Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Developers Summit 2018 Summer

Developers Summit 2018 Summer

Shigemoto FUJIKURA

July 27, 2018
Tweet

More Decks by Shigemoto FUJIKURA

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ਓ຺ͷ৘ใ͸
  Ͳ͏΍ͬͯ஝ੵ͞ΕΔͷ͔ʁ
  4BOTBO&JHIUͷσʔλΤϯδχΞϦϯά

  View Slide

 2. ౻૔੒ଠʢ;͘͡Β͛͠΋ͱʣ
  4BOTBOגࣜձࣾ$50
  ΩϟϦΞαϚϦ
  ೥தԝେֶཧ޻ֶ෦ਫ਼ີػց޻ֶՊଔۀޙʹגࣜձࣾΦʔδε૯ݚ
  ೖࣾɻϛυϧ΢ΣΞ੡඼ͷಋೖίϯαϧςΟϯάۀ຿ʹैࣄɻ೥ʹ
  0(*4*OUFSOBUJPOBM *ODʹग़޲͠ɺγϦίϯόϨʔʹͯݱ஍ϕϯνϟʔا
  ۀͱͷڞಉ։ൃɻؼࠃޙʹιϑτ΢ΣΞ޻ֶηϯλʔͰ։ൃπʔϧ΍ϓϩ
  ηεͷٕज़։ൃΛߦ͏ɻ೥Φʔδε૯ݚͰۈ຿͢Δ๣Βɺۚ୔޻ۀ
  େֶେֶӃೖֶɻ೥ಉߍଔۀɻ
  ೥ʹࡾࡾגࣜձࣾʢݱ4BOTBOגࣜձࣾʣʹೖࣾ͠ɺ๏ਓ޲͚αʔ
  Ϗε4BOTBOͷ։ൃʹܞΘΔɻ೥ΑΓ։ൃ෦௕ɻ೥͔Β͸ϓϩ
  μΫτϚωδϝϯτશൠΛ୲౰ɻ೥݄ΑΓݱ৬ɻ

  View Slide

 3. Ϗδωεͷग़ձ͍Λࢿ࢈ʹม͑ɺ
  ಇ͖ํΛֵ৽͢Δ

  View Slide

 4. ໊ࢗΛى఺ͱͯ͠
  Ϗδωεγʔϯʹ͓͚Δ
  ਓ຺ͷ৘ใΛ੔ཧͯ͠
  ͦͷՁ஋Λ࠶ఆٛ͢Δ

  View Slide

 5. Your business network

  View Slide

 6. ໊ࢗΛاۀͷࢿ࢈ʹม͑Δ
  ๏ਓ޲͚Ϋϥ΢υ໊ࢗ؅ཧαʔϏε
  ಋೖ࣮੷ ࣾҎ্

  View Slide

 7. ໊ࢗͰͭͳ͕Δɺ
  ϏδωεͷͨΊͷ4/4
  ສਓ͕࢖͏ݸਓ޲໊͚ࢗΞϓϦ
  Your business network

  View Slide

 8. View Slide

 9. σʔλԽͷϓϩηε

  View Slide

 10. %BUB4USBUFHZ0QFSBUJPO$FOUFS
  ೔ʑऔΓࠐ·ΕΔ໊ࢗͷσʔλԽͱɺͦΕΒͷσʔλΛ׆༻͢Δ
  ͨΊͷݚڀ։ൃ෦໳Λ༗͢Δ૊৫

  View Slide

 11. σʔλԽͷ
  ྲྀΕ

  View Slide

 12. ը૾ॲཧ
  खϒϨิਖ਼
  ۣܗݕग़
  0$3

  View Slide

 13. ը૾ॲཧʴਓྗ
  ϗϫΠτχϯά
  ը૾֦େ

  View Slide

 14. ػցֶशʴਓྗ
  0$3
  จࣈɾإɾϩΰͷݕग़
  ߲໨ਪఆ

  View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. Sansan ʹݟΔσʔλͷཧղ

  View Slide

 18. σʔλͷཧղ ᶃ औΓѻ͍ʹٻΊΒΕΔ৻ॏ͞
  - ҰͭҰ͕ͭػඍ৘ใͱͳΔ͔ɺू߹ͱͯ͠ػඍͳҙຯΛ͔࣋ͭɺશମͰ΋ػ
  ඍ৘ใʹ౰ͨΒͳ͍΋ͷͰ͋Δ͔ʹΑͬͯऔΓѻ͍͕ҟͳΔɻػඍͳ΋ͷ
  ʹͳΕ͹ͳΔ΄Ͳऩू͕ࠔ೉ʢ޻෉͕ඞཁʣɻ
  - ׆༻Մೳͳൣғ΋ҟͳͬͯ͘ΔͷͰɺ͔ͦ͜Βಋग़Ͱ͖ΔՁ஋΋มΘΔɻ
  18

