Slide 1

Slide 1 text

ಥ೗ݟ஌Β͵ݴޠʹ ग़ձͬͯ͠·ͬͨԶୡ͸ @moznion

Slide 2

Slide 2 text

͜Μʹͪ͸

Slide 3

Slide 3 text

@moznion

Slide 4

Slide 4 text

͜͜Ͱ࣭໰

Slide 5

Slide 5 text

ࠓ೥ೖ͔ͬͯΒ৽͍͠ݴޠ ΍ͬͯΔͧʙʙʙʙͬͯਓ

Slide 6

Slide 6 text

ࠓ೥ೖ͔ͬͯΒ(झຯͰ) ৽͍͠ݴޠ ΍ͬͯΔͧʙʙʙʙͬͯਓ

Slide 7

Slide 7 text

Թ౓ײΘ͔Γ·ͨ͠

Slide 8

Slide 8 text

ಥ೗ݟ஌Β͵ݴޠʹ ग़ձͬͯ͠·ͬͨԶୡ͸ @moznion

Slide 9

Slide 9 text

@moznion

Slide 10

Slide 10 text

ࠓճ࿩͢͜ͱ ·ͨͦͷλʔήοτ

Slide 11

Slide 11 text

ϓϩάϥϛϯά
 ݴޠͷֶͼํʹ͍ͭͯ ݸਓతʹࢥ͏͜ͱ ·ͨ΍͍ͬͯΔ͜ͱͷ঺հ

Slide 12

Slide 12 text

ϓϩάϥϛϯά
 ॳֶऀͷਓ

Slide 13

Slide 13 text

͋Δ͍͸ποίϛΛ
 ೖΕ͍ͨਓ

Slide 14

Slide 14 text

dan the question OK!

Slide 15

Slide 15 text

ࠓճ࿩͞ͳ͍͜ͱ

Slide 16

Slide 16 text

໊෺: ҟৗͳ౒ྗ

Slide 17

Slide 17 text

ຊ୊

Slide 18

Slide 18 text

ͷલʹ……

Slide 19

Slide 19 text

ͷલʹ…… ࠓ͙͢ΫϦοΫ

Slide 20

Slide 20 text

ͳͥ৽͍͠ݴޠΛ ΍Δͷ͔ʁ

Slide 21

Slide 21 text

No content

Slide 22

Slide 22 text

ຖ೥গͳ͘ͱ΋ҰͭͷݴޠΛֶश͢Δ: ݴޠ͕ҟͳΔͱɼಉ͡ ໰୊Ͱ΋ҧͬͨղܾํ๏͕࠾༻͞Ε·͢ɽͭ·Γɼ͍͔ͭ͘ͷ ҟͳͬͨΞϓϩʔνΛֶश͢Δ͜ͱʹΑΓɼ෯޿͍ࢥߟ͕Ͱ͖ ΔΑ͏ʹͳΔΘ͚Ͱ͢ɽ͜ΕʹΑͬͯɼ͵͔ΔΈʹ͸·ͬͯ͠ ·͏ࣄଶΛආ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɽ

Slide 23

Slide 23 text

ͳΔ΄Ͳ

Slide 24

Slide 24 text

Ͳ͍ͬ͜ཧ༝ͳͲແ͘ ΍Δ৔߹/΍Β͞ΕΔ
 ৔߹΋͋Δ

Slide 25

Slide 25 text

৭ʑ͋Γ·͢ ৭ʑ΍ͬͯΈ·͠ΐ͏

Slide 26

Slide 26 text

஌ͱ͸ͳʹ͔……

Slide 27

Slide 27 text

ݟ·͢

Slide 28

Slide 28 text

Erlang: rabbitmq-server/src/rabbit_router.erl

Slide 29

Slide 29 text

Clojure: ring/ring-core/src/ring/middleware/resource.clj

Slide 30

Slide 30 text

Perl: Plack/lib/Plack/Request.pm

Slide 31

Slide 31 text

C: h2o/src/main.c

Slide 32

Slide 32 text

Ͳ͏Ͱ͔͢ (৭ʑͳײ૝͕͋Γ·͢)

