$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

突如見知らぬ言語に出会ってしまった俺達は

moznion
July 03, 2016

 突如見知らぬ言語に出会ってしまった俺達は

YAPC Hachioji 2016の資料です

moznion

July 03, 2016
Tweet

More Decks by moznion

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ಥ೗ݟ஌Β͵ݴޠʹ
  ग़ձͬͯ͠·ͬͨԶୡ͸
  @moznion

  View Slide

 2. ͜Μʹͪ͸

  View Slide

 3. @moznion

  View Slide

 4. ͜͜Ͱ࣭໰

  View Slide

 5. ࠓ೥ೖ͔ͬͯΒ৽͍͠ݴޠ
  ΍ͬͯΔͧʙʙʙʙͬͯਓ

  View Slide

 6. ࠓ೥ೖ͔ͬͯΒ(झຯͰ)
  ৽͍͠ݴޠ
  ΍ͬͯΔͧʙʙʙʙͬͯਓ

  View Slide

 7. Թ౓ײΘ͔Γ·ͨ͠

  View Slide

 8. ಥ೗ݟ஌Β͵ݴޠʹ
  ग़ձͬͯ͠·ͬͨԶୡ͸
  @moznion

  View Slide

 9. @moznion

  View Slide

 10. ࠓճ࿩͢͜ͱ
  ·ͨͦͷλʔήοτ

  View Slide

 11. ϓϩάϥϛϯά

  ݴޠͷֶͼํʹ͍ͭͯ
  ݸਓతʹࢥ͏͜ͱ
  ·ͨ΍͍ͬͯΔ͜ͱͷ঺հ

  View Slide

 12. ϓϩάϥϛϯά

  ॳֶऀͷਓ

  View Slide

 13. ͋Δ͍͸ποίϛΛ

  ೖΕ͍ͨਓ

  View Slide

 14. dan the question
  OK!

  View Slide

 15. ࠓճ࿩͞ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 16. ໊෺: ҟৗͳ౒ྗ

  View Slide

 17. ຊ୊

  View Slide

 18. ͷલʹ……

  View Slide

 19. ͷલʹ……
  ࠓ͙͢ΫϦοΫ

  View Slide

 20. ͳͥ৽͍͠ݴޠΛ
  ΍Δͷ͔ʁ

  View Slide

 21. View Slide

 22. ຖ೥গͳ͘ͱ΋ҰͭͷݴޠΛֶश͢Δ: ݴޠ͕ҟͳΔͱɼಉ͡
  ໰୊Ͱ΋ҧͬͨղܾํ๏͕࠾༻͞Ε·͢ɽͭ·Γɼ͍͔ͭ͘ͷ
  ҟͳͬͨΞϓϩʔνΛֶश͢Δ͜ͱʹΑΓɼ෯޿͍ࢥߟ͕Ͱ͖
  ΔΑ͏ʹͳΔΘ͚Ͱ͢ɽ͜ΕʹΑͬͯɼ͵͔ΔΈʹ͸·ͬͯ͠
  ·͏ࣄଶΛආ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɽ

  View Slide

 23. ͳΔ΄Ͳ

  View Slide

 24. Ͳ͍ͬ͜ཧ༝ͳͲແ͘
  ΍Δ৔߹/΍Β͞ΕΔ

  ৔߹΋͋Δ

  View Slide

 25. ৭ʑ͋Γ·͢
  ৭ʑ΍ͬͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 26. ஌ͱ͸ͳʹ͔……

  View Slide

 27. ݟ·͢

  View Slide

 28. Erlang: rabbitmq-server/src/rabbit_router.erl

  View Slide

 29. Clojure: ring/ring-core/src/ring/middleware/resource.clj

  View Slide

 30. Perl: Plack/lib/Plack/Request.pm

  View Slide

 31. C: h2o/src/main.c

  View Slide

 32. Ͳ͏Ͱ͔͢
  (৭ʑͳײ૝͕͋Γ·͢)

