Slide 1

Slide 1 text

֙૩ܻ٣ীࢲੌೞҊ੓णפ׮ 
 թഅ਋

Slide 2

Slide 2 text

֙ইܰ߄੉౟द੘
 ֙ਘ$50оؽ
 ֙അ੤ৈ੹൤$50
 
 


Slide 3

Slide 3 text

$50оೞחੌ

Slide 4

Slide 4 text

ѐߊઑ૒੄ࢿ੢ ֙૩؀ࠗ࠙੄ੌ਷ѐߊ੉߽ݾ

Slide 5

Slide 5 text

tઑ૒u੉ۄೞݶ ৷૑ੋࢎ౱ীࢲೡੌэ૑݅

Slide 6

Slide 6 text

ѐߊઑ૒ਸ݅٘חѪ਷ ҟ੄੄ূ૑פয݂

Slide 7

Slide 7 text

௑ਝ੉੄ߨ஗ $POXBZsT-BX 
 tࣗ೐౟ਝয੄ҳઑחӒѪਸ݅٘חઑ૒੄ ੄ࢎࣗాҳઑܳ߈৔ೠ׮u

Slide 8

Slide 8 text

ࣗ೐౟ਝযחӒѪਸ݅٘ח ઑ૒੄ҳઑܳ׵ח׮

Slide 9

Slide 9 text

ղੌ ѐߊઑ૒੄ҳઑ৬
 ੄ࢎࣗాҳઑܳ૞חѪ ࣗ೐౟ਝয੄ҳઑܳ૞חѪ

Slide 10

Slide 10 text

௑ਝ੉о݈೮׮Ҋ೮૑ ௑ਝ੉оݏ׮Ҋחউ೮׮

Slide 11

Slide 11 text

ৈౡ ੷חূ૑פয݂ҙ੼ীࢲ ઑ૒ਸ߄ۄࠁҊ੓णפ׮

Slide 12

Slide 12 text

ઑ૒ਸࢿ੢दఃחفо૑ߑߨ 4DBMFVQ 4DBMFPVU

Slide 13

Slide 13 text

4DBMFVQ ࣻ૒ഛ੢ ѐѐੋ੄ࢿ੢

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

੗ӝ҅ߊ

Slide 16

Slide 16 text

ࢎղӒܛझఠ٣ ୭Ӕ֙р૓೯ػझఠ٣୨Ѥ %%% $MFBO$PEF #JH%BUB ,PUMJO 4DBMB 1FPQMF8BSF 69%FTJHO "OESPJE-BZPVUT

Slide 17

Slide 17 text

ࣁ޷աଵҙ ৢ೧ഥ੉࢚ଵҙೠ࠺ਯড ੋӝࣁ޷ա
 %&7*&8
 /%$
 "844VNNJU4FPVM

Slide 18

Slide 18 text

৔য۽ੌೞӝ ъਃೞ૑ঋणפ׮ ೞ૑݅ಣࢤҕࠗ೧ঠೡੋఠ֔੄঱য

Slide 19

Slide 19 text

$POUFOUMBOHVBHFTGPSXFCTJUFT

Slide 20

Slide 20 text

যڌѱ ಣࣗী৔য੘ޙ੄ӝഥܳઁҕ ؏ࠗ׸झ۞਍ࠗ࠙ࠗఠ೧ࠁ੗ ழ޿ݫࣁ૑
 ઱ࢳ׳ӝ
 ௏ܻ٘࠭
 3&"%.&NE

Slide 21

Slide 21 text

ౣ۰بજਵפө ࢲ۽޹ݎ೧ೞ૑ঋӝ ૑Ә୊ۢ

Slide 22

Slide 22 text

1J[[B/JOKB ز৔࢚੗ܐೣԋࠁӝ (PPHMF*0 88%$١ ೖ੗оইפযبؾפ׮

Slide 23

Slide 23 text

4DBMFPVU ࣻಣഛ੢ ౱੄ࢿ੢

Slide 24

Slide 24 text

No content

Slide 25

Slide 25 text

଻ਊ ੋ੤ܳ١ਊೞחੌ ૑ੋ୶ୌਵ۽חೠ҅о੓׮

Slide 26

Slide 26 text

Ӓېࢲ೙ਃೠѪ਷ ӝࣿഥࢎ۽ࢲ੄ ࠳ے٬݃ா౴

Slide 27

Slide 27 text

ӝࣿ࠶۽Ӓ਍৔ ݃૑ইনইߡש੄Ѥ੄оߊױ ౱੢שٜਸ঑߅ೞৈਗҊܳ߉ইն ֙ਘࠗఠೠ׳ীѤԜ۽١۾

Slide 28

Slide 28 text

਍৔ਸ೧ࠁפ Ѩૐػ݃ா౴ࣻױ ੉੗ܻীب਋ܻӝࣿ࠶۽Ӓܳా೧
 ҙबਸо૑Ҋੑࢎೠٜ࠙੉݆੉҅भפ׮

Slide 29

Slide 29 text

খਵ۽ب݆਷ైҊࠗఌ٘݀פ׮

Slide 30

Slide 30 text

য়೑ࣗझ ӝࣿഥࢎ࠳ے٬ਸਤೠ୭Ҋ੄ࣻױ ೧ࠁ੗ח੄Ѽ਷݆ও૑݅ 
 द੘ઑରੜغ૑ঋও਺

Slide 31

Slide 31 text

૑Әө૑੄ಁఢ ղࠗࣗझ௏٘઺ҡଳ਷Ѫٜਸҕѐೞ੗ ҕѐ೐۽ં౟۽׮ٞӝਤೠ֢۱੉݆੉೙ਃ ૑Әب߄ࢂؘ Ҷ੉੉ۧѱө૑೧ঠ೧ ನӝೞ੗Ӓր ನӝೞפөಞೞ֎

Slide 32

Slide 32 text

૑Әө૑੄ಁఢ ղࠗࣗझ௏٘઺ҡଳ਷Ѫٜਸҕѐೞ੗ ҕѐ೐۽ં౟۽׮ٞӝਤೠ֢۱੉݆੉೙ਃ ૑Әب߄ࢂؘ Ҷ੉੉ۧѱө૑೧ঠ೧ ನӝೞ੗Ӓր ನӝೞפөಞೞ֎ ੉ױ҅оޙઁۄҊ౸ױ

