Slide 1

Slide 1 text

TouchBarΛ৮Γ͔ͨͬͨ࿩ @naosuke2dx

Slide 2

Slide 2 text

ͳ͓͚͢ͱਃ͠·͢ let profile:Dictionary = [ “name” : “ͳ͓͚͢”, “twitter”: “ˏnaosuke2dx”, “affiliation”: “߳઒େֶSLP”, “web”: “https://naosuke.me” ]

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

͜Μͳ͜ͱ΍ͬͯ·ͨ͠

Slide 5

Slide 5 text

2016/10/27

Slide 6

Slide 6 text

New MacBook Pro

Slide 7

Slide 7 text

͞ΒͳΔ଎͞ͱύϫʔΛɺڻҟతͳ·Ͱʹബ͘ɺܰ͘ͳͬͨϘσΟʹɻ 
 ໨ʹඈͼࠐΉͷ͸ɺMacͷϊʔτϒοΫͰ࠷΋໌Δ͘ɺ
 ࠷΋ΧϥϑϧͳσΟεϓϨΠͰ͢ɻ ͦͯ͠ࢦઌʹ͸Touch Bar͕΍͖ͬͯ·ͨ͠ɻ ΩʔϘʔυʹ૊Έࠐ·Εͨ͜ͷΨϥεͷଳ͸Multi-TouchʹରԠ͠ɺ ࢖͍͍ͨπʔϧΛ࢖͍͍ͨ࣌ʹ͍ͭͰ΋ҰॠͰ࢖͑ΔΑ͏ʹ͠·͢ɻ ըظతͳΞΠσΞ͔Βੜ·Εͨɺ৽͍͠MacBook Proɻ
 ͋ͳͨͷըظతͳΞΠσΞͷͨΊʹɻ

Slide 8

Slide 8 text

ങ͏͔͠Ͷ͑
 (Mid 2011Ϟσϧ࢖༻ऀ)

Slide 9

Slide 9 text

͜ΕͰTouchBarͷԿ͔࡞ͬͯ
 OSCͰൃද͢Δͧʙ

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

͡Ό͋SwiftͰ TouchBar࢖͏ΞϓϦॻ͔͘ʙ

Slide 15

Slide 15 text

͡Ό͋λΠτϧ͸ ň(SwiftͰ)TouchBarʹ
 (ϓϩάϥϜͱͯ͠)৮ͬͯΈͨʼn
 ͩͳʙʙʙ

Slide 16

Slide 16 text

΍ͬͺΓͳʹ͔
 ωλʹͳΔ΋ͷ͕͍͍Αͳʙ

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

ʊਓਓਓਓʊ ʼɹɹʻ ʉY^Y^Yʉ

Slide 19

Slide 19 text

͢Ͱʹ(ण࢘)ωλ͕㕩ͬͯͨ

Slide 20

Slide 20 text

ͦ͏͍͑͹

Slide 21

Slide 21 text

৮Εͨਓ͸͍ͳ͍

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

TouchBarΛ৮ΘͬͯΈΔ࿩ @naosuke2dx ͳΜͱ͔ͯ͠

Slide 24

Slide 24 text

ඞཁͳ΋ͷ (෺ཧ) • TouchBarͷ͍ͭͯͳ͍MacBook ŴŬŒŴŬŒ • iPad • ↑ͱMacΛͭͳ͛Δέʔϒϧ • ηϩςʔϓ

Slide 25

Slide 25 text

ςʔϓ Lightningέʔϒϧ MacBook Air iPad นࢴ͸ΠϝʔδͰ͢

Slide 26

Slide 26 text

ඞཁͳ΋ͷ (2) • macOS 10.12.1(Build 16B2657)ͷೖͬͨMacBook * • Xcode 8.1 →
 (ৄࡉ͸ޙड़) • duet → • ňԶͳʹ΍ͬͯΔΜͩΖʼnͱײ͡ͳ͍ڧ͍৺

