Slide 1

Slide 1 text

LBOB[BXBSCप೥,15 LBOB[BXBSCNFFUVQ ೥݄೔

Slide 2

Slide 2 text

प೥,15͸๨Εͯ·͕ͨ͠ɾɾɾ

Slide 3

Slide 3 text

ࠓ͔Β,15͠·͢

Slide 4

Slide 4 text

ࢀՃऀσʔλΛݟΑ͏ʂʂ

Slide 5

Slide 5 text

ࢀՃऀσʔλ

Slide 6

Slide 6 text

ݟ΍ͯ͘͢͠Έ·ͨ͠

Slide 7

Slide 7 text

σʔλूܭ લ೥౓ൺ ऩೖ ࢧग़ ଛӹ ࢀՃऀ਺ ৽نࢀՃ਺ ঁੑࢀՃ਺ ֶੜࢧԉ਺ = = ߹ಉษڧձল͘ ݝ֎-5ࢧԉ਺ ೥ = = = ೥ = = = =

Slide 8

Slide 8 text

ऩӹ ऩೖ ऩӹͷ಺༁ %08/ ऩӹ ࢀՃඅ ࢧԉ ࠙਌ձ༨৒ۚ ೥ ೥

Slide 9

Slide 9 text

අ༻ ࢪઃྉ ֶੜࢧԉ ݝ֎-5ࢧԉ EPPSLFFQFSඅ ϊϕϧςΟඅ ͦͷଞ ೥ ೥ අ༻ ࢧग़ අ༻ͷ಺༁ %80/

Slide 10

Slide 10 text

ਪҠΛݟ͑ΔԽͯ͠Έͨ

Slide 11

Slide 11 text

ࢀՃऀ਺ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥

Slide 12

Slide 12 text

ऩࢧɾ࢒ۚ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥ ऩೖ ɹࢧग़ ࢒ۚ

Slide 13

Slide 13 text

୯ҐΛ্͛ͯΈ·ͨ͠

Slide 14

Slide 14 text

ऩࢧɾ࢒ۚ ୯Ґɿઍԁ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥ ऩೖ ɹࢧग़ ࢒ۚ

Slide 15

Slide 15 text

प೥,15

Slide 16

Slide 16 text

,15ͱ͸ w ,FFQɾɾɾܧଓ͍ͨ͜͠ͱɺྑ͔ͬͨ͜ͱ w 1SPCMFNɾɾ໰୊఺ɺμϝͩͬͨ͜ͱ w 5SZɾɾɾɾվળ఺ɺνϟϨϯδ

Slide 17

Slide 17 text

೥౓ͷ,15ͷલʹ

Slide 18

Slide 18 text

5SZ ೥౓ͷ,15 w ΦϯϥΠϯͰଞίχϡχςΟͱ߹ಉ։࠵

Slide 19

Slide 19 text

5SZ ೥౓ͷ,15 w ΦϯϥΠϯͰଞίχϡχςΟͱ߹ಉ։࠵ ଞίϛϡχςΟͱͷ߹ಉ։࠵Ͱ͖·ͤΜͰͨ͠

Slide 20

Slide 20 text

೥౓ͷ,15

Slide 21

Slide 21 text

,FFQ w ܧଓͯ͠֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ 5XJMJP w શΦϯϥΠϯͰຖ݄։࠵Ͱ͖ͨ w ه೦ϊϕϧςΟ࡞੒Λܧଓ

Slide 22

Slide 22 text

,FFQ w ܧଓͯ͠֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ 5XJMJP w શΦϯϥΠϯͰຖ݄։࠵Ͱ͖ͨ w ه೦ϊϕϧςΟ࡞੒Λܧଓ Ճ౻͞Μͷ౒ྗͰݺ΂ͨ

Slide 23

Slide 23 text

,FFQ w ܧଓͯ͠֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ 5XJMJP w શΦϯϥΠϯͰຖ݄։࠵Ͱ͖ͨ w ه೦ϊϕϧςΟ࡞੒Λܧଓ Ճ౻͞Μͷ౒ྗͰݺ΂ͨ Ҫᖒ͞Μɺਗ਼ݪ͞Μɺߴ໦͞Μʹײँʂ

Slide 24

Slide 24 text

,FFQ w ܧଓͯ͠֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ 5XJMJP w શΦϯϥΠϯͰຖ݄։࠵Ͱ͖ͨ w ه೦ϊϕϧςΟ࡞੒Λܧଓ Ճ౻͞Μͷ౒ྗͰݺ΂ͨ Ҫᖒ͞Μɺਗ਼ݪ͞Μɺߴ໦͞Μʹײँʂ ೥͔Βܧଓ ೥͸ςϨΧϯഎܠը૾ɺ೥͸ه೦5γϟπ Ճ౻͞ΜͷஈऔΓɺௐ੔ʹײँʂ

Slide 25

Slide 25 text

1SPCMFN w 3VCZͷΠϕϯτɾ-5ɾωλ͕গͳ͍ w ӡӦඅͷऩೖ͕Ͱͨ͠

Slide 26

Slide 26 text

1SPCMFN w 3VCZͷΠϕϯτɾ-5ɾωλ͕গͳ͍ w ӡӦඅͷऩೖ͕Ͱͨ͠ গͳ͘ͱ΋೥ճ͸3VCZʹؔ܎͢ΔΠϕϯτɾ-5Λ͍ͨ͠

Slide 27

Slide 27 text

1SPCMFN w 3VCZͷΠϕϯτɾ-5͕গͳ͍ w ӡӦඅͷऩೖ͕Ͱͨ͠ গͳ͘ͱ΋೥ճ͸3VCZʹؔ܎͢ΔΠϕϯτɾ-5Λ͍ͨ͠ 46;63*Ҏ֎ʹ΋د෇ͷผޱΛݕ౼͢Δඞཁ͕͋Γͦ͏

Slide 28

Slide 28 text

5SZ w དྷ೥ͦ͜ΦϑϥΠϯձ͍ͨ͠

Slide 29

Slide 29 text

5SZ w དྷ೥ͦ͜ΦϑϥΠϯձ͍ͨ͠ དྷ೥ͷίϩφ৘੎͍ͩ͠Ͱ͢