Segwit

305ddd690e5df5adf6c6bc0675ff2962?s=47 Ryo Fukuda
February 01, 2018

 Segwit

305ddd690e5df5adf6c6bc0675ff2962?s=128

Ryo Fukuda

February 01, 2018
Tweet

Transcript

 1. 4FHSFHBUFE8JUOFTT !ZV[VTIJPI

 2. .FSDBSJ→%..DPN େֶ೥ੜࡀ 5XJUUFS!ZV[VTIJPI

 3. 4FHSFHBUFE8JUOFTT

 4. 4FHXJU͸#JDPJO$PSF։ൃऀͷ1JFUFS8VMMJFʹΑΓఏҊ͞ΕɺεέʔϥϏϦςΟʔͱ ϚϦΞϏϦςΟʔͷ໰୊Λղܾվળ͢ΔͱݴΘΕ͍ͯΔɻ ڈ೥ͷ݄ʹ4PGU'PSLʹΑΓΞΫςΟϕʔτ

 5. T r a n s a c t i o

  n M a l l e a b i l i t y W h a t i s S e g w i t a n d H o w i t w o r k s ? S e g w i t N e w A d d r e s s F o r m a t #JUDPJOτϥϯβΫγϣϯͷϚϦΞϏϦςΟʔͱͦͷղܾࡦ 4FHXJU͕Ͳ͏ߦͬͨ࢓૊ΈͰɺͲͷΑ͏ͳߏ଄ʹͳ͍ͬͯΔͷ͔ʁ 4FHXJUͰར༻͞ΕΔ৽͍͠ΞυϨεͷϑΥʔϚοτ
 6. 5SBOTBDUJPO.BMMFBCJMJUZ #JUDPJO๊͕͍͑ͯΔ ͍ͨ େ͖ͳ໰୊

 7. O7FSTJPO UYJO@DPVOU UYPVU@DPVOU UYPVUT TDSJQU@QVCLFZ WBMVF MPDL@UJNF UYJOT PVUQVU@QPJOU TDSJQU@TJH

  TFRVFODF #JUDPJO5SBOTBDUJPO τϥϯβΫγϣϯͷϚϦΞϏϦςΟʔ໰୊ͱ͸ͳʹ͔ʁ w ॺ໊Λ͢Δࡍ͸ର৅ͷσʔλͷϋογϡ஋Λੜ੒͠ɺൿີ伴Λ࢖ͬͯॺ໊͠ TDSJQU@TJHʹηοτ͢Δ w TDSJQU@TJHʹॺ໊Λ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ w 59*%͸TDSJQU@TJHΛؚΊͨτϥϯβΫγϣϯͷϋογϡ஋
 8. τϥϯβΫγϣϯͷϚϦΞϏϦςΟʔ໰୊ͱ͸ͳʹ͔ʁ w TDSJQU@TJH͚͕ͩτϥϯβΫγϣϯͷதͰ།Ұվ͟ΜՄೳ w ॺ໊ͷݕূʹӨڹ͕Ͱͳ͍Α͏ʹTDSJQU@TJHΛվ͟Μ͢ΔͱҟͳΔ59*%ͷτϥ ϯβΫγϣϯ͕Ͱ͖Δɻ #JUDPJO5SBOTBDUJPO O7FSTJPO UYJO@DPVOU UYPVU@DPVOU

  UYPVUT TDSJQU@QVCLFZ WBMVF MPDL@UJNF UYJOT PVUQVU@QPJOU TDSJQU@TJH TFRVFODF
 9. w 4FHXJU͸τϥϯβΫγϣϯͷ*OQVUT͔Βॺ໊৘ใΛXJUOFTTʹҠಈͯ͠෼཭͢ Δ͜ͱͰ.BMMFBCJMJUZ໰୊Λࠜຊతʹղܾ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ w ॺ໊͕ͳ͍ঢ়ଶͰ΋59*%Λܾఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ TDSJQU@TJHҎ֎ͷ෦෼ͷϋο γϡ஋͕59*%ʹͳΔͨΊ τϥϯβΫγϣϯͷϚϦΞϏϦςΟʔ໰୊ͱ͸ͳʹ͔ʁ

