Slide 1

Slide 1 text

ӡ༻ઃܭϥϘ߹ಉձࣾ Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ͜Ε͔Βͷ࣌୅ͷ૊৫࿦ 1 γχΞΞʔΩςΫτ೾ా໺༟Ұ TTNPOMJOF ύωϧσΟεΧογϣϯ

Slide 2

Slide 2 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ୔౉͞Μͱ͸ճ໨ͷڞԋ σΟεΧογϣϯ͸ճ໨ 2 ճ໨TTNKQ ճ໨TTNPOMJOF ճ໨TTNPOMJOF ˡΠϚίί

Slide 3

Slide 3 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ લʑճ͸ʮӡ༻૊৫࿦ʯͷ࿩Λ͠·ͨ͠ 3 આ໌ෆ଍ͳॴ͸ʮӡ༻૊৫ʯͷߟ͑ํͱઃܭʙӡ༻૊৫࿦Λ͝ࢀর͍ͩ͘͞ɻ https://speakerdeck.com/opelab/20210310-ssmjp-operation-organization ϖʔδ͋Γ·͢ɻ

Slide 4

Slide 4 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ૊৫͸͍͍ͩͨʮߗ௚ԽɾλίπϘԽʯ͢Δ 4

Slide 5

Slide 5 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ಺෦ͷ࠷దԽΛٻΊΔ ಺෦৘ใ͸๛෋ ૊৫͸࢓૊Έతɾຊೳతʹʮߗ௚ԽɾλίπϘԽʯ͢Δ 5 ଞ෦ॺ ॲཧ଴ͪʜ ಺෦৘ใʹج͍ͮͯ༏ઌॱҐ෇͚ ֎෦৘ใ͸ܽ๡ؾຯ ہॴ࠷దԽͷϫφ ֎෦͔Βͷ৘ใ ࣄۀઓུɺϢʔβχʔζ ಺෦৘ใ ૊৫಺ͷྗؔ܎ΛؚΉ ଞ෦ॺ ॲཧ଴ͪʜ ಺෦ͷޮ཰ɺշదੑɺਓؒؔ܎ ࣄۀ΁ͷߩݙ͸ޙճ͠ ֎෦΁ͷదԠ಺෦ͷ࠷దԽ ಺෦ͷޮ཰61 շదͳ৬৔ɺਓؒؔ܎ ہॴ࠷దԽͷशੑ ൃੜཁҼ৘ใͷෆۉߧ ൃੜཁҼ૊৫ͷຊೳ ಺෦ͷ՝୊ࢁੵ Αͦͷ՝୊͸஌ΒΜ

Slide 6

Slide 6 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ૊৫ͷʮߗ௚ԽɾλίπϘԽʯΛյ͢ʹ͸ 6 Ϣʔβ Ձ஋ͷఏڙ ܦӦऀ ࣄۀઓུ શମ࠷దԽࢦ޲ ૊৫͕ओମ ൃੜཁҼ૊৫ͷຊೳ ࣾ಺৘ใͷΦʔϓϯԽ ࣄۀ͕ओମ ํࡦߟ͑ํΛม͑Δ ํࡦ૊৫ߏ଄Λม͑Δ ൃੜཁҼ৘ใͷෆۉߧ • ػೳผ૊৫͔Βࣄۀผ૊৫ʹస׵͢Δ • ࣄۀผ૊৫͔Βػೳผ૊৫ʹస׵͢Δ େاۀͰ͸ҙਤత ෆఆظ ʹ੾Γସ͑Δ͜ͱ͕͋Δɻ ػೳผ૊৫ ࣄ ۀ ผ ૊ ৫ ࣄ ۀ ผ ૊ ৫ ࣄ ۀ ผ ૊ ৫ ػೳผ૊৫ ػೳผ૊৫ ܦӦ؀ڥͷมԽʹ͋Θͤͯ ૊৫ߏ੒͸มΘΔ શࣾڞ௨Ϛελʔͷ੔උ ʮશମ࠷దԽʯࢦ޲ͷ৘ใ؅ཧ ࣄۀ΁ͷ࠷దԽΛٻΊΔ

