Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[公開版]現役VP of Engineeringはこう見る!エンジニアを取り巻く環境と2020年代を生き延びる作戦/survive2020

bash0C7
February 02, 2019

[公開版]現役VP of Engineeringはこう見る!エンジニアを取り巻く環境と2020年代を生き延びる作戦/survive2020

沖縄・宜野湾エンジニア勉強会 #6 in ギークハウス沖縄 発表資料

bash0C7

February 02, 2019
Tweet

More Decks by bash0C7

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΤϯδχΞΛऔΓר͘؀ڥͱ 2020೥୅Λੜ͖ԆͼΔ࡞ઓ  ԭೄɾٓ໺࿷ΤϯδχΞษڧձ #6 in ΪʔΫϋ΢εԭೄ bash0C7

  Toshiaki Koshiba ݱ໾VP of Engineering͸
 ͜͏ݟΔʂ ެ։൛
 2.  Έͳ͞Μͨͷ͘͠࢓ࣄͯ͠·͔͢ʁ

 3.  15೥ΤϯδχΞ΍ͬͯΔ ϐΫγϒגࣜձࣾͷVP of Engineering ΤϯδχΞ࠾༻ͳͲ૊৫/؀ڥͮ͘Γʹैࣄ ݱࡏͷΤϯδχΞपล؀ڥΛͲ͏ݟͯΔ͔ 2020೥୅ΛͲ͏ۦ͚ൈ͚͍͔ͯ͘ ಠࣗݚڀΛ࿩͢

 4.  Ұॹʹੜ͖Ԇͼ·͠͠ΐ͏ʂ

 5. ΩϟονϑϨʔζ͸ʮਅ໘໨ͳSEɺਅ໘໨ʹSEʯɻ
 ޷͖ͳݴ༿͸”඼࣭ຊҐ"ͱ"࠷લ"ɻ ͜Ε·Ͱجװۀ຿γεςϜ։ൃɺ޿ࠂ഑৴γεςϜ։ൃɺٕज़ΧϯϑΝϨϯε ओ࠵ɺࣾ಺ϨΫϦΤʔγϣϯاըɺ૊৫࡞ΓͳͲ15೥΄Ͳ༷ʑͳ࢓ࣄΛͯ͠ ͖ͨɻ ࠓ͸ϐΫγϒגࣜձࣾͰʮ૑࡞׆ಈ͕΋ͬͱָ͘͠ͳΔ৔ॴΛ૑Δʯձࣾͷ࢓ ૊ΈΛɺٕज़ମ੍ͱࣾ಺γεςϜͷ؍఺͔Β੔උɾ࣮ݱ͢Δ࢓ࣄΛ͍ͯ͠Δɻ  খࣳ

  හ໌ bash0C7
 6. 1. ʮਅ໘໨ͳSEɺਅ໘໨ʹSEʯ 2. ࿨Վࢁੜ·Εಸྑҭͪ౦ژࡏॅ 3. 30୅ޙ൒ઓ "ܳྺ"15೥ 4. CTOܦݧऀ 5.

  Ruby޷͖ 6. GopherίεϓϨ 7. ॳظͷٕज़ॻయαʔΫϧࢀՃ 8. ΤϯδχΞ࠾༻ 9. ࣾձਓΠϯλʔϯاը 10.ٕज़ྗධՁ 11. ੠͕ग़Δํͷίϛϡྗऑऀ 12.࣌୅খઆ޷͖ 13.ྺ࢙ອը޷͖ 14.ࡾ౓ͷ൧ΑΓ৯ࣄ͕޷͖ 15.ϫʔΧϗϦοΫ 16.ΤϞ͞ॏ఺ 17.ಉछͷ෰Λἧ͑Δ 18.ܦݧ͔Βֶ͔͠΂ͳ͍ 19.bash͸koshibaͷshͱba 20.0C7͸IBMϗετCOBOLͷྫ֎  খࣳ හ໌ bash0C7
 7.  1. ΤϯδχΞΛऔΓר͘؀ڥ
 2. 2020೥୅Λੜ͖ԆͼΔ࡞ઓ

 8.  [ಠࣗݚڀ] ମݧ͔Βͷओ؍ʹجͮ͘ධՁ

 9.  1. ΤϯδχΞΛऔΓר͘؀ڥ

 10.  ؀ڥཧղͷͨΊͷ3෼ྨ ۀछ ೥୅ ࣌୅

 11.  աڈ23೥Ͱ
 ࠷ߴͷϑΟʔόʔײ͋Δ ITΤϯδχΞʹͱͬͯ͸

 12.  10೥લʮޏ༻ෆ҆Λಇ͘ʯ
 2009೥11݄18೔(ਫ) ೔ຊܦࡁ৽ฉ༦ץ Β͍;ϓϥε ޏ༻ෆ҆Λಇ͘ Լ ΑΓ

 13.  ͜Ε͔Βઌͷ؀ڥมԽ ۀछ ڱ͖໳ ೥୅ ੌ࿹ຬࡌ ࣌୅ ܠؾѱԽ

 14.  ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ

 15. 

