Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hareketlilik_finalsunum_25mart.pdf

Taha Eren
March 27, 2021

 Hareketlilik_finalsunum_25mart.pdf

Taha Eren

March 27, 2021
Tweet

More Decks by Taha Eren

Other Decks in Science

Transcript

 1. Sunuma Genel Bakış Ek p Tanıtımı Problem Tanımı L teratüre

  Bakış Proje Paydaşlarının Katkıları Ver Kaynakları Yöntem ve Akış Şeması Anal z Sonuçları Çalışmanın Sosyal Faydaya Etk s ve Potans yeller
 2. Yücel Torun Mak na Mühend s EKİP TANITIMI Buse Dem

  r B lg sayar Mühend s Merve Dem röz Şeh r Plancısı, Dr G zem Cem le Çel k İstat st kç Seçk n Ç r ş Şeh r Plancısı & Ulaştırma Müh. Güldudu Fırtına Endüstr Mühend s
 3. PROBLEM TANIMI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK? Toplu taşıma altyapısının yeters z olması Ulaşım

  Planları Uygulanmasında eks kl kler Kent ç ulaşımların özel araça bağımlı olması CO2 em syonunu azaltmaya yönel k ulaşım ve mob l te çözümler n n eks kl ğ %92,4 0 5 10 15 2002 2020 0 0,5 1 1,5 2 2002 2020 674 b n 1.6 M lyon Ankara 2002-2020 otomob l sayısı artışı Türk ye'dek CO2 em syonunun karayolu ulaşımından kaynaklanan payı Türk ye 2002-2020 otomob l sayısı artışı 4,6 M lyon 13,9 M lyon
 4. LİTERATÜR TARAMASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT İÇİ HAREKETLİLİK PLANLARI (SUMP) Kurumsal sınırlar

  arasında ş b rl ğ yapma Katılımcılık vurgusu Mevcut ve gelecek performansı ölçme Uzun döneml ve açık b r uygulama planı tanımlama Tüm taşıma b ç mler n /modlarını entegre b r şek lde gel şt rme İzleme ve değerlend rme ç n düzenleme
 5. LİTERATÜR TARAMASI İLK/SON/TEK KM. SEÇENEKLERİ Toplu Taşıma Esas Kategor zasyonları:

  Akt f/Pas f M kro Mob l te Çeş tl ulaşım t pler varlığı, bağlantıları ve b rl kte şlerl ğ (3İ) SERVİS OLARAK MOBİLİTE (MaaS) Ulaşım alternat fler kullanımını kolaylaştırmak D kkat ed lmes gerekenler: Kapsayıcılık (D j tal Eş ts zl kler, Dezavantajlı Gruplar), kurgusu (akt f/pas f)
 6. UZUN VADELİ HEDEF Sürdürüleb l r m kro hareketl l

  k çözümler n n kent ç toplu taşıma le bütünleşmes n n gel şt r lmes
 7. M kro Mob l ten n toplu taşımayla bütünleşt r

  lmes ç n opt mum güzergah ve hubları (kavşak/dağılım noktası/ stasyon) bel rlemek PROJENİN ODAĞI ÇÖZÜM ÖNERİSİ Karar ver c lere destek sağlamak
 8. PAYDAŞLAR KAMU: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ, EGO, YENİMAHALLE BELEDİYESİ

  Sahada ve uygulamada yaşanan problemler detaylandırma, Yen plan ve projeler, Ver Paylaşımı
 9. PAYDAŞLAR MOBİLİTE ÜZERİNE ÇALIŞAN ÖZEL ŞİRKETLER: ARUP, PARABOL, LPNEO M

  kro-mob l te alanında çalışma/Proje yöntem aktarımı, Ver elde etme konusunda deney m paylaşımı
 10. PAYDAŞLAR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: AKTİF YAŞAM DERNEĞİ, YADA, UITP Kullanıcıların

  yaşadıkları sorunlar, M kro mob l te kullanımında güvenl k problemler , Dezavantajlı grupların er ş leb l rl k problemler
 11. PAYDAŞLAR ÜNİVERSİTE: İSTANBULON URBAN MOBİLİTY LAB (İTÜ) M kro mob

  l te konusunda akadem de güncel gel şmeler ve bunların prat ğe etk s , prat k paylaşımları, SUMP Örnekler
 12. VERİ KAYNAKLARI Otobüsler n hat b lg ler , kartların

  t pler ve aktarma durumu Bölgelere göre kart ve b n ş t pler n n dağılımları Raylı s stemlere a t b lg ler (ankaray,metro,telefer k,TCDD) Open street map ( yol ağı, öneml stasyon b lg ler ) GHLS ("Global Human Settlement Layer") İzm r Açık Ver Portalı (toplu taşıma araçlarına b s kletl b n ş vb.) Ankara Büyükşeh r Beled yes , EGO Açık ver kaynakları
 13. Yöntem Akış Ç zelges OSM, GHSL, ABB Ver Toplanması Düzenlenmes

  Merkez noktaların(hub) ve rotaların tesp t ed lmes Ağ Yapısının oluşturulması Rota üzerindeki hareketin simülasyonu S mülasyon 1 2 3 4
 14. Projen n Sosyal Fayda ve Sürdürüleb l rl ğe Etk

  s POTANSİYELLER Çeş tleneb len ver lerle zeng nleşt r lmes (örneğ n güvenl k, emn yet, anket, aydınlatma ver ler ) Yerel yönet mlerde ac l ht yaç Karar ver c lere yönel k kolay ve hızlı uygulanab l r karar destek s stem
 15. KAYNAKLAR Nüfus ve araç sayıları, TÜİK 2020 Co2 em syonu,

  Türk ye Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı Sürdürüleb l r Kalkınma, Türk ye Stratej ve Bütçe Başkanlığı Sürdürüleb l r Kalkınma, UNDP NetworkX (Python Package) https://networkx.org/ OSMnx (Python Package) https://osmnx.readthedocs. o/en/stable/ Prat k Taraması: https://cleanenergychallenge.whatdes gncando.com/projects/s-park/, https://mlsm.man.dtu.dk/, https://www.e turbanmob l ty.eu/projects/l v ng-lab-e-m cromob l ty/ The f rst and last m le — the key to susta nable urban transport Transport and env ronment report 2019, European Env ronment Agency, 2020 https://data.tu k.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayal -Nufus-Kay t-S stem -Sonuclar -2020-37210 https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/ulast rma-turune-gore-seragaz -em syonu- -85790 http://www.surduruleb l rkalk nma.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/Surduruleb l r_Kalk nma-Amaclar -Turk ye-2.-Ulusal-Gozden-Gec rme- Raporu-Ortak-Hedefler- c n-Saglam-Temeller_- nterakt f.pdf https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/susta nable-development-goals.html