Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ZIZAI会社紹介資料

 ZIZAI会社紹介資料

面談や面接で使用している会社紹介用の資料です。
2020/6時点

A4c0a53608fd72b7b44e391f9e5f8df3?s=128

ZIZAI採用担当

June 03, 2020
Tweet

Transcript

 1. 2020.06 Corporate Profile

 2. INDEX 0VS$PNQBOZʢ૊৫ɾձࣾʹ͍ͭͯʣ 0VS#VTJOFTT ʢࣄۀʹ͍ͭͯʣ 0VS8PSL&OWJSPONFOU ʢಇ͘؀ڥʹ͍ͭͯʣ ձࣾ֓ཁ ϛογϣϯɾόϦϡʔ ϝϯόʔ

  ੒௕֓ཁ ܦྺ ֓ཁ *3*".ࣄۀ *1ࣄۀ Ξϛϡʔζϝϯτࣄۀ
 3. Our Company ૊৫ɾձࣾʹ͍ͭͯ

 4. ձࣾ֓ཁ ໊ࣾ ઃཱ೔ ࢿຊۚ ୅ද ࣄۀ಺༰ ैۀһ਺ ॴࡏ஍ גࣜձࣾ;*;"*

  ೥݄೔ ສ ୅දऔక໾$&0௩ຊେ஍ ୅දऔక໾$00౉ลྏଠ Ξϛϡʔζϝϯτࣄۀ *1ࣄۀ *3*".ࣄۀ ໊ʢۀ຿ҕୗɾΞϧόΠτؚΉʣ ౦ژຊࣾɿ ౦ژ౎ौ୩۠ೆฏ୆ொ%BJXBεΫΤΞϏϧ' ໊ݹ԰ࢧࣾɿ Ѫ஌ݝ໊ݹ԰ࢢத۠ӫ໊ݹ԰৘ใηϯλʔϏϧ'
 5. MISSION ϛογϣϯ ͳΜ͔εήʔͷɺ࣍ʑͱɻ δμΠΛɺδβΠʹɺͭ͘Γͩ͢ɻ ςΫϊϩδʔͷਐԽ΍ɺਓʑͷՁ஋؍ͷมԽʹΑͬͯɺ ͍ΖΜͳ৔໘ͰΠϊϕʔγϣϯ͕ى͖͸͡Ί͍ͯΔɻ ͜Μͳ࣌୅͔ͩΒͦ͜ɺ๻Β͸ࣄۀΛݶఆ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ Α͘͹ΓʹɺΘ͕··ʹɺยͬ୺͔ΒνϟϨϯδ͍͖͍ͯͨ͠ɻ ࣍ʑͱ৽ͨͳϓϩμΫτΛ্ཱͪ͛ɺ

  ײಈ΍ɺڻ͖΍ɺ৽ମݧͳͲɺ ࣾձΛಥ͖ಈ͔͢ʮεήʔʯΛಧ͚ଓ͚͍ͯ͘ɻ
 6. VALUE όϦϡʔ ओਓެͰɺ͍͜͏ɻ ͍·͙͢ɺಈ͚ɻ ࡢ೔Λɺ௒͔͑ͨʁ ·ͣɺϦεϖΫτɻ ࠔ೉Λɺ༡΂ɻ ͋ͳ͕͍ͨΔ͔Βɺձ͕ࣾ͋ΔɻͻͱΓ࢒Βͣશһ͕ɺ;*;"*ͷओਓެͩɻ ͦͷϓϥΠυΛڳʹɺѹ౗తͳ౰ࣄऀҙࣝͰओମతʹಈ͘ूஂΛ໨ࢦͦ͏ɻ

