Slide 1

Slide 1 text

ୈ37ճγΣϧܳษڧձ ΁Α͏ͦ͜ usp༑ͷձ ˏpapiron

Slide 2

Slide 2 text

·ͣ͸ޚྱ ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

Slide 3

Slide 3 text

෱ԬαςϥΠτ ͓͔͛͞·Ͱ ࠓճͰୈ18ճ໨

Slide 4

Slide 4 text

෱ԬαςϥΠτ લճ͸ େӍͰ ࢒೦ͳ͕Β தࢭ

Slide 5

Slide 5 text

ۙگ ͦΕҎલʹ େӍͰ ؼ୐೉ຽʹ ͳΓ͔͚ ϗςϧ΋શ໓

Slide 6

Slide 6 text

ۙگ Software Design ࿈ࡌܧଓத https://twitter.com/papiron/status/1031481208654290944

Slide 7

Slide 7 text

ۙگ final ΠϠϗϯপ https://twitter.com/papiron/status/1017016073177059328

Slide 8

Slide 8 text

ۙگ final ΠϠϗϯ ૊ཱମݧ https://twitter.com/papiron/status/1025634341743865856

Slide 9

Slide 9 text

ίϚϯυΛ஌Δ •ςΩετॲཧܥ •୯ػೳ •catɺgrepɺsortɺuniqɺ tailɺheadɺtrɺpasteɺ diffɺcomm •ଟػೳ •sed •ϑΝΠϧૢ࡞ܥ •lsɺfind •γʔέϯεੜ੒ •seqɺjot •ͦͷଞ •xargsɺtimeɺteeɺechoɺ printfɺbcɺcurl •࠷ऴฌث •awk •perlɺruby (-alne)

Slide 10

Slide 10 text

ษڧձͷझࢫ ίϚϯυϥΠϯͱ ςΩετॲཧΛ ࣮ફͰ஁͑Δʂ

Slide 11

Slide 11 text

ษڧձͷझࢫ RDBʹ੔ཧ͞Εͨ σʔλҎ֎Ͱ΋ ޮ཰Α͘ѻ͑Δ

Slide 12

Slide 12 text

ษڧձͷझࢫ ίϯϐϡʔλʹ ؤுͬͯ΋Β͏ εΩϧΛ਎ʹ͚ͭΔ