Slide 1

Slide 1 text

࿨ా୎ਓ "QS !ϦΫϧʔτςΫϊϩδʔζ ΤϯδχΞͱͯ͠ ͜ͷઌੜ͖ͷ͜ΔͨΊʹ

Slide 2

Slide 2 text

࿨ా୎ਓ JEUXBEB !U@XBEB HJUIVCUXBEB

Slide 3

Slide 3 text

ひとり歩きするスタンド ελϯυ໊ϫΠϧυɾαόϯφ

Slide 4

Slide 4 text

ࣗݾ঺հ ໊લ࿨ా୎ਓ Θͩͨ͘ͱ IBUFOBUXBEB 5XJUUFS!U@XBEB ϝʔϧUBLVUPXBEB!HNBJMDPN λϫʔζŋΫΤετגࣜձࣾ
 औక໾ࣾ௕

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

HJIZPKQͷ࿈ࡌ ʰʦಈըͰղઆʧ࿨ా୎ਓͷlςετۦಈ։ൃzߨ࠲ʱ IUUQHJIZPKQEFWTFSJBMUEE શճ͢΂ͯಈը෇͖ղઆ χίχίಈըͰ΋ݟΕ·͢ 8%#աڈهࣄͷಛઃαΠτͱಈը΋

Slide 7

Slide 7 text

assert(typeof item.id === 'strong') | | | | | | | false | | "foo" | Item{id:"foo",name:"bar"} "string" --- [string] 'strong' +++ [string] typeof item.id @@ -1,6 +1,6 @@ str -o +i ng I am the author of power-assert-js power-assert

Slide 8

Slide 8 text

Do you write tests?

Slide 9

Slide 9 text

wେֶࡏֶத͔ΒઃܭͱϓϩάϥϛϯάͷΞϧόΠτ Λ࢝ΊΔ wଔۀޙϓϩάϥϚͱͯ͠ͷΩϟϦΞΛ։࢝ wిࢠ੓෎ͷαϒϓϩδΣΫτ ਺ઍਓن໛ ͰϦʔυ ϓϩάϥϚ w91ͷίʔνͱͯ͠ਓͷΞδϟΠϧνʔϜʹࢀՃ wߨԋɺࣥචɺ044׆ಈΛ࢝ΊΔ wݱࡏ͸ʮྲྀ͠ͷϖΞϓϩۀʯΛߦ͍ͬͯΔ ΩϟϦΞతͳ΋ͷ

Slide 10

Slide 10 text

ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

ֶͼଓ͚Δ࢟੎

Slide 13

Slide 13 text

lৗʹ͋ͳͨͷ ஌ࣝϙʔτϑΥϦΦ ʹ౤ࢿ͢Δ͜ͱz

Slide 14

Slide 14 text

ٕज़ΛֶͿͷͰ ͸ͳ͘ɺٕज़ͷ ֶͼํΛֶͿ

Slide 15

Slide 15 text

l࢛൒ظຖʹ ٕज़ॻΛಡΉz

Slide 16

Slide 16 text

No content

Slide 17

Slide 17 text

感覚記憶 0.5 〜 2sec 短期記憶 15 〜 30 sec 長期記憶 死ぬまで? ֶͼͷ࢓૊Έ

Slide 18

Slide 18 text

೴಺ΠϯσοΫεΛ࡞Δ ピッカーを育てる = 反復練習 何度も長期記憶から出し入れする 荷物を他の荷物とくっつける 連想記憶を育てる

Slide 19

Slide 19 text

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 taken from http://recompile.net/archives/51148851.html ͨͱ͑͹ɺ࣌ܥྻʹฒ΂Δ

Slide 20

Slide 20 text

lखΛಈ͔͠ ֶͯͿz

Slide 21

Slide 21 text

Ͱ͖Δ ޷͖ʹͳΔ ΍Δ

Slide 22

Slide 22 text

σʔϧͷԁਲ਼

Slide 23

Slide 23 text

ࣸܦ

Slide 24

Slide 24 text

IUUQUXJUUFSDPNU@XBEBTUBUVTFT

Slide 25

Slide 25 text

lຖ೥গͳ͘ͱ΋ ҰͭͷݴޠΛ ֶश͢Δz

Slide 26

Slide 26 text

http://www.thoughtworks.com/radar/languages-and-frameworks

Slide 27

Slide 27 text

lӳޠ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔͱ͍͏ͷ͸ɺ ʮେ͖ͳਤॻؗͷݤʯΛ౉͞ΕΔΑ͏ͳ ΋ͷͰ͢ɻҰਓͻͱΓͷਓੜʹ͍ΖΜͳ ՄೳੑΛ༩͑ͯ͘Ε·͢z ŠŠߴদचࢠ http://blogos.com/article/85541/ ٕज़ऀͱӳޠʹ͍ͭͯ

