$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

WordPressを使って社会の課題解決を目指す / SDGs with WordPress

nukaga
November 02, 2019

WordPressを使って社会の課題解決を目指す / SDGs with WordPress

WordCamp Tokyo 2019 セッションスライド

nukaga

November 02, 2019
Tweet

More Decks by nukaga

Other Decks in Education

Transcript

 1. 8PSE$BNQ5PLZP +VOLP/VLBHB

 2. ࣾձ׆ಈ ΩϟϦΞ ࠓ೔ͷ࿩ 8 ) "58 & 4 1

  & " ,50 %":
 3. ͲͷΑ͏ʹੜ͖Δ͔ ࠓ೔ͷ࿩ 8 ) "58 & 4 1 &

  " ,50 %":
 4. ֹլʢ෱Ҫʣ ॱࢠ Junko Nukaga ϑϦʔϥϯεͷWebσβΠφʔ NPO๏ਓஉ໦ౡਤॻؗཧࣄ௕ ෱ౡݝੜ·Εɺݱࡏ͸உ໦ౡ΁Ҡॅ
 @nukaga

 5. https://profiles.wordpress.org/nukaga 8PSE1SFTTPSH1SPGJMFT

 6. 1 ) 050 " / % ɹ 8 3 *

  5 & 3 ࣸਅͱݴ༿
 7. https://wptavern.com/how-wordpress-is-powering-a-new- community-on-the-remote-island-of-ogijima 815BWFSO

 8. 8PSE1SFTTͷ΍͍͞͠ڭՊॻ

 9. 4%(T ࣋ଓՄೳͳ։ൃ໨ඪ

 10. None
 11. ࣗ෼͕͍ͨͪΔ৔ॴΛ΋͏গ͠ډ৺஍ྑ͍ͨ͘͠ ࣾձ׆ಈ 4 0 $ * " - $ 0

  / 5 3 * # 6 5 * 0 / " $ 5 * 7 * 5 :
 12. 1" 3 " - - & - $ " 3

  & & 3 ύϥϨϧΩϟϦΞ ຊۀΛ࣋ͪͳ͕Βୈ̎ͷΩϟϦΞΛங͘͜ͱ ʺ ෭ۀ
 13. $ " 4 &  ࣄྫ

 14. * $ " / - * 7 &

  "5 * 4 - " / %  ౦೔ຊେ਒ࡂ
 15. 7P M V O U F F S J

  O G P S N B U J P O ϘϥϯςΟΞ৘ใαΠτ $.4͸࢖Θͣʹ)5.-ʴ$44Λ αʔόʔʹΞοϓ͢ΔܗͰ࡞੒
 16. େมͩͬͨ͜ͱ ࡞Δͷʹٕज़͕ඞཁ ߋ৽͢Δͷʹٕज़͕ඞཁ ࠁʑͱมΘ͍ͬͯ͘ঢ়گΛ௥͍͔͚ͳ͕Β ҰਓͰߋ৽͠ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍

 17. Պֶऀ͞ΜͨͪͱҰॹͷϓϩδΣΫτ ೶஍ͷ์ࣹઢྔΛଌͬͯެ։͢Δ Պֶత৘ใΛൃ৴͢Δ

 18. 8PSE1SFTTͰαΠτΛ࡞Δ

 19. ྑ͔ͬͨ͜ͱ Պֶऀ͞Μ͕ͨͪࣗ෼Ͱ৘ใΛߋ৽Ͱ͖Δ ෳ਺ਓͰӡ༻Ͱ͖Δ҆৺ ৘ใͷ஝ੵ͕͠΍͍͢ https://setouchi-artfest.jp

 20. 4%(TͰ͍͏ͱ ✖

 21. ׆ಈ͸

 22. ΩϟϦΞతʹ͸ ࠓ·Ͱͷਓੜͱ͸ શؔ͘܎ͷͳ͍ ྠʹඈͼࠐΉ

 23. $ " 4 &  ࣄྫ

 24. 0 ( * + * . " உ໦ౡ

 25. * $ " / - * 7 &

  "5 * 4 - " / %  உ໦஍۠ίϛϡχςΟڠٞձ IUUQPHJKJNBJOGP
 26. ੉ށ಺ࠃࡍܳज़ࡇ https://setouchi-artfest.jp

 27. ւͷ෮ݖ 

 28. 3 & 0 1 & / 5 ) & 

  4 $ ) 0 0 - உ໦খதֶߍͷ࠶։
 29. * $ " / - * 7 &

  "5 * 4 - " / %  ͳͥౡʹॅΊΔͱࢥ͔ͬͨ
 30. 8 3 * 5 & "5 * 5 - &

   * / 5 ) * 4 4 & $ 5 * 0 / 0VS7JTJPO "Success seems to be connected with action.” — Conrad Hilton 0 ( * + * . " - * # 3 " 3: உ໦ౡਤॻؗ
 31. ࣗ෼͕ෆ҆ʹࢥͬͨ͜ͱͷղফ ࣗ෼͕޷͖ͳ͜ͱͷγΣΞ 8 ) : % * % *

