Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

WordPressを使って社会の課題解決を目指す / SDGs with WordPress

nukaga
November 02, 2019

WordPressを使って社会の課題解決を目指す / SDGs with WordPress

WordCamp Tokyo 2019 セッションスライド

nukaga

November 02, 2019
Tweet

More Decks by nukaga

Other Decks in Education

Transcript

 1. 8PSE$BNQ5PLZP

  +VOLP/VLBHB

  View Slide

 2. ࣾձ׆ಈ ΩϟϦΞ
  ࠓ೔ͷ࿩
  8 ) "58 & 4 1 & " ,50 %":

  View Slide

 3. ͲͷΑ͏ʹੜ͖Δ͔
  ࠓ೔ͷ࿩
  8 ) "58 & 4 1 & " ,50 %":

  View Slide

 4. ֹլʢ෱Ҫʣ ॱࢠ
  Junko Nukaga ϑϦʔϥϯεͷWebσβΠφʔ
  NPO๏ਓஉ໦ౡਤॻؗཧࣄ௕
  ෱ౡݝੜ·Εɺݱࡏ͸உ໦ౡ΁Ҡॅ

  @nukaga

  View Slide

 5. https://profiles.wordpress.org/nukaga
  8PSE1SFTTPSH1SPGJMFT

  View Slide

 6. 1 ) 050 " / % ɹ 8 3 * 5 & 3
  ࣸਅͱݴ༿

  View Slide

 7. https://wptavern.com/how-wordpress-is-powering-a-new-
  community-on-the-remote-island-of-ogijima
  815BWFSO

  View Slide

 8. 8PSE1SFTTͷ΍͍͞͠ڭՊॻ

  View Slide

 9. 4%(T
  ࣋ଓՄೳͳ։ൃ໨ඪ

  View Slide

 10. View Slide

 11. ࣗ෼͕͍ͨͪΔ৔ॴΛ΋͏গ͠ډ৺஍ྑ͍ͨ͘͠
  ࣾձ׆ಈ
  4 0 $ * " - $ 0 / 5 3 * # 6 5 * 0 / " $ 5 * 7 * 5 :

  View Slide

 12. 1" 3 " - - & - $ " 3 & & 3
  ύϥϨϧΩϟϦΞ
  ຊۀΛ࣋ͪͳ͕Βୈ̎ͷΩϟϦΞΛங͘͜ͱ
  ʺ
  ෭ۀ

  View Slide

 13. $ " 4 &
  ࣄྫ

  View Slide

 14. * $ " / - * 7 & "5 * 4 - " / %
  ౦೔ຊେ਒ࡂ

  View Slide

 15. 7P M V O U F F S J O G P S N B U J P O
  ϘϥϯςΟΞ৘ใαΠτ
  $.4͸࢖Θͣʹ)5.-ʴ$44Λ
  αʔόʔʹΞοϓ͢ΔܗͰ࡞੒

  View Slide

 16. େมͩͬͨ͜ͱ
  ࡞Δͷʹٕज़͕ඞཁ
  ߋ৽͢Δͷʹٕज़͕ඞཁ
  ࠁʑͱมΘ͍ͬͯ͘ঢ়گΛ௥͍͔͚ͳ͕Β
  ҰਓͰߋ৽͠ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍

  View Slide

 17. Պֶऀ͞ΜͨͪͱҰॹͷϓϩδΣΫτ
  ೶஍ͷ์ࣹઢྔΛଌͬͯެ։͢Δ
  Պֶత৘ใΛൃ৴͢Δ

  View Slide

 18. 8PSE1SFTTͰαΠτΛ࡞Δ

  View Slide

 19. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  Պֶऀ͞Μ͕ͨͪࣗ෼Ͱ৘ใΛߋ৽Ͱ͖Δ
  ෳ਺ਓͰӡ༻Ͱ͖Δ҆৺
  ৘ใͷ஝ੵ͕͠΍͍͢
  https://setouchi-artfest.jp