Slide 28

Slide 28 text

਎ͷճΓΛ ϓϩάϥϛϯά ର৅ʹ͢Δ

Slide 29

Slide 29 text

ϓϩάϥϚ޲͚ͷຊͷ؂मऀ͸ Ͳ͏͋Δ΂͖͔

Slide 30

Slide 30 text

ϓϩάϥϚΒ͘͠ ଵଦɺၗຫɺ୹ؾ ϓϨʔϯςΩετΛ޷Ή ͢΂ͯΛόʔδϣϯ؅ཧ͢Δ ͢΂ͯΛࣗಈԽ͢Δ มԽΛ๊༴͢Δ

Slide 31

Slide 31 text

ϓϩάϥϚΒ͘͠ ݪߘ͸NBSLEPXOܗࣜ ݪจ͸εΫϨΠϐϯάͯ͠औಘ HJUΛ࢖͍όʔδϣϯ؅ཧ IFSPLVʹQVTIͯ͠αΠτʹ൓ө ؂मࠩ෼͸EPDEJGGͰදࣔ

Slide 32

Slide 32 text

No content

Slide 33

Slide 33 text

No content

Slide 34

Slide 34 text

Ξ΢τϓο τΛߦ͏

Slide 35

Slide 35 text

σʔϧͷԁਲ਼

Slide 36

Slide 36 text

Πϯϓοτ Ξ΢τϓοτ ਖ਼ͷϑΟʔυόοΫϧʔϓ

Slide 37

Slide 37 text

ྔ͸࣭ʹసԽ͢Δ http://d.hatena.ne.jp/KZR/20080808/p1

Slide 38

Slide 38 text

w5XJUUFS wCMPH 2JJUB౳ wࡶࢽهࣄ 8FC ࢴഔମ ిࢠഔମ wॻ੶ ڞஶ ຋༁ ؂༁ ୯ஶ wߨԋ ࣾ಺ษڧձ ࣾ֎-5 ࣾ֎ߨԋ wϥΠϒίʔσΟϯά w(JUIVC Ξ΢τϓοτͷνϟωϧ

Slide 39

Slide 39 text

CMPHΛॻ͘

Slide 40

Slide 40 text

l৘ใൃ৴ɺCMPH ൃ ද ެ։ͳͲ͸ɺ਺ֶͷ ະղܾ໰୊ͷ ূ໌Ͱ ͸ͳ͘ɺྉཧͷΑ͏ͳ ΋ͷz

Slide 41

Slide 41 text

ίʔυΛެ։͢Δ

Slide 42

Slide 42 text

ൃද͢Δ Ͱ͖Ε͹ϥΠϒίʔσΟϯά

Slide 43

Slide 43 text

ࣥච͢Δ ·ͣ͸ࡶࢽ͔Β

Slide 44

Slide 44 text

JOUFSWBM

Slide 45

Slide 45 text

ݱ໾ϓϩάϥϚ Ͱ͍ΔͨΊʹ

Slide 46

Slide 46 text

ຖ೔ίʔυΛ ॻ͘

Slide 47

Slide 47 text

w K2VFSZ࡞ऀ+PIO3FTJH͸ि຤ʹࣗ෼ͷϓϩ μΫτ։ൃΛؤுΖ͏ͱ͕ͨ͠ɺࣦഊɻ w ฏ೔ͱಉ͡അྗͰ͸ॻ͚ͳ͍ w શͯͷि຤͕ۭ͍͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ w Ұिؒ ͋Δ͍͸ೋिؒ ͸௕͍ɻίʔυ Λ๨Εͯ͠·͏ w ͦ͜Ͱ+PIO3FTJH͕ߦͬͨ͜ͱ͸ʜʜ ͋ͷ+PIO3FTJHͰ΋͏·͍͔͘ͳ͍͜ͱ