  ڐՄͳͲ͍Βͳ͍ɻϢʔβʔ΍ࣾձͷͨΊʹͳΔ͜ͱΛɺࣗ෼ͷ಄Ͱ൑அ࣮͠ߦ͠Α͏ɻ ʮͦͷ͏ͪʯͰ͸ͳ͘ɺʮ͍·͙͢΍Ζ͏ʯΛɺ͍ͭ΋৺ʹɻ5P%PϦετʹ࢒ͯ͠ ҆৺͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺࢥཱ͍ͬͨΒͦͷॠؒʹߦಈʹى͜͢ɻ ͋Ε͜Ε೰ΜͰ᪳᪯͢Δ͙Β͍ͳΒɺ·ͣΞλοΫͯ͠ࢼߦࡨޡ͠Α͏ɻ ࠓͰ͖Δ͜ͱʹ҆ॅͯ͠ͳ͍͔ʁࡢ೔ͱಉ͜͡ͱΛ܁Γฦ͍ͯ͠ͳ͍͔ʁ ͲΜͳʹখ͍͜͞ͱͰ΋0,ɻຖ೔ͻͱͭɺ৽͍͠௅ઓΛͯ͠ΈΑ͏ɻ ࡢ೔ΑΓҰา੒௕ͨ͠ɻͦ͏ڳΛ͸ͬͯݴ͑Δ͔ɺࣗ໰ࣗ౴͠Α͏ɻ େ͖ͳ͜ͱΛ੒͠਱͛Δʹ͸ɺଟ༷ͳೳྗ΍Ձ஋ײΛ͔͚߹ΘͤΔ͜ͱ͕ඞཁͩɻ ࣗ෼Λԡ͚ͭͣ͠ɺ·ͣ͸Ұճɺ૬खΛड͚ೖΕଚॏ͠Α͏ɻ ͦͷ্ͰɺԕྀͤͣʹຊԻΛͿ͚ͭΔɻͦΜͳɺlૉ௚Ͱ͍͍ϠπzͷूஂͰ͋Ζ͏ɻ ৽͍͠ྖҬʹνϟϨϯδ͢Δ๻Β͸ɺຖ೔͕ࠔ೉ͷ࿈ଓͩɻͦ͜ͰϙδςΟϒʹ લΛ޲͚Δ͔Ͳ͏͔͕ɺউෛͷ෼͔ΕಓʹͳΔɻ೉୊΍ٯڥͦ͜ɺ ੒௕ͷνϟϯεͩɻস͓͏ɺָ͠΋͏ɺϫΫϫΫ͠ͳ͕Βಥഁ͠Α͏ɻ
 7. LEADERS Ϧʔμʔਞ ୅දऔక໾$&0 ௩ຊେ஍ %BJDIJ5TVLBNPUP ୅දऔక໾$00 ౉ลྏଠ 3ZPUB8BUBOBCF 