  View Slide

 33. ݟ֮͑ͷ͋Δ΋ͷ͸
  ͋·Γා͘ͳ͍

  View Slide

 34. ڪා = ແ஌

  View Slide

 35. ஌Δͱ͍͏͜ͱ͸
  ڪාΛࠀ෰͢Δ͜ͱ

  View Slide

 36. ڪාΛࠀ෰ͯ͠ࢀΓ
  ·͠ΐ͏

  View Slide

 37. ڪාΛࠀ෰͍ͯ͘͠ͱ
  ͲΜͲΜݴޠΛ΍ͬͯ
  ͍͚Δ

  View Slide

 38. ݟ஌Β͵ݴޠΛֶͿ࣌Ͳ͏͢
  Δ͔

  View Slide

 39. ৔߹Λߟ͑·͠ΐ͏

  View Slide

 40. ۚ͋Δ
  ࣌ؒ͋Δ
  ۚ͋Δ
  ࣌ؒͳ͍
  ۚͳ͍
  ࣌ؒ͋Δ
  ۚͳ͍
  ࣌ؒͳ͍
  ۚ
  ࣌ؒ

  View Slide

 41. ۚ͋Δ
  ࣌ؒ͋Δ

  View Slide

 42. ຊΛಡΉͷ͸ָ
  ࣗવͱମܥֶ͚ͮͯͿ
  ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 43. ͨͩಡΉ͚ͩͰ͸ແӹ
  खΛಈ͔͢ͷ͕؊ਛ

  View Slide

 44. खΛಈ͔͞ͳ͍ܥͷ
  ຊ͸୯ͳΔಡΈ෺ͳͷ
  Ͱ͋Μ·࢖͑ͳ͍

  View Slide

 45. ͳΜ΍͔΍ίϐϖͯ͠
  ಈ͔ͤΔిࢠ൛͸ศར

  View Slide

 46. ͨͩ͠ͳΔ΂͘৽͠
  ͍ຊΛ࢖͍·͠ΐ͏

  View Slide

 47. ۚͳ͍
  ࣌ؒ͋Δ

  View Slide

 48. ࠷ۙ͸ྑ͍࣌୅ʂ

  View Slide

 49. ͪΌΜͱͨ͠ݴޠͩͱ
  νϡʔτϦΞϧ͕ॆ࣮
  ͯ͠Δ

  View Slide

 50. e.g.
  A Tour of Go
  https://tour.golang.org/
  The Rust Programming Language
  https://doc.rust-lang.org/book/
  README.html

  View Slide

 51. Πϯλʔωοτ্ʹ΋
  αʔυύʔςΟͳ

  ৘ใ͕๛෋ʹ͋Δ

  View Slide

 52. ͜͜Ͱ ikura ͞Μͷ
  ϗʔϜϖʔδͷਤ

  View Slide

 53. View Slide

 54. ୯७ʹίϐϖͯ͠ࡁ·
  ͤΔͷ͸΍Ί·͠ΐ͏

  View Slide

 55. ෳ਺ͷ৘ใΛরΒ͠
  ߹Θͤ·͠ΐ͏

  View Slide

 56. ՄೳͳݶΓ৽͍͠

  ৘ใιʔεʹ

  ౰ͨΓ·͠ΐ͏

  View Slide

 57. ܁Γฦ͠ʹͳΓ·͕͢
  खΛಈ͔͠·͠ΐ͏

  View Slide

 58. ಈըίϯςϯπͳͲ
  ΋ྑͦ͞͏

  View Slide

 59. e.g.
  coursera
  https://www.coursera.org/
  υοτΠϯετʔϧ
  http://dotinstall.com/

  View Slide

 60. ஫)
  > ΞυόΠε͕1ݸ͋ͬͯɼڭࡐ͕ಈըͳ
  ͷͰɼ෮श͠ʹ͍͘ɽ͜Ε෮शͰ͖ͳ͍͠
  ͲΜͲΜ๨Ε͍ͯ͘ͷͰ͸ͬͯؾ෇͍ͯɼ
  3ि໨͘Β͍͔Βɼಈըݟͳ͕ΒϝϞͱͬ
  ͓ͯ͘Α͏ʹͨ͠Β໾ཱͭײ͡ʹͳͬͨɽ
  hitode909ͷ೔ه/Courseraͷػցֶशͷίʔε׬૸ͨ͠
  http://blog.sushi.money/entry/2016/04/09/101854