 10. T r a n s a c t i o

  n M a l l e a b i l i t y W h a t i s S e g w i t a n d H o w i t w o r k s ? S e g w i t N e w A d d r e s s F o r m a t #JUDPJOτϥϯβΫγϣϯͷϚϦΞϏϦςΟʔͱ͸ͳΜͳͷ͔ʁ 4FHXJU͕Ͳ͏ߦͬͨ࢓૊ΈͰɺͲͷΑ͏ͳߏ଄ʹͳ͍ͬͯΔͷ͔ʁ 4FHXJUͰར༻͞ΕΔ৽͍͠ΞυϨεͷϑΥʔϚοτ
 11. 4FHXJUͷτϥϯβΫγϣϯߏ଄

 12. 4FHXJU5SBOTBDUJPO 4FHXJUͷτϥϯβΫγϣϯͷߏ଄ w ैདྷͷ#JUDPJOͷτϥϯβΫγϣϯͷߏ੒ʹɺ৽ͨʹNBSLFS qBH XJUOFTT͕௥ Ճ͞ΕΔ w 4FHXJUͰ͸TDSJQU@TJHͷ৘ใ͕UYJOT಺Ͱ͸ͳ͘XJUOFTTͱ͍͏ྖҬʹอ࣋͞Ε Δɹ

  ˞ผͷ৔ॴͰอ؅͞ΕΔ͚ͩͰ͋ͬͯෆཁʹͳΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ O7FSTJPO UYJO@DPVOU UYPVU@DPVOU UYPVUT MPDL@UJNF XJUOFTTFT UYJOT NBSLFS qBH
 13. 4FHXJUͷτϥϯβΫγϣϯͷߏ଄ w 4FHXJUͷ৔߹ɺॺ໊ͷσʔλ͸UYJOTʹؚ·Εͳ͍ͷͰݟॺ໊ͷঢ়ଶͰ59*%Λ ܾఆͰ͖Δ O7FSTJPO UYJO@DPVOU UYPVU@DPVOU UYPVUT MPDL@UJNF XJUOFTTFT

  UYJOT NBSLFS qBH
 14. 4FHXJUͷτϥϯβΫγϣϯͷߏ଄ w 859*%͕௥Ճ͞Εɺ859*%͸XJUOFTT qBH NBSLFSΛؚΜͩσʔλͷμϒϧ 4)"Ͱܭࢉ͞ΕΔ O7FSTJPO UYJO@DPVOU UYPVU@DPVOU UYPVUT

  MPDL@UJNF XJUOFTTFT UYJOT NBSLFS qBH
 15. 8JUOFTT1SPHSBN

 16. 8JUOFTT1SPHSBN 4FHXJU͕ΞΫςΟϕʔτ͞Ε͔ͨΒͱ͍ͬͯɺ͢΂ͯͷτϥϯβΫγϣϯ͕
 4FHXJUͷτϥϯβΫγϣϯߏ଄ʹͳΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻͰ͸Ͳ͏͍͏࣌ʹͰ͖Δͷ͔ʁ

