Slide 1

Slide 1 text

ϯ σ β Π ษ ڧ ձ ذ ͗ ෞ ; Ҋ ਤ E FTJHO DERA-design 01 ʮࢲ͕΍ͬ ͖ͯͨσβΠ ϯ ্ୡͷํ๏ʯ

Slide 2

Slide 2 text

σβ Π ϯ ͷษڧͬ ͯ Ͳ ͏΍ ͬ ͯ ·͔͢ʁ DERA-design 02

Slide 3

Slide 3 text

DERA-design 03 ֶͿ ɾ ௐ΂Δ 45"(&

Slide 4

Slide 4 text

DERA-design 04 45"(&ֶͿ ɾ ௐ΂Δ جຊ΍ηΦϦʔΛ஌Δඞཁ͕ ͋Γ·͢ɻ ஌͕ࣝଟ͍ʹӽ͠ ͨ͜ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ

Slide 5

Slide 5 text

DERA-design 05 ઌੜɺ ্࢘ɺ ઌഐʹڭ͑ͯ ΋Β ͏ 45"(&ֶͿ ɾ ௐ΂Δํ๏ᶃ

Slide 6

Slide 6 text

DERA-design 06 ઌੜɺ ্࢘ɺ ઌഐʹڭ͑ͯ΋Β͏ 45"(&ֶͿ ɾ ௐ΂Δํ๏ᶃ ֶߍ ձࣾ झຯ

Slide 7

Slide 7 text

DERA-design 07 8ͰֶͿ ɾ ௐ΂Δ 45"(&ֶͿ ɾ ௐ΂Δํ๏ᶄ

Slide 8

Slide 8 text

DERA-design 08 8ͰֶͿ ɾ ௐ΂Δ 45"(&ֶͿ ɾ ௐ΂Δํ๏ᶄ 8Ϋ ϦΤΠ λʔϘοΫε IUUQTXXXXFCDSFBUPSCPYDPN

Slide 9

Slide 9 text

DERA-design 09 8ͰֶͿ ɾ ௐ΂Δ 45"(&ֶͿ ɾ ௐ΂Δํ๏ᶄ -*(୆౦্۠໺ൃͷ8FC੍࡞ձࣾɺ ੈք΁ IUUQTMJHJODDPKQ

Slide 10

Slide 10 text

DERA-design 10 8ͰֶͿ ɾ ௐ΂Δ 45"(&ֶͿ ɾ ௐ΂Δํ๏ᶄ $PDPEBΑ͏ͦ͜σβΠϯͷੈք΁ʂ IUUQTDPDPEBEFTJHODPN

Slide 11

Slide 11 text

DERA-design 11 ຊΛಡΉ 45"(&ֶͿ ɾ ௐ΂Δํ๏ᶅ

Slide 12

Slide 12 text

DERA-design 12 ຊΛಡΉ 45"(&ֶͿ ɾ ௐ΂Δํ๏ᶅ ϊϯσβΠφʔζ ɾσβΠϯϒοΫ 3PCJO8JMMJBNT ʦஶʧ ɹ٢઒యल ʦ຋༁ʧ ɹখݪ࢘ɾถ୩ςπϠ ʦ೔ຊޠ൛ղઆʧ

Slide 13

Slide 13 text

DERA-design 13 ຊΛಡΉ 45"(&ֶͿ ɾ ௐ΂Δํ๏ᶅ ͋Δ͋ΔσβΠϯ ΄Μͱʹɺ ϑ Υϯτɻ ͚͖ͬΐ͘ɺ Α͸͘ɻ JOHFDUBSF ʦஶʧ

Slide 14

Slide 14 text

DERA-design 14 ຊΛಡΉ 45"(&ֶͿ ɾ ௐ΂Δํ๏ᶅ ಉਓࢽ΍Πϥε τͷ ඒ͍͠σβΠϯ 45"38"-,&3456%*0 ʦஶʧ

Slide 15

Slide 15 text

DERA-design 15 ݟΔ ɾ ൺ΂Δ 45"(&

Slide 16

Slide 16 text

DERA-design 16 45"(&ݟΔ ɾ ൺ΂Δ σβΠϯ͸ηΦϦʔ௨Γ੍࡞ ͢Ε͹͍͍΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ ࣮෺ΛݟΔ͜ͱ͕ඞཁɻ