   . " , & " - * # 3 " 3: ͳͥਤॻؗʁ
 32. https://ogijima-library.or.jp/ உ໦ౡਤॻؗ

 33. 0 - % ) 0 6 4 & 

  ഇ԰
 34. ৘ใൃ৴ 8FCαΠτ 4/4 (PPHMFϚΠϏδωε ࢴഔମ ϚεϝσΟΞ

 35. 8 ) : % * % * .

  " , & " - * # 3 " 3: ৘ใൃ৴ 8FCαΠτ 4/4 (PPHMFϚΠϏδωε ࢴഔମ ϚεϝσΟΞ
 36. (PPHMFϚΠϏδωεΠϯαΠτ

 37. ࡢ೥݄ͷ(PPHMFϚΠϏδωεΠϯαΠτ

 38. *OTUBHSBN https://www.instagram.com/ogijimalibrary/

 39. https://readyfor.jp/projects/ ogijimallibrary-book Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯά

 40. https://readyfor.jp/projects/ ogijimalibrary-roof Ϋϥ΢υϑΝϯσΟϯά

 41. - ": & 3 αΠτΛ࣋ͭॏཁ͞

 42. - ": & 3 αΠτΛ࣋ͭॏཁ͞ 8FCαΠτ 4/4 (PPHMFϚΠϏδωε ࢴഔମ ϚεϝσΟΞ

 43. - ": & 3 αΠτΛ࣋ͭॏཁ͞ 8FCαΠτ 4/4 (PPHMFϚΠϏδωε ࢴഔମ ϚεϝσΟΞ

 44. 1 3 ࣾձ׆ಈʹ͓͚Δ޿ใ IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W37II*#:

 45. Ҡॅʹͭͳ͕Δ

 46. ੜ׆ ࢓ࣄ झຯ झຯ ༑ਓ ஍Ҭ ' 3 0

  .   50    உ໦ౡ΁ͷҠॅऀ
 47. อҭԂͷ࠶։ͳͲ

 48. ʠ 0 ( * + * . " '

  6 5 6 3 & & % 6 $ " 5 * 0 / ʡ 1 3 0 + & $ 5 உ໦ౡɺະདྷͷڭҭϓϩδΣΫτ IUUQTPHJKJNBNJSBJDPN
 49. உ໦ౡɺະདྷͷڭҭϓϩδΣΫτ ൃ଍͔Β൒೥Ͱ औࡐΛड͚Δ ʠ 0 ( * + *

  . " ' 6 5 6 3 & & % 6 $ " 5 * 0 / ʡ 1 3 0 + & $ 5
 50. /10๏ਓஉ໦ౡੜ׆ݚڀॴ IUUQPHJKJNBLBHBXBKQ

 51. உ໦ౡํࣜ ϓϩδΣΫτ্ཱ͕͕ͪͬͨΒ ͱʹ͔͕͘Μ͕Μ8PSE1SFTTͰαΠτΛ࡞Δ

 52. 4%(TͰ͍͏ͱ ✖

 53. . & ( * + * . " ঁ໦ౡ

 54. ঁ໦஍۠ίϛϡχςΟڠٞձ IUUQNFHJKJNBDPN

 55. 8PSE1SFTTΛ࢖͏ϝϦοτ ࣗ෼Ͱ࡞ΕΔ طଘͷςʔϚΛ࢖͏ɿ͙࣌ؒΒ͍Ͱ࡞ΕΔ ͔Ώ͍ͱ͜Ζʹख͕ಧ͘ϓϥάΠϯͨͪ

 56. 8PSE1SFTTΛ࢖͏ϝϦοτ ίϛϡχςΟ͕ॆ࣮͍ͯ͠Δ

 57. https://www.meetup.com/Kagawa-WordPress-Meetup/events/266040010/

 58. https://2018.ogijima.wordcamp.org/

 59. ͲͷαΠτ΋(1-ͷςʔϚΛ࢖͍ͬͯ·͢ 5 ) & . & 4 ςʔϚ

 60. https://ja.wordpress.org/themes/nishiki/ /JTIJLJ

 61. https://snow-monkey.2inc.org/ 4OPX.POLFZ

 62. https://ja.wordpress.org/themes/zerif-lite/ ;FSJG-JUF

 63. ϥΠηϯε͕(1-͔ 501ϖʔδʹग़͍ͨ͠ίϯςϯπ͕؆୯ʹग़ͤͦ͏ͳςʔϚ͔ σϞσʔλʢΠϯϙʔτϑΝΠϧʣͷఏڙ͕͋Δ͔ ೔ຊޠͷද͕ࣔ៉ྷͦ͏͔ ࣗ෼͕αΠτͷ؅ཧΛ͠ͳ͍৔߹ɺ೔ຊਓ࡞ऀͷ΋ͷΛનΊΔ ςʔϚબͼͷج४