  View Slide

 19. Sansan ΍ Eight Ͱѻ͏σʔλ͸શ͕ͯݸਓ৘ใͳͷͰۃΊͯ৻ॏʹѻ͏͜ͱ
  ͕ඞཁͱ͞ΕΔɻͦΕͧΕͷαʔϏεن໿͕ҟͳΔͷͰɺ྆ऀͷσʔλΛࠞಉ
  ͯ͠͸ͳΒͳ͍౳ɻ

  View Slide

 20. σʔλͷཧղ ᶄ ߏ଄ͷෳࡶ͞
  - Πϕϯτσʔλ΍ঢ়ଶσʔλ͸ෳࡶͳߏ଄Λ࣋ͨͳ͍ͷͰετϨʔδ͸γϯ
  ϓϧͳߏ଄ͱεϐʔυΛॏࢹ͢ΔɻϞσϧΛ࣋ͭσʔλ͸ߏ଄͕ෳࡶʹͳΔ
  ͷͰऔΓճ͕͠ࠔ೉ɻ
  - RDBMS ΍άϥϑ DBɺNoSQLɺKVS ͳͲσʔλͷߏ଄ʹண໨ͯ͠બఆ͢
  Δɻσʔλߏ଄ͱͦΕͧΕ͕࣋ͭσʔλετΞͱͯ͠ͷػೳੑʢӬଓੑ΍τ
  ϥϯβΫγϣϯͷҰ؏ੑͳͲʣ͸ҟͳΔٞ࿦Ͱ͋Δ͜ͱʹ஫ҙ͢Δ͜ͱɻ
  20

  View Slide

 21. 利⽤企業
  利⽤者
  利⽤者部⾨
  名刺
  ⼈物
  企業
  接触履歴
  企業
  ニュース
  ⼈事異動
  情報
  ⼈脈
  4BOTBOͷυϝΠϯϞσϧ

  View Slide

 22. &JHIUͷυϝΠϯϞσϧ
  利⽤企業
  利⽤者 名刺
  ⼈脈

  View Slide

 23. σʔλͷཧղ ᶅ ϑΣʔζʹ͓͚ΔϢʔβՁ஋
  - σʔλʹ͸ʮूΊΔʯʮՁ஋Λఏڙ͢Δʯͱ͍͏ೋͭͷϑΣʔζ͕͋Δ
  - σʔλΛूΊΔ෦෼Ͱ͸ɺऩू͢Δओମ͕ԿΒ͔ͷใुΛ෷ͬͯूΊͯ͘Δ
  ৔߹ͱɺٯʹఏڙओମ͕ೳಈతʹఏڙ͢Δ৔߹͕͋Δ
  - σʔλ͸෼ੳʹΑͬͯҙຯ΍Ձ஋͕ݟग़͞ΕΔ
  - σʔλͷҙຯΛͦͷ··ϓϩμΫτʹϑΟʔυόοΫ͢Δ͔ɺશ͘ผͷϓϩ
  μΫτʹస׵͢Δ͔
  23

  View Slide

 24. Sansan
  Customer Intelligence
  ਓ຺ͷ؅ཧ Ձ஋ͷ࠶ఆٛ

  View Slide

 25. Sansan
  Customer
  Intelligence
  ##اۀͷ
  ΤϯήʔδྗΛ
  ܭΔ৽ͨͳۀքඪ४
  4BOTBOͷ֦ுιϦϡʔγϣϯ
  ࣾ಺ͷγεςϜΛ౷߹ͯ͠
  ʮ໊دͤʯͷ໰୊Λղܾ͢Δ

  View Slide

 26. σʔλͷཧղ ͓͞Β͍
  - σʔλͷछผʹΑͬͯٻΊΒΕΔ৻ॏ͕͞ҟͳΔɻ͜Ε͸ɺγεςϜઃܭ΍
  ӡ༻ͳͲͷίετʹӨڹ͢Δɻ
  - σʔλϞσϧͷෳࡶ͞ʹண໨͢Δɻཁૉٕज़ͷબ୒ͷώϯτͱͳΔɻ
  - σʔλͷೖޱͱग़ޱͷҙຯΛߟ͑Δɻશ͘ผͷՁ஋Λݟग़͢͜ͱͰࣄۀͷ
  ෯͕ग़Δέʔε΋͋Δɻ
  26

  View Slide

 27. View Slide