Slide 1

Slide 1 text

MDN Web Docs͔ΒֶͿ ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΉϝϦοτ 2021/9/3 WebφΠτٶ࡚ vol.14 େ௩ਅݴ

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ࠷ۙɺϥϯχϯά͸͡Ί·ͨ͠🏃

Slide 3

Slide 3 text

ձࣾ঺հ ߹ಉձࣾϊϚυϦ ૑ۀظ໨ ϝϯόʔ໊ 8FCडୗ։ൃ ʢ-BSBWFM 7VFʣ ࣗࣾϓϩμΫτ։ൃ ʢ(P 3FBDUʣ

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

Έͳ͞Μʂ MDN Web DocsΛ ಡΜͰ·͔͢ʔʂʁ 🙋

Slide 6

Slide 6 text

https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/HTML/Element/div

Slide 7

Slide 7 text

౰વɺಡΜͰ·͢ΑͶʁ 😤

Slide 8

Slide 8 text

ಡΜͩ͜ͱ͕ͳ͍ ͨ·ʹ͔͠ಡ·ͳ͍ ↓ MDN Web DocsΛಡΉ ϝϦοτΛ͓఻͑Ͱ͖Ε͹ͱ

Slide 9

Slide 9 text

MDN Web Docsͱ͸ • 2017೥ެ։ • GoogleɺαϜεϯɺMicrosoftɺW3CɺMozillaͦΕͧΕͷ ϒϥ΢βͳͲʹରԠٕͨ͠ज़ղઆͷυΩϡϝϯτΛҰຊԽ • Ҏલ͸֤ϒϥ΢β͝ͱʹυΩϡϝϯτ͕ଘࡏ͠ɺ։ൃऀ͸ ۤ࿑͍ͯͨ͠ʢ͸ͣʣ • HTML/CSS/JavaScriptͷެࣜυΩϡϝϯτͱͯ͠޿͘ར༻ ͞Ε͍ͯΔ

Slide 10

Slide 10 text

ͳͥ ެࣜυΩϡϝϯτ͕ඞཁ͔ʁ

Slide 11

Slide 11 text

৘ใͷ࣭ͱ઱౓ΛߴΊΔ

Slide 12

Slide 12 text

Qiita΍ϒϩάͳͲͷ ೋ࣍৘ใ͸ ޡ͍ͬͯͨΓݹ͔ͬͨΓ͢Δ

Slide 13

Slide 13 text

࠷ۙɺࣾ಺Ͱى͖ͨ͜ͱΛ ྫʹઆ໌͠·͢

Slide 14

Slide 14 text

JavaScriptͰ ΫϦοϓϘʔυίϐʔΛ࣮૷ 1. GoogleͰ 
 "JavaScript ΫϦοϓϘʔυ ίϐʔ" ͱݕࡧ 2. ݕࡧ্Ґͷϒϩάهࣄʹ࣮૷ํ๏Λൃݟ

Slide 15

Slide 15 text

͸͍ɺ׬੒ʂʁ

Slide 16

Slide 16 text

Ͱ͸ͳ͘ ެࣜυΩϡϝϯτΛ ಡΉͱ

Slide 17

Slide 17 text

https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/API/Document/execCommand

Slide 18

Slide 18 text

https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/API/Document/execCommand

Slide 19

Slide 19 text

࠷ऴతʹ͸

Slide 20

Slide 20 text

No content

Slide 21

Slide 21 text

https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/API/Clipboard

Slide 22

Slide 22 text

·ͱΊ • MDN Web DocsΛಡ΋͏ • ৘ใͷ࣭ͱ઱౓ΛߴΊΑ͏ • ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΉͷ΋εΩϧ͕ඞཁ 
 ͨ͘͞ΜಡΜͰ׳ΕΑ͏ • ৽͍ٕ͠ज़ͷशಘ͕ૣ·Γɺ࣮຿ʹ͓͍ͯ΋৽͠ ͍ػೳ։ൃʹνϟϨϯδ͠΍͘͢ͳΔ

Slide 23

Slide 23 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