Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

リモートワークと健康 - ヤフー名古屋 Tech Meeting #2

リモートワークと健康 - ヤフー名古屋 Tech Meeting #2

Naoki Ikeguchi

July 07, 2022
Tweet

More Decks by Naoki Ikeguchi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. $ whoami • 21 ଔ ୀ αʔόαΠυΤϯδχΞ / CTO /

  ٕज़ސ໰ • ݩɾ๛ాߴઐੜ (Ѫ஌) • Ѫ஌ݝߐೆࢢ ग़਎ • ౦ژ౎๺۠ ࡏॅ • ϚΠφϯόʔΧʔυ͕޷͖ (?) https://github.com/siketyan 6 ❌
 2. 7

 3. 8

 4. $ whoami • 21 ଔ ୀ αʔόαΠυΤϯδχΞ / CTO /

  ٕज़ސ໰ • ݩɾ๛ాߴઐੜ (Ѫ஌) • Ѫ஌ݝߐೆࢢ ग़਎ • ౦ژ౎๺۠ ࡏॅ • ϚΠφϯόʔΧʔυ͕޷͖ (?) https://github.com/siketyan 9 ❌
 5. 10

 6. 12

 7. 13

 8. 14

 9. 16

 10. 17

 11. 18

 12. 20

 13. 21

 14. 22

 15. Why • ͔͍ͨ • ݈߁ͳ৯ࣄ͕ (΄΅) ͳ͍ • ඞͣϚΫυφϧυ͕໨ʹೖΔ •

  ਺λοϓ͢Δ͚ͩͰ৯ࣄ͕ಧ͍ͯ͠·͏ • ϚΫυφϧυͳΒ 10 ෼͘Β͍Ͱಧ͘ • ચ͍෺͠ͳ͍͍ͯ͘ • (ഒ) μϒϧνʔζόʔΨʔ͕͓͍͍͠ 24
 16. Try • Uber Eats ͳͲͷग़લΛि N ճʹ੍ݶ͢Δ • ιϑτϦϛοτʹͳͬͯ͠·͏Մೳੑ •

  ࡐྉͷങ͍ग़͠ΛϧʔςΟϯʹೖΕΔ • ങͬͨࡐྉ͸ফඅ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ • ࢖͍ࣺͯͷ৯ثΛಋೖ͢Δ • ؀ڥ໰୊΋͋Δ • nosh ͳͲͷ୐৯Λ࢖͏ • ࠳ંࡁΈ 26