Slide 1

Slide 1 text

ྩ࿨ʹϑϦʔϥϯεΛ ΍ͬͯΈͨײ૝ ࣛࣇౡNL

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հɿͨ͘͢Μʢɹʣ ɾࣛࣇౡେֶཧֶ෦ଔ ɾϑϦʔϥϯεΤϯδχΞ ɾ:PV5VCFS 5JL5PLFS ɾώϥϚαӡӦ !LVTVUBOO ͨ͘͢ΜͪΌΜͶΔ

Slide 3

Slide 3 text

ࣛࣇౡͰ ࠷΋Өڹྗͷ͋Δ ΤϯδχΞ

Slide 4

Slide 4 text

΍Ίͱ͚ ϑϦʔϥϯε

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

ฏ੒࠷ޙͷ೔ʹ ձࣾΛୀ৬

Slide 7

Slide 7 text

0, ݄ʓʓԁͰ ख఻ͬͯ ࣌ؒ୯ՁʓʓԁͰ ख఻ͬͯ ऩೖݯ

Slide 8

Slide 8 text

ɾೖͬͯ͘Δ͓͕ۚ૿͑ͨ ˞ ɾ৔ॴͱ࣌ؒͷ༥௨͕ޮ͘Α͏ʹͳͬͨ ɾձࣾʹ͍ͯ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ ͳͬͨ ࣛࣇౡNL ώϥϚα :PV5VCF ͍͍఺

Slide 9

Slide 9 text

ɾ݄຤͸͍ͭ΋ڪාΛײ͡Δ ະೖۚ ܖ໿ղআ ɾࣗ୐࡞ۀ͕ଟ͍ͱϝϯλϧපΉ ɾ৴༻͕ͳ͍ ϩʔϯ ΫϨδοτΧʔυ ɾ4&ʃ*,*/͞Μා͍ ѱ͍఺

Slide 10

Slide 10 text

͓ੈ࿩ʹͳͬͨαʔϏε

Slide 11

Slide 11 text

དྷ೥ͷ໨ඪ

Slide 12

Slide 12 text

ɾͪΌΜͱՔ͛ΔΑ͏ʹͳΔ ɾࣛࣇౡNLΛࢀՃײͷ͋Δڧ͍ίϛϡχςΟ ʹ͢Δ ɾώϥϚαͰαʔϏεϩϯν དྷ೥ͷ໨ඪ

Slide 13

Slide 13 text

5IBOLZPV