  View Slide

 61. ۚ͋Δ
  ࣌ؒͳ͍

  View Slide

 62. View Slide

 63. ۚͰ͸Ͳ͏ʹ΋ͳΒΜ
  ͖͋ΒΊΖʂʂʂʂʂ

  View Slide

 64. ֶͿࣄ͕໨తͰͳ͍
  ৔߹

  View Slide

 65. ਓޏͬͨ΄͏͕ྑ͍
  Ͱ͢Α

  View Slide

 66. ͱ͍͏Θ͚Ͱ
  ࣗવͱۚͳ͍ϧʔτ΁
  Ҡߦ͠·͢

  View Slide

 67. ۚͳ͍
  ࣌ؒͳ͍

  View Slide

 68. ͳΓ;Γߏ͍ͬͯΒΕͳ͍
  ਓʹ㘤͖·͠ΐ͏

  View Slide

 69. ਓ͸ૣ͍

  View Slide

 70. ͜͏͍͏࣌ʹ
  ίϛϡχςΟʹ
  ଐͯ͠Δͱྑ͍Ͱ͢ΑͶ

  View Slide

 71. ೖͬͯͳ͍৔߹͸
  ίϛϡχςΟʹ

  ೖΓ·͠ΐ͏

  View Slide

 72. ͍ͣΕͷ৔߹Ͱ΋
  ݴ͑Δ͜ͱ

  View Slide

 73. ͦͷݴޠಛ༗ͷػೳ΍
  ੈք؍Λ֮͑Δ͜ͱʹ
  ஫ྗ͢Δ

  View Slide

 74. ྫ͑͹ go ͱ͔ clojure ͳΒ
  ฒྻϓϩάϥϜͷٕ๏
  Scala ͱ͔ Haskell ͱ͔ͳΒڧྗͳܕγε
  ςϜΛجௐͱͨ͠വ਺ϓϩάϥϜͷٕ๏
  Java ΍ C# ͳΒΦϒδΣΫτࢦ޲ͷٕ๏
  ͳͲͳͲ

  View Slide

 75. ৭ʑͳੈք؍Λ஌ͬ
  ͓ͯ͘ͱࣅͨػೳʹ
  ग़ձͬͨ࣌ʹ஌ͬͨ
  ͔ͿΕΔ

  View Slide

 76. ڪා͠ͳ͘ͳΔ

  View Slide

 77. REPLͰษڧ͢Δͷ
  Λ΍ΊΔ

  View Slide

 78. ϓϩμΫγϣϯͰ
  REPL࢖ΘΜ
  (΋ͪΖΜ։ൃதͷಈ࡞֬ೝ
  ͱ͔Ͱ͸ΊͬͪΌ࢖͏͚Ͳ)

  View Slide

 79. ͳΜ͔ແཧ

  View Slide

 80. γϯλοΫεϋΠϥΠτ
  ͕ແ͍

  View Slide

 81. ࠶ݱͤ͞ϏϦςΟ

  ͷࠩ

  View Slide

 82. ίʔυͷશ๴Λ

  ͔ͭΈʹ͍͘
  งғؾ͕Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 83. IDE࢖͍·͠ΐ͏

  View Slide

 84. ·͋·ౖ͋Βͳ͍Ͱ

  View Slide

 85. ੲ͸VimҰຊͰྑ͍ͱ
  ࢥͬͯͨ
  ͓Ε͸΍ΕΔΜͩͱ
  ࢥͬͯͨ

  View Slide

 86. ੲ͸˓̋ (͜͜ʹ޷͖ͳΤ
  σΟλͷ໊લΛೖΕ·͠ΐ
  ͏)ҰຊͰྑ͍ͱࢥͬͯͨ
  ͓Ε͸΍ΕΔΜͩͱࢥͬͯͨ

  View Slide

 87. ے೑ਸഈ
  (Կ౓΋ಉ͡ίʔυΛ
  ॻ͘ͱ֮͑Δͧ)
  ͷ࣌୅

  View Slide

 88. Կ౓΋ॻ͘ඞཁ͋Δ
  ίʔυΛॻ͘ඞཁ͸
  ແ͍ʂʂʂʂʂ
  IDEʹॻ͔ͤΖʂʂ

  View Slide

 89. IDE͕ਖ਼͍͠ίʔυ
  ʹಋ͍ͯ͘ΕΔͷ͕
  ॏཁ

  View Slide

 90. ؒҧ͑ͨίʔυΛԿว
  ΋Կว΋ॻ͘ͷ͸֐ѱ
  ਖ਼͍͠ίʔυΛॻ͍ͨ
  ΄͏͕ྗʹͳΔ

  View Slide

 91. ຊ࣭Λֶͼ΍͍͢

  View Slide

 92. ͱ͸͍͑
  ·͋VimͰ΋ྑ͍ͱ
  ࢥ͍·͢

  View Slide

 93. IDEͳ͍ݴޠͰ΋େৎ෉
  (Padre͞Μ͓ݩؾͰ͔͢)

  View Slide

 94. ਖ਼͍͠ίʔυΛॻ͘ࣄ
  Λॿ͚ͯ͘ΔπʔϧΛ
  ࢖͏

  View Slide

 95. ੩తղੳ
  (Perl::Lint͞Μ͓ݩؾͰ͔͢)