Slide 33

Slide 33 text

ݟ֮͑ͷ͋Δ΋ͷ͸ ͋·Γා͘ͳ͍

Slide 34

Slide 34 text

ڪා = ແ஌

Slide 35

Slide 35 text

஌Δͱ͍͏͜ͱ͸ ڪාΛࠀ෰͢Δ͜ͱ

Slide 36

Slide 36 text

ڪාΛࠀ෰ͯ͠ࢀΓ ·͠ΐ͏

Slide 37

Slide 37 text

ڪාΛࠀ෰͍ͯ͘͠ͱ ͲΜͲΜݴޠΛ΍ͬͯ ͍͚Δ

Slide 38

Slide 38 text

ݟ஌Β͵ݴޠΛֶͿ࣌Ͳ͏͢ Δ͔

Slide 39

Slide 39 text

৔߹Λߟ͑·͠ΐ͏

Slide 40

Slide 40 text

ۚ͋Δ ࣌ؒ͋Δ ۚ͋Δ ࣌ؒͳ͍ ۚͳ͍ ࣌ؒ͋Δ ۚͳ͍ ࣌ؒͳ͍ ۚ ࣌ؒ

Slide 41

Slide 41 text

ۚ͋Δ ࣌ؒ͋Δ

Slide 42

Slide 42 text

ຊΛಡΉͷ͸ָ ࣗવͱମܥֶ͚ͮͯͿ ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

Slide 43

Slide 43 text

ͨͩಡΉ͚ͩͰ͸ແӹ खΛಈ͔͢ͷ͕؊ਛ

Slide 44

Slide 44 text

खΛಈ͔͞ͳ͍ܥͷ ຊ͸୯ͳΔಡΈ෺ͳͷ Ͱ͋Μ·࢖͑ͳ͍

Slide 45

Slide 45 text

ͳΜ΍͔΍ίϐϖͯ͠ ಈ͔ͤΔిࢠ൛͸ศར

Slide 46

Slide 46 text

ͨͩ͠ͳΔ΂͘৽͠ ͍ຊΛ࢖͍·͠ΐ͏

Slide 47

Slide 47 text

ۚͳ͍ ࣌ؒ͋Δ

Slide 48

Slide 48 text

࠷ۙ͸ྑ͍࣌୅ʂ

Slide 49

Slide 49 text

ͪΌΜͱͨ͠ݴޠͩͱ νϡʔτϦΞϧ͕ॆ࣮ ͯ͠Δ

Slide 50

Slide 50 text

e.g. A Tour of Go https://tour.golang.org/ The Rust Programming Language https://doc.rust-lang.org/book/ README.html

Slide 51

Slide 51 text

Πϯλʔωοτ্ʹ΋ αʔυύʔςΟͳ
 ৘ใ͕๛෋ʹ͋Δ

Slide 52

Slide 52 text

͜͜Ͱ ikura ͞Μͷ ϗʔϜϖʔδͷਤ

Slide 53

Slide 53 text

No content

Slide 54

Slide 54 text

୯७ʹίϐϖͯ͠ࡁ· ͤΔͷ͸΍Ί·͠ΐ͏

Slide 55

Slide 55 text

ෳ਺ͷ৘ใΛরΒ͠ ߹Θͤ·͠ΐ͏

Slide 56

Slide 56 text

ՄೳͳݶΓ৽͍͠
 ৘ใιʔεʹ
 ౰ͨΓ·͠ΐ͏

Slide 57

Slide 57 text

܁Γฦ͠ʹͳΓ·͕͢ खΛಈ͔͠·͠ΐ͏

Slide 58

Slide 58 text

ಈըίϯςϯπͳͲ ΋ྑͦ͞͏

Slide 59

Slide 59 text

e.g. coursera https://www.coursera.org/ υοτΠϯετʔϧ http://dotinstall.com/

Slide 60

Slide 60 text

஫) > ΞυόΠε͕1ݸ͋ͬͯɼڭࡐ͕ಈըͳ ͷͰɼ෮श͠ʹ͍͘ɽ͜Ε෮शͰ͖ͳ͍͠ ͲΜͲΜ๨Ε͍ͯ͘ͷͰ͸ͬͯؾ෇͍ͯɼ 3ि໨͘Β͍͔Βɼಈըݟͳ͕ΒϝϞͱͬ ͓ͯ͘Α͏ʹͨ͠Β໾ཱͭײ͡ʹͳͬͨɽ hitode909ͷ೔ه/Courseraͷػցֶशͷίʔε׬૸ͨ͠ http://blog.sushi.money/entry/2016/04/09/101854

