Slide 1

Slide 1 text

զ͕ Heroku ϩάॲཧͷಠ؟ཽ Heroku Meetup #22 "Heroku Masamune" !LJNJIPN

Slide 2

Slide 2 text

ຊؒ ߖ੒ @kimihom CTO at selfree LLC CallConnect (ϒϥ΢βి࿩γεςϜ) ϒϩά “ϘΫίί” ӡӦ https://www.bokukoko.info/ wellcast (ϥΠϒ഑৴γεςϜ)

Slide 3

Slide 3 text

)FSPLVͷϩάॲཧͬͯศརʂ

Slide 4

Slide 4 text

)FSPLVϩάܥΞυΦϯ UBJM௨஌ ΧελϜ ϝτϦΫε

Slide 5

Slide 5 text

1BQFSUSBJMجຊతͳͱ͜Ζ ϦΞϧλΠϜͰϩάΛදࣔ ϩάΛϑΟϧλϦϯάݕࡧ ಛఆͷϩά͕དྷͨΒ4MBDL௨஌ ॏཁͳΞΫγϣϯձһొ࿥ɺΞοϓάϨʔυɺୀձ γεςϜͷఆظॲཧͷ௨஌ ϑΥʔϜૹ৴ͷ௨஌ *U`TTJNQMF

Slide 6

Slide 6 text

͞Βʹ޻෉͠Α͏ ಛఆͷϩά͕དྷͨΒɺ ௨஌Λૹͬͯ͘ΕΔɻ 4FSWFSMFTTͱ૬ੑ˕

Slide 7

Slide 7 text

$BMM$POOFDUͰͷར༻έʔε ϑΥϩʔ͕ඞཁͳಈ࡞Λͨ͠Βɺ5SFMMP΁λεΫొ࿥ ձһొ࿥͕དྷͨΒɺͦͷձһ৘ใϩά͔Β$3.ʹొ࿥ ϔουηοτΛߪೖͨ͠Β$3.ͷऔҾ΁อଘ ຖ൩ܖ໿͝ͱʹϔϧεείΞΛࢉग़͠ɺ$3.΁อଘ

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

ϩάʹϑϨʔζΛೖΕͯ+40/ग़ྗ log_info = { tag: "PTLog", id: user.id, name: user.name, email: user.email } logger.info(log_info.to_json) AIFSPLVSVODPOTPMFAͰϩάग़ྗͯ͠΋ɺ 1BQFSUSBJM͸ݕ஌ͯ͘͠Εͳ͍ͷͰ஫ҙ

Slide 10

Slide 10 text

1BQFSUSBJMͰ8FCIPPLొ࿥ l15-PHzʹϚον͢Δϩά͕ग़ͨΒɺ 8FCIPPLͷ63-ʹࢦఆͨ͠ "1*(BUFXBZ΁1045͢Δ

Slide 11

Slide 11 text

"84-BNCEBͰ͓޷͖ͳΑ͏ʹɻ FWFOUTʹෳ਺͘Δ৔߹͕͋ΔͷͰGPS&BDI Ұ෦8FCIPPLσʔλͷจࣈྻૢ࡞͕ඞཁ

Slide 12

Slide 12 text

ಘΒΕͨޮՌ w$3.ొ࿥΍௨஌ͷͨΊʹΘ͟Θ͟8PSLFS%ZOPΛىಈ͢ Δඞཁ͕ͳ͘ͳͬͨ wϩάʹు͖ग़͚ͩ͢ͳͷͰɺαʔόʔͷෛՙΛҰ੾͔͚ͳ͍ wେྔʹϩάΛు͖ग़ͯ͠΋ɺ"84-BNCEBଆͰॱ࣮࣍ߦ͠ ͯ͘ΕΔ w࠷ߴʹ$PPMͳಠ؟ཽΛ࣮ݱ

Slide 13

Slide 13 text

)FSPLV+16(͔Βͷએ఻

Slide 14

Slide 14 text

)FSPLV+16(4MBDLάϧʔϓ ࢀՃ͓଴ͪͯ͠·͢ʂ

Slide 15

Slide 15 text

ืूதʂ )FSPLVίϛϡχςΟӡӦʹܞΘΔ͜ͱʹڵຯͷ͋Δํ ࣍ճ)FSPLV.FFUVQͰ ձ৔ΛఏڙͰ͖ͦ͏ͳํ ొஃͰ͖ͦ͏ͳωλΛ͍࣋ͬͯΔํ

Slide 16

Slide 16 text

5IBOLT