Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MDN Web Docsから学ぶ 公式ドキュメントを読むメリット

大塚真言
September 03, 2021

MDN Web Docsから学ぶ 公式ドキュメントを読むメリット

大塚真言

September 03, 2021
Tweet

More Decks by 大塚真言

Other Decks in Programming

Transcript

 1. MDN Web Docs͔ΒֶͿ


  ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΉϝϦοτ
  2021/9/3 WebφΠτٶ࡚ vol.14


  େ௩ਅݴ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ࠷ۙɺϥϯχϯά͸͡Ί·ͨ͠🏃

  View Slide

 3. ձࣾ঺հ
  ߹ಉձࣾϊϚυϦ
  ૑ۀظ໨
  ϝϯόʔ໊
  8FCडୗ։ൃ
  ʢ-BSBWFM 7VFʣ
  ࣗࣾϓϩμΫτ։ൃ
  ʢ(P 3FBDUʣ

  View Slide

 4. View Slide

 5. Έͳ͞Μʂ


  MDN Web DocsΛ


  ಡΜͰ·͔͢ʔʂʁ


  🙋

  View Slide

 6. https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/HTML/Element/div

  View Slide

 7. ౰વɺಡΜͰ·͢ΑͶʁ


  😤

  View Slide

 8. ಡΜͩ͜ͱ͕ͳ͍


  ͨ·ʹ͔͠ಡ·ͳ͍

  MDN Web DocsΛಡΉ


  ϝϦοτΛ͓఻͑Ͱ͖Ε͹ͱ

  View Slide

 9. MDN Web Docsͱ͸
  • 2017೥ެ։


  • GoogleɺαϜεϯɺMicrosoftɺW3CɺMozillaͦΕͧΕͷ
  ϒϥ΢βͳͲʹରԠٕͨ͠ज़ղઆͷυΩϡϝϯτΛҰຊԽ


  • Ҏલ͸֤ϒϥ΢β͝ͱʹυΩϡϝϯτ͕ଘࡏ͠ɺ։ൃऀ͸
  ۤ࿑͍ͯͨ͠ʢ͸ͣʣ


  • HTML/CSS/JavaScriptͷެࣜυΩϡϝϯτͱͯ͠޿͘ར༻
  ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 10. ͳͥ


  ެࣜυΩϡϝϯτ͕ඞཁ͔ʁ

  View Slide

 11. ৘ใͷ࣭ͱ઱౓ΛߴΊΔ

  View Slide

 12. Qiita΍ϒϩάͳͲͷ


  ೋ࣍৘ใ͸


  ޡ͍ͬͯͨΓݹ͔ͬͨΓ͢Δ

  View Slide

 13. ࠷ۙɺࣾ಺Ͱى͖ͨ͜ͱΛ


  ྫʹઆ໌͠·͢

  View Slide

 14. JavaScriptͰ


  ΫϦοϓϘʔυίϐʔΛ࣮૷
  1. GoogleͰ

  "JavaScript ΫϦοϓϘʔυ ίϐʔ" ͱݕࡧ


  2. ݕࡧ্Ґͷϒϩάهࣄʹ࣮૷ํ๏Λൃݟ

  View Slide

 15. ͸͍ɺ׬੒ʂʁ

  View Slide

 16. Ͱ͸ͳ͘


  ެࣜυΩϡϝϯτΛ


  ಡΉͱ

  View Slide

 17. https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/API/Document/execCommand

  View Slide

 18. https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/API/Document/execCommand

  View Slide

 19. ࠷ऴతʹ͸

  View Slide

 20. View Slide

 21. https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/API/Clipboard

  View Slide

 22. ·ͱΊ
  • MDN Web DocsΛಡ΋͏


  • ৘ใͷ࣭ͱ઱౓ΛߴΊΑ͏


  • ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΉͷ΋εΩϧ͕ඞཁ

  ͨ͘͞ΜಡΜͰ׳ΕΑ͏


  • ৽͍ٕ͠ज़ͷशಘ͕ૣ·Γɺ࣮຿ʹ͓͍ͯ΋৽͠
  ͍ػೳ։ൃʹνϟϨϯδ͠΍͘͢ͳΔ

  View Slide

 23. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide