Slide 1

Slide 1 text

8PSE$BNQ5PLZP +VOLP/VLBHB

Slide 2

Slide 2 text

ࣾձ׆ಈ ΩϟϦΞ ࠓ೔ͷ࿩ 8 ) "58 & 4 1 & " ,50 %":

Slide 3

Slide 3 text

ͲͷΑ͏ʹੜ͖Δ͔ ࠓ೔ͷ࿩ 8 ) "58 & 4 1 & " ,50 %":

Slide 4

Slide 4 text

ֹլʢ෱Ҫʣ ॱࢠ Junko Nukaga ϑϦʔϥϯεͷWebσβΠφʔ NPO๏ਓஉ໦ౡਤॻؗཧࣄ௕ ෱ౡݝੜ·Εɺݱࡏ͸உ໦ౡ΁Ҡॅ
 @nukaga

Slide 5

Slide 5 text

https://profiles.wordpress.org/nukaga 8PSE1SFTTPSH1SPGJMFT

Slide 6

Slide 6 text

1 ) 050 " / % ɹ 8 3 * 5 & 3 ࣸਅͱݴ༿

Slide 7

Slide 7 text

https://wptavern.com/how-wordpress-is-powering-a-new- community-on-the-remote-island-of-ogijima 815BWFSO

Slide 8

Slide 8 text

8PSE1SFTTͷ΍͍͞͠ڭՊॻ

Slide 9

Slide 9 text

4%(T ࣋ଓՄೳͳ։ൃ໨ඪ

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

ࣗ෼͕͍ͨͪΔ৔ॴΛ΋͏গ͠ډ৺஍ྑ͍ͨ͘͠ ࣾձ׆ಈ 4 0 $ * " - $ 0 / 5 3 * # 6 5 * 0 / " $ 5 * 7 * 5 :

Slide 12

Slide 12 text

1" 3 " - - & - $ " 3 & & 3 ύϥϨϧΩϟϦΞ ຊۀΛ࣋ͪͳ͕Βୈ̎ͷΩϟϦΞΛங͘͜ͱ ʺ ෭ۀ

Slide 13

Slide 13 text

$ " 4 & ࣄྫ

Slide 14

Slide 14 text

* $ " / - * 7 & "5 * 4 - " / % ౦೔ຊେ਒ࡂ

Slide 15

Slide 15 text

7P M V O U F F S J O G P S N B U J P O ϘϥϯςΟΞ৘ใαΠτ $.4͸࢖Θͣʹ)5.-ʴ$44Λ αʔόʔʹΞοϓ͢ΔܗͰ࡞੒

Slide 16

Slide 16 text

େมͩͬͨ͜ͱ ࡞Δͷʹٕज़͕ඞཁ ߋ৽͢Δͷʹٕज़͕ඞཁ ࠁʑͱมΘ͍ͬͯ͘ঢ়گΛ௥͍͔͚ͳ͕Β ҰਓͰߋ৽͠ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍

Slide 17

Slide 17 text

Պֶऀ͞ΜͨͪͱҰॹͷϓϩδΣΫτ ೶஍ͷ์ࣹઢྔΛଌͬͯެ։͢Δ Պֶత৘ใΛൃ৴͢Δ

Slide 18

Slide 18 text

8PSE1SFTTͰαΠτΛ࡞Δ

Slide 19

Slide 19 text

ྑ͔ͬͨ͜ͱ Պֶऀ͞Μ͕ͨͪࣗ෼Ͱ৘ใΛߋ৽Ͱ͖Δ ෳ਺ਓͰӡ༻Ͱ͖Δ҆৺ ৘ใͷ஝ੵ͕͠΍͍͢ https://setouchi-artfest.jp

Slide 20

Slide 20 text

4%(TͰ͍͏ͱ ✖

Slide 21

Slide 21 text

׆ಈ͸

Slide 22

Slide 22 text

ΩϟϦΞతʹ͸ ࠓ·Ͱͷਓੜͱ͸ શؔ͘܎ͷͳ͍ ྠʹඈͼࠐΉ

Slide 23

Slide 23 text

$ " 4 & ࣄྫ

Slide 24

Slide 24 text

0 ( * + * . " உ໦ౡ

Slide 25

Slide 25 text

* $ " / - * 7 & "5 * 4 - " / % உ໦஍۠ίϛϡχςΟڠٞձ IUUQPHJKJNBJOGP

Slide 26

Slide 26 text

੉ށ಺ࠃࡍܳज़ࡇ https://setouchi-artfest.jp

Slide 27

Slide 27 text

ւͷ෮ݖ

Slide 28

Slide 28 text

3 & 0 1 & / 5 ) & 4 $ ) 0 0 - உ໦খதֶߍͷ࠶։

Slide 29

Slide 29 text

* $ " / - * 7 & "5 * 4 - " / % ͳͥౡʹॅΊΔͱࢥ͔ͬͨ

Slide 30

Slide 30 text

8 3 * 5 & "5 * 5 - & * / 5 ) * 4 4 & $ 5 * 0 / 0VS7JTJPO "Success seems to be connected with action.” — Conrad Hilton 0 ( * + * . " - * # 3 " 3: உ໦ౡਤॻؗ

Slide 31

Slide 31 text

ࣗ෼͕ෆ҆ʹࢥͬͨ͜ͱͷղফ ࣗ෼͕޷͖ͳ͜ͱͷγΣΞ 8 ) : % * % * . " , & " - * # 3 " 3: ͳͥਤॻؗʁ

Slide 32

Slide 32 text

https://ogijima-library.or.jp/ உ໦ౡਤॻؗ

Slide 33

Slide 33 text

0 - % ) 0 6 4 & ഇ԰

Slide 34

Slide 34 text

৘ใൃ৴ 8FCαΠτ 4/4 (PPHMFϚΠϏδωε ࢴഔମ ϚεϝσΟΞ

Slide 35

Slide 35 text

8 ) : % * % * . " , & " - * # 3 " 3: ৘ใൃ৴ 8FCαΠτ 4/4 (PPHMFϚΠϏδωε ࢴഔମ ϚεϝσΟΞ

Slide 36

Slide 36 text

(PPHMFϚΠϏδωεΠϯαΠτ

Slide 37

Slide 37 text

ࡢ೥݄ͷ(PPHMFϚΠϏδωεΠϯαΠτ

Slide 38

Slide 38 text

*OTUBHSBN https://www.instagram.com/ogijimalibrary/

Slide 39

Slide 39 text

https://readyfor.jp/projects/ ogijimallibrary-book Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯά

Slide 40

Slide 40 text

https://readyfor.jp/projects/ ogijimalibrary-roof Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯά

Slide 41

Slide 41 text

- ": & 3 αΠτΛ࣋ͭॏཁ͞

Slide 42

Slide 42 text

- ": & 3 αΠτΛ࣋ͭॏཁ͞ 8FCαΠτ 4/4 (PPHMFϚΠϏδωε ࢴഔମ ϚεϝσΟΞ

Slide 43

Slide 43 text

- ": & 3 αΠτΛ࣋ͭॏཁ͞ 8FCαΠτ 4/4 (PPHMFϚΠϏδωε ࢴഔମ ϚεϝσΟΞ

Slide 44

Slide 44 text

1 3 ࣾձ׆ಈʹ͓͚Δ޿ใ IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W37II*#:

Slide 45

Slide 45 text

Ҡॅʹͭͳ͕Δ

Slide 46

Slide 46 text

ੜ׆ ࢓ࣄ झຯ झຯ ༑ਓ ஍Ҭ ' 3 0 . 50 உ໦ౡ΁ͷҠॅऀ

Slide 47

Slide 47 text

อҭԂͷ࠶։ͳͲ

Slide 48

Slide 48 text

ʠ 0 ( * + * . " ' 6 5 6 3 & & % 6 $ " 5 * 0 / ʡ 1 3 0 + & $ 5 உ໦ౡɺະདྷͷڭҭϓϩδΣΫτ IUUQTPHJKJNBNJSBJDPN