 17. w 4FHXJU͕ར༻Ͱ͖Δ͔Ͳ͏͔͸4DSJQU1VC,FZ MPDLJOH@TDSJQU ͷεΫϦϓτΛ ݟͯ൑அ͢Δ w WFSTJPOCZUF όΠτ ͱXJUOFTTQSPHSBN όΠτ

  Λϓογϡ͢ΔεΫϦ ϓτ͕4DSJQU1VC,FZʹؚ·Ε͍ͯΔ৔߹ɺ͜ͷ6590Λར༻͢ΔτϥϯβΫγϣ ϯͷॺ໊͸XJUOFTTͷྖҬʹஔ͔ΕΔ 8JUOFTT1SPHSBN
 18. w 7FSTJPOCZUF͕ͰXJUOFTTQSPHSBNͷσʔλ͕όΠτͷ৔߹ 8JUOFTT1SPHSBNdεΫϦϓτ όΠτͷ৔߹XJUOFTTQSPHSBN͸QBZUPXJUOFTTQVCMJDLFZIBTI 181,) 8JUOFTTʹͭͷόΠτҎԼͷσʔλ͕ηοτ͞Εɺͭ໨͕ॺ໊ͭ໨͕ެ ։伴Ͱ͢ɻ͜ͷެ։伴ͷ)"4)ͷ஋͕XJUOFTTQSPHSBNͷσʔλͱҰக͢Δ ඞཁ͕͋Δ

 19. w 7FSTJPOCZUF͕ͰXJUOFTTQSPHSBNͷσʔλ͕όΠτͷ৔߹ 8JUOFTT1SPHSBNdεΫϦϓτ όΠτͷ৔߹XJUOFTTQSPHSBN͸QBZUPXJUOFTTTDSJQUIBTI 184) 8JUOFTTʹ͸γϦΞϥΠζ͞ΕͨεΫϦϓτϋογϡͷSFEFFNTDSJQU XJUOFTT TDSJQU ͱͦΕʹඞཁͳ৘ใ͕ηοτ͞Ε·͢ɻNVMUJTJHͷ৔߹͸ͦͷSFEFFN TDSJQUͱඞཁͳॺ໊ͳͲ͕ηοτ͞ΕΔ

  8JUOFTTTDSJQUͷ4)"ͷϋογϡ஋͕XJUOFTTQSPHSBNͷσʔλͱҰக͢Δ ඞཁ͕͋Δ
 20. 8JUOFTT1SPHSBN ݱࡏ͸WFSTJPOCZUF͸͔̌͠ηοτ͞Ε·ͤΜ͕ɺ͜ΕΛมߋ͢Δ͜ͱͰ৽͍͠ XJUOFTTQSPHSBNΛ௥ՃͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻ·ͨ181,)184)Ͱ ར༻Ͱ͖Δެ։伴͸ѹॖ͞Εͨެ։伴ݶఆʹͳΔɻ

 21. ϒϩοΫαΠζͷܭࢉํ๏

 22. w ϒϩοΫαΠζ͸.#ʹ੍ݶ͞Ε͍ͯ·͕͢ɺ4FHXJUʹಋೖʹΑͬͯϒϩοΫ αΠζͷܭࢉํ๏͕มΘΓΔ w CMPDLXFJHIUͱݺ͹ΕΔ֓೦͕௥Ճ͞ΕΔ ϒϩοΫαΠζͷܭࢉํ๏

 23. w CMPDLXFJHIUϕʔεαΠζY τʔλϧαΠζ w ϕʔεαΠζXJUOFTTσʔλΛؚ·ͳ͍શτϥϯβΫγϣϯͷόΠτ਺ CMPDLXFJHIUͱ͸ʁ w τʔλϧαΠζ4FHXJU༻ͷγϦΞϥΠθʔγϣϯܗࣜͰγϦΞϥΠζͨ͠ XJUOFTTΛؚΉτϥϯβΫγϣϯͷόΠτ਺

 24. ϒϩοΫαΠζͷܭࢉํ๏ 4FHXJU͕ΞΫςΟϕʔτ͞Εͨ͜ͱʹΑͬͯϒϩοΫαΠζ͕.#ҎԼ ͱ͍͏ϧʔϧ͸ɺCMPDLXFJHIUʽ  .# ͱͳͬͨɻ ໿ഒ͘Β͍ଟ͘τϥϯβΫγϣϯΛϒϩοΫʹೖΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

