Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Functional JavaScript/TypeScript

Functional JavaScript/TypeScript

j5ik2oにふられたのでやった

8ba73f340ca40f9aa49a521fdc9512ce?s=128

KAZUMA Ukyo

August 28, 2013
Tweet

Transcript

 1. Е Е ЕЕЕЕ Е Е ЕЕЕЕ Е Е ЕЕЕЕ Е

  Е ЕЕЕЕ Functional JavaScript / TypeScript
 2. About me KAZUMA Ukyo ൧͓͍ͬͯͩ͘͝͞

 3. ஫ҙ

 4. 'G"VSPSB͡Όͳ͍ͱಈ͖·ͤΜ ͱ͘ʹ() =>͕

 5. Е Е ЕЕЕЕ Е Е ЕЕЕЕ Е Е ЕЕЕЕ Е

  Е ЕЕЕЕ Function?
 6. ݸҎ্ͷҾ਺ΛऔΓ ͭͷ৽͍͠஋Λฦ͢

 7. $ +BWB4DSJQUͰ࠷΋࢖ΘΕΔؔ਺

 8. $ +BWB4DSJQUͰ࠷΋࢖ΘΕΔؔ਺

 9. Е Е ЕЕЕЕ Е Е ЕЕЕЕ Е Е ЕЕЕЕ Е

  Е ЕЕЕЕ JavaScript?
 10. JavaScript Scheme Self

 11. ͍͚Δؾ͕͢Δʂ

 12. +BWB4DSJQUͬΆ͍͜ͱ

 13. document.body.onkeyup = ['f','u','n','c','t','i','o','n'].map( c => code => String.fromCharCode(code).toLowerCase() === c

  ).reduceRight( (fn, validate) => () => (e) => { if (validate(e.keyCode)) document.body.onkeyup = fn() }, () => alert('Function!!!!!!') )() bGVODUJPO`ͱೖྗͯ͠༡Ϳ
 14. ؔ਺ܕͬΆ͍ ͔࣍Β͸·ͱ΋ͳྫΛ ݟ͍͖ͯ·͠ΐ͏

 15. ྫจࣈྻΛ݁߹

 16. ྫจࣈྻΛ݁߹ var texts = ['hoge', 'fuga', 'piyo']; var result =

  '' for (var i = 0; i < texts.length; i++) { result += texts[i]; } retrun result;
 17. ྫจࣈྻΛ݁߹ var texts = ['hoge', 'fuga', 'piyo']; var result =

  '' for (var i = 0; i < texts.length; i++) { result += texts[i]; } retrun result;
 18. ྫจࣈྻΛ݁߹ var texts = ['hoge', 'fuga', 'piyo']; var result =

  '' for (var i = 0; i < texts.length; i++) { result += texts[i]; } retrun result; ['hoge', 'fuga', 'piyo'].reduce((a, b) => { return a + b; });
 19. ྫจࣈྻΛ݁߹ ['hoge', 'fuga', 'piyo'].reduce((a, b) => { return a +

  b; });
 20. ྫจࣈྻΛ݁߹ ['hoge', 'fuga', 'piyo'].reduce((a, b) => { return a +

  b; }); var op = { '+' : function(a + b) { return a + b } } ['hoge', 'fuga', 'piyo'].reduce(op['+']);
 21. ྫจࣈྻΛ݁߹ var op = { '+' : function(a + b)

  { return a + b } } ['hoge', 'fuga', 'piyo'].reduce(op['+']); ['hoge', 'fuga', 'piyo'].join(‘’)
 22. ྫจࣈྻͷ௕͞Λ߹ܭ

 23. ྫจࣈྻͷ௕͞Λ߹ܭ var texts = ['hoge', 'fuga', 'piyo']; var length =

  '' for (var i = 0; i < texts.length; i++) { result += texts[i].lenght; } retrun result;
 24. ྫจࣈྻͷ௕͞Λ߹ܭ var texts = ['hoge', 'fuga', 'piyo']; var length =

  '' for (var i = 0; i < texts.length; i++) { result += texts[i].lenght; } retrun result; ['hoge', 'fuga', 'piyo'].reduce((a, b) => { return a.length + b.length; });
 25. ྫจࣈྻͷ௕͞Λ߹ܭ ['hoge', 'fuga', 'piyo'].reduce((a, b) => { return a.length +

  b.length; }); op['+'] ?
 26. ྫจࣈྻͷ௕͞Λ߹ܭ ['hoge', 'fuga', 'piyo'].reduce((a, b) => { return a.length +

  b.length; }); ['hoge', 'fuga', 'piyo'].map((t) =>{ return t.length }).reduce(op['+'])
 27. ྫจࣈྻͷ௕͞Λ߹ܭ ['hoge', 'fuga', 'piyo'].map((t) =>{ return t.length }).reduce(op['+'])