Slide 17

Slide 17 text

DERA-design 17 ݟຊΛ୳͢ 45"(&ݟΔ ɾ ൺ΂Δํ๏ᶃ

Slide 18

Slide 18 text

DERA-design 18 ݟຊΛ୳͢ ʢ8Ͱ୳͢ʣ 45"(&ݟΔ ɾ ൺ΂Δํ๏ᶃ ˔(PPHMFը૾ݕࡧIUUQTXXXHPPHMFDPKQJNHIQ ˔1JOUFSFTU ϐϯλϨετ IUUQTXXXQJOUFSFTUKQ ˔JLFTBJ ΠέαΠ IUUQTXXXJLFTBJDPN ˔4"/,06 αϯί΢ ʂ IUUQTTBOLPVEFTJHODPN

Slide 19

Slide 19 text

DERA-design 19 ݟຊΛ୳͢ ʢຊͰ୳͢ʣ 45"(&ݟΔ ɾ ൺ΂Δํ๏ᶃ ˔σβΠϯˍϨΠΞ΢τͷݟຊா ˔΢ΣϒσβΠϯˍϨΠΞ΢τͷݟຊா ˔ϓϩͷϑϥΠϠʔϨΠΞ΢τ

Slide 20

Slide 20 text

DERA-design 20  ݟຊΛ୳͢ ʢੜ׆ͷதͰ୳͢ʣ 45"(&ݟΔ ɾ ൺ΂Δํ๏ᶃ ˔͓ళͷϝχϡʔ΍Χλϩά ˔ిंͷத௻Γ޿ࠂ ˔ं ʢτϥ ο ΫͳͲʣ ͷձ໊ࣾ΍ϩΰ ˔֗தͷ؃൘

Slide 21

Slide 21 text

DERA-design 21 ਅࣅΛ͢Δ ʢ໛ࣸ ɾ τϨεʣ 45"(&ݟΔ ɾ ൺ΂Δํ๏ᶄ

Slide 22

Slide 22 text

DERA-design 22 ਅࣅΛ͢Δ ʢ໛ࣸɾ τϨεʣ 45"(&ݟΔ ɾ ൺ΂Δํ๏ᶄ 8ͳΒ͹εΫ Ϧʔϯγ ϣ ο τɺ ࢴͷ΋ ͷͳΒ͹εΩϟϯ͢ΔͳͲͯ͠ɺτϨ εΛ͢Δɻ ΋͘͠͸໛ࣸΛ͢Δɻ τϨεɾ໛ࣸΛ͢Δ͜ͱͰ͔͠Θ͔ Βͳ͍͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ

Slide 23

Slide 23 text

DERA-design 23 ਅࣅΛ͢Δ ʢ໛ࣸɾ τϨεʣ 45"(&ݟΔ ɾ ൺ΂Δํ๏ᶄ ˔పఈతʹਅࣅΛ͢Δ ˔੡࡞ऀͷҙਤΛಡΈͱ ͬͯΈΔ ʢؒҧ͍Ͱ΋0,ʣ ˔มߋͯ͠ΈΔ ʢࣗ෼ͳΒ͜͏ͯ͠ΈΔʣ ˔มߋՕॴͷཧ༝ΛݴޠԽ͢Δ

Slide 24

Slide 24 text

DERA-design 24 ൷ධ͢Δ 45"(&ݟΔ ɾ ൺ΂Δํ๏ᶅ

Slide 25

Slide 25 text

DERA-design 25 ൷ධ͢Δ 45"(&ݟΔ ɾ ൺ΂Δํ๏ᶅ ݟຊʹͨ͠΋ͷͷɺ͍͍ͱ͜Ζ΍μϝͳ ͱ͜ΖΛ୳ͯ͠൷ධ͢Δɻ ૈ୳͠ʹͳͬ ͯ͠·ͬͯ΋ 0,ɻ ਫ਼౓͸ͩΜͩΜ্ ͕ͬͯ͘Δɻ ࣗ෼੍͕࡞ͨ͠΋ͷ΋൷ධ Ͱ͖ΔͱϨϕϧ্͕͕Γ·͢ɻ

Slide 26

Slide 26 text

DERA-design 26 ൷ධ͢Δ 45"(&ݟΔ ɾ ൺ΂Δํ๏ᶅ ˔ࣗ෼ʹͰ͖Δ ɾͰ͖ͳ͍͸ؔ܎ͳ͘൷ධ͢Δ ˔ߟ͑Δ͚ͩͰͳ͘ݴޠԽ͢Δ ˔ଞͷਓʹฉ͍ͯ΋Β͏ ʢ൷ධΛ͋͠͏ʣ ˔ࣗ෼ͳΒ͜͏͢ΔΛߟ͑ͯΈΔ ʢݴޠԽ͢Δʣ