 25. T r a n s a c t i o

  n M a l l e a b i l i t y W h a t i s S e g w i t a n d H o w i t w o r k s ? S e g w i t N e w A d d r e s s F o r m a t #JUDPJOτϥϯβΫγϣϯͷϚϦΞϏϦςΟʔͱ͸ͳΜͳͷ͔ʁ 4FHXJU͕Ͳ͏ߦͬͨ࢓૊ΈͰɺͲͷΑ͏ͳߏ଄ʹͳ͍ͬͯΔͷ͔ʁ 4FHXJUͰར༻͞ΕΔ৽͍͠ΞυϨεͷϑΥʔϚοτ
 26. #FDIϑΥʔϚοτ

 27. #FDIϑΥʔϚοτ w #*1ͰఏҊ͞Ε͍ͯΔ w #FDIͰ͸จࣈ C J PΛল͘ Ͱେจࣈখจࣈͷ۠ผ͕ͳ͍ɻ

 28. #FDIϑΥʔϚοτͷߏ੒ཁૉ w ώϡʔϚϯϦʔμϒϧਓ͕ؒೝࣝͰ͖ΔϓϨϑΟοΫεɻ#JUDPJOͳͷ͔ -JUFDPJOͳͷ͔͕ݟͯΘ͔Δɻ w ηύϨʔλʔώϡʔϚϯϦʔμϒϧͱσʔλͷؒʹೖΔσʔλɻৗʹ͕ೖΔ w σʔλσʔλͱจࣈͷνΣοΫαϜͷηοτ

 29. #FDIϑΥʔϚοτͷߏ੒ཁૉ w ώϡʔϚϯϦʔμϒϧ ϝΠϯωοτͷ৔߹͸CDɺςετωοτͷ৔߹͸UCͱͳΔɻ ϝΠϯωοτͷ181,)ΞυϨε CDRXERFKYUEHZS[BSWBSZDYXLWGU ΞυϨεͷ಄ΛݟΔ͚ͩͰ4FHXJUͷΞυϨε͕Ͳ͏͔͕Θ͔Δ

 30. #FDIϑΥʔϚοτͷߏ੒ཁૉ w ηύϨʔλʔ ηύϨʔλʔʹ͸ৗʹ͕ηοτ͞Ε·͢ɻώϡʔϚϯϦʔμϒϧͷύʔτʹෳ ਺ͷ͕ೖΔ৔߹͸Ұ൪࠷ޙͷ͕ηύϨʔλʔʹͳΔɻ#FDIͷจࣈ܈ʹ͸ ͸ؚ·Ε͍ͯͳ͍ɻ ώϡʔϚϯϦʔμϒϧͱσʔλͷؒʹೖΔσʔλ

 31. #FDIϑΥʔϚοτͷߏ੒ཁૉ w σʔλ 8JUOFTTWFSTJPOͱXJUOFTTQSPHSBN 4DSJQU1VC,FZ ΛCFDIͰఆΊΒΕ͍ͯΔ ࣈͷจࣈͷσʔλͰΤϯίʔυ͢Δɻ νΣοΫαϜΛੜ੒͢Δ࣌ʹར༻͢Δ#$)ූ߸Խʹ͍ͭͯ͸શ͘ཧղͰ͖͍ͯ ͳ͍ͷͰׂѪʜ σʔλͱจࣈͷνΣοΫαϜͷηοτ

 32. ·ͱΊ

 33. w 4FHXJUʹΑͬͯϚϦΞϏϦςΟʔ໰୊͕ࠜຊతʹղܾ͞Εͨ w ॺ໊ͷ৘ใ͕XJUOFTTྖҬʹೖΔͷͰτϥϯβΫγϣϯͷαΠζΛݮΒ͢͜ͱ ͕Ͱ͖ɺഒ΄ͲϒϩοΫʹೖΕΕΔΑ͏ʹͳͬͨ ·ͱΊ w 4FHXJUͷΞυϨεʹ͸#FDIͱ͍͏৽͍͠ϑΥʔϚοτ͕࢖ΘΕΔΑ͏ʹ ͳͬͨ