  View Slide

 96. ਖ਼͍͠ίʔυελΠ
  ϧʹಋ͍ͯ͘ΕΔ
  gofmt, check style,
  code sniffer and etc

  View Slide

 97. όάͷগͳ͍ίʔυ
  ʹಋ͍ͯ͘ΕΔ
  golint, findbugs
  and etc

  View Slide

 98. ͜ΕΒ͸྆ऀ݉Ͷ͍ͯΔ৔
  ߹΋͋Δ
  perl-critic, rubocop,
  js-[hl]int and etc

  View Slide

 99. ࢖͍ͬͯ͘͏ͪʹਖ਼͍͠ (ਖ਼
  ͦ͏) ͳίʔυ͕Θ͔ͬͯ͘
  Δ, ॻ͚ΔΑ͏ʹͳͬͯ͘Δ

  View Slide

 100. ΤσΟλʹ૊ΈࠐΜͰɼϦ
  ΞϧλΠϜతʹૉૣ͍ϑΟʔ
  υόοΫΛಘΔͱͳ͓Α͍

  View Slide

 101. ਖ਼͍͠ίʔυΛॻ͘ࣄΛ
  ॿ͚ͯ͘ΔπʔϧΛ࡞Δ
  ΋͘͠͸ॲཧܥΛ࡞Δ

  View Slide

 102. e.g.
  Perl࡞੒Λܾҙ
  ʮਂ͘ཧղ͍ͨ͠ͳΒ࡞Δʯͱ͍͏ Ϟο
  τʔͷ΋ͱɺֶͿͳΒ࡞ֶͬͯͼ͍ͨʂ
  Ͳ͏ͤͳΒɺεΫϦϓτݴޠք࠷଎ͷPerlΛ
  ࡞Γ͍ͨ
  Perlͱग़ձ͍ɺPerlΛ࡞Δ/@goccy
  http://www.slideshare.net/goccy/perlperl

  View Slide

 103. ͦ͏͍͏͜ͱΛ΍Δͱཧղ
  ͕ਂ·Δͱ͍͏৔߹͕
  ͋Γ·͢
  (Perl::Lint ͞Μ͓ݩؾͰ͔͢)

  View Slide

 104. ৽͍͠ݴޠΛ΍Δͱ͖
  ʹඞͣॻ͘΋ͷΛ
  ܾΊΔ

  View Slide

 105. ಉ͡΋ͷΛҧ͏ݴޠͰͨ͘
  ͞Μॻ͍ͯΈΔ

  View Slide

 106. ಉ͡΋ͷΛॻ͘͜ͱͰݴޠ
  ͷࠩҟ͕ݟ΍͘͢ͳΔ
  ಘखෆಘखΛ͔ͭΊΔΑ͏
  ʹͳΔ

  View Slide

 107. ΰʔϧ΋໌֬ʹఆ·Δ
  ੒ޭମݧʹܨ͕Δ

  View Slide

 108. yes ίϚϯυΫϩʔϯͱ͔
  ͸ख࢝Ίʹ؆୯Ͱ΍Γ΍͢
  ͍

  View Slide

 109. ͭ·Βͳ͍ʁ

  View Slide

 110. Web Application Framework
  ͱ͔ॻ͘ͱ໘ന͍

  View Slide

 111. template engine ΋໘ന͍Ͱ
  ͢Ͷ

  View Slide

 112. ίϛϡχέʔγϣϯ
  ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 113. ̍ਓͰ΍Δͱ٧·Δ

  View Slide

 114. ͸͍

  View Slide

 115. ·ͱΊ

  View Slide

 116. ͱʹ͔͘ॻ͖·͠ΐ͏

  View Slide

 117. Q?

  View Slide