  ೥ฌ ݿ Ͱੜ ·Ε ɺΧ φμ Ͱ ༮ গظ Λ Ұॠ ա ͝ ͠ ɺԣ ඿ Ͱ ҭ ͭ ɻ ໊ ݹ ԰ େ ֶ ޻ ֶ ෦ Λ ཹͷ ຤ແ ࣄଔ ۀɻ ि Ͱ αο Χ ʔϘʔϧ ΛऽΓ ͳ ͕Β ɺ ࡏ ֶ ࣌ʹ $ 0 0 ౉ ลͱ ڞʹ ىۀ ͜͠ Ε· Ͱ ࣄ ۀ Λ ཱ ͪ ্ ͛ɻ ϓ ϩά ϥϛ ϯ ά΋Ͱ͖ͳ ͍ ͠ɺ σ βΠ ϯ ΋Ͱ ͖ ͳ ͍ɻ Ϳ ͬͪ Ό͚ Կ ΋Ͱ ͖ͳ͍ ͚ ΕͲ ਓ Λ ר ͖ࠐ Ή ͷ͸ ಘ ҙ ɻ ೥ੜ · Εɻ Ѫ஌ ݝग़ ਎ɻ ໊ ݹ ԰େ ֶ ޻ֶ ෦ ೥ ࣍Α Γ ୅ ද ͷ ௩ ຊ ͱ ࢓ ࣄ Λ ͢ Δ ؒ ฑ ʹ ͳ Γ ɺ ࡏ ֶத ʹڞ ಉ ૑ۀ ͢Δ ͜ͱ ʹͳ Δ ɻ߈ Ί λ Π ϓͷ ௩ ຊͷ ૬ํ ͱͯ͠ क Γ Λ ୲ ౰ ɻ ؅ ঠྖ Ҭ͸ Ξ ϛϡ ʔζϝ ϯ τࣄۀ ɺ * 1 ࣄ ۀɺ ؅ ཧ΍ ਓ ࣄ ͳ Ͳͷ ί ʔ ϙ Ϩ ʔ τ ෦ ໳ ɻ ඖ ͷ ϨΦύʔ υήοίʔ Ϡ ϞϦ ͱ ٔ ΕΔ ͷ ͕ ། Ұͷ ༊ ͠ ɻ
 8. MEMBERS Ϛωδϝϯτਞ IRIAM ೥ੜ·Ε ਆಸ઒ݝग़਎ ŋϙʔΧʔ ŋຑ੃ ŋөը ŋອը

  INTEREST &9ϙέϥϘ +JSB⒎Fଞ
 9. AVERAGE AGE ೥ྸผ

 10. GROWTH ੒௕֓ཁ

 11. HISTORY ྺ࢙

 12. HISTORY ྺ࢙

 13. HISTORY ྺ࢙

 14. HISTORY ྺ࢙

 15. HISTORY ྺ࢙

 16. Our Business ࣄۀʹ͍ͭͯ

 17. OVEVIEW ͭͷࣄۀΛ࣠ʹల։ Live Streaming Platform Service *3*".ࣄۀ IP Business

  *1ࣄۀ Amusement Business Ξϛϡʔζϝϯτࣄۀ Coming Soon ৽نࣄۀ
 18. LIVE STREAMING PLATFORM SERVICE *3*".ࣄۀ

 19. ࣗ෼͚ͩͷΩϟϥ Λ༻ҙͯ͠ *3*".ʹ Ξοϓϩʔυʂ ࣗ෼ͷಈ͖Ͱ Ωϟϥ͕ಈ͍ͯɺ Ωϟϥʹͳͬͯ ͓͠Ό΂Γʂ 45&1 

  45&1 45&1 IRIAMͱ͸
 20. VISION Ϗδϣϯ ௨ৗͷϥΠϒ഑৴ϓϥοτϑΥʔϜ΍:PV5VCF *3*".ͷ৔߹ ໨ཱͭ࠽ೳ͕͋Δਓ ໨ཱͭ࠽ೳ͕͋Δਓ ൿΊͨ࠽ೳ͕͋Δਓ ൿΊͨ࠽ೳ͕͋Δਓ ӅΕͨ࠽ೳ͕͋Δਓ

  ΠϯλωοτΛ ௨ͯ͠ ΩϟϥΫλʔΛ ௨ͯ͠ ൿΊͨ࠽ೳ͕ղ์͞Εɺड͚ೖΕΒΕΔ ࠽ೳΛ࣋ͬͨਓ͕ΑΓ஫໨͞ΕΔ
 21. αʔϏε਺஋ͷਪҠ 1݄ 2݄ 3݄ 4݄ 5݄ 6݄ 7݄ 8݄

