Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

リモートワークと健康 - ヤフー名古屋 Tech Meeting #2

リモートワークと健康 - ヤフー名古屋 Tech Meeting #2

Naoki Ikeguchi

July 07, 2022
Tweet

More Decks by Naoki Ikeguchi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϦϞʔτϫʔΫͱ݈߁
  Naoki Ikeguchi
  Ϡϑʔ໊ݹ԰ Tech Meetup LT #2

  View full-size slide

 2. ٕज़ͷ͜ͱ͸࿩͠·ͤΜ
  GitHub: siketyan
  3

  View full-size slide

 3. Tipsʹͳͬͯͳ͍Ͱ͢
  ΄Μͱ͍͢·ͤΜ
  4

  View full-size slide

 4. มԽͰ΋͋Γ·ͤΜ
  ϦϞʔτϫʔΫͰ͔͠ಇ͍ͨ͜ͱͳ͍Ͱ͢
  5

  View full-size slide

 5. $ whoami
  • 21 ଔ ୀ αʔόαΠυΤϯδχΞ / CTO / ٕज़ސ໰
  • ݩɾ๛ాߴઐੜ (Ѫ஌)
  • Ѫ஌ݝߐೆࢢ ग़਎
  • ౦ژ౎๺۠ ࡏॅ
  • ϚΠφϯόʔΧʔυ͕޷͖ (?)
  https://github.com/siketyan
  6

  View full-size slide

 6. $ whoami
  • 21 ଔ ୀ αʔόαΠυΤϯδχΞ / CTO / ٕज़ސ໰
  • ݩɾ๛ాߴઐੜ (Ѫ஌)
  • Ѫ஌ݝߐೆࢢ ग़਎
  • ౦ژ౎๺۠ ࡏॅ
  • ϚΠφϯόʔΧʔυ͕޷͖ (?)
  https://github.com/siketyan
  9

  View full-size slide

 7. ϑϧϦϞʔτϫʔΫ
  11

  View full-size slide

 8. ؊ଁͰ࡞ΒΕͨίϨεςϩʔϧΛશ਎΁ӡͿ໾ׂΛ୲͓ͬͯΓɺ
  ૿͑͗͢Δͱಈ຺ߗԽΛىͯ͜͠৺ے伷࠹΍೴伷࠹Λൃ঱ͤ͞Δɺ
  ѱۄίϨεςϩʔϧɻ
  19
  l
  z

  View full-size slide

 9. Keep Why / Problem / Try
  23

  View full-size slide

 10. Why
  • ͔͍ͨ
  • ݈߁ͳ৯ࣄ͕ (΄΅) ͳ͍
  • ඞͣϚΫυφϧυ͕໨ʹೖΔ
  • ਺λοϓ͢Δ͚ͩͰ৯ࣄ͕ಧ͍ͯ͠·͏
  • ϚΫυφϧυͳΒ 10 ෼͘Β͍Ͱಧ͘
  • ચ͍෺͠ͳ͍͍ͯ͘
  • (ഒ) μϒϧνʔζόʔΨʔ͕͓͍͍͠
  24

  View full-size slide

 11. Problem
  • ࣗਬͨ͘͠ͳ͍
  • ચ͍෺͕໘౗
  • ࢓ࣄͷർΕͰࣗਬ͢ΔؾʹͳΒͳ͍
  • ࡐྉͷങ͍ग़͠΋໘౗
  • ࣗਬͨ͠ͱͯόϥϯε͸յΕΔ
  • ਌͸Ғେ
  25

  View full-size slide

 12. Try
  • Uber Eats ͳͲͷग़લΛि N ճʹ੍ݶ͢Δ
  • ιϑτϦϛοτʹͳͬͯ͠·͏Մೳੑ
  • ࡐྉͷങ͍ग़͠ΛϧʔςΟϯʹೖΕΔ
  • ങͬͨࡐྉ͸ফඅ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  • ࢖͍ࣺͯͷ৯ثΛಋೖ͢Δ
  • ؀ڥ໰୊΋͋Δ
  • nosh ͳͲͷ୐৯Λ࢖͏
  • ࠳ંࡁΈ
  26

  View full-size slide

 13. To Be Continued...?
  27

  View full-size slide