Slide 61

Slide 61 text

ۚ͋Δ ࣌ؒͳ͍

Slide 62

Slide 62 text

No content

Slide 63

Slide 63 text

ۚͰ͸Ͳ͏ʹ΋ͳΒΜ ͖͋ΒΊΖʂʂʂʂʂ

Slide 64

Slide 64 text

ֶͿࣄ͕໨తͰͳ͍ ৔߹

Slide 65

Slide 65 text

ਓޏͬͨ΄͏͕ྑ͍ Ͱ͢Α

Slide 66

Slide 66 text

ͱ͍͏Θ͚Ͱ ࣗવͱۚͳ͍ϧʔτ΁ Ҡߦ͠·͢

Slide 67

Slide 67 text

ۚͳ͍ ࣌ؒͳ͍

Slide 68

Slide 68 text

ͳΓ;Γߏ͍ͬͯΒΕͳ͍ ਓʹ㘤͖·͠ΐ͏

Slide 69

Slide 69 text

ਓ͸ૣ͍

Slide 70

Slide 70 text

͜͏͍͏࣌ʹ ίϛϡχςΟʹ ଐͯ͠Δͱྑ͍Ͱ͢ΑͶ

Slide 71

Slide 71 text

ೖͬͯͳ͍৔߹͸ ίϛϡχςΟʹ
 ೖΓ·͠ΐ͏

Slide 72

Slide 72 text

͍ͣΕͷ৔߹Ͱ΋ ݴ͑Δ͜ͱ

Slide 73

Slide 73 text

ͦͷݴޠಛ༗ͷػೳ΍ ੈք؍Λ֮͑Δ͜ͱʹ ஫ྗ͢Δ

Slide 74

Slide 74 text

ྫ͑͹ go ͱ͔ clojure ͳΒ ฒྻϓϩάϥϜͷٕ๏ Scala ͱ͔ Haskell ͱ͔ͳΒڧྗͳܕγε ςϜΛجௐͱͨ͠വ਺ϓϩάϥϜͷٕ๏ Java ΍ C# ͳΒΦϒδΣΫτࢦ޲ͷٕ๏ ͳͲͳͲ

Slide 75

Slide 75 text

৭ʑͳੈք؍Λ஌ͬ ͓ͯ͘ͱࣅͨػೳʹ ग़ձͬͨ࣌ʹ஌ͬͨ ͔ͿΕΔ

Slide 76

Slide 76 text

ڪා͠ͳ͘ͳΔ

Slide 77

Slide 77 text

REPLͰษڧ͢Δͷ Λ΍ΊΔ

Slide 78

Slide 78 text

ϓϩμΫγϣϯͰ REPL࢖ΘΜ (΋ͪΖΜ։ൃதͷಈ࡞֬ೝ ͱ͔Ͱ͸ΊͬͪΌ࢖͏͚Ͳ)

Slide 79

Slide 79 text

ͳΜ͔ແཧ

Slide 80

Slide 80 text

γϯλοΫεϋΠϥΠτ ͕ແ͍

Slide 81

Slide 81 text

࠶ݱͤ͞ϏϦςΟ
 ͷࠩ

Slide 82

Slide 82 text

ίʔυͷશ๴Λ
 ͔ͭΈʹ͍͘ งғؾ͕Θ͔Βͳ͍

Slide 83

Slide 83 text

IDE࢖͍·͠ΐ͏

Slide 84

Slide 84 text

·͋·ౖ͋Βͳ͍Ͱ

Slide 85

Slide 85 text

ੲ͸VimҰຊͰྑ͍ͱ ࢥͬͯͨ ͓Ε͸΍ΕΔΜͩͱ ࢥͬͯͨ

Slide 86

Slide 86 text

ੲ͸˓̋ (͜͜ʹ޷͖ͳΤ σΟλͷ໊લΛೖΕ·͠ΐ ͏)ҰຊͰྑ͍ͱࢥͬͯͨ ͓Ε͸΍ΕΔΜͩͱࢥͬͯͨ

Slide 87

Slide 87 text

ے೑ਸഈ (Կ౓΋ಉ͡ίʔυΛ ॻ͘ͱ֮͑Δͧ) ͷ࣌୅

Slide 88

Slide 88 text

Կ౓΋ॻ͘ඞཁ͋Δ ίʔυΛॻ͘ඞཁ͸ ແ͍ʂʂʂʂʂ IDEʹॻ͔ͤΖʂʂ

Slide 89

Slide 89 text

IDE͕ਖ਼͍͠ίʔυ ʹಋ͍ͯ͘ΕΔͷ͕ ॏཁ

Slide 90

Slide 90 text

ؒҧ͑ͨίʔυΛԿว ΋Կว΋ॻ͘ͷ͸֐ѱ ਖ਼͍͠ίʔυΛॻ͍ͨ ΄͏͕ྗʹͳΔ

Slide 91

Slide 91 text

ຊ࣭Λֶͼ΍͍͢

Slide 92

Slide 92 text

ͱ͸͍͑ ·͋VimͰ΋ྑ͍ͱ ࢥ͍·͢

Slide 93

Slide 93 text

IDEͳ͍ݴޠͰ΋େৎ෉ (Padre͞Μ͓ݩؾͰ͔͢)