Slide 33

Slide 33 text

֢۱੉೙ਃೠ੉ਬ ࠁউ࢚޹хೠ௏٘о੓׮ ࠗՍ۞਍௏٘о੓׮ ߧਊࢿ੉ڄয૓׮

Slide 34

Slide 34 text

о݅ࢤп೧ࠁפޥо੉࢚೤פ׮

Slide 35

Slide 35 text

߸ݺࠁউ࢚޹хೠ௏٘ ೨बঌҊ્ܻ੉޹хೠо 
 ইפݶ ೞ٘௏٬ػঐഐޙ੉޹хೠо पઁ۽חറ੗ٸޙੋ҃਋о؀ࠗ࠙ গୡীೞ٘௏٬ਸೞ૑݈ওযঠ

Slide 36

Slide 36 text

߸ݺࠗՍ۞਍௏٘ ࠺ҕѐ੷੢ࣗۄҊ೧ࢲࠗՍ۞਍௏٘ܳ
 ૞بػ׮חӏ஗਷য٣ীبহ׮ ߈؀۽־о঱ઁۄبղ௏٘ܳઑഥೡࣻ੓׮ݶ

Slide 37

Slide 37 text

߸ݺߧਊࢿ੉ڄয૗ ࢷࠗܲੌ߈ചੌࣻ੓חੌীցޖগॳ૑݈Ҋ ଵҊೡѢܻܳઁҕೡࣻ੓׮חѪࠗఠद੘ೞ੗

Slide 38

Slide 38 text

Ӓېࢲद੘ೞח 0QFO'JSTU੿଼

Slide 39

Slide 39 text

0QFO'JSTU੿଼ ౠ߹ೠ੉ਬоহ׮ݶ੹୓ҕѐ۽ழ޿ೞ੗ ನ੢਷ୌୌ൤Ҋ޹ೞ੗

Slide 40

Slide 40 text

঴݃റ F1VC7BMJEBUPS 4JNQMF/PUJGJFS 3&45"1* 5FTUJOHGSBNFXPSL *4#/-JCSBSZGPS3VTU 3Y#VT 3FBEFSKT 3*%**OUSBOFU $.4 4UZMF (VJEF 36* NVOJOQMVHJOT 3*5 1BHF$POUFOU3FBEFS7JFX QMBUGPSNDPNNPO 4WHCH FTMJOUDPOGJHSJEJCPPLT TIJSPEKBOHP BVUI PCKFDUDBTFDPOWFSUFS $2-#VJMEFS j