  View Slide

 20. 4%(TͰ͍͏ͱ

  View Slide

 21. ׆ಈ͸

  View Slide

 22. ΩϟϦΞతʹ͸
  ࠓ·Ͱͷਓੜͱ͸
  શؔ͘܎ͷͳ͍
  ྠʹඈͼࠐΉ

  View Slide

 23. $ " 4 &
  ࣄྫ

  View Slide

 24. 0 ( * + * . "
  உ໦ౡ

  View Slide

 25. * $ " / - * 7 & "5 * 4 - " / %
  உ໦஍۠ίϛϡχςΟڠٞձ
  IUUQPHJKJNBJOGP

  View Slide

 26. ੉ށ಺ࠃࡍܳज़ࡇ

  https://setouchi-artfest.jp

  View Slide

 27. ւͷ෮ݖ

  View Slide

 28. 3 & 0 1 & / 5 ) & 4 $ ) 0 0 -
  உ໦খதֶߍͷ࠶։

  View Slide

 29. * $ " / - * 7 & "5 * 4 - " / %
  ͳͥౡʹॅΊΔͱࢥ͔ͬͨ

  View Slide

 30. 8 3 * 5 & "5 * 5 - & * / 5 ) * 4 4 & $ 5 * 0 /
  0VS7JTJPO
  "Success seems to be connected with
  action.”
  — Conrad Hilton
  0 ( * + * . " - * # 3 " 3:
  உ໦ౡਤॻؗ

  View Slide

 31. ࣗ෼͕ෆ҆ʹࢥͬͨ͜ͱͷղফ
  ࣗ෼͕޷͖ͳ͜ͱͷγΣΞ
  8 ) : % * % * . " , & " - * # 3 " 3:
  ͳͥਤॻؗʁ

  View Slide

 32. https://ogijima-library.or.jp/
  உ໦ౡਤॻؗ

  View Slide

 33. 0 - % ) 0 6 4 &
  ഇ԰

  View Slide

 34. ৘ใൃ৴
  8FCαΠτ
  4/4
  (PPHMFϚΠϏδωε
  ࢴഔମ ϚεϝσΟΞ

  View Slide

 35. 8 ) : % * % * . " , & " - * # 3 " 3:
  ৘ใൃ৴
  8FCαΠτ
  4/4
  (PPHMFϚΠϏδωε
  ࢴഔମ ϚεϝσΟΞ

  View Slide

 36. (PPHMFϚΠϏδωεΠϯαΠτ

  View Slide

 37. ࡢ೥݄ͷ(PPHMFϚΠϏδωεΠϯαΠτ

  View Slide

 38. *OTUBHSBN
  https://www.instagram.com/ogijimalibrary/

  View Slide

 39. https://readyfor.jp/projects/
  ogijimallibrary-book
  Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯά

  View Slide

 40. https://readyfor.jp/projects/
  ogijimalibrary-roof
  Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯά

  View Slide

 41. - ": & 3
  αΠτΛ࣋ͭॏཁ͞

  View Slide

 42. - ": & 3
  αΠτΛ࣋ͭॏཁ͞
  8FCαΠτ
  4/4
  (PPHMFϚΠϏδωε
  ࢴഔମ
  ϚεϝσΟΞ

  View Slide

 43. - ": & 3
  αΠτΛ࣋ͭॏཁ͞
  8FCαΠτ
  4/4
  (PPHMFϚΠϏδωε
  ࢴഔମ
  ϚεϝσΟΞ

  View Slide

 44. 1 3
  ࣾձ׆ಈʹ͓͚Δ޿ใ
  IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W37II*#:

  View Slide


 45. Ҡॅʹͭͳ͕Δ

  View Slide

 46. ੜ׆
  ࢓ࣄ
  झຯ
  झຯ
  ༑ਓ
  ஍Ҭ

  ' 3 0 . 50

  உ໦ౡ΁ͷҠॅऀ

  View Slide

 47. อҭԂͷ࠶։ͳͲ

  View Slide

 48. ʠ 0 ( * + * . " ' 6 5 6 3 & & % 6 $ " 5 * 0 / ʡ 1 3 0 + & $ 5
  உ໦ౡɺະདྷͷڭҭϓϩδΣΫτ
  IUUQTPHJKJNBNJSBJDPN

  View Slide

 49. உ໦ౡɺະདྷͷڭҭϓϩδΣΫτ

  ൃ଍͔Β൒೥Ͱ
  औࡐΛड͚Δ
  ʠ 0 ( * + * . " ' 6 5 6 3 & & % 6 $ " 5 * 0 / ʡ 1 3 0 + & $ 5

  View Slide

 50. /10๏ਓஉ໦ౡੜ׆ݚڀॴ

  IUUQPHJKJNBLBHBXBKQ

  View Slide

 51. உ໦ౡํࣜ

  ϓϩδΣΫτ্ཱ͕͕ͪͬͨΒ
  ͱʹ͔͕͘Μ͕Μ8PSE1SFTTͰαΠτΛ࡞Δ

  View Slide

 52. 4%(TͰ͍͏ͱ

  View Slide

 53. . & ( * + * . "
  ঁ໦ౡ

  View Slide

 54. ঁ໦஍۠ίϛϡχςΟڠٞձ
  IUUQNFHJKJNBDPN

  View Slide

 55. 8PSE1SFTTΛ࢖͏ϝϦοτ
  ࣗ෼Ͱ࡞ΕΔ
  طଘͷςʔϚΛ࢖͏ɿ͙࣌ؒΒ͍Ͱ࡞ΕΔ
  ͔Ώ͍ͱ͜Ζʹख͕ಧ͘ϓϥάΠϯͨͪ

  View Slide

 56. 8PSE1SFTTΛ࢖͏ϝϦοτ
  ίϛϡχςΟ͕ॆ࣮͍ͯ͠Δ

  View Slide

 57. https://www.meetup.com/Kagawa-WordPress-Meetup/events/266040010/

  View Slide

 58. https://2018.ogijima.wordcamp.org/

  View Slide


 59. ͲͷαΠτ΋(1-ͷςʔϚΛ࢖͍ͬͯ·͢
  5 ) & . & 4
  ςʔϚ

  View Slide


 60. https://ja.wordpress.org/themes/nishiki/
  /JTIJLJ

  View Slide


 61. https://snow-monkey.2inc.org/
  4OPX.POLFZ

  View Slide


 62. https://ja.wordpress.org/themes/zerif-lite/
  ;FSJG-JUF

  View Slide


 63. ϥΠηϯε͕(1-͔
  501ϖʔδʹग़͍ͨ͠ίϯςϯπ͕؆୯ʹग़ͤͦ͏ͳςʔϚ͔
  σϞσʔλʢΠϯϙʔτϑΝΠϧʣͷఏڙ͕͋Δ͔
  ೔ຊޠͷද͕ࣔ៉ྷͦ͏͔
  ࣗ෼͕αΠτͷ؅ཧΛ͠ͳ͍৔߹ɺ೔ຊਓ࡞ऀͷ΋ͷΛનΊΔ
  ςʔϚબͼͷج४

  View Slide


 64. https://ja.wordpress.org/themes/commercial/
  ༗ྉαϙʔτ(1-ςʔϚ

  View Slide


 65. ϓϥάΠϯஉ໦ౡਤॻؗαΠτ
  %VQMJDBUF1BHF
  *OTUBHSBN'FFE
  0(1δΣωϨʔλʔ
  4JNQMF4IBSF
  4JNQMF.BQ
  1FSQBHFIFBE
  $POUBDU'PSN
  $POUBDU'PSN4FSJBM/VNCFST
  'MBNJOHP
  4JUF(VBSE811MVHJO
  6QESBGU1MVT8PSE1SFTT#BDLVQ1MVHJO