Slide 49

Slide 49 text

உ໦ౡɺະདྷͷڭҭϓϩδΣΫτ ൃ଍͔Β൒೥Ͱ औࡐΛड͚Δ ʠ 0 ( * + * . " ' 6 5 6 3 & & % 6 $ " 5 * 0 / ʡ 1 3 0 + & $ 5

Slide 50

Slide 50 text

/10๏ਓஉ໦ౡੜ׆ݚڀॴ IUUQPHJKJNBLBHBXBKQ

Slide 51

Slide 51 text

உ໦ౡํࣜ ϓϩδΣΫτ্ཱ͕͕ͪͬͨΒ ͱʹ͔͕͘Μ͕Μ8PSE1SFTTͰαΠτΛ࡞Δ

Slide 52

Slide 52 text

4%(TͰ͍͏ͱ ✖

Slide 53

Slide 53 text

. & ( * + * . " ঁ໦ౡ

Slide 54

Slide 54 text

ঁ໦஍۠ίϛϡχςΟڠٞձ IUUQNFHJKJNBDPN

Slide 55

Slide 55 text

8PSE1SFTTΛ࢖͏ϝϦοτ ࣗ෼Ͱ࡞ΕΔ طଘͷςʔϚΛ࢖͏ɿ͙࣌ؒΒ͍Ͱ࡞ΕΔ ͔Ώ͍ͱ͜Ζʹख͕ಧ͘ϓϥάΠϯͨͪ

Slide 56

Slide 56 text

8PSE1SFTTΛ࢖͏ϝϦοτ ίϛϡχςΟ͕ॆ࣮͍ͯ͠Δ

Slide 57

Slide 57 text

https://www.meetup.com/Kagawa-WordPress-Meetup/events/266040010/

Slide 58

Slide 58 text

https://2018.ogijima.wordcamp.org/

Slide 59

Slide 59 text

ͲͷαΠτ΋(1-ͷςʔϚΛ࢖͍ͬͯ·͢ 5 ) & . & 4 ςʔϚ

Slide 60

Slide 60 text

https://ja.wordpress.org/themes/nishiki/ /JTIJLJ

Slide 61

Slide 61 text

https://snow-monkey.2inc.org/ 4OPX.POLFZ

Slide 62

Slide 62 text

https://ja.wordpress.org/themes/zerif-lite/ ;FSJG-JUF

Slide 63

Slide 63 text

ϥΠηϯε͕(1-͔ 501ϖʔδʹग़͍ͨ͠ίϯςϯπ͕؆୯ʹग़ͤͦ͏ͳςʔϚ͔ σϞσʔλʢΠϯϙʔτϑΝΠϧʣͷఏڙ͕͋Δ͔ ೔ຊޠͷද͕ࣔ៉ྷͦ͏͔ ࣗ෼͕αΠτͷ؅ཧΛ͠ͳ͍৔߹ɺ೔ຊਓ࡞ऀͷ΋ͷΛનΊΔ ςʔϚબͼͷج४

Slide 64

Slide 64 text

https://ja.wordpress.org/themes/commercial/ ༗ྉαϙʔτ(1-ςʔϚ

Slide 65

Slide 65 text

ϓϥάΠϯஉ໦ౡਤॻؗαΠτ %VQMJDBUF1BHF *OTUBHSBN'FFE 0(1δΣωϨʔλʔ 4JNQMF4IBSF 4JNQMF.BQ 1FSQBHFIFBE $POUBDU'PSN $POUBDU'PSN4FSJBM/VNCFST 'MBNJOHP 4JUF(VBSE811MVHJO 6QESBGU1MVT8PSE1SFTT#BDLVQ1MVHJO