 28. ྫจࣈྻͷ௕͞Λ߹ܭ ['hoge', 'fuga', 'piyo'].map((t) =>{ return t.length }).reduce(op['+']) var prop

  = function(name) { return function(object) { return object[name]; } } ['hoge', 'fuga', 'piyo'].map(prop('length')) .reduce(op['+']) Currying!
 29. ؔ਺ܕͬΆ͍ ͦΕͬΆ͘ͳ͖ͬͯ·ͨ͠Ͷ

 30. ؔ਺ܕͬΆ͍ ͦΕͬΆ͘ͳ͖ͬͯ·ͨ͠Ͷ

 31. ʮؔ਺͕গͳ͍ʯ

 32. ʮ*&Ͱಈ͔ͳ͍ʯ

 33. ʮ*&Ͱಈ͔ͳ͍ʯ

 34. None
 35. None
 36. _.map(_.range(1,5), _.partial(op['*'], 2)) // -> [2,4,6,8] ͢͝ʙ͍ɺ׬ᘳʹؔ਺ܕͩΑʙ _.reduce([1,2,3,4], op['+']) //

  -> 10 ͔͜͜Β͸6OEFSTDPSFલఏͰਐΊ·͢ 6OEFSTDPSF
 37. Е Е ЕЕЕЕ Е Е ЕЕЕЕ Е Е ЕЕЕЕ Е

  Е ЕЕЕЕ TypeScript?
 38. ʊਓਓਓਓʊ ʼɹ4DBMBɹʻ ʉ:?:?:ʉ

 39. ࡶʹݴ͑͹ Ϋϥε͕࡞Γ΍͘͢ͳΓ·ͨ͠ ؔ਺͕ॻ͖΍͘͢ͳΓ·ͨ͠ ੩తܕʹͳΓ·ͨ͠ ܕਪ࿦ͯ͘͠Ε·͢

 40. ͚Ͳ+BWB4DSJQUͰ͢

 41. ·ͬͨ͘ɺ+4͸࠷ߴͩͥʂʂ

 42. ྫɿϑΥʔϜͷόϦσʔγϣϯ

 43. ϑΥʔϜͷόϦσʔγϣϯ var name = $('#name').val(); if (!(name.length >= 1 &&

  name.length <= 100)) { $('#submit').disable(); return false } var password = $('#password').val(); if (!(password.length >= 8 && password.length <= 100)) { $('#submit').disable(); return false } $('#submit').enable(); return true
 44. ϑΥʔϜͷόϦσʔγϣϯ ͋Δ͋Δʙʙʙ var name = $('#name').val(); if (!(name.length >= 1

  && name.length <= 100)) { $('#submit').disable(); return false } var password = $('#password').val(); if (!(password.length >= 8 && password.length <= 100)) { $('#submit').disable(); return false } $('#submit').enable(); return true
 45. ϑΥʔϜͷόϦσʔγϣϯ function validation(min, max, $el) { var val = $el.val();

  return val.length >= min && val.length <= max; } validation(1, 100, $('#name')); validation(8, 100, $('#password'));
 46. ϑΥʔϜͷόϦσʔγϣϯ function validation(min, max, $el) { var val = $el.val();

  return val.length >= min && val.length <= max; } validation(1, 100, $('#name')); validation(8, 100, $('#password')); var nameValidation = _.partial(validation, 1, 100); var passwordValidation = _.partial(validation, 8, 100);
 47. ϑΥʔϜͷόϦσʔγϣϯ class Form { $el = $('#hoge-form'); $name = $('#name');

  $password = $('#password'); $submit = $('#submit'); // ... onNameAdressChange() { nameValidation($name); } onPasswordChange() { passwordValidation($password); } }
 48. ϑΥʔϜͷόϦσʔγϣϯ // ... onChange() { submit.toggleEnable( _.every([nameValidation($name), passwordValidation($password)]) ); }

  // ...
 49. ͱ͍͏ײ͡Ͱ͢

 50. ͳΜͱͳ͘෼͔ͬͯ ͍͚ͨͩͨͰ͠ΐ͏͔

 51. 001࠷ߴοʂ

 52. ͏·͘ॻ͚͹ 6 : 4 ͘Β͍ scheme Self

 53. ͓·͚

 54. IUUQHJUIVCDPNZBBLBJUPNPOBQU

 55. 5ZQF4DSJQUͰ࡞ͬͨ 4DBMBͷ0QUJPO5SZ'VUVSF

 56. NPOBQU class IssueRepository { issuesForRepository(repo: Repository): monapt.Future<Issue[]> { var p

  = new monapt.Promise<Issue[]>(); $.ajax({ // .... }); return p.future().map(response => // ....); } } ΑΖ͘͠Ͷʂ
 57. None