Slide 1

Slide 1 text

ΤϯδχΞΛऔΓר͘؀ڥͱ 2020೥୅Λੜ͖ԆͼΔ࡞ઓ ԭೄɾٓ໺࿷ΤϯδχΞษڧձ #6 in ΪʔΫϋ΢εԭೄ bash0C7 Toshiaki Koshiba ݱ໾VP of Engineering͸
 ͜͏ݟΔʂ ެ։൛

Slide 2

Slide 2 text

Έͳ͞Μͨͷ͘͠࢓ࣄͯ͠·͔͢ʁ

Slide 3

Slide 3 text

15೥ΤϯδχΞ΍ͬͯΔ ϐΫγϒגࣜձࣾͷVP of Engineering ΤϯδχΞ࠾༻ͳͲ૊৫/؀ڥͮ͘Γʹैࣄ ݱࡏͷΤϯδχΞपล؀ڥΛͲ͏ݟͯΔ͔ 2020೥୅ΛͲ͏ۦ͚ൈ͚͍͔ͯ͘ ಠࣗݚڀΛ࿩͢

Slide 4

Slide 4 text

Ұॹʹੜ͖Ԇͼ·͠͠ΐ͏ʂ

Slide 5

Slide 5 text

ΩϟονϑϨʔζ͸ʮਅ໘໨ͳSEɺਅ໘໨ʹSEʯɻ
 ޷͖ͳݴ༿͸”඼࣭ຊҐ"ͱ"࠷લ"ɻ ͜Ε·Ͱجװۀ຿γεςϜ։ൃɺ޿ࠂ഑৴γεςϜ։ൃɺٕज़ΧϯϑΝϨϯε ओ࠵ɺࣾ಺ϨΫϦΤʔγϣϯاըɺ૊৫࡞ΓͳͲ15೥΄Ͳ༷ʑͳ࢓ࣄΛͯ͠ ͖ͨɻ ࠓ͸ϐΫγϒגࣜձࣾͰʮ૑࡞׆ಈ͕΋ͬͱָ͘͠ͳΔ৔ॴΛ૑Δʯձࣾͷ࢓ ૊ΈΛɺٕज़ମ੍ͱࣾ಺γεςϜͷ؍఺͔Β੔උɾ࣮ݱ͢Δ࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δɻ খࣳ හ໌ bash0C7

Slide 6

Slide 6 text

1. ʮਅ໘໨ͳSEɺਅ໘໨ʹSEʯ 2. ࿨Վࢁੜ·Εಸྑҭͪ౦ژࡏॅ 3. 30୅ޙ൒ઓ "ܳྺ"15೥ 4. CTOܦݧऀ 5. Ruby޷͖ 6. GopherίεϓϨ 7. ॳظͷٕज़ॻయαʔΫϧࢀՃ 8. ΤϯδχΞ࠾༻ 9. ࣾձਓΠϯλʔϯاը 10.ٕज़ྗධՁ 11. ੠͕ग़Δํͷίϛϡྗऑऀ 12.࣌୅খઆ޷͖ 13.ྺ࢙ອը޷͖ 14.ࡾ౓ͷ൧ΑΓ৯ࣄ͕޷͖ 15.ϫʔΧϗϦοΫ 16.ΤϞ͞ॏ఺ 17.ಉछͷ෰Λἧ͑Δ 18.ܦݧ͔Βֶ͔͠΂ͳ͍ 19.bash͸koshibaͷshͱba 20.0C7͸IBMϗετCOBOLͷྫ֎ খࣳ හ໌ bash0C7