Slide 48

Slide 48 text

IUUQFKPIOPSHCMPHXSJUFDPEFFWFSZEBZ

Slide 49

Slide 49 text

ຖ೔ίʔυΛॻ͘͜ͱɻϒϩάɺυΩϡϝϯ τɺͦͷଞ͸ίʔυΛॻ͍ͨΒ΍ͬͯΑ͍ɻ ҙຯͷ͋ΔίʔυΛॻ͘͜ͱɻΠϯσϯτ ΍ϑΥʔϚοτͷमਖ਼ɺՄೳͳΒ͹ϦϑΝΫ λϦϯά΋ίʔυॻ͖ʹ͸Χ΢ϯτ͠ͳ͍ɻ ਂ໷࣌લʹऴΘΒͤΔ͜ͱɻ ॻ͍ͨίʔυΛHJUIVCͰશͯ044ʹ͢Δ ͜ͱɻ ࢛ͭͷϧʔϧ IUUQFKPIOPSHCMPHXSJUFDPEFFWFSZEBZ

Slide 50

Slide 50 text

ݱࡏͷ!KFSFTJHͷHJUIVCQSPpMF IUUQTHJUIVCDPNKFSFTJH

Slide 51

Slide 51 text

w ඞཁ࠷খݶͷίʔυ΁ͷूதҰ೔෼ʙ࣌ؒఔ౓Ͱҙ ຯͷ͋ΔίʔυΛॻ͘͜ͱ͕ڧ͍ΒΕΔ ٳ೔ʹ͸΋ͬͱ ͔͚ΒΕΔ w ϓϩάϥϛϯάͷश׳ԽHJUIVCʹ૲Λੜ΍͢ͷ͕໨తͰ ͸ͳ͍ɻࣗ෼Ͱࣗ෼ࣗ਎ͷͨΊʹੜ׆श׳Λม͑Δͷ͕େ ࣄ w ෆ҆ͱͷઓ͍Ҏલ͸ʮे෼ʹʯਐΜͰ͍Δ͔ɺʮे෼ ʹʯ׬੒͍ͯ͠Δ͔ɺෆ͕҆͋ͬͨɻຖ೔ίʔυΛॻ͍ͯ ΈͯɺਐΜͰ͍Δͱ͍͏࣮ײ͸ɺ࣮ࡍͷਐḿͱಉ͘͡Β͍ ॏཁͩͱ͍͏ؾ͖ͮΛಘͨ +PIO3FTJHʹىͬͨ͜มԽ

Slide 52

Slide 52 text

w ि຤ͷա͔ͨ͝͠Ҏલ͸։ൃͷશͯΛि຤ʹṌ͚ࣦͯ ഊ͍͕ͯͨ͠ɺ͍·΍ि຤͸ͦΕ΄ͲॏཁͰͳ͘ͳΓɺ ϦΞϧϥΠϑΛॆ࣮Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ w όοΫάϥ΢ϯυॲཧࢄาதɺγϟϫʔதɺৗʹίʔ υͷ͜ͱΛόοΫάϥ΢ϯυͰߟ͑ΔΑ͏ʹͳΓɺྑ ͍ΞΠσΞ͕ු͔ͿΑ͏ʹͳͬͨ w ίϯςΫετεΠονҎલ͸िʹҰճͷ։ൃͩͬͨͷ ͰίϯςΫετεΠονͷίετ͕͕͋ͬͨɺ͍·͸ ຖ೔ͳͷͰͦΕ͕ͳ͍ +PIO3FTJHʹىͬͨ͜มԽ

Slide 53

Slide 53 text

w ϫʔΫϥΠϑόϥϯε࢓ࣄੜ׆ࣗ෼ͷϓϩδΣΫτ ͷόϥϯεͷऔΓํ͕෼͔ͬͨͷ͕࠷େͷऩ֭ͩͬͨɻ ຖ೔΍Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺόϥϯεΛऔΔͱ͍͏͜ͱ w ·ΘΓ͔Βͷཧղʮຖ೔ίʔυΛॻ͘ʯͱ͍͏श׳Λ ެݴͨ͜͠ͱͰɺύʔτφʔ͔Βͷཧղ΋ಘΒΕΔΑ ͏ʹͳͬͨ w ͲΕ͚ͩίʔυΛॻ͍͔ͨ͜ͷश׳Λଓ͚Δͱॻ͘ ίʔυ΍Ξ΢τϓοτ͸ࣗ෼Ͱ΋֮͑ΒΕͳ͍͘Β͍ ͷྔʹͳΓɺॆ࣮ײΛಘΒΕΔ +PIO3FTJHʹىͬͨ͜มԽ

