Slide 1

Slide 1 text

ʮΈͯͶʯ Λ ਪ͢ཧ༝

Slide 2

Slide 2 text

ࢲ(@ngmt83)ʹ͍ͭͯ • ਌όΧͷ΍΂ʔ΍ͭ • ϑϧελοΫΤϯδχΞ(༧ఆ) • झຯ͸࣮ՈͷεϚϗίϯαϧ <- twitter portfolio ->

Slide 3

Slide 3 text

εϙϯαʔτʔΫ Ͱ͸͋Γ·ͤΜ mixiؔ܎ऀͰ΋͋Γ·ͤΜ

Slide 4

Slide 4 text

ʮΈͯͶʯ ͱ͍͏ΞϓϦ஌͍ͬͯ·͔͢ʁ

Slide 5

Slide 5 text

ʮΈͯͶʯͱ͸ • Ո଒ΞϧόϜΞϓϦ • ϨΫνϟʔ͍Βͣͷ࢖͍΍͢͞(Line͘Β͍؆୯) • ૆෕฼͕εϚϗʹ৐Γ׵͑Δ͘Β͍࠷ߴ mixi͞Μʹѹ౗తײँ ※ձ৔ఏڙ΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

Slide 6

Slide 6 text

ͳͥ͜Μͳʹ࢖͍΍͍͢ͷ͔ʁ ͜ͷຊΛҾ༻͠ͳ͕ΒʮΈͯͶʯ͕ͳͥ࢖͍ ΍͍͔͢આ໌͍͖ͯ͠·͢

Slide 7

Slide 7 text

Θ͔Γ΍͍͢ϢʔβʔΠϯλʔϑΣ Πεͷத֩ͱͳͬͨͷ͕ ʮϝλϑΝʯͷ࠾༻Ͱ͋Δ ϝλϑΝͷ࠾༻͸ɺGUIϨϕϧ͚ͩ Ͱ͸ͳ͍ɻ ΞϓϦέʔγϣϯ΋ϝλϑΝͩ ༥͚ΔσβΠϯɹϋʔυ×ιϑτ×ωοτ࣌୅ͷ৽ͨͳઃܭ࿦ ΑΓ

Slide 8

Slide 8 text

෺ཧΞϧόϜͷϝλϑΝ

Slide 9

Slide 9 text

෺ཧΞϧόϜͷϝλϑΝ

Slide 10

Slide 10 text

ສೳੑΛҰൠͷਓʑʹ ͦͷ··ఏڙͯ͠΋ɺ ʮԿͰ΋Ͱ͖·͢ʯͰ͸ Կ΋ఏڙ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ ͱಉ͡Ͱ͋Δ ༥͚ΔσβΠϯɹϋʔυ×ιϑτ×ωοτ࣌୅ͷ৽ͨͳઃܭ࿦ ΑΓ

Slide 11

Slide 11 text

ԿͰ΋Ͱ͖Δࣸਅ؅ཧΞϓϦྫ

Slide 12

Slide 12 text

ԿͰ΋Ͱ͖Δࣸਅ؅ཧΞϓϦྫ • ࡱӨ৔ॴɺඃࣸମɺ೔෇ͳͲ༷ʑͳ৚݅Ͱݕ ࡧͰ͖Δ • ෳ਺ͷΞϧόϜΛ࡞੒Ͱ͖Δ • ΞϧόϜຖʹڞ༗ൣғͷઃఆ͕Ͱ͖Δ ૆෕฼ੈ୅ʹϨΫνϟʔ͢Δͷ͸೉͍͠

Slide 13

Slide 13 text

ίϯϐϡʔλͷࣗ༝౓ Λʮ੍ݶʯ͠ɺʮఆٛʯ ͢Δ͜ͱͰɺਓʑʹັ ྗΛ఻͑ͨ ༥͚ΔσβΠϯɹϋʔυ×ιϑτ×ωοτ࣌୅ͷ৽ͨͳઃܭ࿦ ΑΓ

Slide 14

Slide 14 text

ࢠڙͷΞϧόϜͱ͍͏༻్ʹ੍ ݶͨ͠ʮΈͯͶʯ

Slide 15

Slide 15 text

ࢠڙͷΞϧόϜͱ͍͏༻్ʹ੍ ݶͨ͠ʮΈͯͶʯ • ݟ͍ͨը૾ɾಈըΛλοϓ͢Δ͚ͩ • ڞ༗͍ͨ͠ը૾ɾಈըΛλοϓ͢Δ͚ͩ

Slide 16

Slide 16 text

ଞʹ΋

Slide 17

Slide 17 text

UX͕ྑ͍ཧ༝ • Ϧςϥγʔ͕ߴ͍ݱ໾ࢠҭͯੈ୅͕೉͍͜͠ ͱ(ϑΥτϒοΫ࡞੒ͳͲ)Λߦ͍ɺͦͷ্ͷੈ ୅͸ݟΔ͚ͩͰΑ͍ • ຖ݄ΞϧόϜΛࣗಈͰ࡞ͬͯ͘ΕΔ • SNSػೳ͕࠷খݶ

Slide 18

Slide 18 text

௕ʑղઆ͠·͕ͨ͠ Ϣʔβͱͯ͠͸

Slide 19

Slide 19 text

ʮ͔Θ͍͍͍͍͍͍͍͍͍͍ʯ ͔͠ࢥͬͯ·ͤΜ

Slide 20

Slide 20 text

͡ΐ͠Β͘෩

Slide 21

Slide 21 text

mixi͞Μ ʮΈͯͶʯ ։ൃؤு͍ͬͯͩ͘͞ʂ ←Google Play Apple Store→