ӝמೞաܳUPQJDCSBODI۽੘স

Slide 23

Slide 23 text

Push Review Server 45f1cf55 a8d8323 6162b7e Topic #2 Topic #1 Bug #31 Bug #47 Topic #2-1 Topic #1-1 push ௏٘੘স੉՘աݶܻ࠭ࢲߡ۽ࠁմ׮

Slide 24

Slide 24 text

#VJME5FTU 7FSJGZ

Slide 25

Slide 25 text

࠽٘ࠈ੗زਵ۽࠽٘ ӝ҅оੜೞחੌ਷ӝ҅о

Slide 26

Slide 26 text

$POUJOVPVTCVJMEjenkins

Slide 27

Slide 27 text

Build, Test and Verify Modified Source Code Review Server Build Server 2. build & test 3. verify push Builder VM Tester VM 2a. Build 2b. Run tests ழ޿݃׮7.ীࢲ࠽٘పझ౟೧ࢲഛੋೠ׮

Slide 28

Slide 28 text

పझ౟ ࠽٘ೞҊաࢲ ੗زਵ۽పझ౟

Slide 29

Slide 29 text

పझ౟पಁ ೐۽Ӓېݠоࣻ੿ೞҊ ӝ҅оపझ౟߈ࠂ

Slide 30

Slide 30 text

3FWJFX

Slide 31

Slide 31 text

࠽٘ࢲߡ੄Ѩࢎܳాҗೞݶ ੋр੄௏ܻ٘࠭ܳѢ஘׮

Slide 32

Slide 32 text

׮э੉ݽৈࢲ௏ܻ٘࠭ 5FYU From https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meeting_room_for_working_groups.JPG

Slide 33

Slide 33 text

gerritਢীࢲ௏ܻ٘࠭

Slide 34

Slide 34 text

زܐ੄ܻ࠭ܳ߉Ҋ ೖ٘ߔীٮۄࣻ੿ೠ׮

Slide 35

Slide 35 text

45f1cf55 a8d8323 6162b7e PatchSet #1 Review Server Push patchset #1

Slide 36

Slide 36 text

git commit --amend 45f1cf55 a8d8323 6162b7e PatchSet #2 PatchSet #1 Review Server edit Push patchset #1 Push patchset #2

Slide 37

Slide 37 text

45f1cf55 a8d8323 6162b7e PatchSet #2 PatchSet #1 PatchSet #3 Review Server edit edit Push patchset #1 Push patchset #2 Push patchset #3 git commit --amend ೖ٘ߔਸ߉Ҋࣻ੿ೠ௏٘ܳ׮दܻ࠭

Slide 38

Slide 38 text

$PNNJU .FSHF#VJME

Slide 39

Slide 39 text

$PNNJU Review Server Repository review +2 5. commit review +1 review +2 ӛ੿੸ੋܻ࠭ೖ٘ߔਸ߉Ҋաݶ੷੢ࣗীcommit

Slide 40

Slide 40 text

௏ܻ٘࠭о՘դ௏٘ח ࢎਊೡࣻ੓ѱ࠽٘ೠ׮

Slide 41

Slide 41 text

ಁః૑ࢤࢿ merge build Versioned Package Private Package Server upload package Versioned Package Versioned Package Reviewed Src Code Snapshot ੉റীॳӝಞೞب۾ߡ੹ࠢੋಁః૑ܳࢤࢿ೧ࢲղࠁմ׮

Slide 42

Slide 42 text

6QMPBE1BDLBHFT %FQMPZ

Slide 43

Slide 43 text

࠽٘ೠಁః૑ܳ ߓನࢲߡীৢܽ׮

Slide 44

Slide 44 text

ߓನࢲߡಁః૑ҙܻदझమࢎਊ

Slide 45

Slide 45 text

1BDLBHJOHDebian Apt

Slide 46

Slide 46 text

৵ ੗زച ࢎਊೞח೒ۖಬ 04 ঱য ৔৉ীౠച ੄ઓࢿ୊ܻ ߡ੹ҙܻ ੽Ӕాઁ ۽ஸ޷۞ࢎࢸ QSJWBUF ੷੢ࣗ ঐഐ೟੸೧द۽૓ਤৈࠗపझ౟оמ ߓನࢸ੿ҙܻೞחోҗোز੉ੜؽ

