Slide 1

Slide 1 text

6"ዥྐྵൕ൦ᕱଝ଺ଽ ୥஬ஃ୩ᄋẛଚ࿾ᡩ ,PTVJ*XBTB!FCJFCJFWJEFODF

Slide 2

Slide 2 text

6"ዥྐྵൕଚଡ *5$''̨̣̞͘͞ $)03̫)-*$̨̦̞̫$3 '̠0$'̡̨̨̟̥̞̦̟̤̞̟̠͙͞++' $/̡̨̡̣̥̤͘͞ ̩'$& &*͙#-*( ̧̨̨̨̤̞̞̞͞ *$' !-$̡̨̡̣̥̤͞ 8FCஆஙୖ୦ ᡡଠ஖஬୦୘஬୨ୗண୸ ૾ ஆஙୖ୦ᨅᲯୄᭇᚨଋଽ଑ଳଝ᳿ಘଋଽ)551ஈ୳୰ଠಱ ౺ $ISPNFPO1JYFMଠ6"ዥྐྵൕ ஆஙୖ୦ᆁ༁ો04ો$16ોᑺ᠔ชଜଛ૾෪ᄠଙ૿ଽଠଙ ༾ଁଠ୥஬ஃ୩ଙ6"ዥྐྵൕ૾ᔲᛟଇାଘ૶ଽ 04 ᑺ᠔ช ஆஙୖ୦

Slide 3

Slide 3 text

ܪ04ชୄ൙ᛟ ܪ04ชୄ൙ᛟ Ɣ ᙘ࿖ଠஆஙୖ୦ଠ௧ഔฅଠຳᴰ Ɣ ዶᮍ஝ୠ୔ணୄ஖஬୦ଝᴉញ Ɣ ஒ஀୔஛ခᛟஊ஬୨ଠቾಀ Ɣ ୒இசଶ࿚ᬻஅ୑୔஛ଠ୰ୖண஝஬୹ 6"ዥྐྵൕଠ࿚୥஬ஃ୩ଙଠ൙ᛟ౺ 1JYFM "OESPJE ૽଻஝ୠ୔ண ܪஆஙୖ୦஀஬୨஗ணୄ൙ᛟ ܪ04ช஫ᑺ᠔ชୄ൙ᛟ 䝎䜴䞁䝻䞊䝗 PDF26∧

Slide 4

Slide 4 text

இங୔஀୧஬ಇ࿢ଠᇔᄾ 6"ዥྐྵൕଝଡ04ଶஆஙୖ୦ଠ஀஬୨஗ணଶᑺ᠔ช அ୓ணଡ଼஬இசண୸ ૾ ตରାଘ૶ଽ଑ଳᛨṽᮛ೛Ⴜଜଛଚᣣ଱ฅୁ଍ଘἙ૶ᢱႼଙಧభୄቯ࿖෺ᧄ 6"ዥྐྵൕଠ൦ᕱ (PPHMF$ISPNFଙଡ6"ዥྐྵൕ૽଻ౄ௦ୄᓃḼ᜷ଝ൦ᕱଋଽ Ɣ $ISPNFଠஎ୔୺஬஀஬୨஗ண Ɣ 04ଠ஀஬୨஗ண᛺฀ Ɣ "OESPJE୷஀୔୩ଠᑺ᠔ช 6"ዥྐྵൕଠ൦ᕱ

Slide 5

Slide 5 text

6"ዥྐྵൕଠ൦ᕱ $ISPNFଠஎ୔୺஬஀஬୨஗ண ᑺ᠔ช 04஀஬୨஗ண $ISPNFPO1JYFM "OESPJE ଠ༂ฅ W ᚨ໇ *5$''̨̣̞͘͞ $)03̫)-*$̨̦̞̫$3 '̠0$'̡̨̨̟̥̞̦̟̤̞̟̠͙͞++' $/̡̨̡̣̥̤͘͞ ̩'$& &*͙ #-*( ̧̡̨̨̡̢̨̞̟̠̣̤͞*$' !-$̡̨̡̣̥̤͞ W ఒ࿖ *5$''̨̣̞͘͞ $)03̫)-*$̟̞̫͙++' $/̡̨̡̣̥̤͘͞ ̩'$& &*͙ #-*( ̡̨̨̨̟̟̞̞̞͞*$' !-$̡̨̡̣̥̤͞ 䚓ଉ૽ଉଅଠରରଙଡᒩଉଁ൙ᛟଉ଑૶᷻ᜲ᥽଴ືଽῙ

Slide 6

Slide 6 text

ܪ04ชୄ൙ᛟ ܪ04ชୄ൙ᛟ Ɣ ஒ஀୔஛ခᛟஊ஬୨ଠቾಀ Ɣ ୒இசଶ࿚ᬻஅ୑୔஛ଠ୰ୖண஝஬୹ 6"ዥྐྵൕଠ࿚୥஬ஃ୩ଙଠ൙ᛟ౺ Ɣ ᙘ࿖ଠஆஙୖ୦ଠ௧ഔฅଠຳᴰ ¦ஆஙୖ୦ଠஎ୔୺஬஀஬୨஗ணୄᮌଘ௧ഔฅୄຳᴰଙ૿ଜଁଜଽ Ɣ ዶᮍ஝ୠ୔ணୄ஖஬୦ଝᴉញ ¦ᑺ᠔ช૾෪ᄠଙ૿ଜଁଜଽ ܪஆஙୖ୦஀஬୨஗ணୄ൙ᛟ ܪ04ช஫ᑺ᠔ชୄ൙ᛟ ௧ጓଜ୷஀୔୩૽଻஝ୠ୔ண 䚓6"ዥྐྵൕଠ൦ᕱ૾୥஬ஃ୩ଠๅᱥଝᄋẛΠ