Slide 7

Slide 7 text

1. ΤϯδχΞΛऔΓר͘؀ڥ
 2. 2020೥୅Λੜ͖ԆͼΔ࡞ઓ

Slide 8

Slide 8 text

[ಠࣗݚڀ] ମݧ͔Βͷओ؍ʹجͮ͘ධՁ

Slide 9

Slide 9 text

1. ΤϯδχΞΛऔΓר͘؀ڥ

Slide 10

Slide 10 text

؀ڥཧղͷͨΊͷ3෼ྨ ۀछ ೥୅ ࣌୅

Slide 11

Slide 11 text

աڈ23೥Ͱ
 ࠷ߴͷϑΟʔόʔײ͋Δ ITΤϯδχΞʹͱͬͯ͸

Slide 12

Slide 12 text

10೥લʮޏ༻ෆ҆Λಇ͘ʯ
 2009೥11݄18೔(ਫ) ೔ຊܦࡁ৽ฉ༦ץ Β͍;ϓϥε ޏ༻ෆ҆Λಇ͘ Լ ΑΓ

Slide 13

Slide 13 text

͜Ε͔Βઌͷ؀ڥมԽ ۀछ ڱ͖໳ ೥୅ ੌ࿹ຬࡌ ࣌୅ ܠؾѱԽ

Slide 14

Slide 14 text

ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ

Slide 15

Slide 15 text

Slide 16

Slide 16 text

2. 2020೥୅Λੜ͖ԆͼΔ࡞ઓ

Slide 17

Slide 17 text

ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ A B C D

Slide 18

Slide 18 text

A. ʮ͓࠲ෑ͕͔͔Δʯ

Slide 19

Slide 19 text

!(ʮ͓࠲ෑ͕͔͔Δʯ)

Slide 20

Slide 20 text

͓࠲ෑ͕͔͔Βͳ͍ʮ߹Θͳ͍ʯ3ͭ ෼໺ शख़౓ ਓฑ Կͷٕज़ʹ
 खΛછΊ͔ͨ ͲΕ͚ͩ
 ΍͔ͬͨ ೚ͤͦ͏ͱ
 ࢥΘΕΔ͔

Slide 21

Slide 21 text

4৅ݶ ෼໺ शख़౓

Slide 22

Slide 22 text

4৅ݶ ෼໺ शख़౓ ૬खͷ
 ظ଴

Slide 23

Slide 23 text

4৅ݶ ෼໺ शख़౓ शख़౓ Θͨ͠ͷ
 εΩϧA Θͨ͠ͷ
 εΩϧB Θͨ͠ͷ
 εΩϧC ૬खͷ
 ظ଴

Slide 24

Slide 24 text

4৅ݶ ෼໺ शख़౓ शख़౓ ૬खͷ
 ظ଴ Θͨ͠ͷ
 εΩϧA Θͨ͠ͷ
 εΩϧB Θͨ͠ͷ
 εΩϧC ૬ख͔Βͷ
 ਓฑظ଴
 ิਖ਼ ૬ख͔Βͷ
 ਓฑظ଴
 ิਖ਼ ૬ख͔Βͷ
 ਓฑظ଴
 ิਖ਼

Slide 25

Slide 25 text

4৅ݶ ෼໺ शख़౓ शख़౓ Θͨ͠ͷ
 εΩϧA Θͨ͠ͷ
 εΩϧB Θͨ͠ͷ
 εΩϧC ૬खͷ
 ظ଴ σόϑ

Slide 26

Slide 26 text

Ͳ͏͢Ε͹͍͍Μͩ...

