Slide 1

Slide 1 text

Ξϯαʔ Androidͷ࿩ ୈ26ճ potatotips
 funnythingz@supership

Slide 2

Slide 2 text

I AM • Supershipʹॴଐ͍ͯ͠·͢ɻ(چnanapi) • AndroidΤϯδχΞྺ5ϲ݄ɻ • ΞϯαʔͷAndroid։ൃΛ͍ͯ͠·͢ɻ

Slide 3

Slide 3 text

ͳΜͰ΋ؾܰʹ࿩ͤΔ νϟοτίϛϡχςΟ https://answer.jp

Slide 4

Slide 4 text

Androidྺ5ϲ݄ͩ͠εΩϧ΋ Tips΋օ͞ΜΑΓѹ౗తʹ௿ ͍ͷͰΞϯαʔͷAndroidͷ ࿩Ͱ΋͠Α͏ͱࢥ͍·͢ɻ

Slide 5

Slide 5 text

ΞϯαʔରԠOSͷ࿩

Slide 6

Slide 6 text

ΞϯαʔͷରԠൣғ • Android2.3Ҏ্ • Android3 (Honeycomb)΋΋ͪΖΜ΍ͬͯΔ • Android Wear·Ͱ΋ରԠͯ͠ΔΑʂ • Android6΋ରԠࡁΈʂ

Slide 7

Slide 7 text

ਖ਼௚͠ΜͲ͍

Slide 8

Slide 8 text

ڠٞͷ݁Ռ 2015.12຤ʹAndroid2/3ܥͱ ͓͞Β͹͢Δ͜ͱ͕ܾఆ

Slide 9

Slide 9 text

ΞϯαʔͷରԠൣғ (2016.1~) • Android2.3Ҏ্ Android4.0.4Ҏ্ • Android3 (Honeycomb)΋΋ͪΖΜ΍ͬͯΔ • Android Wear·Ͱ΋ରԠͯ͠ΔΑʂ • Android6΋ରԠࡁΈʂ

Slide 10

Slide 10 text

։ൃ͕େ෼ϥΫʹͳͬͨΑʂ

Slide 11

Slide 11 text

Ξϯαʔ͕࢖ͬͯΔ ϥΠϒϥϦͷ࿩

Slide 12

Slide 12 text

͍ͭ࠷ۙ·ͰAndroid2.3·Ͱ ରԠ͍ͯͨͨ͠Ίɺ࣮͸࢖ͬ ͍ͯΔϥΠϒϥϦ͸গͳ͍ (ͱ͍͏͔࢖͑ͳ͔ͬͨ)

Slide 13

Slide 13 text

࠷ۙऔΓೖΕͨϥΠϒϥϦ • Android View Animations • Butterknife • Gson • PermissionsDispatcher v2 • RxJava/RxAndroid

Slide 14

Slide 14 text

ਖ਼௚͠ΜͲ͍ϥΠϒϥϦ • Volley -> Retrofit࢖͍͍ͨ

Slide 15

Slide 15 text

Ξϯαʔ AndroidΤϯδχΞͷ࿩

Slide 16

Slide 16 text

START~2015.4: 1ਓ 2015.4~: 1ਓ 2015.10~: 1ਓ (๻)

Slide 17

Slide 17 text

ͣͬͱ1ਓͰऐ͍͠…ɻ

Slide 18

Slide 18 text

2016.1 @Tecco ೖࣾʂ

Slide 19

Slide 19 text

START~2015.4: 1ਓ 2015.4~: 1ਓ 2015.10~: 1ਓ (๻) 2016.1~: 2ਓ

Slide 20

Slide 20 text

SupershipͰ͸ AndroidΤϯδχΞΛืूதʂ

Slide 21

Slide 21 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