$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

リモートワークと健康 - ヤフー名古屋 Tech Meeting #2

リモートワークと健康 - ヤフー名古屋 Tech Meeting #2

Naoki Ikeguchi

July 07, 2022
Tweet

More Decks by Naoki Ikeguchi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϦϞʔτϫʔΫͱ݈߁ Naoki Ikeguchi Ϡϑʔ໊ݹ԰ Tech Meetup LT #2

 2. ँࡑ 2

 3. ٕज़ͷ͜ͱ͸࿩͠·ͤΜ GitHub: siketyan 3

 4. Tipsʹͳͬͯͳ͍Ͱ͢ ΄Μͱ͍͢·ͤΜ 4

 5. มԽͰ΋͋Γ·ͤΜ ϦϞʔτϫʔΫͰ͔͠ಇ͍ͨ͜ͱͳ͍Ͱ͢ 5

 6. $ whoami • 21 ଔ ୀ αʔόαΠυΤϯδχΞ / CTO /

  ٕज़ސ໰ • ݩɾ๛ాߴઐੜ (Ѫ஌) • Ѫ஌ݝߐೆࢢ ग़਎ • ౦ژ౎๺۠ ࡏॅ • ϚΠφϯόʔΧʔυ͕޷͖ (?) https://github.com/siketyan 6 ❌
 7. 7

 8. 8

 9. $ whoami • 21 ଔ ୀ αʔόαΠυΤϯδχΞ / CTO /

  ٕज़ސ໰ • ݩɾ๛ాߴઐੜ (Ѫ஌) • Ѫ஌ݝߐೆࢢ ग़਎ • ౦ژ౎๺۠ ࡏॅ • ϚΠφϯόʔΧʔυ͕޷͖ (?) https://github.com/siketyan 9 ❌
 10. 10

 11. ϑϧϦϞʔτϫʔΫ 11

 12. 12

 13. 13

 14. 14

 15. ݈߁ 15

 16. 16

 17. 17

 18. 18

 19. ؊ଁͰ࡞ΒΕͨίϨεςϩʔϧΛશ਎΁ӡͿ໾ׂΛ୲͓ͬͯΓɺ ૿͑͗͢Δͱಈ຺ߗԽΛىͯ͜͠৺ے伷࠹΍೴伷࠹Λൃ঱ͤ͞Δɺ ѱۄίϨεςϩʔϧɻ 19 l z

 20. 20

 21. 21

 22. 22

 23. Keep Why / Problem / Try 23

 24. Why • ͔͍ͨ • ݈߁ͳ৯ࣄ͕ (΄΅) ͳ͍ • ඞͣϚΫυφϧυ͕໨ʹೖΔ •

  ਺λοϓ͢Δ͚ͩͰ৯ࣄ͕ಧ͍ͯ͠·͏ • ϚΫυφϧυͳΒ 10 ෼͘Β͍Ͱಧ͘ • ચ͍෺͠ͳ͍͍ͯ͘ • (ഒ) μϒϧνʔζόʔΨʔ͕͓͍͍͠ 24
 25. Problem • ࣗਬͨ͘͠ͳ͍ • ચ͍෺͕໘౗ • ࢓ࣄͷർΕͰࣗਬ͢ΔؾʹͳΒͳ͍ • ࡐྉͷങ͍ग़͠΋໘౗ •

  ࣗਬͨ͠ͱͯόϥϯε͸յΕΔ • ਌͸Ғେ 25
 26. Try • Uber Eats ͳͲͷग़લΛि N ճʹ੍ݶ͢Δ • ιϑτϦϛοτʹͳͬͯ͠·͏Մೳੑ •

  ࡐྉͷങ͍ग़͠ΛϧʔςΟϯʹೖΕΔ • ങͬͨࡐྉ͸ফඅ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ • ࢖͍ࣺͯͷ৯ثΛಋೖ͢Δ • ؀ڥ໰୊΋͋Δ • nosh ͳͲͷ୐৯Λ࢖͏ • ࠳ંࡁΈ 26
 27. To Be Continued...? 27

 28. Thank you 28