 16.  2. 2020೥୅Λੜ͖ԆͼΔ࡞ઓ

 17.  ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ A B C

  D
 18.  A. ʮ͓࠲ෑ͕͔͔Δʯ

 19.  !(ʮ͓࠲ෑ͕͔͔Δʯ)

 20.  ͓࠲ෑ͕͔͔Βͳ͍ʮ߹Θͳ͍ʯ3ͭ ෼໺ शख़౓ ਓฑ Կͷٕज़ʹ
 खΛછΊ͔ͨ ͲΕ͚ͩ
 ΍͔ͬͨ

  ೚ͤͦ͏ͱ
 ࢥΘΕΔ͔
 21.  4৅ݶ ෼໺ शख़౓

 22.  4৅ݶ ෼໺ शख़౓ ૬खͷ
 ظ଴

 23.  4৅ݶ ෼໺ शख़౓ शख़౓ Θͨ͠ͷ
 εΩϧA Θͨ͠ͷ
 εΩϧB

  Θͨ͠ͷ
 εΩϧC ૬खͷ
 ظ଴
 24.  4৅ݶ ෼໺ शख़౓ शख़౓ ૬खͷ
 ظ଴ Θͨ͠ͷ
 εΩϧA

  Θͨ͠ͷ
 εΩϧB Θͨ͠ͷ
 εΩϧC ૬ख͔Βͷ
 ਓฑظ଴
 ิਖ਼ ૬ख͔Βͷ
 ਓฑظ଴
 ิਖ਼ ૬ख͔Βͷ
 ਓฑظ଴
 ิਖ਼
 25.  4৅ݶ ෼໺ शख़౓ शख़౓ Θͨ͠ͷ
 εΩϧA Θͨ͠ͷ
 εΩϧB

  Θͨ͠ͷ
 εΩϧC ૬खͷ
 ظ଴ σόϑ
 26.  Ͳ͏͢Ε͹͍͍Μͩ...

 27.  ࣗ෼ͷߦಈΛίϯτϩʔϧ ࣄ࣮ දݱ ײ৘ ର৅Λ
 Α͘஌Δ ࣗ෼(ͨͪ)Λ
 ओޠʹ͠Α͏

  ࣗ෼ͷบΛ
 Α͘஌Δ
 28.  ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ A B C

  D
 29.  B. ʮ͓Έ΍͛࡞Γʯ

 30.  ཧ૝ͷঢ়ଶʹભҠ͢Δ

 31.  ࢼߦճ਺ͷઓ͍ ݱঢ় ཧ૝

 32.  δϨϯϚ ࣗ෼ͷ ݱঢ় ࣗ෼ͷ ཧ૝ ଞऀͷ ཧ૝ ଞऀͷ

  ݱঢ়
 33.  ڞ௨ͷཧ૝Λࢤ޲ ࣗ෼ͷ ݱঢ় ࣗ෼ͷ ཧ૝ ଞऀͷ ཧ૝ ଞऀͷ

  ݱঢ় ڞ௨ͷ ཧ૝
 34.  νʔϜ࡞ۀ΍ܭը

 35.  OODA
 TDD΋ϚοϐϯάՄೳͰ͸

 36.  Observe ؍࡯ Orient ৘੎΁ͷదԠ Decide ҙࢥܾఆ Act ߦಈ

 37.  ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ A B C

  D
 38.  C. ʮΩϟϥཱͪʯ

 39.  ࣗݾ෼ੳɺ͡Όͳͦ͞͏

 40.  ҆౔౧ࢁ࣌୅ͷ஡ͷ౬ ֮ޛ ૑ҙ खฑ ϙϦγʔ ޻෉ ݁Ռ

 41. ྫ  https://bash0c7.hatenablog.com/entry/2019/01/03/034721

 42.  ࣗ෼ͷఆٛͱ͸ࣗ෼Ҏ֎Λఆٛ ࣗ෼ ࣗνʔϜ ੈք

 43.  ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ A B C

  D
 44.  D. ʮਪͯ͠ࢀΔʯ

 45.  ࣗ෼͔Βग़ձ͍ʹߦ͘

 46.  ࣗ෼͔ΒఏҊ͍࣋ͬͯ͘

 47.  ఏҊʹඞཁͳ2ͭͷʮϚʯ εΩϚ δϨϯϚ ඞཁͦ͏ͳͷʹ ͜΅ΕམͪͯΔ΋ͷ ͋ͪΒΛཱͯΕ͹
 ͪ͜Βཱ͕ͨͣͳ͜ͱ

 48. ίϯηϓτͱͯ͠ʮ໊લ෇͚ʯ  ཱڭେֶ ܦӦֶ෦ தݪ३ݚڀࣨ. ϒϩάهࣄ
 ίϯηϓτͱ͸ʮ͔͍͍ͬ͜ӳ୯ޠΛฒ΂ͯͭ͘ΔεϩʔΨϯʯͰ͸ͳ͍ʂ http://www.nakahara-lab.net/blog/archive/9850

 49. ྫ  ϐΫγϒגࣜձࣾ ίʔϙϨʔτΤϯδχΞϦϯά෦ࢿྉ

 50. ྫ  pixiv inside ʮ඼࣭“࣮࣭”ແྉΩϟϯϖʔϯʯΛ։࢝͠·ͨ͠ https://inside.pixiv.blog/shimashima/6247

 51.  ·ͱΊ

 52.  ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ

 53. 

 54.  ωΨςΟϒϧʔϓ ࢓ࣄ͕ແ͍ ݁Ռ͕
 ๡͍͠ ຒ຅͢Δ A B C

  D
 55.  A. ʮ͓࠲ෑ͕͔͔Δʯ཰Λ্͛Δ ෼໺ शख़౓ शख़౓ ૬खͷ
 ظ଴ Θͨ͠ͷ


  εΩϧC ਓฑิਖ਼
 ࠐΈ
 εΩϧ
 56.  ϦεΫϔοδ͓ͯ͜͠͏ B. ͓Έ΍͛
 ࡞Γ C. Ωϟϥ
 ཱͪ D.

  ਪͯ͠
 ࢀΔ ࠓͰ͖Δ
 ੒ՌΛ࡞Δ ࣗ෼Λ
 ઃܭ͢Δ ࣗ෼͔Β
 ఏҊ͢Δ