Slide 7

Slide 7 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ૊৫ͷΞϯνύλʔϯ 7

Slide 8

Slide 8 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ࢧԉ૊৫ Ξϯνύλʔϯ༏लͳਓͰࢧԉ૊৫Λ࡞Δ 8 ࣮ಇ૊৫ ࣮ಇ૊৫ ࣮ಇ૊৫ ༏लͳਓ͕ࣄۀϦιʔεͱ੾Γ཭͞Εͯ ௚઀త࣮࣭తͳ੒ՌΛग़ͤͳ͘ͳΔɻ ༏लͳਓ͕࣮ಇ૊৫͔Βൈ͚ͯ͠·͏ͨΊ Ұ൪ॏཁͳʮݱ৔ʯ͕ۭಎԽ͢Δɻ Ұ൪༏लͳਓ͸࣮ಇ૊৫ ݱ৔ ʹͦ͜ඞཁ͕ͩɺٯͷ͜ͱΛͯ͠͠·͏ ਓࡐ໘ͱ੒Ռ໘ ೋॏۤͷൃੜ Ϛʔέοτ

Slide 9

Slide 9 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ΞϯνύλʔϯϚτϦΫε૊৫ʹͯ͠͠·͏ 9 ࣄۀ্ͷ্࢘ ૊৫ઃܭݪଇʮ໋ྩ౷Ұੑͷݪଇʯʹ൓͢Δ ৬ೳ্ͷ্࢘ ʮҰਓͷ෦Լ͸ಛఆͷҰਓͷ্͔࢘ΒͷΈ໋ྩΛड͚Δ͜ͱʯ • ओ࣠ ࣄۀ ଆʹϦιʔεͷ΄ͱΜͲΛऔΒΕͯɺ ෭࣠ ৬ೳ ଆ͸Կ΋ਐ·ͳ͍ɻ • ෭࣠ଆͷ্࢘ͷϑϥετϨʔγϣϯʹ෦Լ͕ࡽ͞ ΕΔɻ • ݁Ռͱͯ͠ยํ͚ͩߴ͍ධՁ͞Εͯ΋ɺ૯߹ධՁ ͸Լ͕Γ͕ͪɻ ϚτϦΫε૊৫͕ඞࣦͣഊ͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ͩΖ͏͕ɺ૬౰೉͍͠ɻɻɻ

Slide 10

Slide 10 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ෦ ෦໳ ຊ෦ Ξϯνύλʔϯ૊৫໊Λاۀن໛ΑΓ੝ͬͯ͠·͏ 10 ͍ͨͨ͠اۀن໛Ͱ͸ͳ͍ͷʹ૊৫໊Λ੝Δ ౷ׅຊ෦ ౷ׅຊ෦௕ ຊ෦௕ ෦໳௕ ෦௕ ҧ͏ʮຊ෦ʯͩͱଞࣾ͘Β͍ͷײ֮ʹͳΔɻ͜Ε͕ҙ֎ͱλίπϘޮՌͰ͔͍ɻ )FBE2VBSUFS 4FDUJPO (FOFSBM)FBE2VBSUFS ݱ࣮ ن໛Πϝʔδ ਓ ਓ ਓ ਓ ʙਓ ʙਓ ʙਓ ʙਓ ʮຊ෦௕ʯ޷͖ͳ૊৫ଟա͗໰୊ ໊લେࣄ %FQBSUNFOU

Slide 11

Slide 11 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ෦ ෦໳ ຊ෦ ࢀߟ໊લม͚͑ͨͩͳͷʹ 11 λίπϘײ͕େ෯ʹ؇࿨ ౷ׅຊ෦ ౷ׅຊ෦௕ ຊ෦௕ ෦໳௕ ෦௕ )FBE2VBSUFS 4FDUJPO %FQBSUNFOU (FOFSBM)FBE2VBSUFS ݱ࣮ લ৬Ͱͷมߋ ʙਓ ʙਓ ʙਓ ʙਓ ໊લେࣄ ෦௕ ՝௕ άϧʔϓ Ϛωʔδϟʔ ഇࢭ άϧʔϓ ՝ ෦ %FQBSUNFOU %FWJTJPO (SPVQ ਓن໛ ࠷্Ґ͕ʮ෦ʯ͘Β͍ͷํ͕λίπϘճආޮՌͰ͔͍ͷͰ͸ ੲɺ೔ਗ਼๰ʹ͸ʮऔక໾՝௕ʯ͕ଘࡏ͢Δ͘Β͍՝্͕Ґ૊৫ͩͬͨ

