Slide 1

Slide 1 text

ը໘ભҠ͔Βߟ͑Δ Nuxt ΞϓϦέʔγϣϯΛ ΞΫηγϒϧʹ͢Δํ๏ Vue Fes Japan 2023 | 2023-10-28

Slide 2

Slide 2 text

͸͡Ίʹ

Slide 3

Slide 3 text

● ΍·ͷ͘ ● he / him ● CrowdWorks, Inc. ● Frontend Designer ● 🏡 👪 🐱 🐱 🐱 🐶 ࣗݾ঺հ

Slide 4

Slide 4 text

΢ΣϒΞΫηγϏϦςΟ

Slide 5

Slide 5 text

Access + Ability = Accessibility (A11y)

Slide 6

Slide 6 text

ʮར༻ऀͷো֐ͷ༗ແ΍ͦͷఔ౓ɺ೥ ྸ΍ར༻؀ڥʹ͔͔ΘΒͣɺ΢ΣϒͰ ఏڙ͞Ε͍ͯΔ৘ใ΍αʔϏεΛར༻ Ͱ͖Δ͜ͱɺ·ͨ͸ͦͷ౸ୡ౓ʯ ΢ΣϒΞΫηγϏϦςΟಋೖΨΠυϒοΫʛσδλϧி

Slide 7

Slide 7 text

΢Σϒ͸ͦ΋ͦ΋ ΞΫηγϒϧͳ΋ͷ

Slide 8

Slide 8 text

ো֐౰ࣄऀ΋ ΢ΣϒαʔϏεΛ࢖͍ͬͯΔ

Slide 9

Slide 9 text

ࢧԉٕज़ར༻ऀͷঢ়گΛ஌Δ ● ύιίϯ΍εϚʔτϑΥϯͷ༻్ʹ͍ͭͯ ○ Webݕࡧɺχϡʔεɾ৽ฉͷӾཡɺϒϩάɾSNSͷӾཡɺ ֎ग़࣌ͷφϏήʔγϣϯɺ৐Γ׵͑ݕࡧɺγϣοϐϯάɺ ۚ༥αʔϏεͷޱ࠲ͷঢ়گ֬ೝɺϚΠϙʔλϧ΍ϚΠφϯ όʔΧʔυΛར༻֤ͨ͠छखଓ͖౳ ୈ3ճࢧԉٕज़ར༻ঢ়گௐࠪใࠂॻ | ೔ຊࢹ֮ো֐ऀICTωοτϫʔΫ

Slide 10

Slide 10 text

վਖ਼ো֐ऀࠩผղফ๏ͱ ؀ڥͷ੔උ

Slide 11

Slide 11 text

ϦʔϑϨοτʮྩ࿨̒೥݄̐̍೔͔Β߹ཧత഑ྀͷఏڙ͕ٛ຿Խ͞Ε·͢ʂʯ - ಺ֳ෎

Slide 12

Slide 12 text

߹ཧత഑ྀͷఏڙ | ো֐ऀͷࠩผղফʹ޲͚ͨཧղଅਐϙʔλϧαΠτ

Slide 13

Slide 13 text

ʮ߹ཧత഑ྀʯ͸ ݸผͷχʔζʹ ରԠ͢Δඞཁ͕͋Δ

Slide 14

Slide 14 text

؀ڥͷ੔උ

Slide 15

Slide 15 text

΢ΣϒΞΫηγϏϦςΟ͸ ؀ڥͷ੔උ

Slide 16

Slide 16 text

զʑ͕Vue.js΍ Nuxt.jsͰ࡞ͬͨ ΞϓϦέʔγϣϯ͸ ΞΫηγϒϧͳͷ͔

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

ࠓճͷςʔϚɿ ը໘ભҠͱΞΫηγϏϦςΟ

Slide 20

Slide 20 text

ΞδΣϯμ ● ΫϥΠΞϯταΠυϧʔςΟϯάʹ͍ͭͯ ● ΞΫηγϏϦςΟ্ͷݒ೦ͱվળํ๏ʹ͍ͭͯ ● ࠓޙظ଴͢Δ Web API ʹ͍ͭͯ

Slide 21

Slide 21 text

ΫϥΠΞϯταΠυ ϧʔςΟϯάͱ͍͏ख๏

Slide 22

Slide 22 text

ΫϥΠΞϯταΠυϧʔςΟϯάͷར఺ ● Faster page navigation ● Client-side state preserved across navigation ● Nested Layouts ● Custom page transition animations Server Routing VS Client Routing | Vike

Slide 23

Slide 23 text

View Transitions API

Slide 24

Slide 24 text

No content

Slide 25

Slide 25 text

No content

Slide 26

Slide 26 text

ΑΓ؆қతʹ εϜʔζͳը໘ભҠΛ ࣮૷Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

Slide 27

Slide 27 text

ը໘ભҠʹ͓͚Δ ΞΫηγϏϦςΟͷ໰୊఺

Slide 28

Slide 28 text

໰୊఺ᶃ Կ͕มԽ͔͕ͨ͠ ࢧԉٕज़ʹ఻ΘΒͳ͍

Slide 29

Slide 29 text

ϖʔδ͕ભҠ͞Εͨ͜ͱ͕௨஌Ͱ͖͍ͯΔ͔ ࢹ֮Ͱݟͯ΋มԽ͕໌Β͔Ͱ͋ͬͯ΋ ࢧԉٕज़ʢεΫϦʔϯϦʔμʔʣͰ௨͡ͳ͍͜ͱ΋͋Δɻ ભҠͨ͜͠ͱʹؾ෇͚ͳ͍ͱɺϢʔβʔ͸ࠞཚͯ͠͠·͏ɻ