Slide 41

Slide 41 text

Ԩ݆਷೐۽ં౟ٜ੉ҕѐغ঻णפ׮ ੉ઁחನ੢җഘࠁীبन҃ॄঠೡदӝ

Slide 42

Slide 42 text

଻ਊࠁ׮઺ਃೠѪ

Slide 43

Slide 43 text

ࢤ࢑ࢿ਷ࢶഋ੸ਵ۽ૐоೡө

Slide 44

Slide 44 text

X(N) = λN Nੋਗࣻ λੋ׼ಣӐࢤ࢑ࢿ X(N)࢑୹ޛ UISPVHIQVU

Slide 45

Slide 45 text

അप ੋਗ੉טযաݶ ݽفо୭ࢶਸ׮೧ب ੄ࢎࣗాҳઑ۽ੋೠࣚप੉ߊࢤೠ׮

Slide 46

Slide 46 text

ࠁ׮അपਸ߈৔ೠӒې೐

Slide 47

Slide 47 text

੉ࠗ࠙੉೨ब 6OJWFSTBM4DBMBCJMJUZ-BX /FJM+(VOUIFS 1BJSXJTFDPNNVOJDBUJPODPTU

Slide 48

Slide 48 text

1BJSXJTF$PNNVOJDBUJPO$PTU ֤੬ DPOUFOUJPO җ ഒࢶ DSPTTUBML ਵ۽ੋೠ زӝച TZODISPOJ[F ীѦܻח࠺ਊ

Slide 49

Slide 49 text

ݾ੸੉ੌ஖غ૑ঋҊ ੿ࠁҕਬоࡅܰҊైݺೞ૑ঋਵݶ ੹୓੸ੋࢤ࢑ࢿ੉੷ೞػ׮

Slide 50

Slide 50 text

ӓࠂߑউ )JHIMZ"MJHOFE -PPTFMZDPVQMFEઑ૒੄૑ೱ /FUGMJYоਬ೯दఇ ੿׹੉ইק૑بݽܲ׮

Slide 51

Slide 51 text

)JHIMZ"MJHOFE ъೞѱױѾػ౱

Slide 52

Slide 52 text

ઑ૒ѐಞ ӝמ઺बীࢲ→ ݾ಴઺बਵ۽

Slide 53

Slide 53 text

$SPTT'VODUJPOBM౱ਵ۽

Slide 54

Slide 54 text

ѐಞਸೞҊࠁפ

Slide 55

Slide 55 text

઺ࠂসޖ੄ߊࢤ ౱݃׮੗ә੗઒ਸਤೠੋ೐ۄо೙ਃ೧૗ •"1*ҙܻ
 •੷੢ࣗҙܻ
 •ࠁউ
 •ݽפఠ݂
 •j

Slide 56

Slide 56 text

ҕਬ૑੄࠺ӓ ౱੄ݾ੸ীࠗ೤غ૑ঋח੟ੌٜ੉ߑ஖ؽ •ੋ౟ۄ֔ҙܻ
 •ഥࢎകಕ੉૑ҙܻ
 •3*5ҙܻ
 •పझ౟ࢲߡҙܻ
 •j

Slide 57

Slide 57 text

Ӓېࢲ 
 ઺ࠂসޖҕਬ૑ܳ׸׼ೞח
 ಌನݢझ౱ਸनࢸ

Slide 58

Slide 58 text

੿ࠁ੄࠺؀ட ױѾ "MJHO ਸ೧஖חӔࠄ੸ੋਗੋ ৈӝࢲח੿ࠁоӂ۱੉غݶউػ׮ ࠺ҕѐ଻օਸ૑ন೤פ׮

Slide 59

Slide 59 text

ҳف ݫੌ ଻౴ਸాೠসޖ ੉ग౟ېழ ਤః Ӓܛ଻օ