Slide 12

Slide 12 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ࢀߟ૊৫ߏ଄ͷઃܭݪଇ 12 ઐ໳Խͷݪଇ • ৬຿͸ྨࣅͨ͠஌ࣝɺٕज़ɺܦݧʹΑͬͯߏ੒͞ΕΔ͜ͱɻ ݖݶ੹೚Ұகͷݪଇ • ৬຿਱ߦ্ͷ༩͑ΒΕΔݖݶͱٻΊΒΕΔݖݶ͕Ұக͢Δ͜ͱɻ ౷੍ൣғͷݪଇ • Ұਓͷ؅ཧऀ͕౷੍Ͱ͖Δൣғʹ͸ݶք͕͋Δ͜ͱɻ ໋ྩ౷Ұੑͷݪଇ • Ұਓͷ෦Լ͸ಛఆͷҰਓͷ্͔࢘ΒͷΈ໋ྩΛड͚Δ͜ͱɻ ྫ֎ͷݪଇ • ্ڃ৬͸ఆܕۀ຿ΛݖݶҠৡ͠ɺඇఆܕۀ຿ʹूத͢Δ΂͖͜ͱɻ

Slide 13

Slide 13 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ πϦʔܕ૊৫ͱωοτϫʔΫܕ૊৫ 13

Slide 14

Slide 14 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ πϦʔܕ૊৫ 14 ܦӦ૚ Ӧۀ՝ Ӧۀ෦ ٕज़෦ Ӧۀاը՝ ։ൃ՝ ӡ༻՝ ӡ༻( ӡ༻( ج൫( ΞϓϦ( ੥ٻ( ܖ໿( Ӧۀ( Ӧۀ(

Slide 15

Slide 15 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ πϦʔܕ૊৫ͷฐ֐ίϛϡχέʔγϣϯϩε λίπϘԽ 15 ܦӦ૚ Ӧۀ՝ Ӧۀ෦ ٕज़෦ Ӧۀاը՝ ։ൃ՝ ӡ༻՝ ӡ༻( ӡ༻( ج൫( ΞϓϦ( ੥ٻ( ܖ໿( Ӧۀ( Ӧۀ( Ӧۀ(ͱӡ༻(͕૬ஊ͍ͨ͠ͷʹ Ӧۀ෦௕ͱٕज़෦௕Λ௨͞ͳ͍ͱ ࿩͕ਐ·ͳ͍ λίπϘൃੜཁҼ৘ใͷෆۉߧ ͕ى͖΍͘͢ͳΔ

Slide 16

Slide 16 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ πϦʔܕ૊৫ͷฐ֐෧ݐత਎෼੍౓ʹͳΓ΍͍͢ 16 ࣾ௕ Ӧۀ՝௕ Ӧۀ෦௕ ٕज़෦௕ Ӧۀاը՝௕ ։ൃ՝௕ ӡ༻՝௕ ӡ༻(. ӡ༻(. ج൫(. ΞϓϦ(. ੥ٻ(. ܖ໿(. Ӧۀ(. Ӧۀ(. ଍ܰ ไߦ Ո࿝ ఼༷ ໋ྩ ͢Δਓ ໋ྩ ͞ΕΔਓ ࣆେক

Slide 17

Slide 17 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ωοτϫʔΫܕ૊৫ 17 νʔϜ" νʔϜ# νʔϜ$ νʔϜ% νʔϜ& ۀ຿ίϛϡχέʔγϣϯ͕ωοτϫʔΫߏ଄

Slide 18

Slide 18 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ωοτϫʔΫܕ૊৫ͱ͸ݴ͏΋ͷͷܦӦ؅ཧ͸ඞཁ 18 νʔϜ" ܦӦ૚ νʔϜ# νʔϜ$ νʔϜ% νʔϜ& ܦӦ૚ ۀ຿ίϛϡχέʔγϣϯ͕ωοτϫʔΫߏ଄ ܦӦ؅ཧ͸πϦʔߏ଄ νʔϜ" νʔϜ# νʔϜ$ νʔϜ% νʔϜ&

Slide 19

Slide 19 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ૊৫͕૿͑ͨ৔߹͸தؒ؅ཧ૊৫͕ग़དྷΔ 19 νʔϜ" ܦӦ૚ νʔϜ# νʔϜ$ νʔϜ% νʔϜ& ܦӦ૚ νʔϜ" νʔϜ# νʔϜ$ νʔϜ% νʔϜ& νʔϜ' νʔϜ( νʔϜ) νʔϜ* νʔϜ. νʔϜ, νʔϜ+ νʔϜ- υϝΠϯЌ υϝΠϯЋ υϝΠϯЍ υϝΠϯЋ υϝΠϯЌ υϝΠϯЍ νʔϜ) νʔϜ* νʔϜ+ νʔϜ- νʔϜ. νʔϜ' νʔϜ( νʔϜ, ۀ຿ίϛϡχέʔγϣϯ͕ωοτϫʔΫߏ଄ ܦӦ؅ཧ͸πϦʔߏ଄

