Slide 1

Slide 1 text

.0#130(3"..*/( 45"3561."/6"- 91ࡇΓ໺ྑ-5!5",",*/( Ϟϒϓϩάϥϛϯά ελʔτΞοϓϚχϡΞϧ Ќ

Slide 2

Slide 2 text

!5",",*/( ͝ΊΜͳ͍͞ 91ࡇΓͷ໺ྑ-5ͷͨΊʹදࢴΛϊϦͰ͚ͭͬͨͩ͘Ͱ͢ɻ धཁ͕͋Ε͹ͦͷ಺ͪΌΜͱͭ͘Δʢ͔΋͠Εͳ͍ʣͷͰ൓ԠΛ͍͚ͨͩΔͱ޾͍Ͱ͢ɻ Ϟϒϓϩάϥϛϯά

Slide 3

Slide 3 text

.0#130(3"..*/( 45"3561."/6"- 91ࡇΓ໺ྑ-5!5",",*/( Ϟϒϓϩάϥϛϯά ελʔτΞοϓϚχϡΞϧ Ќ

Slide 4

Slide 4 text

!5",",*/( !5",",*/( ٴ෦ܟ༤ ָఱגࣜձࣾΠϯΩϡϕʔγϣϯ։ൃ෦ Ұൠࣾஂ๏ਓΞδϟΠϧνʔϜΛࢧ͑ΔձΛࢧ͑Δձ ۭલઈޙͷΞδϟΠϧϞϯελʔ ௒ઈౖ౭ͷے೑୲౰ ਪ͠ϝϯɿࢁຊ࠼

Slide 5

Slide 5 text

Ϟϒϓϩͷਓ IUUQTTQFBLFSEFDLDPNUBLBLJOHNPCVQVSPHVSBNJOHVUPJVEPOHLJGBOHOVNCFSEFWMPWF

Slide 6

Slide 6 text

!5",",*/( Ϟϒϓϩάϥϛϯάͱ͸

Slide 7

Slide 7 text

!5",",*/( Ϟϒϓϩάϥϛϯάͱ͸ɺ νʔϜશһͰ ✓ ಉ͡࢓ࣄΛ ✓ ಉ࣌ؒ͡ʹ ✓ ಉ͡৔ॴͰ ✓ ಉ͡ίϯϐϡʔλʔͰ ͢Δ͜ͱ

Slide 8

Slide 8 text

!5",",*/( Ϟϒϓϩάϥϛϯά ✓ ೥ࠒʹ)VOUFS*OEVTUSJFT͕࢝Ίͨ ✓ "HJMFͰ8PPEZ;VJMM͕঺հͨ͠ ✓ ೥݄ʹ͸ॳΊͯͷ.PC1SPHSBNNJOH $POGFSFODF͕։࠵͞Εͨ

Slide 9

Slide 9 text

!5",",*/( )VOUFS*OEVTUSJFTͷϞϒϓϩάϥϛϯά ✓ ࠷ॳ͸ͭͷϞϒ͔Β͸͡·ͬͨ ✓ ৗʹϞϒϓϩάϥϛϯάΛ͍ͯ͠Δ

Slide 10

Slide 10 text

!5",",*/( IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WQ@QWTM4H&* "EBZPG.PC1SPHSBNNJOH

Slide 11

Slide 11 text

"EBZPG.PC1SPHSBNNJOH IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WE7R6D/,7C:H

Slide 12

Slide 12 text

!5",",*/( )VOUFS*OEVTUSJFTͷϞϒϓϩάϥϛϯά ✓ ͭͷ෦ॺʢ໿ਓʣ͕ಋೖΛ͍ͯ͠Δ ✓ ͭͷϞϒʹࢀՃ͍ͯ͠Δͷ͸ʙਓ͕ଟ͍ ✓ Ϟϒ΁ͷग़ೖΓ͸ࣗ༝ ✓ ߩݙͰ͖ͳ͔ͬͨΒྡͷϞϒʹҠಈͯ͠΋Α͍

Slide 13

Slide 13 text

!5",",*/( ϞϒϓϩάϥϛϯάΛ͸͡ΊΔ ʢ͍͔ͭॻ͘༧ఆʣ

Slide 14

Slide 14 text

!5",",*/( ϞϒϓϩάϥϛϯάΛ͸͡ΊΔલʹ ʢ͍͔ͭॻ͘༧ఆʣ

Slide 15

Slide 15 text

!5",",*/( ϞϒϓϩάϥϛϯάΛ஌Δ

Slide 16

Slide 16 text

!5",",*/( ۚ IUUQTXXXFWFOUCSJUFDPNFIVOUFSSFHJTUSBUJPO

Slide 17

Slide 17 text

!5",",*/( )VOUFS*OEVTUSJFT ͷΫϦε΋དྷ·͢ ౔ IUUQTUFDISBLVUFODPKQ

Slide 18

Slide 18 text

!5",",*/( IUUQTXXXGBDFCPPLDPNHSPVQT.PC-07& Ϟϒϓϩؔ࿈ͷ ৘ใ͕ू·͖ͬͯ·͢

Slide 19

Slide 19 text

!5",",*/( ϞϒϓϩάϥϛϯάΛ͸͡ΊΔલʹ ʢ͍͔ͭॻ͘༧ఆʣ

Slide 20

Slide 20 text

͔ͬ͜Β-5

Slide 21

Slide 21 text

ࠓ೔ͷ͓࿩ ϞϒϓϩάϥϛϯάͰී௨ʹ࢓ࣄΛ͠ͳ͕Βɺ Ϟϒϓϩάϥϛϯάʹ͍ͭͯߨԋͨ͠Γ ମݧձɾݟֶձΛ։࠵ͨ͠Γ Πϕϯτ΍ษڧձΛӡӦͨ͠Γ ͍ΖΜͳਓɾνʔϜͱ͓࿩Λ͖ͯͯ͠ ײ͍ͯ͡Δ͜ͱΛͿͬͪΌ͚͓ͯ࿩͠·͢ɻ