Slide 94

Slide 94 text

ਖ਼͍͠ίʔυΛॻ͘ࣄ Λॿ͚ͯ͘ΔπʔϧΛ ࢖͏

Slide 95

Slide 95 text

੩తղੳ (Perl::Lint͞Μ͓ݩؾͰ͔͢)

Slide 96

Slide 96 text

ਖ਼͍͠ίʔυελΠ ϧʹಋ͍ͯ͘ΕΔ gofmt, check style, code sniffer and etc

Slide 97

Slide 97 text

όάͷগͳ͍ίʔυ ʹಋ͍ͯ͘ΕΔ golint, findbugs and etc

Slide 98

Slide 98 text

͜ΕΒ͸྆ऀ݉Ͷ͍ͯΔ৔ ߹΋͋Δ perl-critic, rubocop, js-[hl]int and etc

Slide 99

Slide 99 text

࢖͍ͬͯ͘͏ͪʹਖ਼͍͠ (ਖ਼ ͦ͏) ͳίʔυ͕Θ͔ͬͯ͘ Δ, ॻ͚ΔΑ͏ʹͳͬͯ͘Δ

Slide 100

Slide 100 text

ΤσΟλʹ૊ΈࠐΜͰɼϦ ΞϧλΠϜతʹૉૣ͍ϑΟʔ υόοΫΛಘΔͱͳ͓Α͍

Slide 101

Slide 101 text

ਖ਼͍͠ίʔυΛॻ͘ࣄΛ ॿ͚ͯ͘ΔπʔϧΛ࡞Δ ΋͘͠͸ॲཧܥΛ࡞Δ

Slide 102

Slide 102 text

e.g. Perl࡞੒Λܾҙ ʮਂ͘ཧղ͍ͨ͠ͳΒ࡞Δʯͱ͍͏ Ϟο τʔͷ΋ͱɺֶͿͳΒ࡞ֶͬͯͼ͍ͨʂ Ͳ͏ͤͳΒɺεΫϦϓτݴޠք࠷଎ͷPerlΛ ࡞Γ͍ͨ Perlͱग़ձ͍ɺPerlΛ࡞Δ/@goccy http://www.slideshare.net/goccy/perlperl

Slide 103

Slide 103 text

ͦ͏͍͏͜ͱΛ΍Δͱཧղ ͕ਂ·Δͱ͍͏৔߹͕ ͋Γ·͢ (Perl::Lint ͞Μ͓ݩؾͰ͔͢)

Slide 104

Slide 104 text

৽͍͠ݴޠΛ΍Δͱ͖ ʹඞͣॻ͘΋ͷΛ ܾΊΔ

Slide 105

Slide 105 text

ಉ͡΋ͷΛҧ͏ݴޠͰͨ͘ ͞Μॻ͍ͯΈΔ

Slide 106

Slide 106 text

ಉ͡΋ͷΛॻ͘͜ͱͰݴޠ ͷࠩҟ͕ݟ΍͘͢ͳΔ ಘखෆಘखΛ͔ͭΊΔΑ͏ ʹͳΔ

Slide 107

Slide 107 text

ΰʔϧ΋໌֬ʹఆ·Δ ੒ޭମݧʹܨ͕Δ

Slide 108

Slide 108 text

yes ίϚϯυΫϩʔϯͱ͔ ͸ख࢝Ίʹ؆୯Ͱ΍Γ΍͢ ͍

Slide 109

Slide 109 text

ͭ·Βͳ͍ʁ

Slide 110

Slide 110 text

Web Application Framework ͱ͔ॻ͘ͱ໘ന͍

Slide 111

Slide 111 text

template engine ΋໘ന͍Ͱ ͢Ͷ

Slide 112

Slide 112 text

ίϛϡχέʔγϣϯ ͠·͠ΐ͏

Slide 113

Slide 113 text

̍ਓͰ΍Δͱ٧·Δ

Slide 114

Slide 114 text

͸͍

Slide 115

Slide 115 text

·ͱΊ

Slide 116

Slide 116 text

ͱʹ͔͘ॻ͖·͠ΐ͏

Slide 117

Slide 117 text

Q?