Slide 66

Slide 66 text

%VQMJDBUF1BHF https://ja.wordpress.org/plugins/duplicate-page/ 4JUF(VBSE811MVHJO https://ja.wordpress.org/plugins/siteguard/

Slide 67

Slide 67 text

ϓϥάΠϯͦͷଞ 1PMZMBOH 1VCMJD1PTU1SFWJFX "EWBODFE"VUPNBUJD6QEBUFT

Slide 68

Slide 68 text

1PMZMBOH 1VCMJD1PTU1SFWJFX https://ja.wordpress.org/plugins/public-post-preview/ https://ja.wordpress.org/plugins/public-post-preview/

Slide 69

Slide 69 text

"EWBODFE"VUPNBUJD6QEBUFT https://ja.wordpress.org/plugins/automatic-updater/

Slide 70

Slide 70 text

ߋ৽΋ҰਓͰ͸ͳ͘

Slide 71

Slide 71 text

$ " 4 & ࣄྫ

Slide 72

Slide 72 text

- & " 3 / * / ( ڭ͑Δ ब࿑Ҡߦࢧԉͻ͖͜΋Γࢧԉ

Slide 73

Slide 73 text

Slide 74

Slide 74 text

* $ " / - * 7 & "5 * 4 - " / % ֶͼํ ΍Γ͍ͨ͜ͱ Ͱ͖Δ͜ͱ Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨ͜ͱ ֶͿ

Slide 75

Slide 75 text

* $ " / - * 7 & "5 * 4 - " / % ಈػ 8PSE1SFTTΛߏங͢ΔΑ͏ͳ৬ۀʹब͖͍ͨΑΓ΋ɺ طʹࣗ෼ͷͰ͖Δ͜ͱʹ8PSE1SFTTΛ׆͔ͯ͠৘ใൃ৴Λ͍ͨ͠

Slide 76

Slide 76 text

4%(TͰ͍͏ͱ ✖

Slide 77

Slide 77 text

ΩϟϦΞɾಇ͖ํ ͓ۚʹͳΒͳ͍͜ͱ͕޿ใ׆ಈʹͳΔ

Slide 78

Slide 78 text

https://www.kihara-lib.co.jp/

Slide 79

Slide 79 text

http://nagikara.jp/

Slide 80

Slide 80 text

·ͱΊ 8PSE1SFTTͱࣾձ׆ಈͷαΠτ͸ͱͯ΋૬ੑ͕ྑ͍ ࣗ਎ͰαΠτΛ࣋ͪίϯτϩʔϧ͢Δͷ͸େࣄ ৘ใൃ৴େࣄ ҰਓͰӡ༻͠ͳͯ͘΋େৎ෉ͳܗΛ࡞͍ͬͯ͘

Slide 81

Slide 81 text

' 6 5 6 3 & ͜Ε͔Β มΘΓଓ͚Δະདྷʹ͋Θͤͯʠָ͘͠ʡಇ͖ଓ͚Δ ιϑτεΩϧɿ͓ۚͰ͸ͳ͍ࡒ࢈Λ࡞Γଓ͚Δ

Slide 82

Slide 82 text

' 6 5 6 3 & ͜Ε͔Β ͲͷΑ͏ʹੜ͖Δ͔ ෼͚ͳ͍ੜ͖ํ

Slide 83

Slide 83 text

81ɹ;PPN61 https://wpzoomup.com/

Slide 84

Slide 84 text

8PSE$BNQ"TJB

Slide 85

Slide 85 text

/ & 9 5 ͜Ε͔Β ࠓճ͓࿩͖͠Ε·ͤΜͰ͕ͨ͠ɺ ΤωϧΪʔ໰୊΍ফඅͱੜ࢈ͷ͜ͱʹ΋ڵຯ͕͋Γɺ ࠓޙऔΓ૊ΜͰ͍͚ͨΒͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ ͥͻɺ͋ͳͨͷڵຯͷ͋Δ͜ͱ΋ڭ͍͑ͯͩ͘͞ɻ