  9݄ 10݄ 11݄ 12݄ %-6 ೔ผ഑৴ऀ਺ʣ ച্ ˞౰ࣾௐ΂ ഑৴ऀ਺ ച্ ˞౰ࣾௐ΂ ΞΫςΟϒͳ഑৴ऀ͞Μɺച্ͱ΋ʹॱௐʹ૿Ճதʂ 2019೥
 22. ϥΠϒ഑৴ͷࢢ৔ن໛ ࠃ಺ϥΠϒ഑৴ࢢ৔ͷ੒௕ਪҠ༧ଌ தࠃͰ͸͢Ͱʹ໿ஹԁʹୡ͍ͯ͠Δࢢ৔ن໛ɻࠃ಺Ͱ΋ԯԁʹୡ͠ɺ਺೥ޙʹԯΛ௒͑ΔݟࠐΈɻ :PV5VCFSࢢ৔ɾϚονϯάΞϓϦࢢ৔Λ௥͍ӽ͢੎͍͕͋ΔͱݴΘΕ͍ͯ·͢ɻ ࢢ৔ن໛ ʢ64..ʣ ࠃ಺ϥΠϒ഑৴ࢢ৔ͷ੒௕ਪҠ༧ଌ 32 40

  58 85 182 354 562 798 1,091 ࢢ৔ن໛ ʢ64..ʣ ࠃ಺ϥΠϒ഑৴ࢢ৔ͷ੒௕ਪҠ༧ଌ 32 40 58 85 182 354 562 798 1,091 ˞NFEJB্৔໨࿦ݟॻΑΓҾ༻ 2014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F
 23. ೔ຊൃɺੈքͰѪ͞ΕΔϓϩμΫτ΁ *3*".͸೔ຊͷڧΈͰ͋ΔΞχϝٕज़Λ࢖ͬͨϓϩμΫτͰ͢ɻ ੈքͰ௨༻͢ΔಠࣗͷڧΈΛ׆͔ͯ͠ɺάϩʔόϧల։ʹ௅ઓ͠·͢ɻ

 24. IP Business *1ࣄۀ

 25. όʔνϟϧ:PV5VCFS ϛϥΠΞΧϦ A k a r i M i

  r a i ί ϛ ϡχ έ ʔ γ ϣ ϯ ೳ ྗ ͕ ߴ ͘ ɺ झ ຯ ͸ Τ ΰ α ʔ νɻ ̍ ສ ମ Ҏ ্ ͍ Δ ͱ ݴ Θ Ε Δ 7 U V C F S ͷ ͏ ͪ ν ϟϯ ω ϧ ొ ࿥ ऀ ਺ Ͱ ͸ τ οϓ ʹ ೖ Δ Ω ϟ ϥ Ϋ λ ʔ ɻ
 26. όʔνϟϧ:PV5VCFS ೣٶͻͳͨ H i n a t a N

  e k o m i y a   ೥ ݄  ೔ ʹ :P V 5V C F ν ϟϯ ω ϧ ։ ઃ ɻ   ೥  ݄  ೔ ͔ Β ʮ Ӆ ਆ ͜ ͔ ͛ ʯ ͱ ڞ ʹ ׆ ಈ ͯ͠ ͍ Δ ɻ Ӆਆ͔͛͜ K o k a g e I n u g a m i
 27. Amusement Business Ξϛϡʔζϝϯτࣄۀ

 28. ࢢ৔ن໛ ϗʔϧ਺ Ϣʔβʔ਺ ໿20ஹԁ ໿ ళฮ 9,000 900 ໿

  ສਓ Ξϛϡʔζϝϯτۀքͷ*5෼໺ΛZIZAI͕ݗҾ Ξϛϡʔζϝϯτۀքͷࢢ৔ن໛ ֓ཁ
 29. MEDIA MANAGEMENT ࠷େखϝσΟΞͷӡӦ

 30. YouTube Channel Growth νϟϯωϧొ࿥ऀ਺ਪҠ

 31. PROFIT ऩӹ

 32. Our Work Environment ಇ͘؀ڥʹ͍ͭͯ

 33. MAIN INFORMATION جຊ৘ใ

 34. ෱རްੜɾ੍౓

 35. None
 36. None
 37. None
 38. None
 39. None
 40. None
 41. None
 42. None
 43. None