Slide 7

Slide 7 text

6"ዥྐྵൕଠஇங୔஀୧஬௥ଠᇔᄾଡᴰଃ଑૶૾ 6"ዥྐྵൕୄ൦ᕱଋଽଚ ᒩଉଁ൙ᛟଉଘ૶଑᷻ᜲ᥽ଶ୥஬ஃ୩૾ືଽΠ ³ ଏାୄᮛᓴଋଽ଑ଳଝ 6"$)૾ᜳ༂ଋଽȹ

Slide 8

Slide 8 text

6"$) 6TFS"HFOU$MJFOU)JOUT ୥஬஀ ᑺ᠔ชଚ 04஀஬୨஗ண ዘૺଘ ஆஙୖ୦ ୥஬஀ ᑺ᠔ชଡ1JYFM 04஀஬୨஗ணଡ ៿࿬଒଺ ஆஙୖ୦ 8*$(ଝ଺କଘቾᏜଇା(PPHMF$ISPNFଶ.4&EHFଝ࿚᭢ଇାଘ૶ଽ఻ᑗ ୥஬஀૾6"ଝḂଋଽᆁ༁ୄẟ᝕ଆଚଝဉଟଘ คஆஙୖ୦૾ᙰᨅ஍ச୧஬ଝ໱ଗ૶ଘᳵᡨଋଽ 䚓ஆஙୖ୦ଝ଺ଽ୒ୟ୫୩ᡷᚫୄ୥஬஀ଝჵ൝ଙ૿ଽ

Slide 9

Slide 9 text

+4"1* XJOEPXOBWJHBUPSVTFS"HFOU%BUBଙ෪ᄠ෺ᧄ ஜ୩஍ண୩ஈ୳୰஬ ୥஬஀૾ +/̾ ஈ୳୰஬ଙ ᒞଉ૶ᆁ༁ୄဉଟଽ +/̾ ̪ ̾ ̾̾* ' ஆஙୖ୦ଡᒛଠசୟ୘୩୸૽଻ ᦎ૽ା଑ᆁ༁ୄஈ୳୰஬ଝଖଃଘᳵଋ ̾ ̾̾* '̪̲$3 '̡̲ 6"$)ଠ෪ᄠዷᔕ ᑺ᠔ช

Slide 10

Slide 10 text

ૼଇ଻૶ 6"ዥྐྵൕ૽଻൦ᕱଇାଽᆁ༁ଝଖ૶ଘଡ ూୁ଼ଝ6"$)૽଻෪ᄠଋଽଅଚଙ୥஬ஃ୩ᄋẛଡຳᴰଙ૿ଽ ଉ૽ଉ ᆜ༻ଚୟ୫ଠ૴ଽ6"$)ଡ૶ଁଖ૽୿எ଼஍୔ண୸૾૴ଽ ፞ᄛଝଏା଻ୄ૶ଁଖ૽஄୳ୟ୒୳இଉଘᣞశ 6"$)࿾ᄷଠ୿எ଼஍୔ண୸

Slide 11

Slide 11 text

୿எ଼࢖$ISPNFGPSJ04ଙଡ6"$)૾ᳵକଘଅଜ૶ ଜ଎ଜ଻$ISPNFGPSJ04ଡ6"$)ଝ፯࿾ᄷ J04௥ଠଋଫଘଠஆஙୖ୦ଡ ஜண୰சணୠ୘ண୨ணଝ8FCLJUୄ౶૸ᄰᮉ૾૴ଽ ଉ૽ଉ8FCLJUଡ6"$)ଝ፯࿾ᄷଙ6"ዥྐྵൕ଴൦ᕱଇାଜ૶ 䚓J04ᙋଠ଱ᚨᙡଠରର 䚓ඐ౬឴ᯔጤଝᓛୄଖଃଽଫଉ

Slide 12

Slide 12 text

୿எ଼ࢗ6"$)૾ᄰଌ፞ൖ૽଻ᒞଉ૶༂ฅଡଛ૸ଋଽ ଅଅଙ6"$)ୄ᳿କଘଭଉ૶ ፞ൖ૽଻6"$)ୄ᳿କଘᒞଉ૶ጤ૾૴ଽ ౺஝ୠ୔ணጤଝᑺ᠔ชୄ෪ᄠଉ଑૶ 䚓$SJUJDBM$)ஈ୳୰஬ୄాଃଽଅଚଙ ஆஙୖ୦૾6"$)ୄాଃଘ சୟ୘୩୸ୄச୸ங୔ଉଘଁାଽ

Slide 13

Slide 13 text

ରଚଳ Ɣ இங୔஀୧஬ಖᰡଠ଑ଳଝ$ISPNFଠ6"ዥྐྵൕ૾൦ᕱଇାଽ Ɣ ଉ૽ଉዶᮍ஝ୠ୔ணᴉញଶஆஙୖ୦ଠ௧ഔฅଠຳᴰଜଛଙ 6"ዥྐྵൕ૾ቾಀଉଘ૶଑ᆁ༁ଡᄰᮉ Ɣ ూ፝ᇸᓃଚଉଘቾಀଇାଽ6"$)ଙଡ ஆஙୖ୦೅ଙ଺ଉଜଝቾಀଋଽᆁ༁ୄ൝ᄤଙ૿ଽ Ɣ 6"$)࿾ᄷଠ፡ᘏଡ6"ዥྐྵൕଠ൦ᕱଝ଺ଽᄋẛଝᄷଊଘᬻ૸ଫ૿

Slide 14

Slide 14 text

No content