Slide 1

Slide 1 text

ϨΠΞ΢τ࣮૷ํ๏ͷ ൺֱϙΠϯτ גࣜձࣾϊϋφɹ࿨ઘɹྒ 3PQQPOHJTXJGU

Slide 2

Slide 2 text

3ZP*[VNJ גࣜձࣾϊϋφ J04%FWFMPQFS 5XJUUFS!J[N (JU)VC!SJ[VNJ

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

ϨΠΞ΢τ࣮૷ํ๏ͷ ൺֱϙΠϯτ

Slide 7

Slide 7 text

ϨΠΞ΢τͷ࣮૷ํ๏ w 4UPSZCPBSE w 9JC w $PEF

Slide 8

Slide 8 text

஫ҙ w ݸਓతͳҙݟΛؚΈ·͢ w ҧ͏ҙݟ͓࣋ͪͷํډ·ͨ͠Β࠙਌ձͰҙݟަ׵͠·͠ΐ͏ʂ

Slide 9

Slide 9 text

ॳظԽॲཧ

Slide 10

Slide 10 text

ॳظԽॲཧd4UPSZCPBSEd w 4UPSZCPBSE͕7JFX$POUSPMMFSΛॳظԽ w 7JFX$POUSPMMFS΁ͷύϥϝʔλʔͷ౉͠ํ͸ w JOTUBOUJBUF7JFX$POUSPMMFS w QSFBQBSF GPSTFHVF

Slide 11

Slide 11 text

ॳظԽॲཧd9JC$PEFd w JOJUͰ7JFX$POUSPMMFS΁ύϥϝʔλʔΛ౉ͤΔ w δΣωϦΫε΋؆୯ʹ࢖͑Δ

Slide 12

Slide 12 text

ॳظԽॲཧ w 4UPSZCPBSE w ը໘ؒͷύϥϝʔλʔड͚౉͠ΛҰՕॴʹ·ͱΊΒΕΔ w 7JFX$POUSPMMFSͷΩϟετ͕ඞཁʹͳΔ w ࣝผࢠΛUZQP͢ΔͱϥϯλΠϜΤϥʔ͕ى͖Δ w 9JC$PEF w JOJUͰύϥϝʔλʔΛ౉ͤΔͷͰґଘੑ஫ೖ͕͠΍͍͢ w δΣωϦΫε΋؆୯ʹ࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ

Slide 13

Slide 13 text

7JFXͷ࠶ར༻ੑ

Slide 14

Slide 14 text

7JFXͷ࠶ར༻ੑ

Slide 15

Slide 15 text

7JFXͷ࠶ར༻ੑ w 4UPSZCPBSE w ࠶ར༻͠ʹ͍͘ w 9JC$PEF w ࠶ར༻͠΍͍͢

Slide 16

Slide 16 text

"VUP-BZPVU

Slide 17

Slide 17 text

"VUP-BZPVUd4UPSZCPBSE9JCd

Slide 18

Slide 18 text

ղ૾౓΍ॎɾԣͰ੍໿Λมߋ

Slide 19

Slide 19 text

࣮ߦલʹϨΠΞ΢τ֬ೝ΍੍໿ͷໃ६͕Θ͔Δ

Slide 20

Slide 20 text

"VUP-BZPVUd$PEFd w /4-BZPVU$POTUSBJOU w /4-BZPVU"ODIPS w 4OBQ,JU

Slide 21

Slide 21 text

"VUP-BZPVU w 4UPSZCPBSE9JC w ࣮ߦͤͣʹϓϨϏϡʔͰ੍͖ͯ໿ͷΤϥʔ΋Θ͔Δ w ॎɺԣ΍ϨΠΞ΢τຖͷ੍໿ͷઃఆ͕༰қʹͰ͖Δ w ϝϯςφϯε͕ͭΒ͘ͳΔࣄ͕͋Δ w $PEF w ϝϯςφϯε͸*#ΑΓָ͔΋͠Εͳ͍ w ࣮ߦ͠ͳ͍ͱϨΠΞ΢τ͕෼͔Βͳ͍

Slide 22

Slide 22 text

ը໘ߏ੒ͷΘ͔Γ΍͢͞

Slide 23

Slide 23 text

ը໘ߏ੒d4UPSZCPBSEd w ϑϩʔ͕෼͔Γ΍͍͢

Slide 24

Slide 24 text

ը໘ߏ੒d9JC$PEFd w ίʔυͰભҠ͢Δ৔߹ϑϩʔ͕෼͔ΓͮΒ͍

Slide 25

Slide 25 text

ը໘ߏ੒ͷΘ͔Γ΍͢͞ w 4UPSZCPBSE w ը໘ߏ੒ͷશମ૾͕෼͔Γ΍͍͢ w *#ॏ͘ͳΓ͕ͪ w 4UPSZCPBSEίϯϑϦΫτ͕ͪ͠ w 9JC$PEF w ը໘ߏ੒ͷશମ૾͕෼͔Γʹ͍͘

Slide 26

Slide 26 text

νʔϜ։ൃ

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

νʔϜ։ൃd4UPSZCPBSE9JCd w ίϯϑϦΫτ͢ΔͷͰ෼ۀͮ͠Β͍ w ίʔυϨϏϡʔ͕΍Γʹ͍͘ w ͱ͍͏͔΄΅ෆՄೳ

Slide 29

Slide 29 text

ଞʹ΋ൺֱϙΠϯτ͸͍ͬͺ͍ w νʔϜͷن໛΍Ϩϕϧ w *#0VUMFU*#"DUJPO w ϓϩύςΟͷઃఆҐஔ w ଟݴޠରԠ w อकੑ w *#ॏ͍ w 4UBUJD$FMMT w "OENPSFʜ

Slide 30

Slide 30 text

ϓϩμΫτ΍νʔϜͰ ํ਑΍ࢦඪΛܾΊΔͱྑ͍

Slide 31

Slide 31 text

ϊϋφͰ͸ w 4UPSZCPBSEɺ9JCɺίʔυશ෦͋Δ w ೥ଓ͍͍ͯΔϓϩμΫτ w ։ൃऀ΋ೖΕସΘ͍ͬͯΔ w ࠷ۙ͸9JCʹد͍ͤͯΔ w ॳظԽॲཧ w "VUP-BZPVU w *#ॏ͘ͳΔͷͭΒ͍

Slide 32

Slide 32 text

No content