  View Slide


 66. %VQMJDBUF1BHF
  https://ja.wordpress.org/plugins/duplicate-page/
  4JUF(VBSE811MVHJO
  https://ja.wordpress.org/plugins/siteguard/

  View Slide


 67. ϓϥάΠϯͦͷଞ
  1PMZMBOH
  1VCMJD1PTU1SFWJFX
  "EWBODFE"VUPNBUJD6QEBUFT

  View Slide


 68. 1PMZMBOH
  1VCMJD1PTU1SFWJFX
  https://ja.wordpress.org/plugins/public-post-preview/
  https://ja.wordpress.org/plugins/public-post-preview/

  View Slide


 69. "EWBODFE"VUPNBUJD6QEBUFT
  https://ja.wordpress.org/plugins/automatic-updater/

  View Slide

 70. ߋ৽΋ҰਓͰ͸ͳ͘

  View Slide

 71. $ " 4 &
  ࣄྫ

  View Slide

 72. - & " 3 / * / (
  ڭ͑Δ

  ब࿑Ҡߦࢧԉͻ͖͜΋Γࢧԉ

  View Slide


 73. View Slide

 74. * $ " / - * 7 & "5 * 4 - " / %
  ֶͼํ

  ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  Ͱ͖Δ͜ͱ
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨ͜ͱ
  ֶͿ

  View Slide

 75. * $ " / - * 7 & "5 * 4 - " / %
  ಈػ

  8PSE1SFTTΛߏங͢ΔΑ͏ͳ৬ۀʹब͖͍ͨΑΓ΋ɺ
  طʹࣗ෼ͷͰ͖Δ͜ͱʹ8PSE1SFTTΛ׆͔ͯ͠৘ใൃ৴Λ͍ͨ͠

  View Slide

 76. 4%(TͰ͍͏ͱ

  View Slide

 77. ΩϟϦΞɾಇ͖ํ

  ͓ۚʹͳΒͳ͍͜ͱ͕޿ใ׆ಈʹͳΔ

  View Slide


 78. https://www.kihara-lib.co.jp/

  View Slide


 79. http://nagikara.jp/

  View Slide

 80. ·ͱΊ

  8PSE1SFTTͱࣾձ׆ಈͷαΠτ͸ͱͯ΋૬ੑ͕ྑ͍
  ࣗ਎ͰαΠτΛ࣋ͪίϯτϩʔϧ͢Δͷ͸େࣄ
  ৘ใൃ৴େࣄ
  ҰਓͰӡ༻͠ͳͯ͘΋େৎ෉ͳܗΛ࡞͍ͬͯ͘

  View Slide

 81. ' 6 5 6 3 &
  ͜Ε͔Β

  มΘΓଓ͚Δະདྷʹ͋Θͤͯʠָ͘͠ʡಇ͖ଓ͚Δ
  ιϑτεΩϧɿ͓ۚͰ͸ͳ͍ࡒ࢈Λ࡞Γଓ͚Δ

  View Slide

 82. ' 6 5 6 3 &
  ͜Ε͔Β

  ͲͷΑ͏ʹੜ͖Δ͔
  ෼͚ͳ͍ੜ͖ํ

  View Slide

 83. 81ɹ;PPN61

  https://wpzoomup.com/

  View Slide

 84. 8PSE$BNQ"TJB

  View Slide

 85. / & 9 5
  ͜Ε͔Β

  ࠓճ͓࿩͖͠Ε·ͤΜͰ͕ͨ͠ɺ
  ΤωϧΪʔ໰୊΍ফඅͱੜ࢈ͷ͜ͱʹ΋ڵຯ͕͋Γɺ
  ࠓޙऔΓ૊ΜͰ͍͚ͨΒͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ
  ͥͻɺ͋ͳͨͷڵຯͷ͋Δ͜ͱ΋ڭ͍͑ͯͩ͘͞ɻ

  View Slide