Slide 47

Slide 47 text

ಁః૑ܳৢܻݶ ѐߊࢲߡܳসؘ੉౟ೠ׮

Slide 48

Slide 48 text

%FQMPZ ੗زചػ ߓನ߂সؘ੉౟

Slide 49

Slide 49 text

ৈ۞о૑ߑߨഒਊ ੗زചػߑߨਸݢ੷ॳݴ "QUಁః૚੉ਊ ࢲߡ߹ 1VQQFUࢸ੿੉ਊ ࣽର੸ਵ۽୊ܻೡࠗ࠙ਊ੄TIFMMTDSJQU Ӓېبউغݶ ࢎۈ੉ࣚਵ۽

Slide 50

Slide 50 text

5FTU

Slide 51

Slide 51 text

ѐߊࢲߡѐߊ੗ѐѐੋ੉ ࢜ಁః૑ܳ ࢸ஖ೞҊపझ౟ೠ׮

Slide 52

Slide 52 text

ѐߊపझ౟ѐߏݡӝ

Slide 53

Slide 53 text

ॄࠁ૑ঋਵݶޅ଺ਸޙઁٜب଺ইঠ

Slide 54

Slide 54 text

ߡӒо੓׮ݶ ࠛಞ೧ࢲۄب ࡈܻ ࣻ੿ೞѱػ׮

Slide 55

Slide 55 text

ߡӒܳ੟Ҋաࢲ ׮द߈ࠂ

Slide 56

Slide 56 text

੉ۧѱ֙

Slide 57

Slide 57 text

ѐߊীࢎਊೞחبҳ

Slide 58

Slide 58 text

5PPMTPG5SBEF (JU +FOLJOT 9FO4FSWFS (FSSJU FNBJM*3$$BNQGJSF "15

Slide 59

Slide 59 text

(JU࠙࢑ߡ੹ҙܻبҳ $POGMJDU୊ܻ ࣘب ݆਷ਬ౰ܻ౭ ழޭפ౭ޙࢲ ੸਷ҙܻ੘স

Slide 60

Slide 60 text

5SFOET git, svn, perforce

Slide 61

Slide 61 text

$POGMJDU୊ܻ

Slide 62

Slide 62 text

౱ਵ۽ੌೞӝীࢤӝחੌ r100 r101 r102 Repository User A r102 A1 A2 r102 B1 User B

Slide 63

Slide 63 text

$POGMJDUоߊࢤ೮ਸٸ r100 r101 r102 Repository B1' A1 A2 May cause CONFLICTS r102 B1 User B 47/١ীࢶDPOGMJDUܳউ੿੸ਵ۽୊ܻೡࣻױ੉হ׮

Slide 64

Slide 64 text

%7$4੄҃਋merge r101 r102 Repository merge A1 A2 B1 #ਵ۽غجইоࢲݻߣ੉ۄب׮ददب೧ࠅࣻ੓׮

Slide 65

Slide 65 text

ࡅܰ׮ TWO਷C[S৬ਬࢎIUUQUILPDIHJUIVCDPNXIZHJUJTCFUUFSHJUJTGBTU

Slide 66

Slide 66 text

ҙ۲بҳо݆׮

Slide 67

Slide 67 text

(JU)VC$MJFOU (JU)VCীࢲߓನೞח(6*DMJFOU 8JOEPXT.BD

Slide 68

Slide 68 text

4PVSDF5SFF "UMBTTJBOীࢲߓನೞח(6*DMJFOU 8JOEPXT.BD

Slide 69

Slide 69 text

ా҅दпച য়೐ۄੋ੷੢ࣗۄࢲ بҳٜܳ݅ӝоऔ׮

Slide 70

Slide 70 text

ా҅दпച BTBTFSWJDF ਬܐࢲ࠺झ۽੉۠Ѧোزೞӝب

Slide 71

Slide 71 text

഑਷ٜ݅যॳѢա $PNNJUदр࠙ನ

Slide 72

Slide 72 text

ޛۿ੢੼݅੓חѤইתפ׮

Slide 73

Slide 73 text

(JUਸॳӝ൨ٚ੼ #JOBSZ౵ੌ୊ܻࣘب ٣۩ఠܻױਤ۽оઉয়חѪࠛо ٣झ௼ҕр ӂೠҙܻ ੌࠗחHFSSJU੉ޖ݃दெસפ׮

Slide 74

Slide 74 text

+FOLJOT࠽٘ࢲߡ ೒۞Ӓੋ੉׮নೞ׮ (JUHFSSJU૑ਗ ए਍ࢸ੿ࢎਊߨ ਢӝ߈ ࢎਊೞחҔ੉݆ইޙઁоࢤ ҂ਸٸ೧Ѿೞӝऔ׮ Jenkins Project http://jenkins-ci.org