 64. https://ja.wordpress.org/themes/commercial/ ༗ྉαϙʔτ(1-ςʔϚ

 65. ϓϥάΠϯஉ໦ౡਤॻؗαΠτ %VQMJDBUF1BHF *OTUBHSBN'FFE 0(1δΣωϨʔλʔ 4JNQMF4IBSF 4JNQMF.BQ 1FSQBHFIFBE $POUBDU'PSN $POUBDU'PSN4FSJBM/VNCFST

  'MBNJOHP 4JUF(VBSE811MVHJO 6QESBGU1MVT8PSE1SFTT#BDLVQ1MVHJO
 66. %VQMJDBUF1BHF https://ja.wordpress.org/plugins/duplicate-page/ 4JUF(VBSE811MVHJO https://ja.wordpress.org/plugins/siteguard/

 67. ϓϥάΠϯͦͷଞ 1PMZMBOH 1VCMJD1PTU1SFWJFX "EWBODFE"VUPNBUJD6QEBUFT

 68. 1PMZMBOH 1VCMJD1PTU1SFWJFX https://ja.wordpress.org/plugins/public-post-preview/ https://ja.wordpress.org/plugins/public-post-preview/

 69. "EWBODFE"VUPNBUJD6QEBUFT https://ja.wordpress.org/plugins/automatic-updater/

 70. ߋ৽΋ҰਓͰ͸ͳ͘

 71. $ " 4 &  ࣄྫ

 72. - & " 3 / * / ( ڭ͑Δ 

  ब࿑Ҡߦࢧԉͻ͖͜΋Γࢧԉ
 73. 

 74. * $ " / - * 7 &

  "5 * 4 - " / %  ֶͼํ ΍Γ͍ͨ͜ͱ Ͱ͖Δ͜ͱ Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨ͜ͱ ֶͿ
 75. * $ " / - * 7 &

  "5 * 4 - " / %  ಈػ 8PSE1SFTTΛߏங͢ΔΑ͏ͳ৬ۀʹब͖͍ͨΑΓ΋ɺ طʹࣗ෼ͷͰ͖Δ͜ͱʹ8PSE1SFTTΛ׆͔ͯ͠৘ใൃ৴Λ͍ͨ͠
 76. 4%(TͰ͍͏ͱ ✖

 77. ΩϟϦΞɾಇ͖ํ ͓ۚʹͳΒͳ͍͜ͱ͕޿ใ׆ಈʹͳΔ

 78. https://www.kihara-lib.co.jp/

 79. http://nagikara.jp/

 80. ·ͱΊ 8PSE1SFTTͱࣾձ׆ಈͷαΠτ͸ͱͯ΋૬ੑ͕ྑ͍ ࣗ਎ͰαΠτΛ࣋ͪίϯτϩʔϧ͢Δͷ͸େࣄ ৘ใൃ৴େࣄ ҰਓͰӡ༻͠ͳͯ͘΋େৎ෉ͳܗΛ࡞͍ͬͯ͘

 81. ' 6 5 6 3 & ͜Ε͔Β มΘΓଓ͚Δະདྷʹ͋Θͤͯʠָ͘͠ʡಇ͖ଓ͚Δ ιϑτεΩϧɿ͓ۚͰ͸ͳ͍ࡒ࢈Λ࡞Γଓ͚Δ

 82. ' 6 5 6 3 & ͜Ε͔Β ͲͷΑ͏ʹੜ͖Δ͔ ෼͚ͳ͍ੜ͖ํ

 83. 81ɹ;PPN61 https://wpzoomup.com/

 84. 8PSE$BNQ"TJB 

 85. / & 9 5 ͜Ε͔Β ࠓճ͓࿩͖͠Ε·ͤΜͰ͕ͨ͠ɺ ΤωϧΪʔ໰୊΍ফඅͱੜ࢈ͷ͜ͱʹ΋ڵຯ͕͋Γɺ ࠓޙऔΓ૊ΜͰ͍͚ͨΒͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ ͥͻɺ͋ͳͨͷڵຯͷ͋Δ͜ͱ΋ڭ͍͑ͯͩ͘͞ɻ