Slide 20

Slide 20 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ πϦʔܕ૊৫ͰΦʔϓϯͳίϛϡχέʔγϣϯΛ࣮ݱ͢Δ 20 େࣄͳ͜ͱ͸ݱ৔ಉ࢜Ͱ௚઀ίϛϡχέʔγϣϯͰ͖Δࣄ ܦӦ૚ Ӧۀ՝ Ӧۀ෦ ٕज़෦ Ӧۀاը՝ ։ൃ՝ ӡ༻՝ ӡ༻( ӡ༻( ج൫( ΞϓϦ( ੥ٻ( ܖ໿( Ӧۀ( Ӧۀ( ܦӦ͕ ݱ৔ʹ೚ͤΔ ݱ৔ʹ ݖݶ͕ඞཁ

Slide 21

Slide 21 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ٯπϦʔܕ૊৫ͱ͍͏ൃ૝ ηϒϯΞΠͷྫ 21 גओ૯ձ ໾һ ຊࣾ૊৫ ࢧԉ૊৫ ࣮ಇ૊৫ https://www.7andi.com/company/organization.html ೥݄೔ݱࡏ ސ٬ ϑΥϫʔυ σΟϑΣϯε ݱ৔͕ڧ͍૊৫ߏ଄

Slide 22

Slide 22 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ΞϝʔόܦӦ΋૊৫͸πϦʔߏ଄ ژηϥͷྫ 22 ܦӦ૚ ૑ۀ௚ޙͷژηϥͷ૊৫ ʮ੡଄ʯΛʮӡ༻ʯʹஔ͖׵͑ͯ΋ ௨͡Δͱ͜Ζ͕͋Δɻ େՈ଒ओٛͱ͍͏ऴ਎ޏ༻తͳࠜװ͸ ࠓ͸೉͍͠ؾ͸͢Δ ੒ՌओٛͰ͸ͳ࣮͘ྗओٛ ֤૊৫͸ಠཱ࠾ࢉ ֤૊৫͸Ϗδωε୯Ґ ϏδωεΛ્֐͠ͳ͍૊৫෼ׂ ސ٬ຬ଍ ड஫ʙೖۚ ࢢ৔χʔζ ݚڀ։ൃ ؅ཧ ੡଄ Ӧۀ #* ֤૊৫͕ࣗ཯తʹ؅ཧձܭΛ͢ΔͨΊΦʔόϔου͸খ͘͞ͳ͍ ࣾ಺΋Ϛʔέοτ ύΠϓϥΠϯతൃ૝ ޮ཰ΑΓച্֦େ ฽هͷجૅ஌ࣝඞਢ ேྩ฻վ0,

Slide 23

Slide 23 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ 23 ύωϧσΟεΧογϣϯ

Slide 24

Slide 24 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ͓·͚೾ా໺ͷӡ༻ઃܭʹ͓͚Δࢥߟύλʔϯ 24

Slide 25

Slide 25 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ࢀߟ೾ా໺ͷӡ༻ઃܭʹ͓͚Δࢥߟύλʔϯ αΠΫϧ 25 Ξ΢τϓοτ ޙॲཧ ओॲཧ લॲཧ Πϯϓοτ ຊ౰ʹՁ஋ͷ͋Δ৘ใ͸ൃ৴ Ξ΢τϓοτ ͢Δਓʹू·Δ ࣮ફͷΠϯϓοτ ཧ࿦ͷΠϯϓοτ ந৅࿦ ۩ମ࿦ ந৅࿦۩ମ࿦ ৭ʑͿ͚ͭΔ ࢼߦࡨޡ • ฽هɾ؅ཧձܭ ܦӦֶ • ΦϒδΣΫτࢦ޲෼ੳ • ੜ࢈޻ֶ • ϋϯζΦϯ • ϓϩτλΠϓ • ࣄྫ Ϟσϧநग़ ந৅Խ Ϟσϧݕূ ؤ݈Խ ࣮ફͷΞ΢τϓοτ ཧ࿦ͷΞ΢τϓοτ ந৅Խ ཧ࿦Խ ۩ମԽ • ϓϩμΫτ • αʔϏε • ΠϕϯτͰͷൃද • ࿦จͰͷൃද

Slide 26

Slide 26 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ ࢀߟաڈͷൃදࢿྉ 26 IUUQTXXXPQTMBCKQQVCMJTI աڈͷൃදࢿྉ͸ 0QT-BCKQͱ͍͏αΠτʹஔ͍ͯ͋Γ·͢ɻ

Slide 27

Slide 27 text

Operation Lab ӡ༻ઃܭϥϘ 27 Operation ӡ༻ઃܭ IUUQXXXPQFSBUJPOMBCDPKQ Lab