Slide 75

Slide 75 text

5SFOET Jenkins, CruiseControl

Slide 76

Slide 76 text

+FOLJOTEBTICPBSE 7.߹प೯࢚కହ1SPKFDU߹࠽࢚٘ടହ

Slide 77

Slide 77 text

+FOLJOTܳ੉ਊ೧ࢲ ഛ੢ೞӝए਍ਢ೐۠౟ূ٘୊ۢॳݴ 7.ٜਸTMBWFOPEF࢖ই׮ܲ࠽٘੘সਸೠ׮ ৈ۞TMBWFOPEFо੓ਵݶزदীৈ۞ழ޿ਸ୊ܻೡ ࣻ੓׮ ࠽٘పझ౟ഛੋਊب۽بॳҊ ܻ࠭о՘դ௏٘ܳಁః૚ೞחਊب۽بॵ׮

Slide 78

Slide 78 text

9FO4FSWFS࠽٘ജ҃ )ZQFSWJTPSܳझ௼݀౟۽ઁ যೞӝऔ׮ 7.ࢤࢿ࢏ઁࢎਊ੗زച 04ਊب߹7.మ೒݁ਸળ ࠺ೞҊࢎਊೞӝрಞ ࢿמ Xen Project http://xen.org

Slide 79

Slide 79 text

э਷ജ҃ীࢲ࠽٘ೡࣻ੓ب۾ 9FOӝ߈੄7.ࢎਊ

Slide 80

Slide 80 text

&YBNQMF#VJMETDSJQU #

Slide 81

Slide 81 text

&YBNQMF#VJMETDSJQU #

Slide 82

Slide 82 text

&YBNQMF#VJMETDSJQU #

Slide 83

Slide 83 text

(FSSJU௏ܻ٘࠭بҳ ਢӝ߈੄ܻ࠭6* ౱੄੘সߑधࢶఖоמ ੗زചೞӝए਑ HJUױ੼ࠁ৮ ழޭפ౭ޙࢲച ࢿמ Gerrit Code Review http;//gerrit.googlecode.com

Slide 84

Slide 84 text

5SFOET gerrit, Crucible, ReviewBoard

Slide 85

Slide 85 text

ਢಕ੉૑উীࢲ ௏ܻ٘࠭೧ࠁӝ

Slide 86

Slide 86 text

HFSSJUoverview ܻ࠭઺ੋղ௏ܻ٘࠭ೡ௏ܻ٘࠭৮ܐػղ௏٘ݾ۾

Slide 87

Slide 87 text

HFSSJUdiff. view ߸҃ࢎ೦ਸೞաঀѨషೞݶࢲ੉ী؀ೠ੄Ѽਸઁदೠ׮

Slide 88

Slide 88 text

HFSSJUreview-vote ੷੢ࣗী֍ਸ૑ ੄Ѽਸٜਸ૑ ୶о੘সೡ૑

Slide 89

Slide 89 text

(FSSJUਸॄࢲ ౠ੿HJU੘স൒ܴਬبೞӝ

Slide 90

Slide 90 text

HJUnon-linear history ҭ੢൤ࠂ੟ೠѐߊ੉۱ਸࠁѱؼࣻب੓׮

Slide 91

Slide 91 text

HJUHFSSJUlinear history TWOQFSGPSDFীࢲࠅࣻ੓חੌ૒ࢶ੄੉۱ਸъઁೡࣻ੓׮

Slide 92

Slide 92 text

ҙܻ੗زചಞ੄ HFSSJUೞաоHJUTTISFWJFXಕ੉૑ܳҳز ೐۽ં౟࠳ے஖߹ӂೠҙܻ ࢿמ؀ഋࢎ੉౟ীࢸ஖غযపझ౟ BOESPJE FDMJQTF MJCSFPGGJDF ৻ࠗبҳٜܳ݅ӝਤೠ3&45GVM"1*ઁҕ

