Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

リモートワークと健康 - ヤフー名古屋 Tech Meeting #2

リモートワークと健康 - ヤフー名古屋 Tech Meeting #2

Naoki Ikeguchi

July 07, 2022
Tweet

More Decks by Naoki Ikeguchi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϦϞʔτϫʔΫͱ݈߁
  Naoki Ikeguchi
  Ϡϑʔ໊ݹ԰ Tech Meetup LT #2

  View Slide

 2. ँࡑ
  2

  View Slide

 3. ٕज़ͷ͜ͱ͸࿩͠·ͤΜ
  GitHub: siketyan
  3

  View Slide

 4. Tipsʹͳͬͯͳ͍Ͱ͢
  ΄Μͱ͍͢·ͤΜ
  4

  View Slide

 5. มԽͰ΋͋Γ·ͤΜ
  ϦϞʔτϫʔΫͰ͔͠ಇ͍ͨ͜ͱͳ͍Ͱ͢
  5

  View Slide

 6. $ whoami
  • 21 ଔ ୀ αʔόαΠυΤϯδχΞ / CTO / ٕज़ސ໰
  • ݩɾ๛ాߴઐੜ (Ѫ஌)
  • Ѫ஌ݝߐೆࢢ ग़਎
  • ౦ژ౎๺۠ ࡏॅ
  • ϚΠφϯόʔΧʔυ͕޷͖ (?)
  https://github.com/siketyan
  6

  View Slide

 7. 7

  View Slide

 8. 8

  View Slide

 9. $ whoami
  • 21 ଔ ୀ αʔόαΠυΤϯδχΞ / CTO / ٕज़ސ໰
  • ݩɾ๛ాߴઐੜ (Ѫ஌)
  • Ѫ஌ݝߐೆࢢ ग़਎
  • ౦ژ౎๺۠ ࡏॅ
  • ϚΠφϯόʔΧʔυ͕޷͖ (?)
  https://github.com/siketyan
  9

  View Slide

 10. 10

  View Slide

 11. ϑϧϦϞʔτϫʔΫ
  11

  View Slide

 12. 12

  View Slide

 13. 13

  View Slide

 14. 14

  View Slide

 15. ݈߁
  15

  View Slide

 16. 16

  View Slide

 17. 17

  View Slide

 18. 18

  View Slide

 19. ؊ଁͰ࡞ΒΕͨίϨεςϩʔϧΛશ਎΁ӡͿ໾ׂΛ୲͓ͬͯΓɺ
  ૿͑͗͢Δͱಈ຺ߗԽΛىͯ͜͠৺ے伷࠹΍೴伷࠹Λൃ঱ͤ͞Δɺ
  ѱۄίϨεςϩʔϧɻ
  19
  l
  z

  View Slide

 20. 20

  View Slide

 21. 21

  View Slide

 22. 22

  View Slide

 23. Keep Why / Problem / Try
  23

  View Slide

 24. Why
  • ͔͍ͨ
  • ݈߁ͳ৯ࣄ͕ (΄΅) ͳ͍
  • ඞͣϚΫυφϧυ͕໨ʹೖΔ
  • ਺λοϓ͢Δ͚ͩͰ৯ࣄ͕ಧ͍ͯ͠·͏
  • ϚΫυφϧυͳΒ 10 ෼͘Β͍Ͱಧ͘
  • ચ͍෺͠ͳ͍͍ͯ͘
  • (ഒ) μϒϧνʔζόʔΨʔ͕͓͍͍͠
  24

  View Slide

 25. Problem
  • ࣗਬͨ͘͠ͳ͍
  • ચ͍෺͕໘౗
  • ࢓ࣄͷർΕͰࣗਬ͢ΔؾʹͳΒͳ͍
  • ࡐྉͷങ͍ग़͠΋໘౗
  • ࣗਬͨ͠ͱͯόϥϯε͸յΕΔ
  • ਌͸Ғେ
  25

  View Slide

 26. Try
  • Uber Eats ͳͲͷग़લΛि N ճʹ੍ݶ͢Δ
  • ιϑτϦϛοτʹͳͬͯ͠·͏Մೳੑ
  • ࡐྉͷങ͍ग़͠ΛϧʔςΟϯʹೖΕΔ
  • ങͬͨࡐྉ͸ফඅ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  • ࢖͍ࣺͯͷ৯ثΛಋೖ͢Δ
  • ؀ڥ໰୊΋͋Δ
  • nosh ͳͲͷ୐৯Λ࢖͏
  • ࠳ંࡁΈ
  26

  View Slide

 27. To Be Continued...?
  27

  View Slide

 28. Thank you
  28

  View Slide