Slide 1

Slide 1 text

3VCZ4QPOTPS 'SJ גࣜձࣾϚωʔϑΥϫʔυ$&0⁋༱հ

Slide 2

Slide 2 text

3VCZ4QPOTFS

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

দా໌͞Μ ͕ ٕज़ސ໰ʹब೚

Slide 5

Slide 5 text

ٕज़ސ໰ w ίʔυϨϏϡʔʹΑΔٕज़ྗڧԽ w ΑΓڧ͍νʔϜ։ൃ w 044ߩݙͷҙࣝ޲্ w ੈքʹ௨༻͢ΔϓϩμΫτ։ൃ

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

୅දϓϩϑΟʔϧ ⁋ ༱հʢͭ͡ Α͏͚͢ʣ ϚωʔϑΥϫʔυ୅දऔక໾ࣾ௕CEO ژ౎େֶ೶ֶ෦Λଔۀޙɺιχʔגࣜձࣾʹೖࣾ 2004೥ʹϚωοΫεূ݊ʹग़޲ʢͦͷޙస੶ʣ 2009೥ϖϯγϧόχΞେֶ΢ΥʔτϯߍʹMBAཹֶɻ
 ଔۀ࣌ʹ͸ɺશ12ΫϥεதɺΞϝϦΧਓҎ֎Ͱ།ҰͷCohort MarshallʢΫϥε୅දʣʹબ͹ΕΔ ؼࠃޙCOOิࠤɺϚʔέςΟϯά෦௕Λܦͯɺ ϚωʔϑΥϫʔυΛىۀɺ୅දऔక໾ࣾ௕CEOʹब೚ Ұൠࣾஂ๏ਓɹ৽ܦࡁ࿈ໍɹװࣄ

Slide 8

Slide 8 text

ओͳग़ࢿऀ ɿ2012೥5݄ ɿ3,741,972,200ԁʢࢿຊ४උؚۚΉʣ ઃཱ ࢿຊۚ

Slide 9

Slide 9 text

ϚωʔϑΥϫʔυΛ͝ଘ஌Ͱ͔͢ શࣗಈՈܭ฽ɾࢿ࢈؅ཧ αʔϏε Ϗδωε޲͚Ϋϥ΢υ αʔϏε

Slide 10

Slide 10 text

5ͭͷΫϥ΢υܕαʔϏεΛల։

Slide 11

Slide 11 text

ͲΜͳ։ൃΛ͍ͯ͠Δʁ w 3VCZPO3BJMT w ΤϯδχΞओಋ w εϞʔϧνʔϜ w ҙࢥܾఆ͕଎͍ w Ϣʔβʔ͔ΒͷϑΟʔυόοΫΛେࣄʹ

Slide 12

Slide 12 text

8FBSFIJSJOH ౰ࣾͰ͸3VCZͰαʔϏε։ൃΛ͍ͨ͠ ΤϯδχΞΛઈࢍืूதͰ͢ ຊ೔͸ձ৔ʹ΋ϚωʔϑΥϫʔυΤϯδχΞ͕ དྷ͍ͯΔͷͰ൴Βʹ੠Λ͔͚ͯԼ͍͞ ετϥοϓʹϚωʔϑΥϫʔυͷ εςοΧʔΛ෇͚͍ͯΔͷͰ ͦΕ͕໨ҹͰ͢

Slide 13

Slide 13 text

དྷ͍ͯΔਓͨͪͷࣸਅΛग़͍ͨ͠

Slide 14

Slide 14 text

৽ͨͳ௅ઓΛ͠·͢

Slide 15

Slide 15 text

ϑϧλΠϜ 3VCZ ίϛολʔ

Slide 16

Slide 16 text

ϑϧλΠϜ3VCZίϛολʔͱ͸ w ϚωʔϑΥϫʔυͷࣄۀʹ͸௚઀ίϛοτ͠ͳ͍ w ձࣾͱͯ͠3VCZʹؐݩ͢ΔͨΊɺۀ຿ͱͯ͠ 3VCZΛ։ൃ͢Δ w ϚωʔϑΥϫʔυͷਖ਼ࣜϝϯόʔͱͯ͠ϑϧλΠϜ ͰδϣΠϯ͍͖ͨͩ·͢ w ໊ʙ໊̎ʢʁʣ

Slide 17

Slide 17 text

໊಺ఆ

Slide 18

Slide 18 text

͓ۚΛલ΁ɻ ਓੜΛ΋ͬͱલ΁ɻ 3VCZΛ΋ͬͱ΋ͬͱલ΁ɻ

Slide 19

Slide 19 text

No content