Slide 22

Slide 22 text

΋͏ਖ਼௚Ϟϒϓϩάϥϛϯάʹ๞͖ͯΔ

Slide 23

Slide 23 text

΋͏ਖ਼௚Ϟϒϓϩάϥϛϯάʹ๞͖ͯΔ ✓ ಇ͖ํͱͯ͠΍͍ͬͯΔͷͰɺ
 ΋͏ී௨ʹͳ͍ͬͯΔ ✓ Ͱ΋ࠔͬͯΔਓͨͪ

Slide 24

Slide 24 text

ϞϒϓϩάϥϛϯάΛ΍ͬͯ ࢓ࣄͷ੒Ռ͸ग़ͨͷʁ

Slide 25

Slide 25 text

-JTUFOJOH0OMZ

Slide 26

Slide 26 text

ʮͦΕϞϒϓϩͷ໰୊͡Όͳ͍ΑͶʯ໰୊

Slide 27

Slide 27 text

ʮͦΕϞϒϓϩͷ໰୊͡Όͳ͍ΑͶʯ໰୊ ✓ νʔϜͷίϛϡχέʔγϣϯͷ໰୊ ✓ ίϛϡχέʔγϣϯຎࡲ͕ଟ͘ͳΔͷͰɺ
 જࡏ͍ͯ͠Δ໰୊͕ݦࡏԽ͠΍͍͢ ✓ νʔϜͰಇ͍ͬͯ͘͏͜ͱͷຊ࣭ ✓ νʔϜϏϧσΟϯά͸ඞཁͩΑ

Slide 28

Slide 28 text

ੜ࢈ੑ͓͡͞Μ΁

Slide 29

Slide 29 text

ੜ࢈ੑ͓͡͞Μ΁ ✓ ੜ࢈ੑͱ͸ ✓ ൺֱର৅ͱͳΔࠓͷੜ࢈ੑ͸Ͳ͏ଌͬͯ·͔͢ ✓ ੜ࢈ੑʺੜ࢈ྔ ✓ ࡞ۀ࣌ؒ΍Քಇ཰Ͱ͸ଌΕͳ͍ ʢ͖ͬͱ͜ͷ͋ͨΓ͸ࠇా͞Μ͕࿩ͯ͘͠ΕΔʣ ؾʹ͢Δਓ͸͖ͬͱͭͬͨ͘͜ͱͳ͍ΜͩΖ͏ͳʔ

Slide 30

Slide 30 text

෼୲࡞ۀͷ৔߹ Ϟϒͷ৔߹

Slide 31

Slide 31 text

ײ֮ͱͯ͠ ✓ ੜ࢈ྔ͸མͪΔ ✓ ίϛϡχέʔγϣϯϛεͰͷख໭Γ͸΄΅̌ ✓ ҰఆͷϖʔεͰ࣮֬ʹग़དྷ্͕͍ͬͯ͘ ✓ ҙ֎ͱ࡞ΕΔ ✓ ૬ରతͳεϐʔυ͸ߴ͍

Slide 32

Slide 32 text

Ͳ͏΍ͬͯݱ৔Ͱ࢝ΊΔͷ͕Α͍͔

Slide 33

Slide 33 text

Ͳ͏΍ͬͯݱ৔Ͱ࢝ΊΔͷ͕Α͍͔ ✓ ΍ͬͯΈͳ͍ͱྑ͞͸Θ͔Βͳ͍ ✓ ମݧ͑ͯ͞͠΋Β͑͹͍͍ͨͯר͖ࠐΊΔ ✓ ؀ڥߏங΍খ͞ͳ՝୊Λ·ͣ΍ͬͯΈΔ ✓ খ͞ͳ੒ޭΛମݧͯ͠΋ΒͬͯৼΓฦΔ

Slide 34

Slide 34 text

ۜͷ஄ؙ·Ͱ͸͍͔ͳ͍͚Ͳಔͷ஄ؙ ମݧʹ͖ͯ΋Β͏ ๻ΒΛձࣾʹݺͿ

Slide 35

Slide 35 text

ݱ৔΁Ͳ͏औΓೖΕΔ͔

Slide 36

Slide 36 text

ݱ৔΁Ͳ͏औΓೖΕΔ͔ ✓ νʔϜͷ্ཱ͕ͪΓ΍ϓϩδΣΫτॳظʹ
 ΍ͬͯΈΔ ✓ ํ޲ੑ͕͢Γ͖͋ͬͯͨΒ෼ࢄͯ͠ΈΔ ✓ ࡞ۀ΍࢓ࣄͷ࣭Λؾʹͯ͠൑அ͢Δ

Slide 37

Slide 37 text

ϞϒϓϩάϥϛϯάΛ ΍ͬͯΑ͔ͬͨ͜ͱ

Slide 38

Slide 38 text

৔ νʔϜͱ৺ཧత҆શੑͷؔ܎ ৺ཧతʹ҆શ͔ͩΒ ਓ͕ू·ͬͯ͘Δ

Slide 39

Slide 39 text

৔ Ϟϒϓϩάϥϛϯά͸·͞ʹ͜ͷߏਤ Ϟϒ

Slide 40

Slide 40 text

!5",",*/( ʮ΍ͬͨʔʂʂʯΛڞ༗Ͱ͖Δ

Slide 41

Slide 41 text

THANK YOU