Slide 1

Slide 1 text

.BD#PPL1SPͷ όοςϦʔަ׵ͯ͠Έͨ LBOB[BXBSCNFFUVQ ೥݄೔

Slide 2

Slide 2 text

!DPUUPO@EFTV 8FCΤϯδχΞෆ຾঱ΤϯδχΞ

Slide 3

Slide 3 text

.BD#PPLΛ࢖͏ͱͨ·ʹ ͋ΔόοςϦʔ๲ு

Slide 4

Slide 4 text

Ռ׶ʹཱͪ޲͔͓ͬͨ࿩

Slide 5

Slide 5 text

ΞδΣϯμ ൑໌ όοςϦʔަ׵ ·ͱΊ

Slide 6

Slide 6 text

൑໌

Slide 7

Slide 7 text

൑໌ ೥݄.BD#PPL1SPߪೖ࣌ͷԼऔΓ "QQMF͔ΒόοςϦʔ๲ுΛࢦఠ͞ΕΔ

Slide 8

Slide 8 text

൑໌ ೥݄.BD#PPL1SPߪೖ࣌ͷԼऔΓ "QQMF͔ΒόοςϦʔ๲ுΛࢦఠ͞ΕΔ ԼऔΓֹԁ

Slide 9

Slide 9 text

όοςϦʔަ׵

Slide 10

Slide 10 text

ࡐྉ

Slide 11

Slide 11 text

w .BD#PPL1SP 3FUJOB JODI &BSMZ w ແਫΤλϊʔϧPSҎ্ͷ Ξϧίʔϧ w ަ׵༻όοςϦʔ ࡐྉ

Slide 12

Slide 12 text

ަ׵༻όοςϦʔ

Slide 13

Slide 13 text

ަ׵༻όοςϦʔ

Slide 14

Slide 14 text

-FU`TόοςϦަ׵

Slide 15

Slide 15 text

ަ׵༻όοςϦʔͷ෇ଐ඼ͷ੨υϥΠόʔͰωδΛ֎͢

Slide 16

Slide 16 text

എ໘ύωϧΛऔΓ֎͢

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

όοςϦʔͷ੒௕ Λײ͡Δ

Slide 20

Slide 20 text

ަ׵༻όοςϦʔͷ෇ଐ඼ͷ੺υϥΠόʔͰωδΛ֎͢ ίωΫλΛ֎͢

Slide 21

Slide 21 text

ωδɺίωΫλΛ ֎ͨ݁͠Ռ

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

ແਫΤλϊʔϧʹͯόοςϦʔΛݻఆ͍ͯ͠Δ ઀ணࡎΛॊΒ͔͘͢Δ ෇ଐͷϓϥενοΫΧʔυͰണ͕͢

Slide 24

Slide 24 text

Ռ׶ʹ௅Μͩ݁Ռ

Slide 25

Slide 25 text

No content

Slide 26

Slide 26 text

ແਫΤλϊʔϧͰ࢒͍ͬͯΔ઀ணࡎΛॊΒ͔͘͢Δ ෇ଐͷϓϥενοΫΧʔυͰണ͕͢

Slide 27

Slide 27 text

ަ׵༻όοςϦʔΛऔΓ෇͚Δ

Slide 28

Slide 28 text

ωδɺίωΫλΛऔ Γ෇͚ͨ݁Ռ

Slide 29

Slide 29 text

No content

Slide 30

Slide 30 text

എ໘ύωϧͱऔΓ෇ ͚ͯऴྃ

Slide 31

Slide 31 text

No content

Slide 32

Slide 32 text

όοςϦʔ͕ೝࣝ͞Ε ͨͷͰϑϧॆి͢Δ

Slide 33

Slide 33 text

όοςϦʔΛʹ͠ ͯ࠶౓ϑϧॆి͢Δ

Slide 34

Slide 34 text

No content

Slide 35

Slide 35 text

·ͱΊ

Slide 36

Slide 36 text

·ͱΊ ࣗ෼ͰͷόοςϦʔަ׵͸ࣗݾ੹೚ खʹ׼ΛѲΓͳ͕Β࡞ۀͯ͠ ͍͍ͩͨ࣌ؒ ਫ਼ਆӴੜతʹྑ͘ͳ͍ -5େձͷͨΊʹؤுͬͨʔ