Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MDN Web Docsから学ぶ 公式ドキュメントを読むメリット

Ca1357a6e793898d30cec23068c3cb36?s=47 大塚真言
September 03, 2021

MDN Web Docsから学ぶ 公式ドキュメントを読むメリット

Ca1357a6e793898d30cec23068c3cb36?s=128

大塚真言

September 03, 2021
Tweet

More Decks by 大塚真言

Other Decks in Programming

Transcript

 1. MDN Web Docs͔ΒֶͿ ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΉϝϦοτ 2021/9/3 WebφΠτٶ࡚ vol.14 େ௩ਅݴ

 2. ࣗݾ঺հ ࠷ۙɺϥϯχϯά͸͡Ί·ͨ͠🏃

 3. ձࣾ঺հ ߹ಉձࣾϊϚυϦ ૑ۀظ໨ ϝϯόʔ໊ 8FCडୗ։ൃ ʢ-BSBWFM 7VFʣ ࣗࣾϓϩμΫτ։ൃ ʢ(P 3FBDUʣ

 4. None
 5. Έͳ͞Μʂ MDN Web DocsΛ ಡΜͰ·͔͢ʔʂʁ 🙋

 6. https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/HTML/Element/div

 7. ౰વɺಡΜͰ·͢ΑͶʁ 😤

 8. ಡΜͩ͜ͱ͕ͳ͍ ͨ·ʹ͔͠ಡ·ͳ͍ ↓ MDN Web DocsΛಡΉ ϝϦοτΛ͓఻͑Ͱ͖Ε͹ͱ

 9. MDN Web Docsͱ͸ • 2017೥ެ։ • GoogleɺαϜεϯɺMicrosoftɺW3CɺMozillaͦΕͧΕͷ ϒϥ΢βͳͲʹରԠٕͨ͠ज़ղઆͷυΩϡϝϯτΛҰຊԽ • Ҏલ͸֤ϒϥ΢β͝ͱʹυΩϡϝϯτ͕ଘࡏ͠ɺ։ൃऀ͸

  ۤ࿑͍ͯͨ͠ʢ͸ͣʣ • HTML/CSS/JavaScriptͷެࣜυΩϡϝϯτͱͯ͠޿͘ར༻ ͞Ε͍ͯΔ
 10. ͳͥ ެࣜυΩϡϝϯτ͕ඞཁ͔ʁ

 11. ৘ใͷ࣭ͱ઱౓ΛߴΊΔ

 12. Qiita΍ϒϩάͳͲͷ ೋ࣍৘ใ͸ ޡ͍ͬͯͨΓݹ͔ͬͨΓ͢Δ

 13. ࠷ۙɺࣾ಺Ͱى͖ͨ͜ͱΛ ྫʹઆ໌͠·͢

 14. JavaScriptͰ ΫϦοϓϘʔυίϐʔΛ࣮૷ 1. GoogleͰ 
 "JavaScript ΫϦοϓϘʔυ ίϐʔ" ͱݕࡧ 2.

  ݕࡧ্Ґͷϒϩάهࣄʹ࣮૷ํ๏Λൃݟ
 15. ͸͍ɺ׬੒ʂʁ

 16. Ͱ͸ͳ͘ ެࣜυΩϡϝϯτΛ ಡΉͱ

 17. https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/API/Document/execCommand

 18. https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/API/Document/execCommand

 19. ࠷ऴతʹ͸

 20. None
 21. https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/API/Clipboard

 22. ·ͱΊ • MDN Web DocsΛಡ΋͏ • ৘ใͷ࣭ͱ઱౓ΛߴΊΑ͏ • ެࣜυΩϡϝϯτΛಡΉͷ΋εΩϧ͕ඞཁ 


  ͨ͘͞ΜಡΜͰ׳ΕΑ͏ • ৽͍ٕ͠ज़ͷशಘ͕ૣ·Γɺ࣮຿ʹ͓͍ͯ΋৽͠ ͍ػೳ։ൃʹνϟϨϯδ͠΍͘͢ͳΔ
 23. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