Slide 1

Slide 1 text

ཱྀ޷͖σβΠφʔͰ͢ ,BZPLP!OBZP

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

,BZPLP /":0 /":0ʹ݄೔ੜ·Ε ࣛʹಸྑग़਎ ཱྀ޷͖σβΠφʔ ؔ੢ੜ·ΕҭͪˠΧφμཹֶˠ౦ژ̎೥໨ ීஈ͸੍࡞ձࣾͰXFCϝΠϯͰσβΠφʔɻ
 झຯ͸ࠃ಺֎ཱྀ͢Δ͜ͱɺࣸਅɺ৯΂Δ͜ͱɺՄѪ͍΋ͷ͕޷͖ɻ ̍೥ؒΧφμʹཹֶͯͨ͠ɻ !OBZP

Slide 4

Slide 4 text

ͯ͞ɺࢲɺ શવɺཱྀͳΜͯڵຯͳ͔ͬͨɻ ͕࣌ؒ༨ͬͯΔֶੜ࣌୅ɺ΍ͬ΄ཱྀ͍ߦʂͰͳ͘ɺ ΦϯϥΠϯήʔϜສࡀ΍ͬ΄͍ʂ೿Ͱͨ͠ ʢࠓ΍ࠇྺ࢙ʣ ٯʹҾ͖͜΋Γ ສࡀͩͬͨΑ

Slide 5

Slide 5 text

ͳཱྀͥ޷͖ʹʁ

Slide 6

Slide 6 text

ҰਓͰԿ͔Ͱ͖Δ௅ઓΛʂͱҰਓւ֎ཱྀߦΛܾΊɺ ͸͡ΊͯͷϤʔϩούͰ͋ΔΠλϦΞͰ

Slide 7

Slide 7 text

ΠέϝϯʹͰͳ͘ ڳΩϡϯ͸ ͢Δ͚ͲͶ

Slide 8

Slide 8 text

ཱྀઌʹ࿀͔ͨ͠Β ʅŐA

Slide 9

Slide 9 text

ͦͷ͋ͱɺ஄ؙͰϤʔϩούத৺ʹཱྀ͢ΔΑ͏ʹ ʢཹֶޙ͸๺ถ΋݁ߏ޷͖ʹʣ ௒஄ؙ͸ ύϦ̑೔ؒʂ

Slide 10

Slide 10 text

୯ͳΔཱྀࣗຫ͔ΑʜXXX ͬͯࢥ͍·ͨ͠ʁ ͝ΊΜͳ͍͞ʘ ?P? ʗ *`N4PSSZ

Slide 11

Slide 11 text

ཱྀΛ͖͔͚ͬʹ ಘͨ΋ͷ͕ େ͖͔ͬͨΜͰ͢ɻ

Slide 12

Slide 12 text

ཱྀΛ͖͔͚ͬʹಘͨ ̏ͭͷ͜ͱ

Slide 13

Slide 13 text

✦ ࣸਅΛࡱΓଓ͚Δ Ұ؟Χϝϥ͸͍࣋ͬͯͨ΋ͷͷɺ ఆظతʹࣸਅΛࡱΔΑ͏ʹͳͬͨɻ

Slide 14

Slide 14 text

✦ӳޠΛษڧ͢Δ ཱྀઌͰձ࿩Ͱ͖ͳ͍΋Ͳ͔͔͠͞Βɺ ̍೥Χφμཹֶɻӳޠͱ޲͖߹ͬͨɻ

Slide 15

Slide 15 text

✦ཱྀ೔هΛॻ͘Α͏ʹɻ ઌ݄͔Βཱྀͷ૝͍ग़ΛOPUFͰॻ͖࢝Ίɺ จষΛॻָ͘͠͞Λ஌ͬͨɻ

Slide 16

Slide 16 text

ಛʹΑ͔ͬͨࣄ͸ʁ

Slide 17

Slide 17 text

๞͖ੑͳࢲ͚ͩͲ ཱྀ޷͖͕ΩοΧέͰ ܧଓ͕͍ͯ͠Δ͜ͱ͕୔ࢁʂ ʘʘaa٩ ŋТŋ وʗʗ ӳޠษڧ ࣸਅΛࡱΔ จষΛॻ͘

Slide 18

Slide 18 text

தͰ΋ɺ΍ͬͯΑ͔ͬͨͷ͸ &/(-*4) ʘʘaa٩ ŋТŋ وʗʗ

Slide 19

Slide 19 text

✦ཱྀઌͰϩʔΧϧͳָ͠Έํ
 ϩʔΧϧͳ஍ݩਓʹΦεεϝεϙοτΛฉ͖ɺΨΠυຊҎ֎ͷ ָ͠Ήํ๏Λ஌ͬͨ ๑w Aŷw  و✧ ✦ަ༑ؔ܎͕޿͕ͬͨ
 ཹֶதͷ༑ୡ͸΋ͪΖΜɺؼࠃޙ΋ޠֶަྲྀձ΍ήετϋ΢ε Ͱ஌Γ߹ͬͨࢠͳͲɺަ༑ؔ܎͕޿͘ͳͬͨ ๑w Aŷw  و✧ ͳΜͰӳޠͳͷʁ ·ʔͱʹ͔͘ɺ ܨ͕Γ͕૿ָ͑ͯ͠Έ΋ഒ૿ͨ͠Θ͚Ͱ͢

Slide 20

Slide 20 text

·ɺݴ͍͔ͨͬͨ͜ͱ

Slide 21

Slide 21 text

ؾʹͳͬͨΒಈ͍ͯΈΔͱ ࣗ෼ͷࢹ໺͕޿͕Δ͔΋͠Εͳ͍ ʘʘaa٩ ŋТŋ وʗʗ

Slide 22

Slide 22 text

͓·͚ ೥࢝ʹ୆࿷ʹ͍͖ͬͯͨ

Slide 23

Slide 23 text

ڵຯ͕Θ͍ͨ୆࿷ϙΠϯτ͸ ✦఻౷Λ৽͍͠Χλνͱͯ͠ क͍ͬͯ͘ಈ͖
 ఻౷ΛकΓͳ͕Βܧঝ͍ͯ͘͠ಈ͖ ͱͯ͠ɺϦϊϕʔγϣϯϓϩδΣΫ τlจ૑z͕͋Δɻ͏·͘ݹ͖΋ͷ ͕zࠓzʹ׆͔͞Εɺ໘ന͍εϙοτ ͕ଟ͍ɻ εΠʔπ԰ ʮٶݪ؟Պʯ

Slide 24

Slide 24 text

ڵຯ͕Θ͍ͨ୆࿷ϙΠϯτ͸ ✦ϑΥτδΣχοΫͳϙΠϯ τ୔ࢁʂ
 lจ૑zͷಈ͖΋Ξʔτͷεϙοτ΋ ݁ߏ͋Γɺ·ͨಠಛͷ৭࢖͍Ͱૉఢ ͳϑΥτδΣχοΫͳεϙοτ͕୔ ࢁʂ ͓໸͞Μ͕ ҰਓͰඳ͍ͨ

Slide 25

Slide 25 text

ؾʹͳΔํ͸ɺ୆࿷ཱྀΛ OPUFͰॻ͖࢝ΊͨͷͰੋඇΈͯͶ ʅŐA !OBZP IUUQTOPUFNVOBZPNNGGGFE

Slide 26

Slide 26 text

͜ΕͰ͓͠·͍ɻ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