Slide 27

Slide 27 text

DERA-design 27 ײ͡Δ ɾ ߟ͑Δ 45"(&

Slide 28

Slide 28 text

DERA-design 28 45"(&ײ͡Δ ɾ ߟ͑Δ ܹࢗΛײ͡Δ ͜ ͱ͕େࣄɺ ೔ ʑ ͷੜ׆ͷதͰɺ ΠϯεϐϨʔ γ ϣ ϯΛ༩͑Δ΋ͷΛ୳͢

Slide 29

Slide 29 text

DERA-design 29 ܹࢗΛड͚Δ 45"(&ײ͡Δ ɾ ߟ͑Δํ๏ᶃ

Slide 30

Slide 30 text

DERA-design 30 ˔ֆըɺΠϥετɹɹ˔ԋܶɺөը ˔ݐங෺ɺՈ۩ɹɹɹ˔ϑΝογϣϯ ܹࢗΛड͚Δ 45"(&ײ͡Δ ɾ ߟ͑Δํ๏ᶃ 8FCɾάϥϑΟοΫσβΠϯͷΈͳΒͣ

Slide 31

Slide 31 text

DERA-design 31 ܹࢗΛड͚Δ 45"(&ײ͡Δ ɾ ߟ͑Δํ๏ᶃ ϧ ɾ ίϧϏ ϡ δΤ

Slide 32

Slide 32 text

DERA-design 32 ܹࢗΛड͚Δ 45"(&ײ͡Δ ɾ ߟ͑Δํ๏ᶃ খྛݡଠ࿠

Slide 33

Slide 33 text

DERA-design 33 ܹࢗΛड͚Δ 45"(&ײ͡Δ ɾ ߟ͑Δํ๏ᶃ ϑ Σ ϧϝʔϧ

Slide 34

Slide 34 text

DERA-design 34 ܹࢗΛड͚Δ 45"(&ײ͡Δ ɾ ߟ͑Δํ๏ᶃ ϑ Ϩσ Ο ɾ ϚʔΩ ϡ Ϧ ʔ

Slide 35

Slide 35 text

DERA-design 35 ܹࢗΛड͚Δ 45"(&ײ͡Δ ɾ ߟ͑Δํ๏ᶃ ޷͖ɺקΊ͍ͨɺΧοίΠΠ ͔Θ͍͍ɺ৽઱ɺϢχʔΫɹͳͲ Ξ΢ τϓ ο τ͚ͩͰͳ͘Π ϯϓ ο τ͕ඞཁ

Slide 36

Slide 36 text

DERA-design 36 σβΠ φʔʹඞཁͳ ͦͷଞͷೳྗ &945"(&

Slide 37

Slide 37 text

DERA-design 37 &945"(&σβΠφʔʹඞཁͳͦͷଞͷೳྗ σβΠφʔʹඞཁͳͦͷଞͷೳྗ ˔ώΞϦϯάೳྗʢଧ߹ͤ ɾ ৘ใऩूʣ ˔৘ใ੔ཧೳྗ ˔ϥΠςΟϯάೳྗʢίϐʔɾίϯςϯπʣ ˔ఏҊɾϚʔέςΟϯά

Slide 38

Slide 38 text

DERA-design 38 ·ͱΊ

Slide 39

Slide 39 text

DERA-design 39 ·ͱΊ ˔45"(&ֶͿ ɾ ௐ΂Δ ˔45"(&ݟΔ ɾ ൺ΂Δ ˔45"(&ײ͡Δ ɾ ߟ͑Δ ˔σβΠφʔʹඞཁͳͦͷଞͷೳྗ

Slide 40

Slide 40 text

DERA-design 40 ؔΘͬ ͕ͨ࣌ؒ ε Ω ϧʹͳΓ·͢

Slide 41

Slide 41 text

DERA-design 36 ߦॅ࠲թσβΠ ϯ ʹ͍ͭͯߟ͑Δ

Slide 42

Slide 42 text

DERA-design 36 ޷͖ʹͳΔ ͜ͱ͕Ұ൪

Slide 43

Slide 43 text

DERA-design 36 ͝ਗ਼ௌ͍ͨͩ ͖ ͋Γ͕ͱ ͏ ͝ ͍͟· ͨ͠