Slide 27

Slide 27 text

ࣗ෼ͷߦಈΛίϯτϩʔϧ ࣄ࣮ දݱ ײ৘ ର৅Λ
 Α͘஌Δ ࣗ෼(ͨͪ)Λ
 ओޠʹ͠Α͏ ࣗ෼ͷบΛ
 Α͘஌Δ

Slide 28

Slide 28 text

ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ A B C D

Slide 29

Slide 29 text

B. ʮ͓Έ΍͛࡞Γʯ

Slide 30

Slide 30 text

ཧ૝ͷঢ়ଶʹભҠ͢Δ

Slide 31

Slide 31 text

ࢼߦճ਺ͷઓ͍ ݱঢ় ཧ૝

Slide 32

Slide 32 text

δϨϯϚ ࣗ෼ͷ ݱঢ় ࣗ෼ͷ ཧ૝ ଞऀͷ ཧ૝ ଞऀͷ ݱঢ়

Slide 33

Slide 33 text

ڞ௨ͷཧ૝Λࢤ޲ ࣗ෼ͷ ݱঢ় ࣗ෼ͷ ཧ૝ ଞऀͷ ཧ૝ ଞऀͷ ݱঢ় ڞ௨ͷ ཧ૝

Slide 34

Slide 34 text

νʔϜ࡞ۀ΍ܭը

Slide 35

Slide 35 text

OODA
 TDD΋ϚοϐϯάՄೳͰ͸

Slide 36

Slide 36 text

Observe ؍࡯ Orient ৘੎΁ͷదԠ Decide ҙࢥܾఆ Act ߦಈ

Slide 37

Slide 37 text

ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ A B C D

Slide 38

Slide 38 text

C. ʮΩϟϥཱͪʯ

Slide 39

Slide 39 text

ࣗݾ෼ੳɺ͡Όͳͦ͞͏

Slide 40

Slide 40 text

҆౔౧ࢁ࣌୅ͷ஡ͷ౬ ֮ޛ ૑ҙ खฑ ϙϦγʔ ޻෉ ݁Ռ

Slide 41

Slide 41 text

ྫ https://bash0c7.hatenablog.com/entry/2019/01/03/034721

Slide 42

Slide 42 text

ࣗ෼ͷఆٛͱ͸ࣗ෼Ҏ֎Λఆٛ ࣗ෼ ࣗνʔϜ ੈք

Slide 43

Slide 43 text

ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ A B C D

Slide 44

Slide 44 text

D. ʮਪͯ͠ࢀΔʯ

Slide 45

Slide 45 text

ࣗ෼͔Βग़ձ͍ʹߦ͘

Slide 46

Slide 46 text

ࣗ෼͔ΒఏҊ͍࣋ͬͯ͘

Slide 47

Slide 47 text

ఏҊʹඞཁͳ2ͭͷʮϚʯ εΩϚ δϨϯϚ ඞཁͦ͏ͳͷʹ ͜΅ΕམͪͯΔ΋ͷ ͋ͪΒΛཱͯΕ͹
 ͪ͜Βཱ͕ͨͣͳ͜ͱ

Slide 48

Slide 48 text

ίϯηϓτͱͯ͠ʮ໊લ෇͚ʯ ཱڭେֶ ܦӦֶ෦ தݪ३ݚڀࣨ. ϒϩάهࣄ
 ίϯηϓτͱ͸ʮ͔͍͍ͬ͜ӳ୯ޠΛฒ΂ͯͭ͘ΔεϩʔΨϯʯͰ͸ͳ͍ʂ http://www.nakahara-lab.net/blog/archive/9850

Slide 49

Slide 49 text

ྫ ϐΫγϒגࣜձࣾ ίʔϙϨʔτΤϯδχΞϦϯά෦ࢿྉ

Slide 50

Slide 50 text

ྫ pixiv inside ʮ඼࣭“࣮࣭”ແྉΩϟϯϖʔϯʯΛ։࢝͠·ͨ͠ https://inside.pixiv.blog/shimashima/6247

Slide 51

Slide 51 text

·ͱΊ

Slide 52

Slide 52 text

ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ

Slide 53

Slide 53 text

Slide 54

Slide 54 text

ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ A B C D

Slide 55

Slide 55 text

A. ʮ͓࠲ෑ͕͔͔Δʯ཰Λ্͛Δ ෼໺ शख़౓ शख़౓ ૬खͷ
 ظ଴ Θͨ͠ͷ
 εΩϧC ਓฑิਖ਼
 ࠐΈ
 εΩϧ

Slide 56

Slide 56 text

ϦεΫϔοδ͓ͯ͜͠͏ B. ͓Έ΍͛
 ࡞Γ C. Ωϟϥ
 ཱͪ D. ਪͯ͠
 ࢀΔ ࠓͰ͖Δ
 ੒ՌΛ࡞Δ ࣗ෼Λ
 ઃܭ͢Δ ࣗ෼͔Β
 ఏҊ͢Δ