Slide 1

Slide 1 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ॏ঱ઌԆ͹͠Ҋ݅Λย෇͚ͨ࿩ 2020೥2݄13೔ IoTറΓͷษڧձʂ IoTLT vol.60 @docks-kamiyamacho ෱Ҫ ᚸޗ

Slide 2

Slide 2 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ࣗݾ঺հ ෱Ҫᚸޗ @SilkAndTikit ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
 ʢJava, JavaScript, …ʣ IoTͷษڧΛ࢝Ίͯ4೥ܦա 2 IoTϋϯζΦϯ։࠵ ࣗಈਫ΍Γػ࡞੒ Twitter Facebook

Slide 3

Slide 3 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ࠷ۙ࢝ΊͨझຯɿIoTຊͷਤղ 3

Slide 4

Slide 4 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ઌԆ͹͠บʹ೰ΜͰ͍·͢ 4

Slide 5

Slide 5 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ࠀ෰ຊΛ̑࡭͙Β͍ങ͚ͬͨͲɺͦΕ΋ಡΜͰͳ͍ 5

Slide 6

Slide 6 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ઌԆ͹͠Ҋ݅̍ɿJetson Nano ൒೥લʹങ͚ͬͨͲ์ஔ 6

Slide 7

Slide 7 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI 2019೥12݄ ٹੈओݱΔ 7 Ͱ΋ɺਖ਼݄໌͚·Ͱ์ஔ

Slide 8

Slide 8 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI 2020೥1݄ɿਆ͕߱ྟ 8 ݟऔΓਤɺ଴ͬͯ·͢ʂ ๺࡚ܙຌ͞Μ

Slide 9

Slide 9 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ྫ୊Λಈ࡞ͤ͞ɺݟऔΓਤ͕׬੒ʂ 9 https://iot-gym.com/contents-map-of-jetson-nano-book/ ʮJetson Nano͍͢͝ʂʯΛମݧͰ͖Δຊ

Slide 10

Slide 10 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ઌԆ͹͠Ҋ݅̎ 10

Slide 11

Slide 11 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ϓϦϯτج൘Λࣗ࡞͢Δ 11

Slide 12

Slide 12 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI 1970೥͔ΒͣͬͱઌԆ͹͠ 12 ը૾Ҿ༻ݩɿhttps://taiyounotou-expo70.jp/about/

Slide 13

Slide 13 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ʙ ༔ٱͷ࣌Λܦͯ ʙ 13

Slide 14

Slide 14 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI 50೥ޙɿਆ͕߱ྟ 14 ϓϦϯτج൘ͷϋϯζΦϯ ΍Γ·͢ ΘΈ͞Μ ϦΞॆ͓அΓ

Slide 15

Slide 15 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ࡉ͔͍खॱΛಈըͰղઆͯ͘͠Εͨ 15 Ոʹؼ͔ͬͯΒԿճ΋෮शͰ͖ͯॿ͔ͬͨ

Slide 16

Slide 16 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ྑ͍ղઆॻΛ঺հͯ͘͠Εͨ 16 ϋϯζΦϯͰΧόʔ͞Ε͍ͯͳ͍෦෼΋ཧղͰ͖ͨ

Slide 17

Slide 17 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ਖ਼݄ٳΈΛ౤ೖͯ͠ج൘׬੒ʂ 17

Slide 18

Slide 18 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ֶΜͩ͜ͱ ਓͷ࢟Λͨ͠ਆͷ੠ʹै͏͜ͱ͕େࣄ ྑ͍ຊ͸ྑ͍૬๮ ์ஔͯ͠΋͍͔࣮ͭݱ͢Δʢ͜ͱ΋͋Δʣ 18