Slide 1

Slide 1 text

HAREKETLİLİK /MOBİLİTE GRUBU Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı Ankara, 25.03.2021

Slide 2

Slide 2 text

Sunuma Genel Bakış Ek p Tanıtımı Problem Tanımı L teratüre Bakış Proje Paydaşlarının Katkıları Ver Kaynakları Yöntem ve Akış Şeması Anal z Sonuçları Çalışmanın Sosyal Faydaya Etk s ve Potans yeller

Slide 3

Slide 3 text

Yücel Torun Mak na Mühend s EKİP TANITIMI Buse Dem r B lg sayar Mühend s Merve Dem röz Şeh r Plancısı, Dr G zem Cem le Çel k İstat st kç Seçk n Ç r ş Şeh r Plancısı & Ulaştırma Müh. Güldudu Fırtına Endüstr Mühend s

Slide 4

Slide 4 text

PROBLEM TANIMI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK? Toplu taşıma altyapısının yeters z olması Ulaşım Planları Uygulanmasında eks kl kler Kent ç ulaşımların özel araça bağımlı olması CO2 em syonunu azaltmaya yönel k ulaşım ve mob l te çözümler n n eks kl ğ %92,4 0 5 10 15 2002 2020 0 0,5 1 1,5 2 2002 2020 674 b n 1.6 M lyon Ankara 2002-2020 otomob l sayısı artışı Türk ye'dek CO2 em syonunun karayolu ulaşımından kaynaklanan payı Türk ye 2002-2020 otomob l sayısı artışı 4,6 M lyon 13,9 M lyon

Slide 5

Slide 5 text

LİTERATÜR TARAMASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT İÇİ HAREKETLİLİK PLANLARI (SUMP) Kurumsal sınırlar arasında ş b rl ğ yapma Katılımcılık vurgusu Mevcut ve gelecek performansı ölçme Uzun döneml ve açık b r uygulama planı tanımlama Tüm taşıma b ç mler n /modlarını entegre b r şek lde gel şt rme İzleme ve değerlend rme ç n düzenleme

Slide 6

Slide 6 text

LİTERATÜR TARAMASI İLK/SON/TEK KM. SEÇENEKLERİ Toplu Taşıma Esas Kategor zasyonları: Akt f/Pas f M kro Mob l te Çeş tl ulaşım t pler varlığı, bağlantıları ve b rl kte şlerl ğ (3İ) SERVİS OLARAK MOBİLİTE (MaaS) Ulaşım alternat fler kullanımını kolaylaştırmak D kkat ed lmes gerekenler: Kapsayıcılık (D j tal Eş ts zl kler, Dezavantajlı Gruplar), kurgusu (akt f/pas f)

Slide 7

Slide 7 text

UZUN VADELİ HEDEF Sürdürüleb l r m kro hareketl l k çözümler n n kent ç toplu taşıma le bütünleşmes n n gel şt r lmes

Slide 8

Slide 8 text

M kro Mob l ten n toplu taşımayla bütünleşt r lmes ç n opt mum güzergah ve hubları (kavşak/dağılım noktası/ stasyon) bel rlemek PROJENİN ODAĞI ÇÖZÜM ÖNERİSİ Karar ver c lere destek sağlamak

Slide 9

Slide 9 text

PAYDAŞLAR KAMU: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ, EGO, YENİMAHALLE BELEDİYESİ Sahada ve uygulamada yaşanan problemler detaylandırma, Yen plan ve projeler, Ver Paylaşımı

Slide 10

Slide 10 text

PAYDAŞLAR MOBİLİTE ÜZERİNE ÇALIŞAN ÖZEL ŞİRKETLER: ARUP, PARABOL, LPNEO M kro-mob l te alanında çalışma/Proje yöntem aktarımı, Ver elde etme konusunda deney m paylaşımı

Slide 11

Slide 11 text

PAYDAŞLAR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: AKTİF YAŞAM DERNEĞİ, YADA, UITP Kullanıcıların yaşadıkları sorunlar, M kro mob l te kullanımında güvenl k problemler , Dezavantajlı grupların er ş leb l rl k problemler

Slide 12

Slide 12 text

PAYDAŞLAR ÜNİVERSİTE: İSTANBULON URBAN MOBİLİTY LAB (İTÜ) M kro mob l te konusunda akadem de güncel gel şmeler ve bunların prat ğe etk s , prat k paylaşımları, SUMP Örnekler

Slide 13

Slide 13 text

VERİ KAYNAKLARI Otobüsler n hat b lg ler , kartların t pler ve aktarma durumu Bölgelere göre kart ve b n ş t pler n n dağılımları Raylı s stemlere a t b lg ler (ankaray,metro,telefer k,TCDD) Open street map ( yol ağı, öneml stasyon b lg ler ) GHLS ("Global Human Settlement Layer") İzm r Açık Ver Portalı (toplu taşıma araçlarına b s kletl b n ş vb.) Ankara Büyükşeh r Beled yes , EGO Açık ver kaynakları

Slide 14

Slide 14 text

Yöntem Akış Ç zelges OSM, GHSL, ABB Ver Toplanması Düzenlenmes Merkez noktaların(hub) ve rotaların tesp t ed lmes Ağ Yapısının oluşturulması Rota üzerindeki hareketin simülasyonu S mülasyon 1 2 3 4

Slide 15

Slide 15 text

Mevcut Durum Kısıtlı Toplu Taşıma Sınırlı Er ş leb l rl k

Slide 16

Slide 16 text

ANALİZ Seç len Bölgen n Yol Ağı Merkez l ğ Güzergah Alternat fler

Slide 17

Slide 17 text

ANALİZ Seç len Bölgen n Yol Ağı Merkez l ğ Seç len Güzergah

Slide 18

Slide 18 text

Elde Ed len Güzergah ve Hublar

Slide 19

Slide 19 text

Er ş leb l rl k S mülasyonu

Slide 20

Slide 20 text

Projen n Sosyal Fayda ve Sürdürüleb l rl ğe Etk s POTANSİYELLER Çeş tleneb len ver lerle zeng nleşt r lmes (örneğ n güvenl k, emn yet, anket, aydınlatma ver ler ) Yerel yönet mlerde ac l ht yaç Karar ver c lere yönel k kolay ve hızlı uygulanab l r karar destek s stem

Slide 21

Slide 21 text

KAYNAKLAR Nüfus ve araç sayıları, TÜİK 2020 Co2 em syonu, Türk ye Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı Sürdürüleb l r Kalkınma, Türk ye Stratej ve Bütçe Başkanlığı Sürdürüleb l r Kalkınma, UNDP NetworkX (Python Package) https://networkx.org/ OSMnx (Python Package) https://osmnx.readthedocs. o/en/stable/ Prat k Taraması: https://cleanenergychallenge.whatdes gncando.com/projects/s-park/, https://mlsm.man.dtu.dk/, https://www.e turbanmob l ty.eu/projects/l v ng-lab-e-m cromob l ty/ The f rst and last m le — the key to susta nable urban transport Transport and env ronment report 2019, European Env ronment Agency, 2020 https://data.tu k.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayal -Nufus-Kay t-S stem -Sonuclar -2020-37210 https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/ulast rma-turune-gore-seragaz -em syonu- -85790 http://www.surduruleb l rkalk nma.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/Surduruleb l r_Kalk nma-Amaclar -Turk ye-2.-Ulusal-Gozden-Gec rme- Raporu-Ortak-Hedefler- c n-Saglam-Temeller_- nterakt f.pdf https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/susta nable-development-goals.html

Slide 22

Slide 22 text

Teşekkürler!