Slide 1

Slide 1 text

2018年04月15日 kanazawa.rb meetup#68 ؤுΒͳ͍[TI؀ڥ

Slide 2

Slide 2 text

!DPUUPO@EFTV ΏΔͬͱ;ΘͬͱอकΤϯδχΞ ׂ৽ن։ൃ ׂอक ػೳ௥Ճɺػೳमਖ਼ɺόάमਖ਼ FUD

Slide 3

Slide 3 text

[TIͱ͸ʁ

Slide 4

Slide 4 text

[TI • ಡΈํ͸ʮ͡ʔ͐͠Δʯ • UnixͷίϚϯυγΣϧͷ1ͭ • Bourne ShellΛϕʔεͱ͠ɼkshɼcshʢtcshʣɼ bashͷ༏ΕͨػೳΛऔΓࠐΜͩγΣϧ • ߴػೳɾଟػೳͳγΣϧͷͨΊɺશ༰Λ ௫Ήͷ͕ࠔ೉

Slide 5

Slide 5 text

PINZ[TIͱ͸ʁ

Slide 6

Slide 6 text

PINZ[TI • zsh ͷઃఆΛ؅ཧ͢ΔϑϨʔϜϫʔΫ • ίϛϡχςΟओಋ։ൃ • ଟ͘ͷςʔϚ • ଟ͘ͷϓϩϯϓτ • ଟ͘ͷϓϥάΠϯ • ࣗಈΞοϓσʔτػೳ • ͍Ζ͍Ζͱઃఆ

Slide 7

Slide 7 text

ͬ͘͞ͱ؀ڥ࡞Γ

Slide 8

Slide 8 text

࠷৽൛͸Homebrew ͰΠϯετʔϧ [TIΠϯετʔϧ MacOSͷ৔߹ɺඪ४Πϯεʔϧࡁ λʔϛφϧ͔ΒҎԼΛ࣮ߦ zsh brew install zsh

Slide 9

Slide 9 text

# List of acceptable shells for chpass(1). # Ftpd will not allow users to connect who are not using # one of these shells. /bin/bash /bin/csh /bin/ksh /bin/sh /bin/tcsh /bin/zsh /usr/local/bin/zsh #௥Ճ /etc/shellsͷ֬ೝɺฤू ࣗ෼Ͱ༻ҙͨ͠γΣϧʹมߋ͍ͨ͠৔߹͸຤ඌʹ௥Ճ͢Δ ϩάΠϯγΣϧมߋ ϩάΠϯγΣϧͷมߋ chsh -s /usr/local/bin/zsh

Slide 10

Slide 10 text

ϩάΠϯγΣϧ͕ [TIʹมΘΓ·ͨ͠

Slide 11

Slide 11 text

PINZ[TIΠϯετʔϧ λʔϛφϧ͔ΒҎԼΛ࣮ߦ(ެࣜαΠτΑΓ) sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/robbyrussell/ oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"

Slide 12

Slide 12 text

λʔϛφϧ͕ ੜ·ΕมΘΓ·ͨ͠

Slide 13

Slide 13 text

σϑΥϧτͰgitίϚϯυͷิ׬ઃఆࡁ ίϚϯυ + tabΩʔͰิ׬ػೳ σϑΥϧτ

Slide 14

Slide 14 text

σϑΥϧτ ΧϨϯτσΟϨΫτϦʹgitϨϙδτϦ͕ ͋Δ৔߹͸ɺϒϥϯν໊Λදࣔ͢Δ

Slide 15

Slide 15 text

σϑΥϧτ σϑΥϧτͷςʔϚͷදࣔ

Slide 16

Slide 16 text

ςʔϚมߋ ࢼ͠ʹςʔϚΛ[kolo]ʹมߋ git add͍ͯ͠ͳ͍ଘࡏ΍ git add͍ͯ͠Δଘࡏ͕ύοͱݟͰ෼͔Δ