Slide 93

Slide 93 text

"15ಁః૑ҙܻदझమ %FCJBO-JOVY6CVOUVӝ ࠄಁః૑ҙܻ੗ ߧਊࢿ݆਷ޙࢲ ࢎࢸࢲߡ ঐഐ೟੸೧दܳ੉ਊೠޖѾ ࢿѨૐ ߓನࢲߡחױࣽਢࢲߡ Debian Project http://debian.org

Slide 94

Slide 94 text

੄ઓࢿߡ੹ҙܻ ಁః૑ݒפ੷੄઱৉ೡ ࣗझҙܻبҳ੄ܻ࠺੹੿ࠁܳ੉ਊೡࣻب੓׮ ౠ੿ߡ੹੄ۄ੉࠳۞ܻܳॳݶ೧׼ߡ੹ਸ੉ਊೞب ۾ъઁ MJCGPP MJCCBS MJCCB[ పझ౟ࢲ࠺झೡٸ੉۠ઁೠਸ੉ਊ೧ࢲ੗زച

Slide 95

Slide 95 text

ಁః૑੷੢ࣗࢲߡ ৻ࠗ੷੢ࣗоוܻݶղࠗ੷੢ࣗী޷۞ ৻ࠗীҕѐೞ૑ঋਸಁః૑חٮ۽ ղࠗ ࢲ࠺झ ѐߊపझ౟೐۽؋࣌ജ҃ਸ੷੢ࣗ۽ҳ࠙ ೙ਃীٮۄੋૐӝמਸ֍ӝب IUUQ T BVUI GUQ T BVUI TTI

Slide 96

Slide 96 text

/PUJGJDBUJPO ழ޿࠽ܻ٘࠭ঌܿਊ ੘স૓೯࢚ടਸ࠺زӝ੸ਵ ۽ঌইࠅࣻ੓ѱ ੉Ѫ੷Ѫदب઺

Slide 97

Slide 97 text

/PUJGJDBUJPOFNBJM ݫद૑੉޷૑ܳࠁղӝऔ׮ HFSSJU഑਷KFOLJOTীࢲӝࠄ ੸ਵ۽૑ਗ ҳࢿਗٜ੉঱ઃоחࠅѢۄ Ҋ޺ਸࣻ੓਺

Slide 98

Slide 98 text

/PUJGJDBUJPOFNBJM ۽Ӓܳթӝӝਤ೧FNBJMই஠੉࠳ܳॄঠೣ ޙݓਸঌইࠁӝ൨ٜ׮ ࠈ੉ৈ۞ѐݶ ױߑೱ Ӓېࢲޥо׮ܲߑߨਸॄࠁӝ۽

Slide 99

Slide 99 text

/PUJGJDBUJPO*3$ ߹ب௿ۄ੉঱౟೙ਃ ݫद૑ࠁղחࠗ࠙੉োѾਸ ਬ૑೧ঠೣ ੉޷૑ޅࠁմ׮ ۽Ӓܳऔѱࠁ۰ݶ߄਍ࢲ೙ ਃ HJUHFSSJUCPU૑ਗؽ

Slide 100

Slide 100 text

/PUJGJDBUJPO$BNQGJSF ௿ۄ੉঱౟חӒրਢ ࠈ਷3&45GVM"1*ࢎਊ ޙݓਬ૑ ଻օदрࣽ ۽Ӓ߂Ѩ࢝ӝמઁҕ ੉޷૑౵ੌҕਬоए਑ ਬܐࢲ࠺झ ডਘੋ׼ Copyright (c) 37 Signals

Slide 101

Slide 101 text

ਃড

Slide 102

Slide 102 text

ߡӒܳ઴੉Ҋर׮ Ӓࣻױੋܻ࠭ܳೞӝऔب۾

Slide 103

Slide 103 text

ܻ࠭оߣ੟೧૑ӝए਋פ ߑ೧ਃࣗܳ୭؀ೠ઴ੋ׮

Slide 104

Slide 104 text

HJUਸॄࢲੌਸଂѐࢲೞҊ

Slide 105

Slide 105 text

࠽٘పझ౟੗زച۽ ࢎۈ੉೙ਃೠࠗ࠙ਸ઴੉Ҋ

Slide 106

Slide 106 text

੽Ӕೞӝऔѱਢীࢲ ௏ܻ٘ܳ࠭ೡࣻ੓ѱೞҊ

Slide 107

Slide 107 text

ܻ࠭ীࢲޅ੟חࠗ࠙ਸਤ೧ ѐߏݡӝపझ౟

Slide 108

Slide 108 text

Q & A