Slide 60

Slide 60 text

-PPTFMZ$PVQMFE וटೞѱѾ೤ػ౱ٜ

Slide 61

Slide 61 text

पઁࢎ۹

Slide 62

Slide 62 text

tܻ٣झషܻഥਗоੑ੉উغҊ ѾઁبউغҊ੓যਃ ׮әೠహਵ۽ u

Slide 63

Slide 63 text

٣ߡӦҗ੿ ਗੋझషয౱"1*੢গ

Slide 64

Slide 64 text

٣ߡӦҗ੿ ਗੋझషয౱"1*੢গ ਗੋ੄ਗੋ
 झషয౱ࢲߡ੄࠭য౱"1*੢গ

Slide 65

Slide 65 text

٣ߡӦҗ੿ ਗੋझషয౱"1*੢গ ਗੋ੄ਗੋ
 झషয౱ࢲߡ੄࠭য౱"1*੢গ ਗੋ੄ਗੋ੄ਗੋ
 ࠭য۽Ӓࣻ૘ਸਤ೧ࢗੑೠؘ੉ఠ౱௏٘੄੢গ

Slide 66

Slide 66 text

٣ߡӦҗ੿ ਗੋझషয౱"1*੢গ ਗੋ੄ਗੋ
 झషয౱ࢲߡ੄࠭য౱"1*੢গ ਗੋ੄ਗੋ੄ਗੋ
 ࠭য۽Ӓࣻ૘ਸਤ೧ࢗੑೠؘ੉ఠ౱௏٘੄੢গ ਗੋ੄ਗੋ੄ਗੋ੄ਗੋ
 ؘ੉ఠ౱௏٘ীࢲ੽Ӕೞח,BGLB੄ੌद੸ੋ੢গ

Slide 67

Slide 67 text

૓૞ਗੋ ,BGLB੄੢গ

Slide 68

Slide 68 text

૓૞ਗੋ ,BGLB੄੢গ

Slide 69

Slide 69 text

૓૞ਗੋ ੢গо੹౵غب۾ࢸ҅ػ ࢚ഐ੄ઓࢿ

Slide 70

Slide 70 text

No content

Slide 71

Slide 71 text

ݽٚߔূ٘ѐߊ੗ٜ੉ ױੌ੷੢ࣗীࢲ௏٘ܳҙܻ ޖ۰֙زউ

Slide 72

Slide 72 text

Ӓېࢲ݃੉௼۽ࢲ࠺झ ੉ઃ૑Ҁ׮

Slide 73

Slide 73 text

No content

Slide 74

Slide 74 text

਋ܻח ৈӝ

Slide 75

Slide 75 text

՘ਵ۽

Slide 76

Slide 76 text

߸ചחযڌѱ଺ইৢө

Slide 77

Slide 77 text

ӝઓ࢚క ࢜۽਍࢚క ؊ ա਷ ই੉٣য ؀׮ࣻ੄ࢎۈٜ੉ࢤпೞח߸ചݽ؛

Slide 78

Slide 78 text

ӝઓ࢚క ࢎҊ ੹ജ ഒۆ प೯җ ా೤ ࢜۽਍ ࢚క ੉૕੸ੋ ਃࣗ ࠁ׮അपਸ߈৔ೠࢎ౭যݽ؛

Slide 79

Slide 79 text

No content

Slide 80

Slide 80 text

ഒۆ ߸ചܳदبೡٸ 
 ୊਺ਵ۽ࠗ٭൤ח࢚క

Slide 81

Slide 81 text

؊ա਷࢚క۽оӝਤ೧ ׮নೠഒۆѢܻܳળ࠺ೞҊ੓णפ׮

Slide 82

Slide 82 text

хࢎ೤פ׮