Slide 1

Slide 1 text

ླ໦ ৎ Α Γྑ͍λΠϙάϥϑ ΟͷͨΊͷ ஌ΒΕ͟Δ$44

Slide 2

Slide 2 text

Χʔχϯά ʕɹάϦϑ͕શ֯෯ͷͱ͖͸ແޮʹ ʕɹάϦϑ͕ϓϩϙʔγϣφϧ෯ͷͱ͖͸༗ޮʹ font-kerning

Slide 3

Slide 3 text

font-kerning: auto; /* ϒϥ΢β͕ܾఆʢॳظ஋ʣ */ font-kerning: normal; /* ΧʔχϯάΛద༻͢Δ */ font-kerning: none; /* ΧʔχϯάΛద༻͠ͳ͍ */

Slide 4

Slide 4 text

font-kerning: normal; font-kerning: none;

Slide 5

Slide 5 text

body { font-kerning: none; /* ϖʔδશମͰແޮʹ */ } :lang(en) { font-kerning: normal; /* ԤจͰ͸༗ޮʹ */ } h1 { font-feature-settings: "palt" 1; font-kerning: normal; /* ϓϩϙʔγϣφϧϝτϦΫε͕༗ޮͳΒΧʔχϯά΋༗ޮʹ */ }

Slide 6

Slide 6 text

font-feature-settings: normal; font-kerning: none; /* σϑΥϧτ */ font-feature-settings: normal; font-kerning: normal; font-feature-settings: "palt" 1; font-kerning: none; font-feature-settings: "palt" 1; font-kerning: normal;

Slide 7

Slide 7 text

໿෺ͷͿΒԼ͛ ʕɹे෼ͳϚʔδϯΛ֬อ͢Δ͜ͱ hanging-punctuation

Slide 8

Slide 8 text

hanging-punctuation: none; /* ͿΒԼ͛ͳ͠ʢॳظ஋ʣ */ hanging-punctuation: first; /* ߦ಄Ҿ༻ූɾׅހ */ hanging-punctuation: last; /* ߦ຤Ҿ༻ූɾׅހ */ hanging-punctuation: force-end; /* ߦ຤۟ಡ఺Λڧ੍ */ hanging-punctuation: allow-end; /* ߦ຤۟ಡ఺Λڐ༰ */

Slide 9

Slide 9 text

hanging-punctuation: none; hanging-punctuation: allow-end;

Slide 10

Slide 10 text

ϋΠϑωʔγϣϯ ʕɹԤจͷίϯςϯπͰ͸ࣗಈϋΠϑωʔγϣϯʹ ʕɹlangଐੑʹΑΔݴޠͷࢦఆΛ๨Εͣʹ hyphens

Slide 11

Slide 11 text

hyphens: manual; /* ࢦఆͷҐஔͰϋΠϑωʔγϣϯʢॳظ஋ʣ */ hyphens: auto; /* ϒϥ΢βʔʹΑΔࣗಈϋΠϑωʔγϣϯ */ hyphens: none; /* ϋΠϑωʔγϣϯ͠ͳ͍ */

Slide 12

Slide 12 text

hyphens: manual; hyphens: auto;

Slide 13

Slide 13 text

Slide 14

Slide 14 text

վߦنଇʢېଇʣ ʕɹϒϥ΢βʹΑͬͯσϑΥϧτͷېଇ͕ҟͳΔ line-break

Slide 15

Slide 15 text

line-break: auto; /* ϒϥ΢β͕ܾఆʢॳظ஋ʣ */ line-break: anywhere; /* ېଇͳ͠ */ line-break: loose; /* ऑ͍ېଇ */ line-break: normal; /* ඪ४తͳېଇ */ line-break: strict; /* ڧ͍ېଇ */

Slide 16

Slide 16 text

line-break: anywhere; line-break: loose; line-break: normal; line-break: strict;

Slide 17

Slide 17 text

૷০ઢͷଠ͞ ԼઢͷҐஔ ʕɹϦϯΫͳͲͷԼઢͷελΠϧ੍͕ޚՄೳʹ text-decoration-thickness text-underline-offset

Slide 18

Slide 18 text

text-decoration-thickness: auto; /* ॳظ஋ */ text-decoration-thickness: 1px; text-decoration-thickness: 0.05em; text-underline-offset: auto; /* ॳظ஋ */ text-underline-offset: 2px; text-underline-offset: 0.125em;

Slide 19

Slide 19 text

text-decoration-thickness: auto; text-underline-offset: auto; text-decoration-thickness: 1px; text-underline-offset: 0.125em;

Slide 20

Slide 20 text

ݍ఺ ʕɹे෼ͳߦؒΛ֬อ͢Δ͜ͱ ʕɹϑΥʔϧόοΫͷελΠϧΛ๨Εͣʹ text-emphasis

Slide 21

Slide 21 text

text-emphasis: none; /* ॳظ஋ */ text-emphasis: dot; text-emphasis: open sesame; text-emphasis: "ˎ"; text-emphasis: "\25c6" #d70c19;

Slide 22

Slide 22 text

text-emphasis: dot; text-emphasis: open sesame; text-emphasis: "ˎ"; text-emphasis: "\25c6" #d70c19;

Slide 23

Slide 23 text

em { font-style: normal; font-weight: bold; /* σϑΥϧτͰ͸ϘʔϧυͰ */ } /* text-emphasisΛαϙʔτ͍ͯ͠Δ؀ڥͰ͸ݍ఺Ͱ */ @supports (text-emphasis: dot) { em { font-weight: inherit; text-emphasis: dot; } }

Slide 24

Slide 24 text

ΑΓྑ͍λΠϙάϥϑΟͷͨΊͷ஌ΒΕ͟Δ$44 ೥݄೔ ླ໦ৎ UFSLFMKQ ϑΥϯτ ஜࢵΰγοΫ1SP#ʢϑΥϯτϫʔΫεʣ 5IF4BOT.POP$POEFOTFEʢ-VDBT'POUTʣ ΞΠίϯ 'POU"XFTPNFʢGPOUBXFTPNFDPNMJDFOTFʣ