Slide 30

Slide 30 text

No content

Slide 31

Slide 31 text

ARIAϥΠϒϦʔδϣϯ

Slide 32

Slide 32 text

titleཁૉΛ ARIAϥΠϒϦʔδϣϯ΁ ௨஌ͤ͞Δ

Slide 33

Slide 33 text

No content

Slide 34

Slide 34 text

No content

Slide 35

Slide 35 text

No content

Slide 36

Slide 36 text

No content

Slide 37

Slide 37 text

No content

Slide 38

Slide 38 text

໰୊఺ᶄ ϑΥʔΧεϚωδϝϯτ

Slide 39

Slide 39 text

No content

Slide 40

Slide 40 text

ཁૉʹϑΥʔΧε͢Δॲཧ

Slide 41

Slide 41 text

No content

Slide 42

Slide 42 text

ϝΠϯίϯςϯπΛғΉ ෦෼΁Ҡಈ͢Δ

Slide 43

Slide 43 text

No content

Slide 44

Slide 44 text

ݟग़͠ཁૉ΁Ҡಈ

Slide 45

Slide 45 text

No content

Slide 46

Slide 46 text

εΩοϓϦϯΫ΁ͷҠಈ

Slide 47

Slide 47 text

No content

Slide 48

Slide 48 text

No content

Slide 49

Slide 49 text

ϑΥʔΧεҐஔ͸ ্෦͔Β࢝·ΔΑ͏ʹ ͓ͯ͘͠ͱΑ͍

Slide 50

Slide 50 text

໰୊఺ᶅ ա౓ͳΞχϝʔγϣϯͰ Ӿཡ્͕֐͞ΕΔ

Slide 51

Slide 51 text

ࢹࠩޮՌΛ੾Δઃఆ

Slide 52

Slide 52 text

prefers-reduced-motion

Slide 53

Slide 53 text

No content

Slide 54

Slide 54 text

usePreferredReducedMotion | VueUse

Slide 55

Slide 55 text

No content

Slide 56

Slide 56 text

No content

Slide 57

Slide 57 text

վળͨ͠Β࣮ࡍʹ ҙਤ௨Γಈ࡞͢Δ͔ ࢼͯ͠ΈΔ

Slide 58

Slide 58 text

ը໘ભҠΛ Web API ͔Βղܾ͢Δ

Slide 59

Slide 59 text

History API

Slide 60

Slide 60 text

History API ͷ໰୊఺ ● iframe಺ͷભҠ΋ؚΜͰ͠·͏ͨΊɺTop Level FrameͰཤྺΛ؅ཧ͠Α͏ͱ͢Δͱɺҙਤ͠ ͳ͍ܗͰཤྺ͕ഁյ͞ΕΔՄೳੑ͕͋Δ ● ϖʔδ্Ͱൃੜ͢ΔNavigationΛ௚઀ϑοΫ͢Δํ๏͕ଘࡏ͠ͳ͍ͨΊɺશͯͷϦϯΫΫϦο ΫΛ؂ࢹ͢Δඞཁ͕͋Δɻ͔͜͠͠Ε͚ͩͰ͸׬ᘳʹભҠΛΠϯλϥϓτ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ ● ભҠΛΠϯσοΫεͰ؅ཧ͢ΔͨΊɺͲͷΠϯσοΫε͕Ͳͷঢ়ଶʹରԠ͍ͯ͠Δ͔Λผ్؅ ཧ͢Δඞཁ͕͋Δ ● History APIͱϒϥ΢βͷཤྺͱͷ࿈ܞ͸ϒϥ΢βʹΑͬͯࠩҟ͕͋Δ ● pushStateͰอଘ͢Δstateʹ͸੍ݶ͕ଟ͘ɺ͔ͭյΕ΍͍͢

Slide 61

Slide 61 text

Navigation API

Slide 62

Slide 62 text

Navigation API ͸Կ͕Ͱ͖Δͷ͔ ● URLมߋͷҰݩ؅ཧ ● φϏήʔγϣϯ৘ใͷऔಘ ○ ը໘ભҠͷ࢝఺ͱऴ఺Λऔಘ ● φϏήʔγϣϯͷΠϯλʔηϓτ ○ φϏήʔγϣϯʹ͔͔Δ࣌ؒΛϒϥ΢β΁௨஌ ○ φϏήʔγϣϯ͕੒ޭ͔ͨ͠Λϒϥ΢β΁௨஌

Slide 63

Slide 63 text

No content

Slide 64

Slide 64 text

No content

Slide 65

Slide 65 text

No content

Slide 66

Slide 66 text

͓ΘΓʹ

Slide 67

Slide 67 text

🌐

Slide 68

Slide 68 text

ΫϥΠΞϯταΠυ ϧʔςΟϯά͸ طଘͷར఺Λࣺͯͯ ෳࡶ͞΁ͱ௅Ή֮ޛ

Slide 69

Slide 69 text

SPAͱ͍͏ཁ݅Ͱ ৽ͨͳΔମݧ΍Ձ஋Λ୳Δ

Slide 70

Slide 70 text

Nuxt.js ࣗମͷ ΞΫηγϏϦςΟ͸ Ͳ͏ͳͬͯΔͷ͔

Slide 71

Slide 71 text

No content

Slide 72

Slide 72 text

No content

Slide 73

Slide 73 text

Vue Fes Japan 2023 | 2023-10-28 Thanks for Listening!