Slide 54

Slide 54 text

ࢲ΋νϟϨϯδதͰ͢

Slide 55

Slide 55 text

ॅΉ৔ॴΛ޻෉͢Δ

Slide 56

Slide 56 text

ҙਤతʹΦϑϥΠϯ࣌ؒΛͭ͘Δ

Slide 57

Slide 57 text

೥Լ͔Β ֶͿ

Slide 58

Slide 58 text

lҰੜϓϩάϥϚʔͰ͍ ΕΔ͔Ͳ͏͔͸ɺݴ͍ ׵͑Ε͹೥Լ͔Βֶ΂ Δ͔൱͔ɻz

Slide 59

Slide 59 text

ੜ·Ε ఆ೥ࡁ

Slide 60

Slide 60 text

ੈ୅ ੈ୅ ੈ୅

Slide 61

Slide 61 text

Ͱ͖Δ ޷͖ʹͳΔ ա৒ద߹ͱλίπϘԽ

Slide 62

Slide 62 text

wఆظతʹࣗ෼ͷεΩϧΛ୨Է͢͠Δ wੵۃతʹ֎෦ʹग़ͯɺࣗ෼ͷεΩϧΛ ૬ରԽ͢Δ w࢖͏ಓ۩Λఆظతʹม͑Δ wະ஌ͷίϛϡχςΟʹࢀՃ͢Δ wएऀ͔ΒֶͿ wएऀͱಉ͡౔ඨͰڝ͏ ϕϯνϚʔΫͱΞϯϥʔχϯά

Slide 63

Slide 63 text

աڈ͔Β ະདྷΛ஌Δ

Slide 64

Slide 64 text

ٕज़͸ʮৼΓࢠʯ

Slide 65

Slide 65 text

ٕज़͸ʮΒͤΜʯ

Slide 66

Slide 66 text

ʮ5ࣈܕʯͰ͸ͳ͘ෳ਺ͷபΛ

Slide 67

Slide 67 text

ਓͷͭ͘Δ ӔΛݟΔ

Slide 68

Slide 68 text

૊৫ͷ࣌୅͔Βݸਓͷ࣌୅΁

Slide 69

Slide 69 text

ݸ͕ଟ͘ू·ΔͱԿ͔͕ى͜Δ

Slide 70

Slide 70 text

ϩʔυϚοϓࢦ޲͔ΒΤίγεςϜࢦ޲΁

Slide 71

Slide 71 text

IUUQEIBUFOBOFKQFTTBQ

Slide 72

Slide 72 text

l͔͠͠ɺࠓͷۀք͸ɺʮΤίγεςϜʯͷ࣌୅ͩɻ ೤ଳӍྛͷΑ͏ʹɺ৯͍͍͋ͭͭڞੜ͋͠͏͞·͟ͳ λΠϓͷϓϨΠϠʔ͕ɺࣗ෼ͷҝ͚ͩͷݸผͷҙࢥܾ ఆΛͯ͠ɺͦͷ૬ޓ࡞༻Ͱٕज़͕ൃల͍ͯ͘͠ɻʮΤ ίγεςϜʯ͸ໃ६ͩΒ͚Ͱɺ͋Δٕज़͕ൃల͢Δͷ ͱಉ࣌ʹɺͦͷΞϯνςʔθͱͳΔٕज़΋৳ͼΔz lʮϩʔυϚοϓʯ͕ࢦࣔ͢͠ະདྷͷํ޲ͱҧ͏ํ޲ ʹਐΉ͜ͱ͸க໋తͳؒҧ͍͕ͩɺʮΤίγεςϜʯ ͸Ή͠Ζத৺෦͕ϨουΦʔγϟϯͰɺपล෦ʹੜ͖ ࢒Γ͕༰қͳϒϧʔΦʔγϟϯ͕͋Δz IUUQEIBUFOBOFKQFTTBQ

Slide 73

Slide 73 text

lී௨ͷਓ͸ʮϩʔυϚοϓʯ ͷதͰ͸ਅΜதΛਐΉ΂͖Ͱɺ ʮΤίγεςϜʯͷதͰ͸ਅΜ தΛආ͚Δ΂͖ͩz IUUQEIBUFOBOFKQFTTBQ

Slide 74

Slide 74 text

http://www.kt.rim.or.jp/~hisashim/gabriel/WorseIsBetter.ja.html

Slide 75

Slide 75 text

͓ΘΓʹ

Slide 76

Slide 76 text

ֶͼଓ͚Δ࢟੎

Slide 77

Slide 77 text

ٕज़ΛֶͿͷͰ ͸ͳ͘ɺٕज़ͷ ֶͼํΛֶͿ

Slide 78

Slide 78 text

ތΓ͋Δϓϩʹͳ͍ͬͯͩ͘͞ ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