Slide 1

Slide 1 text

ւ֎ΧϯϑΝϨϯεʹ ট଴͞Εͨࣄ৘ potatotips #42 July 25th, 2017 Satoshi Hachiya / @jpmartha_jp

Slide 2

Slide 2 text

Satoshi Hachiya • גࣜձࣾ ookami ͷ iOS σϕϩούʔ • Player! ͱ͍͏ iOS ΞϓϦΛ୲౰

Slide 3

Slide 3 text

Satoshi Hachiya • גࣜձࣾ ookami ͷ iOS σϕϩούʔ • Player! ͱ͍͏ iOS ΞϓϦΛ୲౰ • try! Swift Tokyo, try! Swift NYC ͷΦʔΨφΠβʔͷͻͱΓ

Slide 4

Slide 4 text

Mobile Optimized 2017 !

Slide 5

Slide 5 text

࿩͢͜ͱ • ւ֎ΧϯϑΝϨϯεʹট଴͞ΕͨܦҢ • ͜Ε·Ͱ΍͖ͬͯͨ͜ͱ / ΍͍ͬͯͳ͍͜ͱ • ւ֎ΧϯϑΝϨϯεͰඞཁͳӳޠྗ • ݸਓͷײ૝ ࿩͞ͳ͍͜ͱ • ӳޠ͕ॏཁ͔Ͳ͏͔ͷٞ࿦

Slide 6

Slide 6 text

ւ֎ΧϯϑΝϨϯεʹ ট଴͞ΕͨܦҢ • ໢ʹ͔͔ͬͨ • ৄࡉ͸ΦϑϨίͰ

Slide 7

Slide 7 text

΍͍ͬͯͨ͜ͱʢ1/2ʣ • ӳޠͰΞ΢τϓοτ͍ͯͨ͠ʢϒϩά౳ʣ • Apple ͷ Swift Package Manager ͳͲΦʔϓϯιʔεʹͪΐͬͱ ͚ͩίϯτϦϏϡʔτ͍ͯͨ͠ • ͜ΕΒ͕͖͔͚ͬͰࡢ೥χϡʔϤʔΫͷϛʔτΞοϓͰొஃ͠ ͨ

Slide 8

Slide 8 text

΍͍ͬͯͨ͜ͱʢ2/2ʣ • WWDC ͷηογϣϯ΍ Realm ͕ެ։͍ͯ͠ΔτʔΫΛݟ͍ͯͨ • ӳޠͷ Podcast Λௌ͍͍ͯͨʢSwift Unwrapped, Fatal Errorʣ • ࠃࡍΧϯϑΝϨϯεͰ͋Δ try! Swift ͰΦʔΨφΠβʔͷͻͱΓ • ೔ʑ Slack Ͱӳޠͷ΍ΓͱΓʢϛεͬͯ΋मਖ਼Մೳʣ

Slide 9

Slide 9 text

΍͍ͬͯͳ͍͜ͱ • TOEIC ͳͲͷࢼݧ͸ड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍ • ӳձ࿩ͷߨ࠲ͳͲ͸ड͚ͨ͜ͱ͕ͳ͍

Slide 10

Slide 10 text

ւ֎ΧϯϑΝϨϯεͰඞཁͳӳޠྗ • ΁ͨͳӳޠͰ΋͍͚Δ • ࠃࡍΧϯϑΝϨϯεͩͱӳޠ͕ಘҙͰͳ͍ࢀՃऀ΋͍Δ • ʢΏͬ͘Γʣ͸͖ͬΓ࿩͢ • ӳޠͷ͏·͞ΑΓ͍͔ʹτʔΫʹऒ͖͚ͭΔ͔ • Q&A ରࡦ • ೔ຊͰ΋࣭໰͞Εͦ͏ͳ͜ͱͷճ౴Λߟ͓͑ͯ͘ • ฉ͖औΕͳ͔ͬͨͱ͖ʹฦ͢ηϦϑΛߟ͓͑ͯ͘

Slide 11

Slide 11 text

ݸਓͷײ૝ • ӳޠΛ࿩ͤͨ΄͏͕׆ಈͷ෯͸޿͕Δ ✈" • 100% ͸ແཧͰ΋ DM ౳ͰΧόʔ͢Δ • ۤखҙࣝͷ͍ͤͰฉ͖औΓͮΒ͘ͳΔؾ͕͢Δ #$ • ωΠςΟϒͷਓಉ࢜Ͱ΋ฉ͖ฦ͢͜ͱ͕͋ΔͷͰϦϥοΫε • ݸੑΛ৳͹ͦ͏ ⤴ • ӳޠͷ͏·͞ΑΓ͍͔ʹࣗ෼ʹऒ͖͚ͭΔ͔͕େࣄ

Slide 12

Slide 12 text

ؔ࿈هࣄ ʮ͖͋ΒΊʯ͔Β͸͡ΊΔӳձ࿩ by @shu223 http:/ /d.hatena.ne.jp/shu223/20170529/1496059712 ʮӳޠͰΞ΢τϓοτ͢Δͱ൓Ԡ΍… by @inamiy https:/ /www.wantedly.com/companies/abema/post_articles/63888 ӳձ࿩ࣗମΛ͖͋ΒΊͨ࿩ by @_mono https:/ /medium.com/@mono0926/english-628400e9dd26

Slide 13

Slide 13 text

[PR] ೔෇ Πϕϯτ ձ৔ εϐʔΧʔ 9݄5೔ʙ6೔ try! Swift NYC !χϡʔϤʔΫ @inamiy 9݄22೔ʙ23೔ FrenchKit "ύϦ @yuseinishiyama 11݄19೔ try! Swift India #όϯΨϩʔϧ $

Slide 14

Slide 14 text

Thanks!