Slide 27

Slide 27 text

1. Xcode 8ͰTouchBarΛग़͢ (1) • https://support.apple.com/kb/dl1897 • Apple͔ΒmacOS 10.12.1 Build 12B2657Λ
 DL͖ͯͯ͠ŘƃţŠ

Slide 28

Slide 28 text

1. Xcode 8Ͱ(ry (2) • XcodeΛىಈͯ͠ ⇧⌘5 • ΋͘͠͸ Window→Show Touch Bar

Slide 29

Slide 29 text

1. iPadͱPCΛ઀ଓ

Slide 30

Slide 30 text

2. duet࢖ͬͯϛϥʔϦϯά

Slide 31

Slide 31 text

3. iPadͷ࢛۱ʹςʔϓΛ͚ͭΔ

Slide 32

Slide 32 text

4. MacͷσΟεϓϨΠʹషΔ

Slide 33

Slide 33 text

5. ͓͞ΘΓ͢Δ

Slide 34

Slide 34 text

ʮδϣϒζͷଉਧΛײ͡Δ…ʯ

Slide 35

Slide 35 text

ඞཁܦඅ • iPad, MacBook → ࣋ͬͯΔͷͰ0ԁ • ηϩςʔϓ → ͙ͦ͢͜ͷຊ԰Ͱ108ԁ • έʔϒϧ → Amazon.co.jpͰ999ԁ • duet app → App StoreͰ2000ԁ͘Β͍ ܭ: 3000ԁ͘Β͍

Slide 36

Slide 36 text

ൺֱ͢Δͱ Ұൠతͳख๏(ߪೖ) • ͓ۚ: 200kԁ͘Β͍ • ৮ͬͯૢ࡞Ͱ͖ͳ͍ ఏҊख๏(iPadར༻) • ͓ۚ: 3kԁ͘Β͍ • ৮ͬͯૢ࡞Ͱ͖Δ

Slide 37

Slide 37 text

ൺֱ͢Δͱ Ұൠతͳख๏(ߪೖ) • ͓ۚ: 200kԁ͘Β͍ • ৮ͬͯૢ࡞Ͱ͖ͳ͍ ఏҊख๏(iPadར༻) • ͓ۚ: 3kԁ͘Β͍ • ৮ͬͯૢ࡞Ͱ͖Δ

Slide 38

Slide 38 text

ൺֱ͢Δͱ Ұൠతͳख๏(ߪೖ) • ͓ۚ: 200kԁ͘Β͍ • ৮ͬͯૢ࡞Ͱ͖ͳ͍ ఏҊख๏(iPadར༻) • ͓ۚ: 3kԁ͘Β͍ • ৮ͬͯૢ࡞Ͱ͖Δ <

Slide 39

Slide 39 text

΋͏͜ͷล΋࢖Θͳ͍͍ͯ͘ͷͰ͸

Slide 40

Slide 40 text

ͱ͜Ζ͕

Slide 41

Slide 41 text

͍Ζ͍Ζ໰୊͕ൃੜ

Slide 42

Slide 42 text

໰୊఺ • ϙΠϯςΟϯά͕ͣΕΔ (duetଆͷ໰୊?) • MacͷΩʔϘʔυଆ͕ු͘
 (ҰԠiPad AirͰܰ͘ͳͬͯΔΜͰ͚͢ͲͶ) • ը໘͕ด͡ΒΕͳ͍

Slide 43

Slide 43 text

No content

Slide 44

Slide 44 text

໰୊఺ • ϙΠϯςΟϯά͕ͣΕΔ (duetଆͷ໰୊?) • MacͷΩʔϘʔυଆ͕3cm͘Β͍ු͘
 (ҰԠiPad AirͰܰ͘ͳͬͯΔΜͰ͚͢ͲͶ) • ը໘͕ด͡ΒΕͳ͍

Slide 45

Slide 45 text

͜Ε͸͍͚ͳ͍

Slide 46

Slide 46 text

·ͱΊ

Slide 47

Slide 47 text

MacBook Proങ͍·͠ΐ͏

Slide 48

Slide 48 text

͓·͚ • TouchBarΛ࢖͍͍ͨͱ͖͸AppDelegateΛ͍͡Δ • ͦ͏͢ΔͱࢥͬͨΑΓ͸؆୯ʹ࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔ • ·ͩmacOSͷ౷Ұ͕͞Εͯͳ͍ • ͳΜͱͳ͘TwitterΫϥΠΞϯτΛ࡞Γ͸͡Ί·ͨ͠

Slide 49

Slide 49 text

͓·͚ • TouchBarΛ࢖͍͍ͨͱ͖͸AppDelegateΛ͍͡Δ • ·ͩmacOSͷ౷Ұ͕͞Εͯͳ͍ • ରԠͯ͠ͳ͚Ε͹࣮ߦ࣌ʹམͪ·͘Γ·͢ • ͳΜͱͳ͘TwitterΫϥΠΞϯτΛ࡞Γ͸͡Ί·ͨ͠

Slide 50

Slide 50 text

No content

Slide 51

Slide 51 text

͓·͚ • TouchBarΛ࢖͍͍ͨͱ͖͸AppDelegateΛ͍͡Δ • ·ͩmacOSͷ౷Ұ͕͞Εͯͳ͍ • ͳΜͱͳ͘TwitterΫϥΠΞϯτΛ࡞Γ͸͡Ί·ͨ͠

Slide 52

Slide 52 text

͓ΘΓ